Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

...

...

Table of Contents
maxLevel2

Preguntes del PDI

Com puc accedir a l'aplicació de Seguiment docent?

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU, dins de la secció Gestió docent, en la pestanya Seguiment docent. Heu d'accedir a través de l'enllaç Consulta del registre de seguiment

La seva adreça web és http://ujiapps.uji.es/cpr

Quan es produeix una incidència?

Es produeix una incidència en una sessió quan: 

 • No es passa la targeta pel dispositiu.

 • No es fa el registre dins del marge de 15 minuts abans o després de l'horari previst per a l'inici de la classe. 

 • S'utilitza una targeta genèrica per a fer el registre. 

 • La classe la imparteix i la registra un professor/a que no la té assignada al seu POD. 

 • La sessió es registra en una altra aula diferent de la que consta en l'horari (SIA). 

 • El dispositiu no ha funcionat correctament. En aquest cas, el més probable és que també s'haja apagat la il·luminació de l'aula al cap de 15 minuts d'iniciar-se la sessió. Us heu de posar en contacte amb el CAU

 • La targeta no funciona correctament. En aquest cas heu d'adreçar-vos al Servei de Recursos Humans

Què significa que una incidència ha estat autoresolta?

Hi ha algunes incidències que es resolen automàticament al final del dia, sense que les haja d'obrir el professorat afectat i sense que les haja d'aprovar la direcció del departament: 

 • La classe s'imparteix en una aula diferent i el professorat ha utilitzat la seva targeta personal per a fer el registre. 

 • La classe ha estat impartida per un altre professor/a que té assignada docència de l'assignatura en el seu POD. 

 • La classe es registra a l'hora i lloc previstos però amb una targeta genèrica. 

Què signifiquen els colors que apareixen al calendari Esdeveniments de l'aplicació?

 • Blau: classe assignada i que s'ha d'impartir en les pròximes hores o la setmana següent. 

 • Verd: classe ja impartida amb el registre correcte i, per tant, sense cap incidència o classe amb incidència ja resolta o autoresolta.  

 • Roig: classe ja impartida amb una incidència sense obrir ni justificar. 

 • Taronja: significa que el professor/a ha obert la incidència i està pendent de resolució per part de la direcció del departament. 

Per què tinc una incidència si he impartit la classe?

Una incidència no implica que no s'haja impartit la classe. Es pot registrar una incidència per diversos motius:

 • No es passa la targeta pel dispositiu.

 • No es fa el registre dins del marge de 15 minuts abans o després de l'horari previst per a l'inici de la classe. 

 • S'utilitza una targeta genèrica per a fer el registre. 

 • La classe la imparteix i la registra un professor/a que no la té assignada al seu POD. 

 • La sessió es registra en una altra aula diferent de la que consta en l'horari (SIA). 

 • El dispositiu no ha funcionat correctament. En aquest cas, el més probable és que també s'haja apagat la il·luminació de l'aula al cap de 15 minuts d'iniciar-se la sessió. En tot cas, us heu de posar en contacte amb el CAU

 • La targeta no funciona correctament. En aquest cas heu d'adreçar-vos al Servei de Recursos Humans

Què he de fer si he rebut un correu amb l'assumpte "Recordatori d'incidències pendents en el seguiment docent"?

Aquest correu s'envia els dilluns si el sistema ha detectat una incidència pendent d'obrir o revocada per la direcció del departament. Heu de tenir present que aquest correu el rep tot el professorat que comparteix una sessió en el seu POD i tots ells poden gestionar la incidència. Per tant, en el moment en què un d'ells l'obri, tots la veureu oberta i en el moment en què siga resolta o revocada per la direcció del departament, tots veureu el corresponent canvi d'estat en accedir a l'aplicació. 

Per consultar i obrir una incidència heu de seguir aquestes indicacions: 

 • Accedir a l'aplicació a través de l'enllaç que s'inclou en el correu http://ujiapps.uji.es/cpr

 • Cercar la incidència en el calendari Esdeveniments. Les incidències sense obrir ni justificar apareixen en color roig. També es mostren en roig les incidències revocades per la direcció del departament. 

 • Polsar sobre la sessió en roig i, en la finestra que s'obri, indicar el motiu de la incidència per justificar-la. Si és una incidència revocada, podeu afegir els aclariments que considereu. 

He rebut un correu amb l'assumpte "Recordatori d'incidències pendents en el seguiment docent", però  però la incidència ja està oberta i apareix de color taronja

Diversos professors compartiu la sessió en el POD i un d'ells l'ha obert i, per tant, està pendent de resolució per part de la direcció del departament. 

He rebut un correu amb l'assumpte "Recordatori d'incidències pendents en el seguiment docent", però no veig cap incidència pendent.

Heu de desplaçar-vos en el calendari d'Esdeveniments a la data de la incidència indicada en el correu a través de les fletxes o les opcions que apareixen en la part superior de la pantalla. Comproveu aleshores si es mostra alguna sessió en color roig. Si no n'hi ha cap i totes les classes apareixen en verd, significa que diversos professors compartiu la sessió en el POD, un d'ells ja l'ha obert i ha estat resolta per la direcció del departament. Podeu consultar l'historial de les vostres incidències en la pantalla Les meues incidències i comprovar si, realment, la incidència generada ha estat resolta. 

Com puc saber si tinc incidències pendents?

Les incidències pendents es poden veure en dos llocs diferents de l'aplicació:

 • En el calendari de la pantalla Esdeveniments es mostren en color roig accedint a la setmana en què s'ha produït. Si premeu el botó Mes, podreu consultar el calendari mensual.

 • Dins de la pantalla Les meues incidències, podeu anar a Incidències pendents. Ací apareix el llistat de totes les incidències pendents des de l'inici de curs. Podeu acotar la visualització ficant una data d'Inici i una de Fi i polsant el botó Cercar.

   Per

   Per gestionar i accedir a una incidència heu d'anar al

  calendari de

  calendari de la pantalla d'Esdeveniments

Com puc saber si tinc alguna incidència revocada?

Podeu tenir coneixement de les incidències revocades a través de diverses vies:

 • Rebre un correu amb l'assumpte Recordatori d'incidències pendents en el seguiment docent

 • Consultar la pantalla Les meues incidències i comprovar si apareix alguna incidència amb l'estat Revocada escrit en color roig.

 • Comprovar en el calendari Esdeveniments si apareix alguna sessió en color roig, com si fora una incidència pendent d'obrir.

Com puc saber si s'ha resolt una incidència que vaig obrir?

En la pantalla Les meues incidències es mostra el llistat de totes les vostres incidències i podeu consultar-ne l'estat: oberta, resolta, auto-resolta o revocada. 

Com he de gestionar la incidència si he utilitzat una targeta blanca/genèrica per donar la classe?

Cal subratllar que si heu utilitzat una targeta blanca en l'hora i lloc previst per a la classe i durant el marge de 15 minuts abans o després de l'hora programada, la incidència s'autoresol automàticament al final del dia sense que hàgeu d'obrir-la i sense que la direcció del departament l'haja d'aprovar.

Si heu utilitzat la targeta blanca en algun altre supòsit (en una altra aula o en una altra hora, per exemple) haureu de: 

 • Cercar la incidència en el calendari Esdeveniments i obrir-la fent clic a sobre. 

 • Buscar el registre de la targeta blanca utilitzada en el desplegable Entrada. Podeu identificar-la per l'aula i hora en què la vau passar pel dispositiu en un marge d'una hora abans o després de l'horari d'inici previst.

 • Si ho desitgeu, podeu afegir comentaris en el camp Informe Professor

Què pot haver passat si tinc una incidència tot i haver passat la targeta pel dispositiu?

Poden haver succeït tres coses:

 • El dispositiu de registre va fallar. En aquest cas, heu de comunicar el problema al CAU

 • La targeta té algun problema. Comproveu que no funciona correctament en diversos dispositius. En aquest cas, us he de posar en contacte amb el Servei de Recursos Humans

 • La targeta es va passar fora del marge dels 15 minuts abans o després de l'hora prevista. En aquest cas, cal obrir la incidència i escollir el registre de la targeta en el desplegable Entrada

Com he de gestionar la incidència si la sessió ha estat impartida per un altre professor/a?

Cal subratllar que si va registrar la sessió en el lloc i l'hora prevista un altre professor o professora que comparteix l'assignatura en el seu POD, la incidència s'autoresol automàticament al final del dia sense que s'haja d'obrir i sense que la direcció del departament l'haja d'aprovar.

En altres supòsits (que l'haja impartida professorat que no tinga assignada docència d'aquesta assignatura en el seu POD), haureu de: 

 • Cercar la incidència en el calendari Esdeveniments i obrir-la fent clic a sobre. 

 • Marcar l'opció La classe l'ha donat un altre professor.

 • Buscar el registre de la targeta d'aquest professorat en el desplegable Usuari. Es mostraran tots els registres de l'aula de tots els professors de l'àrea o que comparteixen l'assignatura en un marge de 30 minuts abans o després de l'horari d'inici previst.

 • Si ho desitgeu, podeu afegir comentaris en el camp Informe Professor

Com he de gestionar la incidència si s'ha impartit en una altra aula? 

Cal subratllar que si heu registrat la sessió en una altra aula però amb la vostra targeta personal i en l'hora prevista, la incidència s'autoresoldrà automàticament al final del dia sense que hàgeu d'obrir-la i sense que la direcció del departament l'haja d'aprovar. 

En altres supòsits (si heu utilitzat una targeta genèrica o si heu utilitzat la vostra targeta però en una hora diferent) haureu de:

 • Cercar la incidència en el calendari Esdeveniments i obrir-la fent clic a sobre. 

 • Buscar el registre de la targeta personal o la genèrica que hàgeu utilitzat en l'altra ubicació al desplegable Entrada. Es mostraran tots els registres de la targeta personal i de les targetes blanques a qualsevol ubicació en un marge d'una hora abans o després de l'horari d'inici previst.

 • Si ho desitgeu, podeu afegir comentaris en el camp Informe Professor

Per què s'ha produït una incidència si la docència del grup ja ha acabat?

Les sessions que l'aplicació contempla que cal impartir oficialment en cada grup són les que consten en la informació publicada al SIA.

Per evitar que es generen noves incidències, heu de contactar amb el vostre centre corresponent per tal de sol·licitar l'eliminació de les sessions que no tinguen docència. 

Per què he rebut un correu d'avís i tinc una incidència si la docència de la sessió li corresponia a un altre professor/a? 

Si en el POD d'assignatures amb docència de diversos professors no es reparteixen les sessions que li correspon a cadascun, en l'aplicació tots veureu les sessions del grup. Per tant, si es produeix una incidència, tots la veureu en roig, la podreu obrir i rebreu, per tant, el correu d'avís. Quan un d'aquests professors obri la incidència, la resta també la veureu oberta i quedarà a l'espera de la resolució de la direcció del departament. En aquests casos, la incidència hauria de ser oberta pel professorat a qui li corresponga impartir la sessió afectada. 

Per evitar que es generen noves incidències, us heu de posar en contacte amb el vostre de departament i sol·licitar l'assignació de les sessions a un professor o professora concreta. D'aquesta manera si es produeix una incidència, només arribarà al professorat que té assignada la sessió docent en el POD. 

Què he de fer si no he pogut registrar la sessió perquè falla el dispositiu?

En aquest cas, hauríeu de comunicar el problema al CAU.

Què he de fer si no puc obrir una incidència en el calendari? 

Heu de tenir present que si la incidència apareix en el calendari en color taronja, és perquè ha estat oberta per altre professorat que comparteix la docència del grup. En aquest cas, no pot tornar a obrir-se i està a l'espera de ser resolta per part de la direcció del departament. Si la incidència apareix en el calendari en color verd, és perquè va ser oberta per un altre professor o professora que comparteix la docència del grup i la direcció del departament la va resoldre.

És una situació que també es produeix amb les incidències que s'autoresolen i que, per tant, no cal que les obriu ni que la direcció del departament les aprove.

Preguntes dels responsables acadèmics

Què he de fer si he rebut un correu amb l'assumpte "Informe setmanal d'incidències en el Seguiment docent"?

Aquest correu el reben els dilluns les direccions de departament i les persones en qui deleguen la gestió de les incidències d'alguna àrea de coneixement en cas que hi haja incidències obertes de més de tres setmanes d'antiguitat. És un correu que es continua rebent setmanalment fins que les incidències s'accepten o es revoquen.

Des de la direcció del departament podeu seleccionar les incidències i:

 • Resoldre-les polsant el botó Resoldre i afegint els comentaris que vulgueu a la finestra que s'obri.

 • Revocar-les prement el botó Revocar i afegint els comentaris que considereu en la finestra que s'obri.

 • Reobrir-les polsant botó Reobrir si s'ha resolt per error o es vol afegir algun comentari abans de resoldre-la o revocar-la.

Els responsables poden consultar les incidències generades pel professorat i processar-les des de la pantalla d'Incidències d'àrea. Un cop dins, apareix tot el llistat d'incidències amb els següents estats:

 • Obert: quan el professorat ha accedit a la incidència i està pendent de resolució per part de la direcció del departament.

 • Auto-resolt: ha estat resolta automàticament pel sistema. 

 • Resolt: quan des de la direcció del departament heu acceptat i resolt positivament la incidència.

 • Revocat: quan la direcció del departament no heu acceptat el motiu de la incidència, l'heu rebutjat i la torneu a derivar al professorat. 

En la pestanya Incidències pendents es mostra un llistat de les incidències del departament (o àrea delegada) que estan pendents d'obrir pel professorat des de l'inici de curs.

Puc delegar la gestió de les incidències en una altra persona?

Les direccions de departament podeu delegar la gestió de les incidències de cadascuna de les àrees de coneixement en una persona diferent. Per fer una delegació heu de seguir aquestes indicacions: 

 • Accedir a la pantalla Responsables d'àrea.

 • Prémer el botó Afegir.

 • Seleccionar l'àrea en el desplegable. 

 • I per últim, escriure el nom de la persona PAS o PDI del vostre departament en qui voleu delegar la gestió.

Puc resoldre o revocar incidències com a director/a de titulació?

Les direccions de titulació només poden consultar les incidències de les assignatures de l'estudi que dirigeixen. Els únics que poden resoldre o revocar incidències són les direccions de departament o les persones en qui deleguen.

title
Info

Informació addicional

Podeu enviar qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació a l'adreça electrònica seguiment_docent@uji.es