Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

IR A LA VERSIÓN CASTELLANA

Table of Contents

El GitHub Campus Program és un paquet d'accés premium a GitHub per a institucions enfocades en l'ensenyament que atorguen certificats, diplomes i nomenaments. És per consegüent, un portal que permet a la comunitat educativa de GitHub accedir als avantatges d'educació, i tot en un únic lloc.

La Universitat Jaume I forma part del GitHub Campus Program el que facilita l'ús de GitHub per a projectes programari desenvolupat per docents, investigadors i desenvolupadors de la pròpia universitat en repositoris públics o privats així com accedir a recursos de formació específics.

Disponibilitat per a l'usuari

El personal docent i investigador (PDI) així com els estudiants de l'UJI tenen la possibilitat d'accedir a aquesta plataforma gratuïtament. El compte d'usuari identifica personalment com a membre d'una institució educativa, fent possible l'ús del servei.

Note

Pot ocórrer que alguns usuaris no tinguen accés immediat al servei GitHub.
Si vosté és un alumne haurà de dirigir-se al professor de l'assignatura que li haja proposat usar el servei perquè sol·licite, via CAU, habilitar l'accés a tots, o part, dels alumnes d'una assignatura concreta.

Si vosté és un PDI haurà de dirigir-se al CAU perquè se li habilite l'accés. La direcció d'un centre podrà proposar, per la mateixa via, que s'habilite l'accés a tots els seus alumnes.

Usuaris externs a la Universitat Jaume I podran accedir als repositoris de programari albergat sota l'àmbit de la universitat (domini UJI en GitHub) si són convidats a col·laborar en aqueixos repositoris per usuaris de l'UJI que siguen administradors d'aquests.

Abast

Llicencia Campus Program disponible per a tots els usuaris amb compte '@uji.es'.

Les condicions i duració d'aquesta llicència estan subjectes al criteri del fabricador (Microsoft). Actualment aquesta llicència és vàlida mentre l'usuari mantinga el compte d'usuari activa i la Universitat Jaume I es mantinga adscrita al programa GitHub Campus Program.

Instal·lació en l'UJI

Ateses les necessitats dels equips de desenvolupament programari en l'UJI, podem distingir dues modalitats:

  • Repositori públic. L'equip és gestionat de manera autònoma i la publicació es realitza en un repositori públic vinculat al centre, departament, grup d'investigació o projecte d'investigació sota l'entorn de la Universitat Jaume I.

  • Repositori privat. GitHub Campus Program permet l'ús de repositoris privats vinculats a "organitzacions" dins de l'àmbit de l'UJI. En aqueix cas, l'equip i els repositoris associats són gestionats de manera autònoma.

Per a totes dues modalitats, les peticions de creació es cursaran a través de el Centre d'Atenció a l'Usuari.

Productes oferits

La plataforma GitHub està disponible a través de la seua pròpia adreça web. Els repositoris públics s'alberguen sota l'entorn de l'UJI en GitHub (domini UJI) accessible a través de l'adreça GitHub - Universitat Jaume I (https://github.com/enterprises/universitatjaumei), mentre que els repositoris privats són accessibles a través de l'adreça d'accés que se'ls assigna en la sol·licitud de creació.

A més de l'accés a la pròpia plataforma, GiHub ofereix una altra sèrie de possibilitats per a fer ús dels seus serveis:

Suport

Recursos bàsics

GitHub Education

GitHub Copilot

Recursos per a ús avançat

Creació de l'una compte vinculat a l'UJI

Per a generar un compte vinculat a la Universitat Jaume I, anirem a l'adreça web: https://github.com/orgs/uji-docencia/sso que ens donarà pas al formulari de creació de comptes, però abans GitHub mostrarà una pantalla per a redirigir-nos a la Universitat Jaume I. Introduiu la credencial de l'UJI ‘usuari /clau d'accés’. Polsar ‘Continuar'.

Quan premem en ‘Continue', demana que creem un compte (vore com crear el compte).

Note

Si ja existeix el compte, polsarem en ‘Ja tens un compte? Iniciar sessió.’ Aquest enllaç està situat en la part baixa del formulari.

En aquesta part, el sistema ens sol·licitarà les credencials de la Universitat Jaume I

Marcar ‘’ per defecte per a seguir.

Com crear el compte

Si aquest compte no existeix en GitHub, ens sol·licitarà amb un formulari que creem un compte per a associar-la a la de la Universitat Jaume I.

Abans de la creació del compte ens presenta una pantalla per a comprovar que som ‘humans’ per temes de seguretat, després polsar en botó 'Enviar'

Image RemovedImage Added
Image RemovedImage Added

Para finalizar la generación del usuario, deberás acceder al correo electrónico UJI y buscar el mensaje con el asunto: [Your GitHub launch code]. En el correo verás un código numérico de 8 dígitos, cópialo o pulsa el botón verde ‘Open GitHun’ para validar la cuenta y el usuario creado.

Si tot ha anat bé, ens enviarà a la pàgina inicial de l'aplicació GitHub.

Tip

Una vegada creat el compte, l'accés es realitza utilitzant les credencials de la Universitat Jaume I

Accés (Sign in to GitHub)

Una vegada creat el compte, per a accedir al domini UJI en GitHub usarem l'adreça: https://github.com/orgs/uji-docencia/sso. Per a seguir polsar el botó ‘Continuar

Image RemovedImage Added