Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Si, en canvi, detecteu alguna incidència o error podeu fer clic en Rebutjar per denegar la validació del certificat. En aquest cas, haureu d'apuntar el Motiu en la finestra que s'obri i, per últim, polsar Rebutjar certificat. Així, l'emissor/a sabrà per què no s'ha aprovat el certificat que havia creat en la pantalla Emissió de certificats. Vegeu Com s'emet un certificat oficial? per a obtenir més informació.

Rebutjar el certificat i indicar-ne el motiu  Image RemovedRebutjar el certificat i indicar-ne el motiu  Image Added

Quan el o la cap de servei rebutja un certificat, automàticament, s'envia un correu electrònic a l'emissor/a per notificar-li que ha estat denegat, com podeu veure en l'exemple de sota. També incorpora un enllaç directe a l'aplicació CEO.

...