Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents

...

Al Cercador d'indicadors podeu accedir a través de la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > DSS > Dades gestió > Indicadors > Cercador d'indicadors.

...