Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Com que la configuració de les comunicacions IP en els equips corporatius es realitza, automàticament, via DHCP (i. e., s'identifica l'equip abans de donar-li accés a l'UJInet) contra l'Inventari General de Béns de la Universitat, per al registre s'hi facilitarà un camp amb la MAC address (tants com MAC dispose l'equip; v. g., als portàtils LAN_MAC i WLAN_MAC).

Info

Vegeu també Gestió ubicació d'equips connectats a la xarxa

Dades mínimes necessaries per a l’inventari

...