Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents

...

Podeu ampliar la informació en el calendari laboral del PAS i la normativa d'aplicació

Accés a l'aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Recursos humans > Laboral > Gestió horària

Podeu accedir directament a través del següent enllaç: https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23023

Qui pot utilitzar Gestió horària?

...

La pàgina d'inici de Gestió horària

Quan accediu a l'aplicació, la primera pantalla que apareix és com la següent: 

...

Com podeu veure en la imatge superior, en la primera pantalla, es mostra per defecte la pestanya General amb el calendari i el detall de la dedicació diària i un resum de les hores fitxades i pendents. Amb la pandèmia provocada pel coronavirus s'ha habilitat una nova funció per poder registrar l'horari d'entrada i sortida des d'aquesta pantalla. Podeu ampliar més informació en el punt Com es consulta el registre horari diari? 

...

Seguidament, com podeu veure en la imatge de dalt, es presenta una taula amb el detall dels Permisos que hàgeu demanat amb el nombre de dies i hores, les dates en què vau fer la sol·licitud i en què vau gaudir del permís i l'exercici al qual correspon. Podeu sol·licitar un permís a través de l'aplicació de Gestió de permisos del PAS (IGLU > Recursos humans > Laboral > Gestió de permisos del PAS). Podeu ampliar la informació en el manual d'ús Gestió de permisos del PAS.

Finalment, en la part de sota, apareix en color verd el nombre total d'hores d'excés amb què heu començat l'any, sumant tant les arrossegades de l'any anterior com les corresponents a dies d'assumptes particulars. De cada dia, podeu consultar les següents dades: 

...

Per a qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb elServei de Recursos Humans. Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica horari@uji.es  

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00 h i els divendres de 09.30 a 17.00 h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Càrrega anual. Càlcul d'hores que ha de treballar el personal al llarg de l'any tenint en compte les seues característiques contractuals i si gaudeix d'alguna reducció de jornada. Cal destacar que a aquest nombre d'hores ja se li han descomptat les corresponents als dies d'assumptes propis (9,5 hores per dia) i les corresponents als dies de vacances (7,5 hores per dia).

 • Eixida. Hora d'eixida que el treballador fitxa en el dispositiu en finalitzar la jornada de treball.  

 • Entrada. Hora d'entrada que el treballador fitxa en el dispositiu en iniciar la jornada de treball. 

 • Excés de dedicació horària. Hores d'excés de treball que acumula el treballador i que es poden recuperar en els termes que marca la normativa. 

 • Hores extra fora de l'horari habitual. Hores extra que registra el treballador fora de l'horari habitual. N'hi ha de dos tipus: les que són remunerades, que es registren marcant els números 5 i 6 i no s'acumulen a les hores treballades; i aquelles que es fitxen amb el 7 i 8 i sí que se sumen a les hores treballades amb la corresponent compensació horària que marca la normativa. 

 • Incidència. Procediment que ha d'obrir i enviar el treballador quan, per exemple, s'ha oblidat de fitxar, s'ha absentat del lloc de treball per un permís o el dispositiu per a fitxar estava fora de servei. La incidència ha de ser aprovada, primer, pel cap del servei corresponent i, posteriorment, pel Servei de Recursos Humans.

 • Jornada laboral. Temps de duració del treball diari. La durada de la jornada general de treball del PAS té una mitjana setmanal de 37 hores i 30 minuts de treball efectiu, en còmput anual.

 • PermísAutorització o llicència que pot gaudir el treballador per absentar-se del seu lloc de treball per un motiu justificat recollit en la normativa, com ara, per trasllat de domicili habitual, per defunció o per assumptes propis. Els permisos poden ser amb compensació horària (es reflecteixen en el còmput d'hores registrades) o sense compensació horària (no es reflecteixen en el còmput d'hores registrades). 

 • Saldo. Nombre d'hores que el treballador registra de més o de menys de la seua jornada. Hi ha un saldo diari i un saldo acumulat que també engloba les hores d'excés de treball de l'any anterior.

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes, també us pot ajudar el Glossari de termes clau.