Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
indentmaxLevel2

Què és LABGEST?

LABGEST és el sistema de gestió de préstec d'equips i materials i de reserva d'espais del Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM). A través d'aquesta eina informàtica, l'alumnat pot sol·licitar el préstec de material o la reserva d'espais per a poder desenvolupar les pràctiques de les seves assignatures o els seus projectes tutoritzats. Automàticament, la plataforma comprova la disponibilitat dels equips o espais sol·licitats i el professorat s'encarrega de revisar la petició i veure si és o no convenient. Tota aquesta informació permet al personal tècnic del LABCOM proporcionar el préstec dels equips o l'accés als espais i gestionar, posteriorment, les devolucions, comprovar l'estat del material o l'espai i tancar definitivament la petició. 

...