Sol·licitud de certificacions | Administradors

Què és Sol·licitud de certificacions?

És una aplicació que permet gestionar les sol·licituds de certificats de competències transversals en ocupabilitat i emprenedoria que fa l'estudiantat de titulacions oficials de l'UJI. Són certificacions que acrediten la realització d'unes activitats de formació, sensibilització i experiència determinades. A través d'aquesta aplicació l'alumnat inicia i envia la seva sol·licitud i, posteriorment, l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) o la Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge s'encarreguen de revisar-la i d’estimar-la o rebutjar-la, de forma provisional perquè l’alumnat la corregisca. Per conèixer el detall de com es presenten i s'envien les sol·licituds i, posteriorment, s'esmenen els errors consulteu el manual https://universitatjaumei.atlassian.net/wiki/spaces/MANUJI/pages/3737912350.

Accés a l'aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Inserció professional i pràctiques > Certificacions > Sol·licitud de certificacions.  

Podeu accedir directament des del següent enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23599

Qui pot utilitzar Sol·licitud de certificacions?

Tenen accés a l'aplicació com a administradors les persones que s'encarreguen de gestionar les sol·licituds de certificacions. En concret, és el personal de l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) que s'ocupa de les certificacions d'ocupabilitat i el de la Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge que tramita les d'emprenedoria.  

La pàgina d'inici de Sol·licitud de certificacions

Quan accediu a l'aplicació, la pàgina d'inici es presenta així per als administradors: 

Pàgina d'inici de l'aplicació
Pàgina d'inici de l'aplicació

Com podeu veure en la imatge superior, a través de la pàgina d'inici, podeu:

 • Sol·licitar una nova certificació, continuar amb una sol·licitud pendent o subsanar: a través d'aquesta opció els usuaris poden iniciar el procediment per demanar un nou certificat, continuar emplenant les dades d'un que ja hagen començat prèviament o corregir errors en una petició que haja estat rebutjada de forma provisional. Per a obtenir més informació vegeu el manual https://universitatjaumei.atlassian.net/wiki/spaces/MANUJI/pages/3737912350.

 • Consultar les meues sol·licituds: els usuaris poden conèixer l'estat en què es troben les seves peticions. Podeu ampliar la informació en el manual https://universitatjaumei.atlassian.net/wiki/spaces/MANUJI/pages/3737912350. 

 • Gestionar les sol·licituds: ací els administradors de l'aplicació podeu consultar i tramitar totes les peticions dirigides al vostre servei. Podeu revisar la informació i documentació, validar-la, enviar-la a corregir o rebutjar-la. Per a més informació vegeu Com es gestiona una sol·licitud? 

 • Dades mestres: espai des d'on es configuren i es defineixen els apartats dels certificats, les competències, el tipus de certificats i les fases de les sol·licituds. També es gestionen els permisos dels usuaris com a administradors. Per a més informació vegeu Com es configuren els paràmetres de l'aplicació? 

Per a obtenir més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

Procediment

L'esquema de la imatge de sota resumeix el procediment que se segueix per iniciar i tramitar una sol·licitud de resolució, a través d'aquesta aplicació.

A continuació, s'expliquen amb detall totes les accions que permet fer l'aplicació. 

Procediment de tramitació de les peticions de certificacions
Procediment de tramitació de les peticions de certificacions

Com es configuren els paràmetres de l'aplicació?

Alguns administradors de l'aplicació amb permisos podeu configurar els paràmetres i valors de l'aplicació. Fent clic sobre Dades mestres en el menú de la pàgina d'inici podreu definir els tipus d'apartats dels certificats, el tipus de certificats, les convocatòries, els apartats i les fases. En aquest espai també es gestionen els permisos dels usuaris com a administradors. 

Definir els apartats

Per a concretar els apartats de formació, sensibilització i experiència dels certificats, cal que primer configureu els Tipus d'apartats. Com podeu observar en la imatge de davall, per a crear-ne un de nou heu d'especificar l'Id, el Nom i marcar si voleu que el Camp es mostre o no. Heu de tenir en compte que en l'aplicació hi ha alguns camps fixos (Hores, Crèdits i Mesos que podeu mostrar o ocultar) i d'altres que podeu configurar. En aquesta pantalla podeu decidir quants camps (fins a quatre) voleu que es mostren en un tipus d'apartat determinat. Posteriorment, en la pantalla d'Apartats, podreu ficar-li un nom, és a dir, una etiqueta, com podria ser, per exemple, Títol o Entitat

Seguidament, en el punt Apartats cal que detalleu cadascun dels apartats dels certificats. Es mostraran tots els apartats que estiguen definits. Podeu filtrar-los per Tipus de certificat, en la part superior esquerra i marcant els d'ocupabilitat o els d'emprenedoria. Per a afegir un nou apartat cal que polseu la icona del signe de la suma de color verd, situat en la part superior dreta, com podeu observar en la imatge de sota. En cada apartat, a més, apareixen tres icones diferents: 

 • Aspa de color roig: per suprimir l'apartat. 

 • Llapis: per editar i modificar l'apartat.

 • Signe de la suma de color verd: per afegir i crear un subapartat (apartat fill). 

Tant si agregueu un nou apartat o subapartat com si l'editeu, es desplega en la part e sota de la pantalla una taula perquè empleneu els següents camps de dades, alguns d'ells són obligatoris (si desitgeu més informació sobre Què és un camp obligatori? vegeu el document ): 

 • Ordinal: número de l'apartat en forma d'índex. Exemple: 1, 1.a., 1.a.1, 1.a..2... etc.

 • Nivell: nivell de l'apartat en forma d'índex. Existeixen 3 nivells. Així, per exemple, l'apartat 1 seria nivell 1; l'apartat 1.a nivell 2 i l'apartat 1.a.1 seria nivell 3.   

 • Fill de: en cas que siga un subapartat s'indica el número de l'apartat pare i, per tant, del qual en forma part. Cal subratllar, a més, que el nivell haurà de ser un superior al del pare. Així, per exemple, si l'apartat pare té el nivell 2, l'apartat fill tindrà el 3. 

 • Nom: enunciat de l'apartat tant en català com en castellà. 

 • Mínim: fiqueu el mínim del valor que accepta el camp. És a dir, el mínim pot ser 0 (hores). 

 • Màxim: màxim del valor. Seguint amb l'exemple de dalt, el valor màxim podria ser 200 (hores). 

 • Tipus de certificat: especifiqueu el tipus de certificat al qual pertany l'apartat. Per a més informació vegeu Definir tipus de certificats.

 • Tipus d'apartat: indiqueu el tipus d'apartat dels que hi ha configurats. 

 • Consulta: us heu de posar en contacte amb la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI (UADTI) perquè us proporcione el SQL que cal que introduïu en aquest camp i que permetrà obtenir informació del sistema. És important destacar que per tal que es mostre la dada (resultat de la consulta SQL) en l'apartat cal que estiga marcada la casella Recuperar taula. Si no ho feu, no serà visible. 

 • Etiqueta: escriviu les etiquetes que voleu que apareguen en els camps de l'apartat que heu definit prèviament en Tipus d'apartats. 

 • Afegir arxiu: heu de marcar aquesta opció quan vulgueu que en aquest apartat es permeta adjuntar un fitxer. 

 • Recuperar de taula: marqueu aquesta casella quan vulgueu que en l'apartat aparega la dada amb el resultat de la consulta SQL. Si no la marqueu, no es visualitzarà res.

 • Hores: el marqueu quan vulgueu que en l'apartat s'haja d'indicar el nombre d'hores. 

 • Crèdits: s'ha de marcar quan es vulga constar el nombre de crèdits. 

 • Mesos: com en els casos anteriors es marca quan es vulga que s'especifiquen el nombre de mesos. 

 • Nº Competències: nombre de competències que ha de seleccionar l’alumnat com a mínim en la sol·licitud.

Heu de fer clic en Desar per registrar les dades. Si no ho feu i canvieu de pestanya, es perdran les dades que no hàgeu guardat. 

Fixeu-vos que podeu navegar d'un apartat a un altre polsant sobre Anterior apartat i Següent apartat. 

Definir les competències

Per a configurar les competències i subcompetències que podrà incloure en la certificació l’alumnat, cal que aneu a la pantalla Competències. Podeu afegir una nova competència amb el signe de la suma de color verd. També podeu accedir al detall d’una competència a través de la icona de la lupa, editar-la amb el llapis o eliminar-la amb l’aspa de color roig.

Aleshores, haureu d’introduir el Nom, indicar si voleu que estiga Activa i l’Ordre en què voleu que aparega en el formulari de sol·licitud. També podeu afegir una breu Descripció. Cal que polseu Desar perquè el sistema registre les dades.

En cada competència, podeu afegir tantes subcomptències com vulgueu. Cal que polseu la icona de la lupa per veure el detall de la competència i, un cop dins, simplement poseu el Nom, indiqueu si està Activa i atribuïu un Ordre a la subcompetència i polseu el botó Afegir. Si voleu modificar alguna subcompetència, cal que polseu la icona del llapis, fer els canvis que necessiteu i polsar Desar per registrar les dades.

Definir els tipus de certificats

En el punt Tipus de certificats podeu afegir, editar o activar i desactivar els tipus de certificats que gestiona l'aplicació. Com podeu veure en la imatge de sota, per agregar-ne un de nou heu de prémer la icona de la suma i, a continuació, indicar el Nom (tant en català com en castellà), l'Id ubicació, marcar si voleu que estiga Actiu i especificar el Codi d'assumpte de registre que es generarà quan l'alumnat envia una sol·licitud d'aquesta certificació i passa per registre. Recordeu que cal que polseu Desar per a registrar les dades en el sistema.

Si necessiteu esborrar un tipus de certificat heu de pitjar la icona de l'aspa de color roig i si heu de fer modificacions, teniu disponible la icona del llapis. Des d'ací, també podeu Desactivar o Activar un tipus de certificat.

Definir convocatòries

En el punt Convocatòries podeu configurar les diferents convocatòries amb els terminis de presentació de sol·licituds i esmenes. Quan accediu a aquest punt es mostren totes les convocatòries disponibles. Les podeu filtrar per Tipus de certificat: ocupabilitat o emprenedoriaPer afegir una nova convocatòria cal que premeu la icona de la suma i empleneu els següents camps d'informació, marcats amb un asterisc els obligatoris: 

 • Tipus de certificat: seleccioneu el tipus de certificat. 

 • Activamarqueu aquesta opció quan vulgueu que la convocatòria estiga activa, perquè s'hi puguen presentar sol·licituds.

 • Només administradorsmarqueu aquesta opció quan vulgueu que la convocatòria només la puguen veure i utilitzar els administradors. És una opció pensada, per exemple, per a fer proves. 

 • Nom: nom oficial amb enllaç a la convocatòria. 

 • Data d'activació i Data de tancament: indiqueu el dia en què voleu que s'active la convocatòria i el dia en què es tanque, és a dir, el període de temps en què es podran iniciar i enviar sol·licituds. 

 • Data d'esmenar i Data fi d'esmenar: especifiqueu els dies d'inici i de fi del termini perquè els sol·licitants puguen presentar esmenes i, per tant, puguen corregir possibles errors. És molt important que aquestes dates no se superposen amb les de la presentació de sol·licituds. 

 • Text d'obertura i Text de tancament: ací escriviu el text que vulgueu que aparega a l'inici i al final de la convocatòria, tant en català com en castellà. 

Recordeu que heu de fer clic en Desar per registrar les dades en el sistema. En aquesta pantalla disposeu també de la icona de l'aspa de color roig per a eliminar una convocatòria i la de la lupa per a consultar-ne el detall o editar-la.  

Definir les fases de les sol·licituds

A través de l'opció Estats i signatures podeu configurar les diferents fases (o estats) per les quals pot passar una sol·licitud durant la seva tramitació. Quan accediu a aquest punt, es mostren totes les fases que hi ha registrades en el sistema. Podeu fitrar-les pel Tipus de certificat (ocupabilitat o emprenedoria) en la part superior esquerra. Per afegir una nova fase cal que polseu sobre la icona de la suma i, seguidament, en la part de sota empleneu els següents camps de dades: 

 • Nom: nom de la fase. 

 • Ordre: ordre dins del procediment. 

 • Tipus de certificat: seleccioneu el tipus de certificat. 

 • Modalitat: indiqueu si és una fase Inicial, de Transició o Final. 

 • Desistir: marqueu aquesta opció quan l'estat permeta al sol·licitant desistir de la seva petició. 

 • Esmenar: marqueu aquesta casella quan la fase preveja que el sol·licitant puga fer esmenes. 

 • Tipus desplegable: elegiu el tipus de desplegable que voleu que es mostre quan l'organisme competent o la comissió han de validar una sol·licitud. Si el deixeu en blanc no s'habilitarà cap desplegable i es mostrarà en un camp de text el valor que estiga guardat fins al moment. Si seleccioneu Document qui revisa la sol·licitud és l'organisme i s'activa el desplegable de Validació perquè es puga indicar si és Correcte o Incorrecte o es deixe Pendent. Si opteu per Comissió s'habilitarà el desplegable perquè siga la comissió qui revise i indique si Accepta, Rebutja o envia a Subsanar la sol·licitud o si la deixa Pendent.

Cal que premeu Desar estat per registrar les dades en el sistema. 

Si necessiteu eliminar un estat, heu de prémer la icona de l'aspa i si voleu fer modificacions la del llapis. A través de la icona de la lupa podeu afegir la signatura a un estat, per tal d'identificar l'usuari o usuaris que s'encarreguen de la gestió d'una fase.  Heu d'indicar l'usuari (Nom persona) i el Correu electrònic i marcar la casella Rebre avís quan vulgueu que aquesta persona reba un correu de notificació quan una sol·licitud passe a aquest estat. Finalment heu de pitjar Afegir signatura

Un cop creats els estats, podeu afegir-hi transicions des del punt Estats i transicions. En aquesta pantalla es mostraran tots els estats i transicions que hi ha registrats en el sistema. Podeu filtrar-los per Tipus de certificat en la part superior. Una transició serveix per a marcar de quina fase a quina l'altra pot anar una sol·licitud. Així, per exemple, de la fase Introduint dades només es pot passar a Pendent de revisar. Per agregar una transició a un estat, cal que feu clic sobre la icona de la lupa, com podeu veure en l'exemple de sota. Seguidament, es desplegarà el detall de les Transicions d'aquesta fase. Veureu l'Estat origen (fase on estigueu creant la transició) i haureu de seleccionar l'Estat destí i, finalment, polsar Afegir Transició. Disposeu de la icona de l'aspa per eliminar-la.

Si feu clic sobre Visualitzar diagrama veureu un esquema dels estats pels quals pot passar una sol·licitud, com podeu veure en la imatge de sota.

Definir els missatges de notificació de cada fase

A través de la pestanya Fases i missatges, podeu configurar el contingut del correu electrònic que rebrà l’alumnat o el personal de gestió quan la sol·licitud canvie de fase. En aquesta pantalla veureu tots els estats i en la columna Envia missatge podreu consultar si té o no missatges configurats (si és que , com a mínim en pot tenir un). Primer heu de polsar la icona de la lupa de l’estat en què vulgueu configurar un missatge per veure quins missatges hi ha configurats i, seguidament, fer clic sobre Afegir missatge per definir-ne un de nou.

A continuació, haureu d’emplenar els camps que es despleguen en la part de sota de la pantalla i polsar Desar.

 • Destinatari: cal que indiqueu si el missatge s’enviarà a l’Usuari o Usuària o al personal de Gestió de la sol·licitud.

 • Assumpte: matèria de què tracta el missatge.

 • Text: escriviu el missatge que voleu que s’envie. Cal que tingueu en compte que si poseu els següents codis al text del missatge, s’emplenaran automàticament unes dades i es personalitzarà el missatge:

  • @@p_sol## amb l’ID de la sol·licitud

  • @@p_usu## amb el nom de la persona usuària

Definir missatges de recordatori

Des de la pestanya Recordatoris podeu configurar els avisos que voleu que s’envien com a recordatori a la persona sol·licitant. Seria el cas, per exemple, que volguéreu que el sistema enviara automàticament un missatge un mes després d’haver iniciat la sol·licitud. Podeu editar un recordatori amb la icona del llapis o eliminar-lo amb l’aspa. Si voleu afegir-ne un de nou, cal que feu clic sobre el signe de la suma.

 

A continuació, en la part de sota de la pantalla apareixen diversos camps que haureu d’emplenar i polsar Desar:

 • Tipus de certificat: seleccioneu un dels tipus de certificats que estiguen configurats. Podeu ampliar la informació en Definir els tipus de certificats.

 • Destinatari: sempre serà la persona usuària que fa la sol·licitud.

 • Temps (dies): concreteu quan voleu que s’envie el recordatori. Per tant, cal que indiqueu el nombre de dies des que s’ha iniciat la petició. Si poseu 60, per exemple, s’enviarà un recordatori 60 dies després d’haver iniciat la sol·licitud. Si poseu el número en negatiu, el recordatori s’enviarà el nombre de dies que indiqueu abans que passen 2 anys perquè acabe el termini per presentar la sol·licitud. En aquest cas si poseu -60, el recordatori s’enviarà quan falten 60 dies perquè finalitze el període.

 • Assumpte: matèria del missatge.

 • Missatge: escriviu el missatge que voleu que s’envie com a recordatori.

Gestionar permisos d'administradors

En el punt Administradors podeu afegir usuaris perquè puguen accedir a l'aplicació com a administradors i puguen gestionar certificacions i configurar les dades mestres. En la pantalla es mostra el llistat d'usuaris administradors de tot el sistema però podeu filtrar-los per Tipus de certificat. Per agregar-ne un, només cal que premeu la icona del signe de la suma i, en la part de sota de la pantalla, seleccioneu el Tipus de certificat, indiqueu el nom de l'Usuari/ària i polseu Desar

Com es gestiona una sol·licitud?

Els administradors podeu consultar i tramitar totes les peticions que s'envien al vostre servei fent clic sobre Gestionar les sol·licituds des de la pàgina d'inici, com podeu observar en la següent imatge. 

Un cop dins, es mostren totes les sol·licituds en curs. En una taula apareixen les següents dades per columnes: 

 • Id: codi que identifica cada sol·licitud i que el sistema fica automàticament quan s'inicia. 

 • Data: dia en què es va iniciar la sol·licitud i, per tant, l'alumnat va començar a introduir informació en la petició. 

 • Codi i Data registre: quan l’alumnat envia la sol·licitud passa per registre (de forma automàtica) i es genera un codi vinculat a la petició. Ací s'indica aquest codi i el dia i hora en què la sol·licitud ha passat per registre. 

 • DNI i Nom sol·licitant: dades identificatives de l'alumnat que fa la sol·licitud de certificació. 

 • Tipus certificat: indica si és un certificat de competències per a la ocupabilitat o d'emprenedoria. 

 • Convocatòria: informa de la convocatòria de la qual depén i incorpora un enllaç a la documentació oficial. 

 • Estat: situació en què es troba la sol·licitud. 

  • Pendent: està activa i, en funció de la fase, està en mans dels administradors (en gestió) o en mans de l'alumnat (introduint dades o corregint-se). 

  • Desistida: quan l'alumnat ha desistit la sol·licitud abans que siga revisada i resolta. 

  • Finalitzada: quan ha arribat a la fase final i està acceptada o rebutjada de forma definitiva. 

 • Fase: cada sol·licitud es troba en una fase determinada i, alhora, en un estat concret (Pendent o Finalitzada). 

  • Introduint dades: quan heu accedit a la petició però no l’he enviat.

  • Pendent de revisió: quan heu enviat la petició i està pendent de ser revisada.

  • Subsanar: quan cal que reviseu la documentació o informació aportada perquè cal corregir o modificar alguna cosa.

  • Subsanat pendent de revisió: quan ja heu revisat les modificacions o correccions i heu tornat a enviar la sol·licitud.

  • Estimat: quan la sol·licitud ha estat acceptada.

  • Rebutjat: quan la petició ha estat refusada.

  • No presentada: quan l'alumnat inicia la sol·licitud però no l'envia. 

 • Observacions: anotacions internes que inclou el personal encarregat de resoldre la sol·licitud. 

Fixeu-vos que en la part superior de la pantalla apareixen uns filtres de cerca. Podeu buscar sol·licituds pel Tipus de certificat, l'Estat de la sol·licitud o per la Fase actual en què es troba. Per mostrar els resultats segons els criteris que hàgeu especificat heu de prémer Filtrar. Si polseu el botó Buscar tots,i s'esborren els filtres que hàgeu ficat i es visualitzen totes les peticions registrades en la base de dades del sistema. A més, en la part inferior de la pantalla, just sota la taula de dades apareixen uns camps de cerca per poder buscar una sol·licitud ficant la Data, el Codi de registre, la Data de registre i/o el DNI i el Nom de sol·licitant i polsant la tecla Intro

Podeu traslladar a un full de càlcul les dades de les sol·licituds que tingueu en pantalla fent clic sobre Exportar a Excel, situat en el marge inferior dret. 

Des d'aquesta pantalla podeu accedir al detall de cadascuna de les sol·licituds, com s'explicarà en el punt següent del manual. Simplement cal que feu clic sobre el nom del sol·licitant.  

Consultar, revisar i estimar o rebutjar una sol·licitud

Polseu sobre el nom del sol·licitant i, a continuació, veureu que en la pantalla es mostra el Detall de la sol·licitud activa. Cal subratllar que també podeu cercar una altra petició a través dels camps de cerca, tal com s'ha explicat anteriorment. Si el sol·licitant ha desistit la petició abans que l'organisme responsable la revise us apareixerà un missatge en la pantalla com aquest. 

En la pantalla Detall de la sol·licitud activa podeu consultar la informació i la documentació aportada per l'alumnat, en cadascun dels apartats de formació, sensibilització i experiència. Cal que reviseu punt per punt i en el camp Validació cal que seleccioneu una de les següents opcions del desplegable:

 • Correctequan la informació i documentació és vàlida. 

 • Incorrecte: quan la informació i/o documentació no és correcta. En cas que siguen errors que es puguen corregir, ho podeu anotar en el camp Observacions perquè la comissió ho tinga en compte a l'hora d'estimar o rebutjar la sol·licitud.

 • Pendent: aquesta opció permet deixar la validació pendent, per fer-la en un altre moment. 

Heu de tenir en compte que el camp Hores finals es mostra, per defecte, la xifra que haja ficat l'alumnat en la sol·licitud però vosaltres, com a responsables de revisar la informació, podeu modificar-la si no s'adequa o és incorrecta i ho podeu especificar en les Observacions perquè la comissió i l'alumnat en tinguen coneixement. Convé destacar que hi ha un camp d'Observacions internes per als usuaris administradors de l'aplicació i un altre d'Observacions públiques que són les que es mostren a l'alumnat. Si detecteu que la informació aportada per l'alumnat no correspon a aquest apartat sinó a un altre, ho podeu indicar en les Observacions públiques perquè en el període d'esmenes el moga al lloc correcte. És important que polseu el botó Desar que hi ha en cada punt quan el reviseu perquè el sistema registre les dades. Ho heu de fer un per un. 

Després de revisar la sol·licitud, en la pestanya Detall sol·licitud activa, en la casella Comissió cal que seleccioneu una de les següents opcions de cada apartat: 

 • Acceptarper estimar la informació i documentació aportada per l'alumnat. En aquest cas, les hores finals de l'apartat se sumen a les totals i, així, es tinguen en compte en el còmput global.

 • Rebutjar: per desestimar la informació i documentació aportada per l'alumnat. 

 • A subsanar: quan la documentació i/o informació té errors que es poden corregir. En aquest cas s'enviarà, de nou, la sol·licitud a l'alumnat perquè ho corregisca. 

 • Pendent: per deixar la validació d'un apartat per a un altre moment. 

Penseu que hi ha dos camps d'Observacions, un per a comentaris a l'alumnat i un altre per a anotacions internes. Recordeu que cal polsar el botó Desar de cada punt, un per un, per registrar la informació en el sistema. 

Després de revisar tots els punts dels apartats de la sol·licitud, podeu estimar-la o derivar-la de nou a la persona sol·licitant (Subsanar) perquè la revise. Heu d'anar a la pestanya Canviar d'estat. Ací, primer, heu d'elegir la fase a la qual voleu passar la sol·licitud: Estimat per acceptar-la, Rebutjat per refusar-la o Subsanar perquè l’estudiantat sol·licitant la revise. Després, heu de fer clic en Canviar. Fixeu-vos que teniu disponibles dos camps d'Observacions, un per a l'alumnat i un altre per a comentaris privats.  

En cas que envieu a subsanar la petició, l’alumnat l’haurà de tornar a revisar, com s’explica en el punt següent del manual. A més, si us heu equivocat en la revisió o vuleu fer algun canvi, podeu passar la sol·licitud a la fase anterior eliminant l'actual. En aquesta mateixa pantalla, simplement cal que polseu Estat anterior. En aquest moment podreu tornar a revisar la petició i ficar si és Correcta o Incorrecta. Després, haureu de tornar a canviar l'estat de la sol·licitud perquè passe a Estimat, Rebutjat o Subsanar. Heu de tenir en compte que a través del mecanisme d'Estat anterior podeu eliminar la sol·licitud del sistema.

Enviar a subsanar una sol·licitud

En cas que que envieu a subsanar la sol·licitud, s’obri un termini de presentació d'esmenes per tal que l'alumnat puga corregir errors. Haureu d'especificar les dades del període d'esmenes en l'apartat de les Dades mestres. Podeu ampliar la informació en Com es configuren els paràmetres de l'aplicació? En aquest cas, el sol·licitant rep un correu electrònic de notificació. Per a més informació vegeu el punt Com podeu corregir una sol·licitud enviada a subsanar? del manual . Després de corregir els errors, l'alumnat tornarà a enviar la sol·licitud perquè la revise de nou l'organisme responsable i l'estime o la rebutge de forma definitiva. 

Cal subratllar que, un cop la sol·licitud s’estima, en la petició (en el punt Detall sol·licitud activa) es mostren el nombre total d'hores de cada apartat i el còmput total d'hores de la sol·licitud i que es vol que consten en la certificació. 

Penseu que si us heu equivocat o heu de fer modificacions, teniu disponible l'opció Estat anterior per tornar la sol·licitud a l'estat anterior, eliminant l'actual. Cal que tingueu en compte que si la sol·licitud es troba en Subsanar o en Introduint dades no us deixarà canviar a un altre estat i us avisarà amb un missatge com el de la imatge.

Després que l’alumnat revise la petició i la torne a enviar a l’organisme responsable, haureu de tornar a revisar-la. En aquest cas la petició estarà en la fase Subsanat, pendent de revisió. Haureu de ratificar en el punt Detall sol·licitud activa que les correccions són vàlides. Fixeu-vos que aquells apartats que contenien errors i que s'havien de corregir es pinten de color taronja. En la casella Comissió haureu de triar si Accepteu o Rebutgeu la documentació i/o informació corregida. Recordeu que heu de polsar Desar en cadascun dels punts, un per un, per registrar les dades en el sistema. 

Ara, al final de cada apartat es mostra el nombre total d'hores de cada apartat i en la part de sota de la pantalla apareix el còmput total d'hores de la sol·licitud i que constarà en la certificació. 

Finalment, a través de la pantalla Canviar d'estat heu de passar la sol·licitud a la fase Estimat o Rebutjat i prémer Canviar

Consultar l'històric d'una sol·licitud

A través de la pantalla Històric de la sol·licitud podeu consultar les fases o estats pels quals ha passat una petició. Com podeu veure en l'exemple de sota, en una taula, es mostra la Fase i la Data i l'hora en què va passar a aquesta fase. També apareixen els camps amb les Observacions privades i públiques

Generar certificat de la sol·licitud

A través de la pestanya Certificat de la sol·licitud, podeu crear un certificat per a l’alumne o alumnat que constarà en l’aplicació de Certificats oficials. Si necessiteu més informació sobre el funcionament d’aquesta aplicació consulteu el manual . En aquesta pantalla simplement heu de polsar el botó Generar certificat.

 

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb:

Resolució de problemes 

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Apartat. Fragment o punt del certificat dedicat a una temàtica o assumpte concret. Cada apartat pot tenir diversos subapartats o apartats fills. 

 • Desistida. Estat en què es troba una sol·licitud quan l'alumnat hi ha renunciat abans que siga resolta. 

 • Desistir. Acció que pot fer l'estudiantat per renunciar a una sol·licitud de certificació. Només es pot realitzar quan la sol·licitud es troba pendent de revisar per part de l'organisme responsable. 

 • Estimat. Fase de la sol·licitud quan és acceptada. 

 • Fase. Estat pel qual passa una sol·licitud de certificació durant la seva tramitació i gestió en l'aplicació. 

 • FinalitzadaEstat en què es troba una sol·licitud quan ha acabat el procediment i està acceptada o rebutjada de forma definitiva. 

 • Introduint dades. Fase en què es troba una sol·licitud quan l'estudiantat l'ha iniciat i ha començat a introduir dades però encara no l'ha enviat i, per tant, hi pot fer modificacions.  

 • Pendent. Estat en què es troba una sol·licitud quan està a l'espera de ser revisada per l'organisme responsable. 

 • Pendent de revisió. Fase d'una sol·licitud quan està pendent que l'organisme responsable verifique si és correcta o no. 

 • Rebutjat. Fase en què es troba una sol·licitud quan és rebutjada.

 • Transició. Acció per passar d'una fase a una altra. Serveix per a marcar de quina fase a quina altra pot anar una sol·licitud de certificació. 

 • Sol·licitant. Persona que sol·licita la certificació. Poden demanar-ne una tot l'estudiantat de titulacions oficials de l'UJI, tant de grau i màster com de doctorat. També en poden sol·licitar els titulats i titulades que hagen finalitzat els seus estudis a l'UJI en els dos últims anys

 • Subsanar. Fase de la sol·licitud quan l'estudiantat ha de corregir errors o fer alguna modificació.

 • Subsanat pendent revisió. Fase de la sol·licitud en què l’estudiantat ha corregit els errors i està a l’espera que la petició torne a ser revisada.

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.