Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents
maxLevel2

...

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Yolanda Pascual d'InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica bustiauji@uji.es  

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari 

 • Administrador/a. Persona designada per InfoCampus que s'encarrega de mantenir la coordinació de l'aplicació. Supervisa que els diferents òrgans, serveis i unitats administratives tramiten les peticions en temps i forma i deriva les peticions, en cas que siga necessari, a l'àmbit de l'UJI més apropiat perquè les tramiten i hi donen una resposta.

 • Àmbit. Allò que està comprès dins del radi d'influència o de competència d'un servei, òrgan o unitat administrativa de l'UJI. N'hi ha de dos tipus: els públics, que són els que escull directament l'usuari quan formula la seua petició, i els privats o interns, als quals els administradors de l'aplicació poden assignar peticions de la Bústia UJI perquè les resolguen.

 • Consulta. Petició d'una informació relativa a l'àmbit universitari per part d'un usuari o usuària. 

 • Destinatari. Àmbit (servei, òrgan o unitat administrativa) al qual s'adreça una petició. Dins de cada àmbit, poden haver-hi diversos tramitadors o tramitadores, és a dir, persones autoritzades a respondre les consultes que els arriben.

 • Felicitació. Expressió escrita en què una persona mostra la seua satisfacció amb el funcionament d'algun servei o procediment de la Universitat.  

 • Petició. Qualsevol consulta, queixa, suggeriment o felicitació que els usuaris plantegen a través de Bústia UJI sobre el funcionament de la Universitat. 

 • Queixa. Escrit i comunicació en les quals la persona realitza únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis de la Universitat. 

 • Suggeriment. Proposta formulada per un usuari o una usuària d'un servei de l'UJI per millorar la seua qualitat. 

 • Tramitador o tramitadora. . PTGAS o PDI-PI vinculat a un servei, òrgan o unitat administradora que s'encarrega de gestionar i respondre les peticions dels usuaris. 

...