Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
titleIR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

En aquests manuals es descriuen els procediments per fer una connexió des de l'ordinador personal a un equip de pràctiques de les aules d'informàtica. Un cop connectat, es tindrà accés a tots els programes instal·lats a les aules d'informàtica, podent treballar des del nostre ordinador personal com si estiguéssim físicament a les aules.

...