Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
titleIr a la versión en castellano

Table of Contents

Instruccions bàsiques per a iniciar sessió en un ordinador portàtil UJI, amb la imatge programari corporativa, pertanyent al domini MS Windows 'SG', situat fora de l'UJI (i. e., sense connexió directa a la UJInet) i usant una connexió al servidor via túnel amb el client VPN.

...

Per a poder connectar amb la UJInet amb el client VPN, l'ordinador ha de tindre connexió a Internet.

...