Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(tic) Personalitza les opcions de seguretat, amb contrasenyes segures i sistemes de doble verificació o factor.
Tant del mòbil com de la banca electrònica.

...