Entrega TFG/TFM

Què és l'Entrega TFG/TFM?

«Entrega TFG/TFM» són dos formularis que permeten gestionar l’entrega i defensa dels treballs de fi de grau i de màster. A través d’aquesta aplicació, l’alumnat comença els tràmits per a l’entrega del treball i indica si autoritza o no la publicació d’aquest en el repositori institucional i amb quina llicència. La sol·licitud de l’alumnat es deriva al tutor o tutora, que ha de donar el vistiplau per a la defensa i lectura i, a més, ha d’especificar, igualment, si autoritza o no la publicació en el repositori. Tota aquesta informació i documentació es trasllada al coordinador o coordinadora, que s’encarrega d’introduir la data de lectura del treball, si autoritza la publicació en el repositori i el nom de les persones que constituiran el tribunal d’avaluació, com a mínim el president o presidenta. Llavors, les persones que componen el tribunal reben un correu que els avisa del nomenament. Una vegada s’ha fet la defensa i lectura del treball i s’ha estés l’acta amb l’avaluació del tribunal, el coordinador o coordinadora la tramet, adjunta, per a tancar el procediment i el treball es publica en el repositori documental de l’UJI, si això ho acorden totes les parts.

Accés a l'aplicació per part de l’alumnat

«Entrega de TFG/TFM» es troba en la plataforma IGLÚ. Per a accedir-hi cal que aneu a IGLU > Gestió docent > Treball fi de grau i màster. També, podeu accedir-hi fent una cerca o directament amb el següent enllaç: Entrega TFG / TFM per part de l'alumnat.

Accés a l'aplicació per a la gestió d'entregues i tribunals

Igualment es troba en la plataforma IGLÚ. Per a accedir-hi cal que aneu a IGLU > Gestió docent > Treball fi de grau i màster. També, podeu accedir-hi fent una cerca o directament amb el següent enllaç: Gestió de TFG / TFM entregats i tribunals.

Qui pot utilitzar l'Entrega de TFG/TFM? 

Poden emprar aquesta eina l’alumnat que cursa l’assignatura Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster, el professorat que tutoritza els treballs i el personal que coordina l’assignatura, a més del personal d’administració dels centres que tinguen autorització per finalitzar la petició.

Com inicia l'alumnat el procediment per a entregar el TFG o TFM?

Com a alumnat heu d’entrar en l’aplicació, i reomplir el formulari que us apareix. Si teniu més d’una proposta assignada, cal que seleccioneu la que pertoca a aquesta entrega.

Formulari d'entrega de TFG/TFM per part de l'alumnat

En aquest formulari heu d’indicar: 

 • Títol de la proposta desenvolupada: nom o enunciat amb el qual s’identifica el vostre treball. Si només teniu una proposta pendent, apareixerà seleccionada per defecte.

 • Títol actualitzat del TFG-TFM: heu d’indicar el títol definitiu del treball, en el cas que haja canviat respecte al títol inicial. Tot i que no hàgeu canviat de títol, heu d’omplir aquest camp de manera obligatòria amb el nom de la vostra proposta.

 • Document del TFG/TFM: El vostre treball en format pdf.

 • Idioma del TFG/TFM: trieu l’idioma en què heu fet el treball. 

 • Document d’autoavaluació: En alguns estudis és necessari adjuntar-lo, i així se us farà saber.

 • Autoritze publicació en el repositori de l’UJI: heu de marcar si autoritzeu o no a la seua publicació, perquè així el vostre TFG o TFM passe al repositori documental de l’UJI. 

Teniu en compte que si tant vosaltres com el vostre tutor o tutora, l’empresa i el coordinador o coordinadora, autoritzeu la publicació el treball TFG o TFM en el repositori UJI, aquest no es publica fins que no hàgeu fet la defensa i s’estenga l’acta amb la vostra qualificació.

Fixeu-vos que els camps amb (*) són de caràcter obligatori. Una vegada omplits, podeu fer clic en el botó de Fer l’entrega. Aquesta acció, si tot ha anat bé, farà que aparega un missatge d’advertència i dos botons nous.

Pendent d’acceptar l’EULA

El missatge diu el següent: 'El teu document serà tramés i emmagatzemat als servidors de Turnitin amb l'única finalitat de ser comparat amb altres documents. S'ha d'evitar que els documents lliurats continguen dades de caràcter personal de terceres persones. En cas que siga així, l'autor es declara responsable del compliment de totes les previsions legals al respecte, quedant la Universitat Jaume I exempta de qualsevol responsabilitat derivada d'aquesta transferència.'.

Turnitin es un servei que té contractat la Universitat per a generar informes de plagi, els quals comproven l’originalitat del contingut del vostre treball. L’informe de plagi és necessari perquè el vostre tutor o tutora puga avaluar el vostre treball correctament. Però, per a poder enviar el vostre treball, cal que accepteu un Acord de Llicència (EULA) de Turnitin.

També podeu cancel·lar el lliurament del vostre treball. Això us permet tornar a fer el lliurament més tard, si les dates d’entrega us ho permeten. Una volta s’accepten les condicions de Turnitin, només el vostre tutor o tutora, coordinador o coordinadora, podran desfer la vostra entrega.

Per a continuar, cal que feu clic en el botó que diu Acceptar EULA de Turnitin i tot seguit, veureu una pantalla de l’Aula Virtual en què cal que polseu el botó Acceptar l’acord de Turnitin (1) perquè s’envie el vostre treball als servidors externs. A continuació, polseu Accepto (2) per a acceptar els termes i condicions de la llicència d’usuari de Turnitin.

Una volta heu fet açò, tornareu a la finestra amb les dades de la vostra sol·licitud i un missatge que us indicarà que tot ha anat bé, i en un termini d’unes hores ja estarà disponible l’informe de plagi i s’enviarà al vostre tutor o tutora.

L'aplicació de Turnitin és una ferramenta externa a l’UJI que, de vegades, per diferents raons o bé perquè ja heu acceptat les condicions anteriorment, el procés d'Acceptar l’acord de Turnitin no us apareix i directament apareix l'anterior missatge de validació.

Com autoritza o desfà el professorat tutor la defensa del treball?

Quan l'alumnat fa la sol·licitud d'entrega del TFG a través del formulari, accepta les condicions antiplagi de Turnitin. Després, una vegada està disponible l'informe de plagi del treball presentat, el tutor o tutora rebeu un correu electrònic de notificació per a informar-vos que teniu una sol·licitud d’entrega pendent de gestionar. 

Podeu accedir-hi directament des de l'enllaç del correu electrònic o bé des de la pàgina d'inici de l'aplicació.

Per accedir a les dades de la sol·licitud, heu de fer clic sobre el nom de l’alumne o alumna.

Des d’aquesta pantalla podeu consultar les dades de l’entrega, l’informe de plagi i acceptar o desfer la sol·licitud. En cas que es desfera la sol·licitud, s’informarà l’alumne o alumna mitjançant un correu electrònic.

Abans d'acceptar la sol·licitud d’entrega, podeu consultar la informació sobre la verificació de plagi amb el seu percentatge (%) i un enllaç de l'informe de plagi en el qual teniu tota la informació en detall. Un cop comproveu que és correcte i que no existeix cap mena de còpia, obligatòriament (*), heu d’adjuntar la vostra avaluació com a tutors i a més a més, podeu completar els següents camps:

 • L’empresa autoritza publicació del TFG o TFM en el repositori UJI *. Marqueu o no la casella segons corresponga. Cal recordar que perquè es publique un treball en el repositori UJI han d’estar d’acord l’alumnat, el professorat tutor, l’empresa i la coordinació.

 • E-mail supervisor empresa, en cas que considereu convenient enregistrar el correu electrònic del supervisor.

 • Document de l’autorització de l’empresa, en cas que la sol·licitud ho requerisca.

 • Estic d’acord que l’alumne/a presente el TFG o TFM *. Marqueu o no la casella segons corresponga, perquè quede constància de la vostra decisió.

 • Autoritze publicació en repositori UJI *. Marqueu o no la casella segons corresponga. Cal saber que si autoritzeu la seua publicació, el treball es penja públicament al repositori, si totes les parts estan d’acord, després que es traspasse l'acta amb la nota i el coordinador o la coordinadora adjunte l'acta amb l’avaluació del tribunal.

 • Document TFG - TFM modificat. Podeu substituir el document que va entregar l’alumnat per altre de nou. Teniu en compte, que l'últim document adherit a la plataforma és el que preval i, aleshores, compta en el procés de tancament en la fase d'acta.

 • Avaluació del tutor o de la tutora *. Document d’avaluació del treball presentat.

 • Informe tutelat, en alguns estudis concrets com per exemple en les memòries de procés, podeu incloure-hi un informe.

 • Documentació addicional, en cas que fora necessari.

Una vegada hàgeu omplit els apartats oportuns i adjuntat els documents necessaris, polseu el botó Acceptar l’entrega en la part inferior de la pantalla per a enviar la vostra avaluació.

La fase següent és Tribunal, de manera que la sol·licitud es deriva a la coordinació del TFM o TFG. Aquesta coordinació és qui s’ocupa d’introduir la data de defensa del treball així com d’assignar a les persones que integren el tribunal avaluador. Un cop feta la defensa del treball i traspassada la nota en l’acta, la coordinació ha d’adjuntar el document amb l'acta final per a tancar el procediment i perquè, finalment, es publique el treball en el repositori UJI.

Com tanca el procediment el coordinador/a i es publica el treball en el repositori? 

En el procediment de presentació d’un TFG o TFM, els coordinadors i coordinadores interveniu en dues fases (les últimes del procés):

 • Tribunal: després que el tutor/a autoritze la defensa del treball, com a coordinadors heu d’introduir la data de la seua lectura junt amb el nom de la persona que ocupa la presidència del tribunal avaluador i la resta de membres, si escau.

 • Acta: després de la defensa i lectura del treball i una vegada traspassada la nota de l’acta, o bé vosaltres o bé el PAS del centre o departament, us encarregueu d’adjuntar l’acta final amb la nota a fi de tancar el procediment.

En la primera fase que hi interveniu, la de Tribunal, quan el tutor o tutora autoritza la defensa d'un treball rebreu un correu electrònic de notificació a fi d'informar-vos que teniu una sol·licitud d’entrega pendent de gestionar.

Podeu accedir-hi directament des de l'enllaç del correu electrònic o bé des de la pàgina d'inici de l'aplicació.

En la fase de Tribunal, podeu consultar la informació de la sol·licitud, l’informe de plagi i les dades i documents adjuntats pel tutor o tutora. A més, podeu passar la sol·licitud a la fase d’Acta, desar les dades o desfer l’entrega. En cas que es desfera la sol·licitud, s’informarà l’alumne o alumna mitjançant un correu electrònic.

Per a Desar les dades o passar a la fase següent, heu d’emplenar de manera obligatòria (*) els següents camps:

 • Data i l’Hora de lectura i defensa del treball.

 • Nom del president o presidenta del tribunal avaluador. Si el president/a del tribunal és membre de l’UJI, heu de marcar “Membre UJI“ per tal de buscar-lo mitjançant el seu nom, si no ho és, haureu d’indicar el nom complet i el correu electrònic de la persona externa (seleccionar “Membre extern“). Teniu en compte que sols deixa omplir o bé el camp del president/a UJI o bé els camps Nom i Email si és membre extern. Pareu atenció perquè el camp del president/a és obligatori i els altres dos membres no.

Davall dels camps obligatoris, teniu d'altres que tenen especial rellevància informativa sobre el treball o bé, que també podeu emplenar. Aquests són:

 • Autoritze publicació en el repositori UJI. Si no marqueu aquesta casella , el treball no es publicarà en cap cas.

 • Document TFM-TGM modificat. Teniu en compte que si afegiu un nou document, aquest últim preval a l'anteriorment presentat per l’alumne/a o el/la tutora.

 • Documentació addicional. Ací, podeu incloure-hi altres documents.

 • Apartats d'Ubicació i Duració en els quals podeu incloure informació del lloc i període de temps per a la defensa del treball.

 • Els dos membres del tribunal que no són obligatoris.

De seguida que comproveu que la informació aportada per l'alumnat, la introduïda pel tutor/a i la que hàgeu inclòs vosaltres com a coordinadors és correcta, podreu passar a la fase Acta polsant el botó Següent Fase.

La diferència entre el botó de Següent fase i el de desar les dades, consisteix en el fet que el primer desa les dades i a més canvia de fase a la següent. A més, si només es desen les dades, continuarem en la mateixa pantalla, però si passem a la Següent fase això ens tornarà a la llista de sol·licituds pendents.

En els dos casos, el sistema envia un correu electrònic al president o presidenta i els membres del tribunal que hàgeu especificat anteriorment, per a avisar-los que han sigut nomenats com a personal avaluador. Si s’ha configurat prèviament en l’aplicació de Treball de final de grau i màster, els coordinadors també heu de rebre una còpia d’aquest correu. Per a més informació vegeu el punt d'Establir data límit, criteri d’ordenació, llista d’espera i notificació al coordinador/a del manual: https://universitatjaumei.atlassian.net/wiki/spaces/MANUJI/pages/5217222972.

Una vegada feta la defensa i traspassada la nota, caldrà necessàriament que passeu la sol·licitud a la fase d’Acta, si no ho havíeu fet abans.

Des d’aquesta fase podreu modificar les dades de les fases anteriors, fesder l’entrega i finalitzar-la. Per a finalitzar haureu d’adjuntar obligatòriament (*) el Document de l’acta del tribunal.

En aquest punt es mostra informació de la nota de l’acta acadèmica, la qual cal que estiga superada per a finalitzar l’entrega. També s’indica si el treball es publicarà o no en el repositori institucional. Cal destacar que podeu corregir les dades, si fora necessari, per a forçar la publicació.

Una vegada incorporades les dades i documents necessaris, podeu polsar el botó Finatlizar l'entrega i apareixerà la següent pantalla:

En finalitzar el procés, la petició passa a Biblioteca, si totes les parts estan d’acord, que és qui s’encarrega de dipositar els treballs amb l'autorització per publicar-la en accés obert dins del repositori institucional de l'UJI. 

Com es pot consultar la llista de treballs entregats?

Els coordinadors, tutors, membres del tribunal i altres persones autoritzades podeu consultar el llistat de treballs ja entregats. Podeu accedir-hi a través d’IGLU > Gestió docent > Treball final de grau i màster > Consulta TFG / TFM entregats.

Un cop dins, podeu cercar els treballs per curs, tutor o tutora, titulació, estat del treball i superviror o supervisora de l’empresa. Un cop apliqueu els filtres, en la part de davall es veurà la llista de treballs que coincideixen amb els paràmetres de cerca.

 

Si feu clic sobre Més informació, assenyalat amb roig a la imatge superior, es desplegarà el detall de cada treball amb informació sobre l’idioma, l’autorització de publicació en el repositori, la llicència Creative Commons o el document d’autoavaluació, a més de la informació del tutor o tutora i dels membres del tribunal i l’acta, com podeu observar en la imatge de davall.

Resolució de dubtes

Per a qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l’aplicació, s’ha de contactar amb l’Oficina d’Estudis (OdE). Es poden enviar les consultes a l’adreça electrònica estudisoficials@uji.es.

Resolució de problemes

Davant de qualsevol problema amb el funcionament de l’aplicació, cal posar-se en contacte amb el Centre d’Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d’Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Es pot telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l’horari d’atenció telefònica (de dilluns a dijous, de 08.30 a 19.00 h, i divendres de 09.30 a 17.00 h), enviar les consultes a l’adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l’aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible.