FAQ Gestió horària

Com he de registrar la meua jornada laboral?

El PAS de l'UJI té l'obligació de registrar les seues entrades i eixides del lloc de treball. Ho podeu fer amb el carnet de la Universitat, en les màquines habilitades a l'efecte en cada centre: 

 • En iniciar la jornada de treball (de matí o de vesprada) s'ha de marcar el número 1 en la màquina (es registra l'hora del sistema).

 • En finalitzar la jornada (de matí o de vesprada) s'ha de marcar el número 2.

 • Cada vegada que s'interromp la jornada s'ha de marcar el número 2 i, en tornar a començar, s'ha de marcar el número 1.

Des de la pandèmia provocada per la COVID-19, també podeu registrar l'horari electrònicament amb l'aplicació de Gestió horària. Un cop dins, a la pantalla d'inici, cal que polseu el botó Fitxar entrada quan comenceu la jornada i feu clic en Fitxar eixida, a la finalització. Només ho podreu fer des d'ordinadors de l'UJI, a excepció dels casos en què l'administrador ho haja autoritzat expressament i ho puguen fer des de qualsevol altre dispositiu. 

Com puc accedir a l'aplicació de Gestió horària?

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Recursos humans > Laboral > Gestió horària

La seua adreça web és la següent: https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23023

Com puc saber els meus registres horaris diaris?

Heu d'entrar a l'aplicació de Gestió horària i, en la pestanya General, es mostrarà un calendari amb el dia en què us trobeu. Podeu marcar sobre el calendari el dia que vulgueu i veureu que, a la part dreta, es mostren les dades dels registres d'entrada i d'eixida, el total d'hores fitxades, les que hàgeu registrat fora de l'horari habitual, les que us hàgeu absentat per permís i el saldo global d'hores comptabilitzades del dia i de la setmana. Fixeu-vos, a més, que en la casella de cada dia del calendari es mostra el nombre d'hores registrades i en la dels diumenges el saldo acumulat durant la setmana. 

Què signifiquen els colors del calendari?

 • Gris: dia actual. 

 • Verd: dia en què heu gaudit d'algun permís. 

 • Roig: dia d'absència del lloc de treball per baixa.  

 • Blau: dia festiu o de tancament de la Universitat. 

Com puc consultar el meu informe horari?

A través de la pestanya Informe horari podeu consultar el vostre informe horari amb el resum i detall de les dades per dies en funció del vostre contracte. Heu de tenir en compte que el vostre horari es calcula automàticament en funció de les vostres característiques contractuals i, si aquestes canvien o, per exemple, teniu reduccions de jornada, l'horari es recalcula a partir de la jornada normal de 7 hores i 30 minuts.

Com puc saber la meua càrrega laboral?

En l'Informe horari es mostra el nombre d'hores que heu de treballar durant l'any. El sistema fa un càlcul automàticament tenint en compte les vostres característiques contractuals i si teniu alguna reducció de jornada. Per tant, si, per exemple, el vostre contracte canvia, si renuncieu a una reducció de jornada o si guanyeu anys d'antiguitat, el còmput global d'hores varia. En aquesta pantalla us heu de fixar exactament en les Hores a treballar en any, que recull les hores que heu de treballar durant l'any, descomptant les vacances, els dies d'assumptes particulars i les hores d'excés de treball de l'any anterior. 

Com puc saber les hores d'excés de treball que tinc acumulades?

En la pestanya General de l'aplicació es mostra, en la part de sota de la pantalla i en color verd, el nombre d'hores que teniu acumulades per excés de treball i que podeu aprofitar en dies d'assumptes particulars i períodes de recuperació de treball.

En l'Informe horari també podeu consultar el saldo amb què heu començat l'any, el saldo per dies i l'acumulat des de l'inici d'any. En aquesta pantalla es mostra, diàriament i de forma acumulada, el nombre d'hores que heu registrat de més (en verd) o de menys (en roig). 

Quan he d'enviar una incidència?

Heu de crear i enviar una incidència quan: 

 • L'entrada o eixida s'efectua fora dels intervals establits.

 • Us heu oblidat de fitxar a l'entrada o a l'eixida. 

 • No acudiu al treball per permís o llicència.

 • No acudiu al treball per malaltia.

 • No acudiu al treball per assistir a activitats de formació fora del lloc de treball.

 • No acudiu al treball per assistir a reunions, tribunals, etcètera, fora del lloc de treball.

 • No acudiu al treball per assistir a consultes, tractaments o exploracions mèdiques, tant pròpies com de menors, ancians o discapacitats a càrrec vostre.

 • El dispositiu per fitxar està avariat o es troba fora de servei.

Què he de fer si m'he oblidat de fitxar?

Si us heu oblidat de fitxar a l’entrada o a l’eixida, la persona interessada ha de fitxar quan ho recorde i registrar la incidència a través de l'aplicació Gestió horària, seguint aquestes indicacions: 

 • Heu d'anar a la pestanya General, seleccionar el dia en el calendari i polsar Enviar incidència

 • Indicar les hores de fitxatge correcte en els camps Entrada i Eixida i explicar el motiu de la incidència en el camp Observacions.

 • Fer clic sobre la paraula Enviar.

Què he de fer si m'he absentat del meu lloc per permís?

En funció del vostre lloc de treball, teniu l'obligació de completar la vostra jornada laboral durant unes hores concretes al dia (de 9 a 14 h en jornada de matí i de 15 a 20 h a la vesprada). Si no acudiu al lloc de treball per un motiu justificat, heu de sol·licitar el permís corresponent a través de l'aplicació Gestió de permisos del PAS (IGLU > Recursos humans > Laboral > Gestió de permisos del PAS). Cal que el demaneu prèviament. Si, excepcionalment, no podeu fer-ho de forma anticipada, ho haureu de fer amb posterioritat i haureu d’adjuntar-hi la documentació justificativa. Cal que comuniqueu la vostra absència i la raó al Servei de Recursos Humans, així com al cap o la cap del vostre servei, preferentment durant l'hora després de l'inici de la jornada, excepte per causes justificades que ho impedisquen. 

Què he de fer si el dispositiu per a fitxar està fora de servei o no funciona?

Heu de generar una incidència a través de l'aplicació Gestió horària. Cal que aneu a la pestanya General, seleccioneu el dia en el calendari i polseu Enviar incidència. En la finestra que s'obri heu d'anotar l'hora d'Entrada i/o Eixida, marcar la casella Fitxador avariat i, finalment, prémer Enviar. Cal subratllar que, en aquest moment, el sistema crea automàticament un CAU per tal que el personal tècnic repare el dispositiu avariat. 

Com puc conèixer l'estat de les meues incidències?

Podeu fer un seguiment de les incidències que hàgeu generat fent clic sobre Històric incidències en la pestanya General de l'aplicació. Podeu consultar les dades bàsiques de la incidència, així com l'estat en què es troba i la resposta del Servei de Recursos Humans.  

On puc consultar el calendari laboral de l'UJI?

Podeu consultar el calendari laboral del PAS, aprovat pel Consell de Govern, en el següent enllaç https://www.uji.es/serveis/rrhh/base/pas/calendarilaboral/

 

Informació addicional

Podeu enviar qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació a l'adreça electrònica horari@uji.es