Gestió de l'avaluació i dipòsit de tesi doctoral | Director o directora i tutor o tutora

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Què és l’aplicació Gestió de l’avaluació i dipòsit de tesi doctoral | Directors i directores i tutor o tutora

L’aplicació Gestió de l’avaluació i dipòsit de la tesi doctoral permet que el director o directora, el director 2 o directora 2 i el tutor o tutora col·laboren en els diferents processos d’avaluació i aprovació de les tesis doctorals presentades per l’alumnat de doctorat.

Accés a l’aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Gestió docent > Doctorat > Gestió de sol·licituds d’avaluació de les tesis doctorals.

Podeu accedir directament a través del següent enllaç: https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23748

Qui pot utilitzar l'aplicació Gestió de l'avaluació i dipòsit de tesi doctoral?

Aquesta aplicació és útil per a qualsevol persona implicada en el procés de gestió, revisió i avaluació d’una tesi doctoral.

El director o directora i el tutor o tutora poden dur a terme la revisió i l'avaluació del dipòsit de la tesi doctoral de l’alumnat abans que les avaluadores o avaluadors externs (posteriors membres del tribunal), la CAPD (Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat) i l'Escola de Doctorat.

La pàgina d’inici de l’aplicació Gestió de l’avaluació i dipòsit de tesi doctoral

En la primera pantalla de l’aplicació es mostren les diferents fases per les quals passa la tesi:

 • Sol·licitud de dipòsit de la tesi. La sol·licitud del dipòsit s’ha portat a terme correctament.

 • Validació de dipòsit per la direcció. El dipòsit de la tesi ha sigut acceptat pel director o directora.

 • Validació de dipòsit per l’Escola de Doctorat. L’Escola de Doctorat valida el dipòsit de la tesi doctoral.

 • Dipòsit finalitzat. Inici del període d’exposició pública de la tesi doctoral. Fase per la qual passa la tesi quan la sol·licitud de dipòsit de la tesi ha sigut acceptada pel director o directora i per l’Escola de Doctorat. La tesi estarà exposada deu dies en el Tauler d’Anuncis Oficial de la Universitat Jaume I (TAO-UJI).

 • Nomenament de càrrecs del tribunal. Quan la tesi doctoral es troba en el període d’exposició pública, simultàniament, la tesi pot passar a aquesta fase. Es publiquen els membres del tribunal definitius (president o presidenta, secretari o secretària i vocal) que estaran presents en l’acte de defensa.

 • Validació de la data de defensa. El president o presidenta del tribunal estableix la data de defensa de la tesi i el secretari o secretària la trasllada a la resta de membres i a l’Escola de Doctorat. Als directors i directores de tesi els arribarà aquesta comunicació per correu electrònic. Igualment, serà informada la unitat de gestió corresponent.

 • Actes del tribunal. S’ha determinat la data de defensa definitiva, si és presencial, síncrona en línia o semipresencial, i el tribunal final.

 • Tesi finalitzada. La tesi s’ha defensat i avaluat.

Pàgina d’inici per a la gestió de tesis doctorals

Els directors i directores de tesi accedeixen a aquesta pantalla quan l'Escola de Doctorat ha validat l’informe de similitud de la tesi doctoral. Mitjançant un correu electrònic, us indicaran l’enllaç directe per a accedir a la pantalla de Gestió de tesis doctorals, amb el detall de totes les dades de la tesi que cal revisar.

Podeu obtindre més informació sobre el maneig de la pàgina d'inici en el document Elements comuns de les aplicacions.

A continuació, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer l'aplicació. 

Com es valida la sol·licitud?

En la fase Validació de la sol·licitud per la direcció de la tesi trobareu totes les dades de la tesi. Com a director o directora, heu de revisar-les.

Pàgina per a la validació de la sol·licitud per la direcció de la tesi
 • Resum d’activitats formatives: heu de comprovar que les hores requerides en el pla d’estudis i les hores superades són correctes.

 • Pla d’investigació final: és imprescindible que valideu el document per a poder iniciar el tràmit d’avaluació de la tesi. Per a validar-lo, cliqueu en Pla d’investigació final.

 • Tipus de documents: heu de validar la tesi proposada, revisar l’informe de similitud emès per la Biblioteca, el document d’activitats de l’estudiantat de doctorat i el DAD provisional.  

Codirecció de tesi:

Quan el director o directora valida el Pla d’investigació i el DAD, aquests queden pendents de validació per part del director 2 o directora 2. Una vegada validats pels dos directors o directores, continua la tramitació de la tesi.

Com es proposen els avaluadors i avaluadores de la tesi?

Una vegada validat el Pla d’investigació, heu de proposar set avaluadors o avaluadores de la tesi doctoral. Polseu Afegiu una persona avaluadora.

Recordeu que els avaluadors i avaluadores han de complir els requisits que s’indiquen en la pantalla següent.

 

Empleneu les dades sol·licitades. Els camps amb asterisc són obligatoris.

 • Nom i cognom 1.

 • Nacionalitat.

 • Adreça electrònica institucional: és important que l’adreça siga la institucional, no la particular. Comproveu que l’heu escrita correctament i que el correu es revisa freqüentment.

 • Universitat/Centre d’investigació i país de la universitat.

 • URL de la pàgina web de la universitat o centre d’investigació on apareix la filiació o el CV: aquesta informació serveix perquè la CAPD puga conèixer el seu CV.

 • Avaluador o avaluadora per al requisit de la menció de doctorat internacional: marqueu aquesta opció amb si s’opta a la menció de doctorat internacional. Atès que s’ha realitzat una estada en una universitat estrangera, l’avaluador o avaluadora no pot ser el tutor o tutora que ha tingut durant l’estada.

Podeu proposar tres o quatre avaluadors o avaluadores internacionals, però en cap cas es pot escollir per al requisit de la menció de doctorat internacional el tutor o tutora de l'estada a l’estranger.

 • Idioma de comunicació.

 • Càrrec: escolliu un càrrec per a cada un dels avaluadors o avaluadores que proposeu: president o presidenta, secretari o secretària, vocal 1, vocal 2, vocal 3, suplent 1 i suplent 2.

 • Indiqueu cinc publicacions en els darrers sis anys relacionades amb el tema de la tesi: recordeu que és necessari indicar exactament cinc publicacions dels darrers sis anys relacionades amb el tema de la tesi que s’està gestionant. Si no es compleix aquest requisit, l’Escola de Doctorat no acceptarà la petició. S’entén com a publicació un llibre, un capítol de llibre o un article.

Per a finalitzar l’acció, marqueu la casella Confirme que aquesta persona no té conflicte d’interessos per raó de compartir publicacions científiques amb el doctorand o doctoranda durant la duració dels estudis de doctorat.

Polseu Deseu.

Una vegada afegits, apareixeran en l’apartat Proposta d’avaluadors i avaluadores, com es mostra en la imatge següent.

Per a finalitzar la validació de la sol·licitud heu d’indicar el temps disponible per a emetre l’informe de la tesi des del moment en què l’Escola de Doctorat contacte amb el tribunal (un mínim de 15 dies i un màxim de 30).

També heu d’assenyalar si algun dels avaluadors o avaluadores va supervisar l’estada per a la menció internacional.

Polseu el botó Valideu i finalitzeu.

 

Si el director 2 o directora 2, el tutor o tutora (si no coincideix amb el director o directora) o l'Escola de Doctorat rebutgen la proposta, rebreu un missatge amb el motiu de la no validació.

Si tot el procediment és correcte, el director o directora ja ha acabat la seua intervenció en aquesta fase de proposta d’avaluadors i avaluadores.

Com valida la sol·licitud el director 2 o directora 2?

Quan el director o directora ha validat la sol·licitud, el director 2 o directora 2 rep un correu electrònic amb l’enllaç per a validar la proposta, tal com es mostra en la imatge següent.

El director 2 o directora 2 ha de revisar la proposta que prèviament ha validat el director o directora, això és, el Pla d’investigació final, els documents i la proposta d’avaluadors i avaluadores.

Si el director 2 o directora 2 està d’acord amb la proposta del director o directora, ha de clicar en Valideu i finalitzeu.

La tramitació continua i li arriba al tutor o tutora (si és diferent del director o directora) perquè la revise.

Si el director 2 o directora 2 no està d’acord amb la proposta o hi ha alguna dada incorrecta, ha de clicar en Informe desfavorable - Torneu a la direcció de la tesi, perquè el director o directora revise de nou la documentació.

Si el director 2 o directora 2 emet un informe desfavorable de la proposta es desplegarà una pestanya per a indicar els motius pels quals ha decidit no validar la proposta del director o directora.

El director o directora rebrà un missatge perquè torne a revisar la proposta.

Com valida la sol·licitud el tutor o tutora?

El tutor o tutora, una vegada que el director o directora ha validat la sol·licitud de tesi i, si escau, ho fa fet també el director 2 o directora 2, rep un missatge amb l’enllaç per a validar la proposta, tal com es mostra en la imatge següent.

El tutor o tutora ha de validar el Document d’activitats (DAD) i comprovar que la documentació aportada de l’apartat Tipus de document és correcta.

Quan es valida el Document d’activitats queda visible la proposta d’avaluadors i avaluadores i del director o directora. Si hi esteu d’acord, premeu Valideu i finalitzeu.

Si no hi esteu d’acord, premeu Informe desfavorable - Torneu a la direcció de la tesi.

Si el tutor o tutora emet un informe desfavorable de la proposta es desplegarà una pestanya per a indicar els motius pels quals ha decidit no validar la proposta del director o directora.

El director o directora rebrà un missatge perquè torne a revisar la proposta.

 

Com es valida el dipòsit de la tesi doctoral?

Validació del director o directora

Quan el doctorand o doctoranda inicia el procés de dipòsit de la tesi, l’aplicació envia un missatge al director o directora amb l’enllaç a la documentació perquè valide la tesi.

L’enllaç porta a la pantalla Validació de dipòsit pel director o directora:

Cliqueu en l’enllaç assenyalat per a accedir a la informació de la tesi.

Si la documentació és correcta, per a validar-la, polseu Valideu i finalitzeu.

Si considereu que les dades no són correctes, heu d’emetre un informe desfavorable. Cliqueu Desfavorable-Denegar i notificar al doctorand o doctoranda perquè revise la documentació i torne a iniciar el procés de dipòsit de la tesi doctoral.

Per a obtindre més informació, consulteu el punt Com iniciar el procés de dipòsit de la tesi? del manual Procediment d'avaluació i dipòsit de tesi doctoral per a doctorand/a.

Validació del director 2 o directora 2

Quan el director o directora ha validat el dipòsit de la tesi, el director 2 o directora 2 rep un missatge amb l’enllaç a la documentació perquè valide la documentació.

 

Reviseu les dades prèviament validades pel director o directora. Cliqueu en l’enllaç indicat.

Si considereu que la informació facilitada i revisada és correcta, cliqueu en Valideu i finalitzeu. El pas següent és la revisió per part de l’Escola de Doctorat.

Si considereu que les dades no són correctes, heu d’emetre un informe desfavorable i indicar els motius pels quals heu decidit tornar enrere la proposta del director o directora. Marqueu en el desplegable l’opció corresponent. Cliqueu en Informe desfavorable. Torna a la direcció de la tesi. El director o directora ha de tornar a revisar la documentació (consulteu l’apartat anterior).

Com es fixa la data de defensa de la tesi?

Quan l’Escola de Doctorat valida el dipòsit de la tesi s’inicia el període d’exposició pública de la tesi doctoral en el TAO-UJI durant un termini de deu dies.

El director o directora ha de tindre en compte aquest període, atès que la data de defensa sempre ha de ser posterior a l’exposició pública.

Acabat aquest període, s’ha de portar a terme el Nomenament dels càrrecs del tribunal.

Per a fer la proposta dels membres del tribunal consulteu l’apartat Com es proposen els avaluadors i avaluadores de la tesi?

Una setmana abans de la data de defensa, el tribunal rebrà tota la documentació necessària per al dia de l'acte. El director o directora de la tesi no ha d’enviar cap documentació al tribunal.

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb l'Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I. Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica tesis@uji.es

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous, de 08.30 a 19 h, i els divendres, de 09.30 a 17 h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

Fase per la qual passa la tesi quan:

 • Actes tribunal. Ja s’ha elegit la data de defensa definitiva, la seua modalitat i el tribunal final.

 • Dipòsit finalitzat. Inici del període d’exposició pública de la tesi doctoral. Fase per la qual passa la tesi quan la sol·licitud de dipòsit de la tesi ha sigut acceptada per la direcció i l’Escola de Doctorat. S’exposarà durant 10 dies al TAO (Tauler Anuncis Oficial).

 • Nomenament de càrrecs del tribunal. Quan la tesi doctoral es troba en el període d’exposició pública, simultàniament, la tesi pot passar a aquesta fase, des de la qual es publicaran els membres del tribunal definitius (president/a, secretari/ària i vocal) que estaran presents durant la defensa de la tesi. Podeu consultar la progressió de les acceptacions des d’aquesta fase.

 • Sol·licitud del dipòsit de la tesi. La sol·licitud del dipòsit s’ha produït correctament.

 • Tesi finalitzada. Ja està defensada i avaluada.

 • Validació de dipòsit per la direcció. El dipòsit de la tesi ha sigut acceptat per la direcció.

 • Validació de dipòsit per l’Escola de Doctorat. L’Escola de Doctoral valida el dipòsit de la tesi doctoral.

 • Validació de la data de defensa. El president del tribunal establirà la data de defensa de la tesi, que serà comunicada a la resta de membres i a l’Escola de Doctorat pel secretari del tribunal. Sereu notificats com a director/a de la tesi doctoral via correu electrònic. També serà informada la Unitat de Gestió corresponent.

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes, també us pot ajudar el Glossari de termes clau.