Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Amb l'última versió de l’aplicació, s’han incorporat noves funcions perquè els coordinadors puguen donar accés a personal d’administració dels centres i departaments al SPI d’entrega del TFG/TFM. Per donar permís a una persona, simplement cal anar a la pantalla Accés fase acta SPI, seleccionar l’assignatura i prémer el botó Afegir per seleccionar la persona usuària a qui es vol autoritzar. D’aquesta manera, en la fase d’Acta del SPI, aquestes persones tindran permís per accedir a la sol·licitud, pujar l’acta i tancar el procediment. Podeu ampliar la informació en el punt Com tanca el procediment el coordinador/a i es publica el treball en el repositori? del manual SPI - Entrega TFG/TFM.

...

Configurar les dates de disponibilitat de l'SPI d’entrega de TFG/TFM

...

Posteriorment, un cop definit el tribunal de l’assignatura, podeu adherir-li alumnes en l'apartat Alumnes assignats al tribunal. Feu clic en Afegir i agregueu el nom de l’alumne o alumna. D’aquesta manera, quan l’alumnat inicie l’SPI d’Entrega de TFG o TFM, apareixerà ja definit el tribunal. A més, mitjançant el botó de Descarregar llistat, assenyalat amb una fletxa a la imatge de sota, podeu obtindre la llista completa en PDF dels alumnes vinculats a un tribunal. Per a més informació, consulteu la secció Com tanca el procediment el coordinador/a i es publica el treball en el repositori?del manual: SPI - Entrega TFG/TFM.

...

Anchor
tutor
tutor
Què pots fer si ets tutor/a?

...