Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Table of Contents

Què és Pràctiques externes?

Pràctiques externes és un conjunt d'eines informàtiques per a gestionar i tramitar la realització de les pràctiques externes. A través de la plataforma IGLU l'alumnat consulta les ofertes disponibles i tria aquelles que li interessen per ordre de preferència. De la mateixa manera, accepta  accepta l'assignació de pràctiques, tant si les ha proposat ell mateix com si ha triat una de les ofertes que publica l'UJI. En aquesta plataforma també es també es gestiona el projecte formatiu que és el document que acorden entre el professorat tutor, l'estudiantat i el supervisor o supervisora de l'empresa. Aquest document ha de ser signat per les tres parts abans del començament de les pràctiques. 

...

Cal subratllar que l'alumnat dels graus en Medicina i en Mestre o Mestra utilitzen unes altres eines per seleccionar i realitzar les pràctiques.

Accés a l'aplicació

Les diferents eines informàtiques per a gestionar i tramitar les pràctiques externes es troben a troben a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU. Hi podeu accedir a través del següent enllaç https://www.uji.es/upo/rest/iglu/ Les eines es troben en la secció Inserció professional i pràctiques > Pràctiques externes:

 • Preferències: perquè l'estudiantat consulte les ofertes disponibles i elegisca lesque siguen del seu interès.

 • Acceptació d'assignacions de pràctiques:

   perquè

   perquè l'alumnat puga acceptar o rebutjar l'assignació d'una oferta. 

 • Projecte formatiu electrònic:

   perquè

   perquè l'estudiantat revise i signe el projecte formatiu que recull les condicions i característiques del desenvolupament de les pràctiques. 

Qui pot utilitzar Pràctiques externes?

Aquesta eina informàtica està destinada a totes les persones implicades en la tramitació de les pràctiques externes. Com alumnat, podreu consultar les ofertes disponibles i elegir les que us interessen, acceptar l'assignació de pràctiques i consultar i revisar el projecte formatiu que elabora el vostre tutor o tutora i un cop estiga llest, el podreu signar o fer-hi esmenes. 

L'alumnat de Medicina i Mestre o Mestra en Educació Infantil i Primària disposa d'eines específiques per a fer la selecció de les pràctiques. 

Com heu d'elegir les preferències?

El coordinador o coordinadora de pràctiques de la vostra titulació us indicarà de quina manera es trien les ofertes de pràctiques en el vostre estudi i en quins terminis es pot elegir. La via més habitual per a triar les pràctiques és mitjançant l’aplicació Preferències, que podeu trobar dins d’IGLU d’IGLU (Inserció professional i pràctiques > Pràctiques > Preferències).

Com heu d'acceptar l'assignació de pràctiques?

Quan la coordinació de pràctiques us assigna una oferta, rebeu un correu electrònic amb un enllaç perquè l'accepteu o la rebutgeu. Des de l'assignació disposeu de 7 dies per acceptar-la o rebutjar-la. Si no ho feu, automàticament el sistema us l'assignarà definitivament. També podeu validar l'assignació des de l'IGLU > Inserció professional i pràctiques > Pràctiques externes > Acceptació d'assignacions de pràctiquesCom podeu observar en la imatge de sota, cal que seleccioneu Acceptar en la Resposta i polseu Enviar resposta.Pantalla perquè l'estudiantat accepte l'assignació d'una oferta de pràctiquesImage Removed

...

En cas que no la vulgueu acceptar, obligatòriament haureu d'especificar-ne els Motius per Enviar la resposta.En cas que l'alumnat rebutge l'assignació, ha d'especificar-ne els motiusImage Removed

...

Quan hàgeu acceptat l'assignació o haja passat el termini de 7 dies i s'haja efectuat automàticament l'adjudicació, el sistema enviarà un correu electrònic d'informació a vosaltres, com a alumnat, al professorat tutor i a l'entitat amb còpia al vostre supervisor o supervisora. A partir d'aquest moment, haureu de contactar amb el professorat tutor per preparar el projecte formatiu, que inclourà les característiques i condicions de les pràctiques, tal com s'explica en el punt següent del manual.

Anchor
signar
signar
Com heu de signar el projecte formatiu de pràctiques?

El professorat tutor s'encarrega d'elaborar el projecte formatiu, amb la vostra col·laboració i la del supervisor o supervisora en l'entitat. Un cop estiga llest, rebreu un correu electrònic d'avís perquè el signeu. Quan entreu a l'aplicació, podreu consultar les condicions de les pràctiques, així com les activitats que haureu de desenvolupar. Si  Si està tot correcte, en la part de sota de la pantalla heu de seleccionar l'Acció: Accepte totes les condicions i signe el projecte formatiu i polseu Enviar i continuar amb el procés de firma. A continuació, el sistema enviarà un correu al vostre supervisor o supervisora perquè el signe i, quan ho haja fet, avisarà el professorat tutor perquè complete el procés de signatura. Opció per acceptar les condicions del projecte formatiu i continuar amb el procés de signaturaImage Removed

...

Un cop estiga signat per les tres parts implicades, el sistema us enviarà a tots tres un correu, com el de sota, perquè en tingueu constància i per informar-vos que les pràctiques es poden iniciar en la data acordada. El correu inclou, a més, un enllaç perquè pugueu descarregar el projecte formatiu. El teniu disponible també des del Portafirmes. Podeu trobar més informació sobre el seu funcionament en el manual Portafirmes. Exemple de correu de notificació que rep l'alumnat quan s'ha completat el procés de signatura electrònica del projecte formatiuImage Removed

...

Si, per algun motiu, considereu que el projecte formatiu té alguna dada incorrecta o s'ha de modificar, cal que seleccioneu l'Acció: No accepte les condicions: sol·licite correcció al tutor/a i polseu Enviar i continuar amb el procés de firma. Així, el torneu a derivar al professorat tutor perquè el revise i torne a iniciar el procés de signatura. Opció per no acceptar les condicions del projecte formatiu i escriure'n els motius Image Removed

...

Heu de tenir en compte que si les condicions de les pràctiques canvien (horari, calendari, activitats, etc.) s'haurà de fer una addenda al projecte formatiu signat inicialment. En aquest cas, heu de contactar amb el professorat tutor per tramitar-ho. Així, quedaran registrats els canvis i s'haurà de tornar a signar electrònicament seguint els passos descrits anteriorment. Quan hàgeu revisat i signat l'addenda i ho hagen fet la persona supervisora i el professorat tutor, us arribarà un correu electrònic de confirmació com el de sota. Correu d'avís que notifica que l'addenda al projecte formatiu ha estat signada per les tres partsImage Removed

...

En l'aplicació es mostraran totes les versions del projecte formatiu, tant l'inicial com l'actual amb les modificacions.

Anchor
proposar-entitat
proposar-entitat
Com podeu proposar una entitat per a realitzar les pràctiques?

L'estudiantat podeu proposar vosaltres una entitat per a realitzar les pràctiques, encara que no tinga conveni previ amb l'UJI. Se li exigiran els mateixos requisits que a la resta d'entitats col·laboradores. Podeu ampliar la informació en Com proposar una entitat per a realitzar les pràctiques

Primer, haureu de contactar amb l'entitat i proporcionar-li el formulari de sol·licitud d’usuari i clau de l'UJI que trobareu disponible en la pàgina Informació per les entitats. Aquest formulari s’ha d’enviar a l’Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) per les vies que s’indiquen en el mateix formulari. L'OIPEP s'encarregarà d'enviar a l'entitat les credencials perquè puga accedir a l'IGLU i introduir l'oferta de pràctiques de tipus nominatiu, indicant el vostre nom com a alumnat assignat. Podeu ampliar la informació sobre aquest procediment en el manual Pràctiques externes | Entitats i supervisors. A partir d'aquest moment, des de l'OIPEP tramitaran la signatura del conveni de cooperació amb l'entitat. 

Cal que tingueu en compte aquestes consideracions: 

 • L'alumnat rebreu avisos al vostre correu electrònic sobre l'estat de tramitació de les vostres pràctiques. 

 • L'entitat ha d'introduir l'oferta almenys un mes abans de l'inici de les pràctiques perquè es puguen dur a terme els tràmits corresponents. 

 • Les pràctiques no podran començar fins que no estiga signat el conveni i s'haja preparat i signat el projecte formatiu

 • Si voleu proposar pràctiques a l'estranger, heu de presentar el model amb almenys dos mesos d'antel·lació a l'inici de les pràctiques: Company/organisation proposal for workplacements.

Un cop estiga publicada l'oferta i tramitat el conveni, la coordinació de pràctiques, si considera les pràctiques proposades adequades, vos les assignarà i rebreu un correu d'avís perquè l'accepteu. 

Seguidament, haureu de contactar amb el professorat tutor per preparar el projecte formatiu i iniciar el procés de signatura tal com s'ha explicat en el punt Com heu de signar el projecte formatiu de pràctiques? 

Com podeu obtenir el certificat de finalització de pràctiques?

Un cop finalitza el període de pràctiques, podeu podeu sol·licitar a l'entitat cooperadora, que el podrà generar fàcilment des de l'eina Entitas Entitats cooperadores en pràctiques o bé el podeu demanar al vostre supervisor o supervisora, que pot emplenar aquest certificat

També podeu demanar undocument acreditatiu de les pràctiques externes a la coordinació de pràctiques. Aquest document, que trobareu disponible en la pàgina web Informació per a l'estudiantat, inclou el període de pràctiques, les activitats realitzades, les competències adquirides i la qualificació obtinguda. 

Com podeu realitzar pràctiques internacionals? 

Podeu trobar informació sobre les pràctiques internacionals en aquesta pàgina web.

Si voleu proposar pràctiques a l'estranger fora de programes de mobilitat, heu de presentar una proposta, tal com s'explica en el puntCom podeu proposar una entitat per a realitzar les pràctiques? 

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de les eines en IGLU podeu de contactar amb el amb el vostre coordinador/a de pràctiques o amb l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques mitjançant l'adreça electrònica practiquesexternes@uji.es

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema amb el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAUSerà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible. 

Glossari

 • Entitat. Empresa o institució pública o privada col·laboradora que presenta una oferta perquè l'alumnat puga fer les pràctiques externes. Aquesta plaça no s'oferirà a la resta d'estudiantat.

 • Oferta nominativa. Oferta de pràctiques que es produeix quan l'alumnat és qui ha contactat i s'ha adreçat a l'entitat.

 • Oferta pública. Oferta de pràctiques que introdueix l'entitat adreça a tot l'estudiantat matriculat en pràctiques del perfil sol·licitat. 

 • Projecte formatiu. Document que recull els objectius educatius i les activitats que ha de desenvolupar l'estudiantat durant les pràctiques externes. Ha de detallar la duració de les pràctiques, així com els horaris de realització, i ha de ser signat per les tres parts (estudiantat, professorat tutor i persona supervisora). 

 • Supervisor/a. Professional vinculat a l'entitat col·laboradora que s'encarrega de revisar i acceptar el projecte formatiu de l'estudiantat i, un cop comencen les pràctiques, s'ocupa d'organitzar, supervisar, controlar i orientar el seu desenvolupament. Un cop finalitza l'estada de pràctiques, ha d'elaborar  de col·laborar amb el tutor o tutora acadèmic en l'avaluació de les pràctiques seguint les indicacions que li facilite.

 • Tutor/a. Professorat que s'encarrega de preparar i supervisar el projecte formatiu de l'estudiantat designat, de forma coordinada amb l'alumnat i el supervisor o supervisora de l'entitat col·laboradora. Un cop finalitza l'estada de pràctiques, ha de fer l'avaluació acadèmica final, recollint també la nota del supervisor o supervisora de l'entitat. 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.