Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents

Què és Gestió de permisos del PTGAS?

Permet al Personal d'Administració i Serveis (PTGAS) de l'UJI sol·licitar els permisos per absentar-se del seu lloc de treball per un motiu justificat i recollit en la normativa. A través d'aquesta aplicació web, el PTGAS fa la petició i aporta, si es requereix, la documentació justificativa. Un cop sol·licitat, és el cap o la cap de servei qui té la responsabilitat d'aprovar o rebutjar el permís. En última instància, el Servei de Recursos Humans s'ocupa d'autoritzar-lo o denegar-lo. Durant tot el procés, el PTGAS pot consultar l'estat de la seua sol·licitud, així com disposar d'un registre dels permisos concedits i denegats. 

Podeu trobar més informació sobre els permisos i la seua regulació en el Calendari laboral del personal d'administració i serveis

Accés a l'aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU >Recursos humans > Laboral> Gestió de permisos del PTGAS. 

Hi podeu accedir directament a través del següent enllaçhttps://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji04110

Qui pot utilitzar Gestió de permisos del PTGAS?

Aquesta plataforma informàtica està destinada a qualsevol usuari que haja de gestionar permisos del PTGAS. Hi ha tres tipus de perfils en l'aplicació:

 • PTGAS: persones que poden sol·licitar permisos i consultar el seu estat, així com tenir un registre dels permisos concedits i denegats. 

 • Caps de servei: usuaris que s'encarreguen d'aprovar o rebutjar els permisos del personal del seu servei. Poden consultar sobre un calendari tots els permisos tramitats en el seu servei. 

 • Servei de Recursos Humans: el personal d'aquest servei, com a administrador de l'aplicació, pot demanar un permís en nom d'una altra persona, configurar els tipus de permisos disponibles, autoritzar o rebutjar permisos i consultar els permisos tramitats en qualsevol dels serveis de la Universitat. 

La pàgina d'inici de Gestió de permisos del PTGAS

Quan accediu a l'aplicació, la primera pantalla que apareix és com la següent: 

...

El personal de Recursos Humans, com a administradors de l'aplicació, podeu demanar un permís en nom d'una altra persona a través de la pantalla Sol·licitud. També teniu accés a la pestanya Gestió de permisos per configurar els permisos que estaran disponibles en l'aplicació, a la d'Autoritzacions per aprovar o rebutjar permisos i a la de Consulta permisos per veure els permisos d'un servei determinat. Podeu ampliar la informació en Què pots fer si ets personal de Recursos Humans? 

Anchor
pas
pas
Què podeu fer si sou PTGAS?

Anchor
sol·licitar-permis
sol·licitar-permis
Sol·licitar un permís

Abans de demanar un permís heu de tenir en compte algunes consideracions prèvies:

...

Una volta que feu la sol·licitud, el sistema envia, automàticament, un correu electrònic al cap o la cap del vostre servei perquè revise la petició i autoritze o denegue el permís. Fixeu-vos que, en la part superior de la pantalla de l'aplicació, s'indica la persona que ha de signar-lo, és a dir, aprovar-lo. Posteriorment, i en última instància, ha de donar el seu vistiplau el Servei de Recursos Humans. Rebreu un correu electrònic d'informació tant quan el o la cap del servei aprove el permís com quan ho faça Recursos Humans (mireu l'exemple de sota). En cas que us el deneguen, també rebreu un correu amb el motiu.  

...

Anchor
estat-permis
estat-permis
Consultar l'estat d'un permís

Després de sol·licitar un permís, podeu fer-ne el seguiment consultant l'apartat Permisos no gaudits o no justificats. Apareixeran tant els que ja han estat aprovats i teniu pendents de gaudir com els que estan pendents de justificar i, per tant, d'autoritzar per part de Recursos Humans, com és el cas de l'exemple de sota. Ací podeu consultar els dies i hores del permís, el dia en què el vau sol·licitar, el període que afecta, l'exercici i l'estat en què es troba la petició.

...

Si el cap de servei o Recursos Humans deneguen un permís que hàgeu sol·licitat, apareixerà directament en l'històric de Permisos concedits, com s'explicarà a continuació. 

Anchor
permisos-concedits
permisos-concedits
Consultar l'històric de permisos concedits i denegats

Tots els permisos que hàgeu utilitzat o us hagen rebutjat quedaran registrats en l'apartat Permisos concedits. Com podeu observar en la imatge de sota, podeu seleccionar l'Exercici. Aleshores, es mostraran en la pantalla tant els permisos que es troben dins d'aquest any natural com els que corresponen a un altre exercici però s'han gaudit o denegat dins d'aquest any. Apareix tota la informació detallada i, a través de la icona de la lupa, podeu consultar el justificant que vau aportar. 

...

Anchor
cap-servei
cap-servei
Què podeu fer si sou cap de servei?

Anchor
autoritzar-denegar
autoritzar-denegar
Autoritzar o denegar un permís

Quan una persona del vostre servei demana un permís, com a caps de servei, rebreu un correu electrònic, com el de sota, perquè l'aproveu o el denegueu a través dels enllaços directes que inclou. 

...

 • Consultar el justificant que aporta el sol·licitant a través de la icona de la lupa.

 • Aprovarel permís. En aquest moment, el sistema enviarà automàticament un correu electrònic al sol·licitant perquè en tinga constància. Recordeu que l'aprovació definitiva depèn, en última instància, de Recursos Humans.

 • Denegar el permís. Obligatòriament heu d'especificar-ne el motiu. El sistema envia, també, un correu al sol·licitant especificant el motiu del rebuig i es tanca el procediment.

...

Anchor
calendari-servei
calendari-servei
Consultar el calendari de permisos del vostre servei

En la pestanya Consulta permisos podeu veure tots els permisos que hi ha en tràmit en el vostre servei. Com podeu observar en la imatge de sota, es mostra en un calendari mensual el nom de la persona que l'ha sol·licitat i el tipus de permís. En funció de l'estat en què es trobe la petició es pinta d'un color o d'un altre. 

...

Podeu anar d'un mes a un altre amb les fletxes que hi ha al costat del nom del mes actual, marcades en roig en la imatge de sota.   

...

Anchor
rrhh
rrhh
Què podeu fer si sou personal de Recursos Humans?

Anchor
configurar
configurar
Configurar els tipus de permisos

El personal del Servei de Recursos Humans, com a administradors de l'aplicació, podeu definir els tipus de permisos que pot sol·licitar el PTGAS. Cal que aneu a la pestanya Gestió de permisos. En aquesta pantalla podeu consultar tots els que hi ha donats d'alta en el sistema. Com podeu observar en la imatge de sota, per afegir-ne un de nou, cal que polseu la icona de la suma de color verd i, a continuació, indiqueu els següents camps: 

...

Quan tingueu tots els camps emplenats polseu Enregistrar. Disposeu de la icona del llapis per editar i modificar un permís que estiga donat d'alta en l'aplicació. Una volta que afegiu un permís que estiga actiu, el PTGAS ja podrà sol·licitar-lo. 

...

Anchor
altra-persona
altra-persona
Sol·licitar un permís en nom d'una altra persona

Des de Recursos Humans podeu demanar un permís en nom d'una altra persona. En la pantalla Sol·licitud, només cal que seleccioneu, del desplegable, la persona a la qual voleu fer-li la petició. Un cop seleccionada, heu de seguir els mateixos passos que si demanàreu el permís per a vosaltres. Podeu ampliar la informació en Sol·licitar un permís

Cal subratllar que els administradors de l'aplicació podreu esborrar (amb l'aspa de color roig) o fer canvis en un permís (a través de la icona del llapis) que encara estiga pendent de l'autorització final en l'apartat Permisos concedits.  

...

Anchor
rrhh-autoritzar-denegar
rrhh-autoritzar-denegar
Autoritzar o denegar un permís

El Servei de Recursos Humans és el responsable últim d'aprovar o denegar un permís. Una volta l'ha aprovat el o la cap de servei, l'heu d'autoritzar vosaltres. Cal que aneu a la pantalla d'Autoritzacions on veureu el llistat de permisos pendents d'aprovació. En la part superior de la pantalla disposeu de dos filtres per buscar els permisos d'una persona determinada o els d'un tipus de permís concret. En la part de sota veureu el llistat de permisos que tingueu pendents d'autoritzar. Podeu fer diverses accions:  

 • Aprovarel permís. A continuació, el sistema enviarà automàticament un correu electrònic al sol·licitant perquè tinga constància que el seu permís ha estat autoritzat. 

 • Denegar el permís. En aquest cas, obligatòriament heu d'indicar-ne el motiu. Igualment, el sistema envia un correu al sol·licitant que l'informa que el seu permís ha estat rebutjat i n'especifica el motiu. 

 • Introduir observacions. Podeu afegir comentaris o anotacions. 

 • Afegir el justificant. Podeu adjuntar un document acreditatiu en cas que no ho haja fet el sol·licitant. Si es mostra una lupa, significarà que el sol·licitant ha aportat el justificant i el podreu consultar. 

...

Anchor
calendari-qualsevol-servei
calendari-qualsevol-servei
Consultar el calendari de permisos de qualsevol servei

Com a administradors de l'aplicació també teniu accés a la pestanya Consulta permisos en què podreu triar d'un desplegable el servei i veure sobre un calendari tots els permisos que ha sol·licitat i gestionar el personal d'aquest servei. Podeu ampliar la informació en Consultar el calendari de permisos del vostre servei.

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb el Servei de Recursos Humans. Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica horari@uji.es 

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Concedit cap. Estat en què es troba un permís quan ha estat aprovat pel cap del servei corresponent. 

 • Concedit Recursos Humans. Estat d'un permís quan ha estat aprovat pel Servei de Recursos Humans. 

 • Denegat cap. Estat d'un permís quan el cap del servei ha rebutjat un permís. En aquest cas, ha d'haver-ne justificat el motiu de la denegació. 

 • Denegat recursos humans. Estat d'un permís quan el Servei de Recursos Humans l'ha rebutjat. 

 • Pendent de justificació. Estat en què es troba un permís quan el sol·licitant ha d'aportar la documentació que el justifica. Pot haver estat autoritzat pel cap, però perquè siga aprovat pel Servei de Recursos Humans cal que es justifique. 

 • Permís. Autorització o llicència que pot gaudir el treballador per absentar-se del seu lloc de treball per un motiu justificat recollit en la normativa, com ara, per trasllat de domicili habitual, per defunció o per assumptes propis.

 • Sol·licitat. Estat en què es troba un permís quan ha estat sol·licitat i està a l'espera de ser aprovat o rebutjat pel cap de servei i pel Servei de Recursos Humans. 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes, també us pot ajudar el Glossari de termes clau.

...