Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents

...

Un cop acoteu la cerca polseu el botó Filtrar. Directament s'obrirà la pàgina on es mostra el resultat de la vostra cerca. Com podeu observar en la imatge de sota, es visualitzen tots els ítems que coincideixen amb la vostra cerca ordenats per la data més actual. A més de la data, també incorporen el títol o enunciat i el número de butlletí en què es va publicar entre parèntesis. Si feu clic sobre qualsevol de les informacions, accedireu directament al punt o apartat on es va publicar en el butlletí. Fixeu-vos, a més, que en la part superior esquerra de la pantalla, també apareix el botó Tornar que us permet anar a la pàgina d'inici del butlletí. 

...

Heu de tenir present que també podeu aplicar cerques dins d'una de les categories de continguts. Només cal que accediu a una de les categories des de la pàgina d'inici. Com en el cas anterior, podeu fer una cerca per una franja de dates i per text. Per veure'n el resultat heu de polsar en el botó Filtrar.

...

Anchor
presentacio
presentacio
Com es presenta la informació d'un butlletí?

...

Com podeu observar en la imatge, dins de cada butlletí, en la capçalera, sota el títol genèric, trobareu en la part dreta el número de butlletí i la data de publicació i, a l'esquerra, el sumari amb l'índex amb enllaços directes a les diverses seccions. Tots els butlletins poden publicar informació sobre:

 1. Disposicions Generals: en aquesta secció es publiquen el conjunt de normes i regles de conducta de caràcter general, que estableixen els òrgans que tenen la potestat normativa. Conté, per exemple, disposicions del Consell de govern.

 2. Acords i Resolucions: les decisions adoptades pels diversos òrgans col·legiats de l'UJI i aquelles que prenen el rectorat o els vicerectorats mitjançant un acte administratiu i que sol finalitzar en un procediment administratiu. Aquesta secció recull, per exemple, els acords del Consell de govern o les resolucions del rector sobre nomenaments i cessaments o sobre contractació administrativa.

 3. Convenis: acord de caràcter institucional entre l'UJI i un o altres entitats que conté uns pactes en relació a una matèria o un assumpte determinat. Recull, per exemple, convenis de col·laboració amb altres universitats o convenis de cotutela d'una tesi doctoral. 

 4. Altres informacions d'interés: pensat per a continguts que s'han de publicitar però que no tenen cabuda en les altres seccions del butlletí. 

L'índex del butlletí s'estructura a partir dels següents punts: 

 1. Disposicions normatives
  1.1. Normes aprovades pel Claustre
  1.2. Normes aprovades pel Consell social
  1.3. Normes aprovades pel Consell de govern
  1.4. Normes aprovades pel rector

 2. Acords i resolucions 
  2.1. Acords del Claustre
  2.2. Acords del Consell social
  2.3. Acords del Consell de govern 
  2.4. Resolucions del rector
       2.4.1. Nomenaments / Cessaments 
  2.5. Altres acords i resolucions

 3. Convenis institucionals 

 4. Altres informacions d'interés

Cal subratllar, però, que l'índex només mostrarà aquells punts on hi haja informació publicada en el butlletí que estigueu consultant. La resta els ocultarà. Cada punt inclou els següents elements: 

...

A més, al llarg del butlletí, podeu trobar icones com la marcada en roig en la imatge de sota per tornar directament al començament del document, és a dir, al sumari amb l'índex.

...

Heu de tenir present que si desitgeu imprimir el contingut d'un butlletí, podeu polsar Imprimir des del menú del vostre navegador. Es presentarà com si fora un document en format pdf.

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Secretaria General

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible. 

...

 • Acord. Decisió aprovada per un dels òrgans de govern de l'UJI. 

 • Conveni. Acord de caràcter institucional entre l'UJI i un o altres entitats que conté uns pactes en relació a una matèria o un assumpte determinat. 

 • Disposició. Conjunt de normes i regles de conducta de caràcter general, que estableixen els òrgans que tenen la potestat normativa.

 • Normativa. Conjunt de normes aprovades pels òrgans de govern de l'UJI.

 • Resolució. Decisió sobre un assumpte que prenen el rectorat o els vicerectorats mitjançant un acte administratiu i que sol finalitzar un procediment administratiu.

...