Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents
maxLevel2

...

L'aplicació cobreix tot el procés d'una producció, des que els administratius dels departaments o instituts l'agreguen al sistema, fins que es completa tota la informació i documentació i la valida i accepta l'https://www.uji.es/serveis/ocit/ , que és l'òrgan responsable de fer el control, supervisió, classificació i validació de qualsevol producció científica que es faça a la universitat. En cas de divergència, una comissió de seguiment s'encarrega de resoldre-ho, tal com estableix la Normativa de grups d'investigació de la Universitat Jaume I (article 25 del Capítol VI). 

D'aquesta manera, el sistema recull el detall de les diverses produccions científiques que realitza el personal de l'UJI, com ara publicacions, llibres, capítols, ponències, patents, accions d'investigació externa, direccions de tesi, programes de doctorat extern, conferències convidades, comitès de congressos, obres musicals, estades, apunts i comitès revistes. Permet, a més, que el PDI consulte i faça un seguiment de la situació en què es troba una producció seua i, alhora, que bona part de la seua activitat de recerca queda registrada, automàticament, en el seu Curriculum Vitae Normalitzat (CVN). Podeu trobar més informació en el manual de Generació del Currículum Vitae Normalitzat - CVN.

...

 • Atributs: està limitada als administradors de l'aplicació perquè configureu els camps que tindran els formularis per agregar els diversos tipus de produccions. Per a més informació consulteu Definir els atributs de les produccions. 

 • Tipus de Produccions: espai restringit als administradors per establir els diversos tipus de produccions que podrà agregar, posteriorment, el PAS dels departaments i instituts. Podeu obtenir més informació en Definir els tipus de produccions. 

 • Atributs per tipus de produccions: els administradors us encarregueu, en aquest apartat, d'associar uns atributs o camps definits prèviament a un tipus de producció concreta. Vegeu Vincular uns atributs a un tipus de producció per a ampliar la informació. 

 • Produccions: zona des d'on s'introdueixen les produccions a la base de dades o se cerquen les produccions. Per a més informació vegeu Agregar una nova producció i Cercar produccions. 

 • Processos: és un apartat limitat als administradors per tal que pugueu determinar en quins processos es tindran en compte les produccions que s'introdueixen al sistema. Podeu obtenir més informació en Establir en quins processos s'aplicaran les produccions

 • Permisos: també és un espai restringit als administradors perquè atorgueu permisos d'usuari com a Administrador,  Biblioteca o UFIE. Per a més informació vegeu Atorgar permisos específics

 • Classificacions: els administradors sou els responsables de definir els valors d'un atribut en cas que siga una llista tancada.Per a més informació consulteu Definir els valors dels atributs desplegables 

 • Editorials: apartat des d'on els administradors doneu d'alta una editorial al sistema perquè, així, posteriorment el PAS puga agregar produccions vinculades a aquesta editorial. Podeu consultar Introduir una editorial a la base de dades per a més informació.

 • Estats: també és un espai limitat als administradors des d'on introduïu i configureu els diversos tipus d'estats pels quals passa o pot passar una producció. Per a ampliar informació vegeu Configurar els estats de les produccions

 • Validacions: des d'ací els administradors us encarregueu d'establir els criteris o el patró que és necessari per a validar uns atributs o camps determinats. Vegeu Delimitar els criteris de validació dels atributs per a més informació. 

 • Llibres: en aquest apartat el PAS dels departaments i instituts s'encarrega de donar d'alta a l'aplicació els llibres abans d'agregar una producció que estiga vinculada a aquesta publicació. Per a més informació consulteu Agregar un llibre. 

 • Revistes - Sèries Monogràfiques: a través d'aquesta zona el servei de Biblioteca és l'encarregat de donar d'alta al sistema una revista, perquè després els departaments i instituts hi puguen agregar produccions vinculades a ella. Consulteu Introduir una revista a la base de dades per a obtenir més informació.

 • Administratius: espai limitat als administradors perquè concreteu qui són les persones responsables de cada departament per tal que reben notificacions sobre els canvis d'estat de les produccions. Per a més informació vegeu Identificar els administratius responsables dels departaments 

 • Avisos: apartat des d'on els administradors de l'aplicació configureu els missatges o comunicacions que apareixen publicats en la portada perquè en tinguen constància tots els usuaris. Podeu obtenir més informació en Configurar els avisos de la pàgina d'inici. 

Si sou PAS dels departaments o instituts, la primera pantalla que veureu serà com la següent:  

...

Com podeu observar en la imatge de dalt, teniu accés a les següents pantalles del menú

 • Produccions: des d'aquesta zona, el PAS dels departaments i instituts podeu introduir una producció al sistema. Per a més informació consulteu Agregar una nova producció. A més, podeu buscar produccions del vostre departament o institut. Podeu conèixer més detalls en Cercar produccions 

 • Editorials: el PAS teniu accés a aquest espai, només de consulta, per saber si hi ha una editorial donada d'alta o no, abans d'agregar una producció que hi estiga associada. Per a més informació vegeu Consultar les editorials donades d'alta. 

 • Llibres: en aquest apartat el PAS dels departaments i instituts doneu d'alta els llibres abans d'agregar una producció que estiga vinculada a aquesta publicació. Per a ampliar la informació consulteu Agregar un llibre. 

I si sou PDI, la pàgina d'inici es mostrarà així: 

...

Com podeu comprovar en la imatge superior, podeu accedir a les següents pantalles del menú

 • Produccions: en aquest apartat podeu buscar produccions en les quals consteu com a autors. Per a més informació vegeu Cercar produccions. 

 • Editorials: només teniu accés de consulta a aquest espai per saber si una editorial ha estat donada d'alta o no. Podeu ampliar la informació en Consultar les editorials donades d'alta. 

Qualsevol usuari que accedisca a l'aplicació veurà, en la zona de treball de la pàgina d'inici, un apartat de notificacions i avisos on se l'informarà de qualsevol qüestió rellevant sobre el funcionament de PCI. 

Per a obtenir més informació vegeu Maneig de la pàgina d'inici del document Elements comuns de les aplicacions

Anchor
flux
flux
Flux de treball 

...

 • Nom: obligatòriament heu d'apuntar la designació o identificació de l'atribut que esteu creant. 

 • Etiqueta: etiqueta que li poseu a l'atribut. 

 • Tipus: en aquesta casella heu de seleccionar un dels següents tipus d'atributs que es despleguen: 

  • TXT: si és un camp textual. 

  • NÚMERO: quan es tracta d'una xifra. 

  • FECHA: fa referència a una data.

  • LISTA: es desplega una llista. 

  • TEXTAREA: s'obrirà un camp per incloure una àrea de text. 

  • CALCULADO: quan es tracta d'un atribut calculat a partir d'un altre.   

  • SEPARADOR: estableix una línia de separació entre dues seccions o apartats. 

  • CLASIFICACION: es genera una llista amb valors de classificació. 

  • LIBRO: habilita un camp de lectura que recull totes les dades i característiques d'un llibre. 

  • REVISTA: com en el cas anterior mostra un camp de lectura amb totes les dades d'una revista. 

 • Validació: podeu especificar un dels tipus de validació que hàgeu definit prèviament. La validació és com el patró que ha de tenir un atribut. Així, per exemple, si un usuari introdueix un valor que no s'ajusta a aquest criteri, l'aplicació no l'identifica i detecta que és un error. Per a més informació vegeu Delimitar els criteris de validació dels atributs.En principi, podeu escollir entre una de les següents validacions: 

  • No Validat: quan és un camp lliure que no té cap format de validació. 

  • Email: significa que és una adreça electrònica i, per tant, haurà d'incloure una arrova @ per a separar el nom de l'usuari del nom del domini.  

  • ISBN: fa referència al International Standard Book Number que identifica de forma única els llibres. Per tant, vol dir que aquest camp haurà de tenir un número determinat de dígits (13) sense guionets ni separacions. 

  • ISSN: en aquest cas l'atribut és l'International Standard Serial Number que és el codi numèric internacional de 8 dígits que identifica les publicacions en sèrie.

  • DOI: correspon al Digital Object Identifier, identificador únic i permanent de les publicacions electròniques. És un codi alfanumèric que segueix una norma i el següent format 10.XXX/XX.

  • URL: l'atribut correspon a una adreça web. 

  • Título: especifica que és un camp de text en minúscules i sense cap punt al final. 

 • SQL: en aquest camp s'estableixen els valors d'un atribut en cas que siga una llista tancada. Per tal de configurar aquest tipus d'atributs us heu d'adreçar a lahttps://www.uji.es/serveis/uadti/ Per a més informació vegeu Definir els valors dels atributs desplegables.  

Un cop tingueu tots els camps emplenats podeu polsar Desar per registrar les dades en el sistema. Per a obtenir més informació sobre el funcionament de Taules de dades consulteu Elements comuns de les aplicacions.

...

Si necessiteu eliminar un atribut, només cal que el seleccioneu i premeu el botó Esborrar.

Heu de tenir present que per als atributs calculats haureu de fixar la relació en la part inferior dreta de la pantalla, com podeu veure en la imatge de sota. Per agregar-ne una cal que polseu Afegir i, en el camp Relació, indiqueu l'Id de l'atribut a partir del qual es calcularà. Per fer la configuració d'aquests atributs, s'aconsella que us poseu en contacte amb lahttps://www.uji.es/serveis/uadti/ .

...

Anchor
valors-desplegables
valors-desplegables
Definir els valors dels atributs desplegables

...

 • Atribut: trieu un dels atributs que hàgeu definit prèviament i el qual voleu vincular a aquest tipus de producció. Per a més informació vegeu Definir els atributs de les produccions. 

 • Etiqueta: obligatòriament heu d'indicar el nom amb el qual identifiqueu l'atribut. Heu de tenir present que és el nom que es mostrarà en el formulari per agregar la producció.

 • Longitud: especifiqueu la llargada d'ample que voleu que tinga en el formulari. Cal que establiu el percentatge (%), sobre un total de 100, que voleu que ocupe el camp de l'atribut.  

 • Obligat: l'heu de marcar quan vulgueu que siga un camp obligatori. Per a més informació consulteu Què és un camp obligatori? dins del documentElements comuns de les aplicacions

 • Enabled: el marqueu quan vulgueu que siga només de lectura interna. 

 • Visible: marqueu aquesta opció perquè siga un atribut visible. 

 • Buscar: marqueu aquesta casella quan preciseu que l'atribut puga formar part de les cerques. Podeu consultar el llistat d'atributs disponibles en l'Annex: atributs per a buscar i valors per tipus de producció. 

 • Principal: heu de marcar aquesta opció quan vulgueu que siga el camp principal i que, per tant, siga el primer que es mostre en el llistat de produccions en la pantalla Produccions. Per a més informació vegeu Cercar produccions

 • Biblioteca: marqueu aquesta opció quan desitgeu que els usuaris amb perfil de Biblioteca puguen editar i modificar aquest camp. 

 • Rowspan: apunteu l'espai entre les files del formulari. 

 • Colspan: indiqueu l'espai entre les columnes del formulari. 

 • Ajuda: escriviu indicacions o consells en cas que vulgueu que aparega una icona amb un interrogant . En polsar a sobre, l'usuari veurà el text que heu ficat. 

...

Convé subratllar que actualment només s'està utilitzant el perfil de Biblioteca per tal que un usuari puga registrar al sistema les revistes. Per a més informació consulteu Introduir una revista a la base de dades. 

Anchor
estats
estats
Configurar els estats de les produccions

...

 • Inicial: és l'estat que apareix quan els administratius del departament o institut agreguen una producció per introduir totes les dades i la informació. No canvia d'estat fins que es guarda i passa a Pendent

 • Pendent: estat en què la producció queda a l'espera de ser revisada per part de l'OCIT o la UFIE.

 • Revisió: es produeix quan l'OCIT o la UFIE detecten alguna errada o mancança i la deriven als administratius del departament o institut perquè ho revisen i ho corregisquen. 

 • Correccions: estat pensat perquè l'OCIT o la UFIE puguen fer correccions menors sense que la producció haja de passar a Revisió

 • Justificat: estat final d'una producció quan l'OCIT o la UFIE determinen que totes les dades són correctes i vàlides. A partir d'aquest moment, a més, la informació de la producció es trasllada automàticament i es publica en el CVN dels autors i al portal web de l'UJI, així com a la fitxa personal de l'investigador/a. A més, s'envia un correu als autors als quals se'ls haja especificat que siguen notificats i al servei de Biblioteca perquè la introduïsca en el repositori. Cal subratllar que només es traspassen al CVN les següents produccions: publicacions periòdiques amb comitè de selecció, llibres, capítols de llibre, ponències a congressos, patents externes, accions d'investigació externes i direccions de tesis en altres institucions acadèmiques. A més, cal tenir en compte que totes les produccions que estiguen en l'estat Justificat es mostraran en la pàgina personal del PDI sempre que el professorat ho haja configurat a través de l'IGLU> Gestió docent > Webs de Departaments >Gestió de la informació del professorat. Dins en l'apartat Ressenyes personals han d'haver especificat que volen mostrar les publicacions servides per l'OCIT.

 • No Acceptat: estat final d'una producció quan l'OCIT o la UFIE consideren que és incorrecta (per exemple, per duplicat, falta informació, etc.) i no es pot validar.

...

Per incloure'n un de nou, primer, heu de fer clic en Afegir i, a continuació, emplenar els camps del Formulari Avisos que s'obri. Cal que indiqueu la Data inici i la Data fi per limitar el període que voleu que aquesta notificació estiga publicada i escriviu el Missatge amb el contingut. Per últim, heu de polsar Guardar Avís. Aleshores veureu com l'avís que acabeu de generar apareix en el llistat de la part superior de la pantalla. Tingueu en compte que es publicarà en el temps que heu especificat en la portada de l'aplicació. Per a més informació vegeu La pàgina d'inici de PCI.  

...

Si necessiteu modificar alguna dada d'un avís, només cal que el seleccioneu, premeu Editar, feu els canvis que considereu en el Formulari Avisos i, per últim, polseu Guardar Avís Si preciseu eliminar-ne un que hàgeu creat heu de polsar el botó Esborrar. Seguidament, veureu que l'aplicació llança un missatge de confirmació com el següent.

...

Anchor
revista
revista
Introduir una revista a la base de dades

Com s'ha mencionat enQui pot utilitzar PCI?, el servei de Biblioteca és l'encarregat d'incloure les revistes al sistema. D'aquesta manera, els departaments i instituts podran incloure articles o altres produccions publicades en aquestes revistes. Per donar d'alta una revista a l'aplicació heu d'anar a la pantalla Revistes - Sèries monogràfiques del menú principal. És aconsellable que abans d'agregar-ne una de nova, comproveu a través del camp Recerca si ja està introduïda en l'aplicació. Fixeu-vos que podeu consultar tot el llistat de revistes que hi ha registrades amb les següents dades per columnes: 

 • Nom estès: nom complet de la revista. 

 • ISSN: codi numèric internacional que identifica, de forma única, les publicacions en sèrie. Heu de tenir present que, posteriorment, mitjançant l'ISSN o el Nom de la revista, els administratius podran seleccionar la revista en la qual s'ha publicat una producció. Per a més informació vegeuAgregar una nova producció. 

 • Estat: estat en què es troba la revista, que pot ser: 

  • Provisional: quan s'acaba de donar d'alta la revista i està pendent de ser acceptada. 

  • Acceptada: quan ha estat acceptada perquè totes les dades són correctes i, per tant, ja està introduïda al sistema. Actualment aquest estat no se sol utilitzar i es dona per vàlid el Provisional. 

  • No acceptada: quan la revista no ha estat acceptada i, per tant, no constarà en la base de dades de l'aplicació i no es podran agregar produccions vinculades a ella. 

 • Data inserció: indica el dia en què es va introduir la revista a l'aplicació. 

...

 • Nom: nom simplificat. 

 • Nom estès: nom complet. 

 • Lloc: localització de la publicació. 

 • ISSN: cal que apunteu el codi numèric internacional de vuit dígits que identifica, de forma única, les publicacions en sèrie. 

 • Caràcter comitè: trieu entre NacionalInternacional.

 • País publicació: seleccioneu el país de publicació de la revista.

 • Estat: especifiqueu la situació en què es troba la revista. Quan introduïu una revista, l'aplicació automàticament posa l'estat Provisional. Si l'OCIT detecta alguna dada incorrecta, canviarà l'estat de la revista a No Acceptada. Heu de tenir en compte que no es podran agregar produccions vinculades a una revista que conste com a no acceptada. Per a més informació vegeuAgregar una nova producció.

 • Comitè Selecció: en principi totes les publicacions científiques són amb comitè de selecció i, per tant, heu de marcar l'opció Sí. 

 • Any inici validesa: cal que fixeu el període de validesa de la publicació. En aquest camp, indiqueu l'any d'inici.  

 • Any fi validesa: especifiqueu l'any en què acaba la validesa de la revista. 

 • Sèrie Monogràfica: marqueu en cas que siga una publicació periòdica monogràfica. 

 • Comentaris: aquest camp està reservat per a escriure observacions internes.

...

Podeu trobar més informació sobre l'origen, les categories i les àrees en l'Escala de valoració dels resultats d'investigacióSi necessiteu donar de baixa una revista, cal que la trieu i premeu Esborrar. També disposeu del botó Duplicar per clonar les característiques i dades d'una revista. En aquest cas, cal que seleccioneu una revista, premeu Duplicar i en la finestra que s'obri, indiqueu l'ISSN de la nova revista que voleu afegir i polseu Duplicar. La revista duplicada mantindrà les característiques i dades de l'original, exceptuant l'ISSN i els índexs d'impacte. 

...

El personal d'administració dels departaments i instituts sou els responsables d'introduir les produccions en la base de dades de l'aplicació. Podeu agregar tota mena de produccions, com ara llibres, articles, capítols de llibres o ponències d'un congrés. A més, sou els encarregats d'examinar tots els ítems i dades d'una producció quan està en Revisió, és a dir, després que l'haja mirat l'OCIT o la UFIE. També podeu consultar les editorials que haja agregat al sistema l'OCIT i cercar les produccions que estiguen vinculades al vostre departament o institut per fer-ne un seguiment. Per a conèixer més informació sobre com buscar-les vegeu el punt del manualCercar produccions. 

Anchor
consulta-editorials
consulta-editorials
Consultar les editorials donades d'alta

Com s'ha mencionat prèviament, tant el PAS dels departaments i instituts com el PDI teniu accés a la pantalla Editorials però només de consulta. Ací podeu veure quines editorials ha donat d'alta en el sistema l'OCIT. Per a més informació vegeuIntroduir una editorial a la base de dades. En la part superior de la pantalla, com podeu observar en la imatge de sota, podeu buscar una editorial per comprovar si està introduïda o no en l'aplicació i si la seleccioneu, en la part de sota, podreu comprovar quina és la seua categoria de classificació segons elscriteris que recull l'OCIT

...

Anchor
agregar-produccio
agregar-produccio
Agregar una nova producció 

...

Segons el tipus de producció que estigueu afegint, en la pestanya Producció es desplegarà un formulari o un altre amb uns camps determinats. Si feu clic en Guardar, apareixeran marcats en roig tant els obligatoris com els que heu emplenat amb un format incorrecte. Si voleu saber Què és un camp obligatori? consulteu el documentElements comuns de les aplicacions. Per a més informació sobre els diferents formularis de produccions vegeuAgregar un llibre, Agregar un article,Agregar un capítol d'un llibre oAgregar una ponència d'un congrés

...

Comproveu que quan polseu Desar, el sistema mostra un missatge per confirmar que la producció ha estat desada correctament.

...

 • Títol: és un camp obligatori on heu d'escriure en minúscules la designació distintiva del llibre. 

 • Estat: l'aplicació l'emplenarà automàticament a Provisional quan polseu el botó Guardar Consulta. Un cop el registreu en el sistema, serà l'OCIT o la UFIE qui s'encarregue de validar-ho i canviar l'estat a Acceptat o No Acceptat

 • ISBN: també és un camp obligatori. L'heu d'apuntar sense guionets ja que, si no ho feu amb aquest format, l'aplicació no el reconeixerà i no us deixarà guardar les dades. 

 • EISBN: l'ompliu en cas que tinga un altre ISBN.

 • Dipòsit legal: indiqueu el número de dipòsit legal. 

 • Editorial: obligatòriament heu de triar una de les editorials que es despleguen. Si no apareix la que edita el llibre que esteu introduint, heu de demanar a l'OCIT que la cree mitjançant un correu electrònic a bústia_sdi@uji.es Heu de tenir en compte que d'acord amb l'editorial, es classificarà la producció. Totes les anteriors a 2015 es basen en la Llista de 2015. A partir d'aquest any, s'actualitzen any rere any. Per a obtenir més informació consulteu laLlista d'Editorials, segons l'Escala de Valoració dels Resultats d'Investigació.  

 • Altra editorial: en cas que hi haja una coedició, apunteu manualment el nom de l'altra editorial. 

 • Data de publicació: obligatòriament cal que marqueu el dia de publicació en el calendari que es desplega. 

 • Data de publicació online: seleccioneu el dia en el calendari que es mostra. 

 • Lloc de publicació: localització de la publicació. 

 • País de publicació: heu d'escollir un dels països de la llista desplegable.

 • DOI: en cas que siga una publicació electrònica fiqueu el Digital Object Identifier que l'identifica de forma única. El podeu buscar a http://www.doi.org El format és 10.XXX/XX.

 • Àmbit: determineu si l'àmbit de difusió és Nacional o Internacional. 

 • Col·lecció: n'apunteu el nom si el llibre forma part d'una col·lecció concreta.

 • Justificació: aquest camp només el pot editar l'OCIT o la UFIE perquè apunte per què accepta o per què no el registre d'un llibre al sistema. Els administratius dels departaments i instituts només podreu consultar la informació que fique l'OCIT o la UFIE. 

 • Observacions: espai pensat perquè l'OCIT o la UFIE escriguen comentaris interns que només podran veure ells. 

...

 • Filiació: heu de posar l'opció , en cas que algun autor/a de l'UJI haja posat la filiació UJI en la publicació. 

 • Participació: cal que seleccioneu si és com a AutoriaEdicióTraducció amb aparell crític o Traducció sense aparell crític. Heu de tenir en compte que segons el tipus de participació s'utilitzarà en uns processos o altres. Podeu obtenir més informació consultant els barems actuals en els Processos que en fan úsdel Sistema de Dades d'Investigació de l'OCIT. 

 • Caràcter: trieu entre CientíficTesi doctoralDocent, Creació literària i Catàleg d'obra artística. Convé subratllar que, segons el tipus de caràcter, també s'utilitzarà en uns processos o altres. Consulteu Processos que en fan ús del Sistema de Dades d'Investigació per a obtenir més informació. 

 • Col·laboració internacional: cal que marqueu l'opció , si algun autor/a de la publicació ha posat filiació d'una entitat estrangera.

 • URL document: heu d'apuntar l'adreça web en cas que la publicació no tinga DOI però siga accessible des d'algun repositori web, perquè es puga visualitzar des del web de l'UJI i des del Curriculum Vitae Normalitzat (CVN). Recordeu que l'aplicació es fixa, primer, en si té DOI, després en el handle i, en últim lloc, en l'URL.

 • Handle Repositori: adreça web al repositori de l'UJI. Heu de tenir present que és un camp que ompli l'OCIT quan el servei de Biblioteca li comunica el handle al repositori local de la producció, independentment de l'estat en què es trobe. Per a més informació vegeuRevisar i verificar una producció.

 • Categoria: heu de triar entre A, B, C o D conforme a l'Escala de Valoració dels Resultats d'Investigació.

 • Categoria Justificació: expliqueu el motiu o criteri pel qual el llibre mereix classificar-se en la categoria que heu especificat en el camp anterior.

...

 • Títol de l'article: heu d'apuntar, obligatòriament i en minúscules, el títol de la publicació. 

 • Title: ací heu de posar el títol en anglès i en minúscules, quan l'article el tinga en castellà. 

 • Tipus Document: obligatòriament cal que escolliu una de les opcions que es despleguen:

  • Article

  • Revisió

  • Material Editorial

  • Nota crítica / Ressenya / Recensió

  • Letter

  • Comentari

  Cal que tingueu en compte que segons el tipus de document, després serà vàlid o no per als processos que es tinguen definits. Per a incentius i productivitat, per exemple, només compten els tipus Article i Revisió. Podeu obtenir més informació en Processos que en fan ús del Sistema de Dades d'Investigació de l'OCIT. 

 • Data de publicació: heu de marcar en el calendari, que s'obri a través de la icona , la data de publicació de la versió impresa o la data de publicació si la revista només es publica online. La data ve definida amb format dd/mm/aaaa. Com que no sempre es coneix el dia exacte de publicació, es recomana que quan no tingueu el dia o el mes poseu 01, ja que el més important és que fiqueu l'any. 

 • Data de publicació online: quan la publicació encara no està impresa (amb volum i pàgines) però ja està acceptada i publicada online, és possible introduir la publicació amb el DOI assignat i la data de publicació online. Aleshores és important que inclogueu al final del títol Epub ahead of print. Tingueu en compte que són els autors els responsables de sol·licitar al departament o institut el pas de l'article a l'estat Revisió per a actualitzar les dades quan estiga disponible en la versió impresa. Si l'OCIT en té coneixement a través de Web of Science (WOS) també ho pot gestionar directament, sense haver de passar la producció a Revisió

 • Any de publicació: l'aplicació la fica automàticament calculant l'any de la data més recent de les dues anteriors (publicació i publicació online).  

 • Pàgina Inici: en cas de publicacions impreses indiqueu la pàgina en què comença l'article. 

 • Pàgina Fi: com en el camp anterior fiqueu la pàgina en què acaba l'article. 

 • Número revista: apunteu el número de la revista en què es publica l'article. 

 • Volum revista: poseu el volum de la revista en què es publica l'article. 

 • Número d'article: és un camp pensat per a revistes amb publicació online, ja que en aquest cas no té massa sentit posar el nombre de pàgines o, fins i tot, el número de la revista.

 • Pàgines: camp que mostra només amb caràcter informatiu el valor que hi havia a l'antiga base de dades. 

 • DOI: poseu el número que identifica de forma única una publicació electrònica. El podeu buscar a http://www.doi.org . El format és 10.XXX/XX. 

 • URL Document: podeu indicar l'adreça web en cas que la publicació no tinga DOI però siga accessible des d'algun repositori web. Així, es podrà visualitzar des de la pàgina web de l'UJI i el CVN. 

 • Handle repositori: adreça web al repositori de l'UJI. Heu de tenir present que és un camp que ompli l'OCIT quan el servei de Biblioteca li comunica el handle al repositori local de la producció, independentment de l'estat en què es trobe. Per a més informació vegeu Revisar i verificar una producció. El handle també serveix per enllaçar la producció des del CVN o pàgina web. Recordeu que l'aplicació mira, primer, si té DOI, després si té el handle i, per últim, l'URL.

 • Filiació: heu de seleccionar l'opció Sí, en cas que algun autor/a de l'UJI haja posat la filiació UJI en la publicació. 

 • Caràcter: escolliu entre Docent o Investigador. També heu de tenir en compte que segons el caràcter s'utilitzarà en uns processos o altres. Consulteu Processos que en fan ús del Sistema de Dades d'Investigació per a tenir més informació al respecte.

 • Àmbit de difusió: cal que trieu si és Nacional o Internacional

 • Col·laboració internacional: només heu de marcar el , si algun autor/a de la publicació ha posat filiació d'una entitat estrangera.

 • ISSN: seleccioneu la revista en la qual s'ha publicat l'article mitjançant el seu ISSN o nom. Penseu que la recerca per ISSN sempre serà més precisa. Els resultats que apareixen al desplegable són limitats, per la qual cosa si busqueu per nom ha de ser el més exacte possible i posant el guionet davant. Exemple: - Current opinion in electrochemical chemistry. Una volta la trieu, s'ompli automàticament la informació de la revista en el requadre de sota. És important que mireu els anys de validesa de la revista perquè, de vegades, canvien de nom o d'ISSN. Heu de tenir en compte que si no trobeu la revista en la qual s'ha publicat l'article heu de sol·licitar a Biblioteca que la done d'alta mitjançant un correu electrònic a documentació@uji.es Per a més informació vegeuIntroduir una revista a la base de dades.

 • Categoria: heu de triar entre A, B, C o D conforme a l'Escala de Valoració dels Resultats d'Investigació.

 • Categoria Justificació: ací cal que argumenteu els motius i criteris pels quals considereu que l'article mereix classificar-se en la categoria que heu especificat en el camp anterior.

 • Observacions: aquest espai està pensat per si necessiteu fer anotacions internes.

...

Un cop definiu els filtres podeu polsar el botó Recerca perquè mostre en la taula de sota totes les produccions que coincidisquen amb els criteris de la vostra cerca. Si el nombre de produccions és molt elevat, s'activa la paginació i haureu de passar de pàgina a través dels botons situats sota la taula. Per a obtenir més informació sobre el funcionament de Taules de dades consulteu Elements comuns de les aplicacions. 

...

També teniu el botó Netejar per si voleu esborrar els camps que heu ficat en una cerca i fer-ne una altra. 

...

Davant qualsevol problema amb el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible. 

...

 • Article. Escrit d'una certa extensió que sol aparèixer en una publicació periòdica o en una obra col·lectiva.

 • Atribut. Cadascun dels camps que tenen els formularis que s'han d'emplenar per tal d'agregar els diversos tipus producció a l'aplicació. Coincideixen amb les característiques que identifiquen una producció. 

 • Capítol de llibre. Divisió d'un llibre. 

 • Categoria. Grup en què es poden classificar per nivell de qualitat les produccions científiques. Segons l'Escala de Valoració dels Resultats d'Investigació, hi ha quatre categories de classificació (A, B, C i D).

 • Classificació. Correspon als valors d'una llista tancada d'un atribut desplegable. 

 • Correccions. Estat d'una producció pensat perquè l'OCIT i la UFIE puguen fer correccions menors sense que la producció haja de passar a Revisió i sense que s'haja de tornar a remetre als administratius del departament o institut.

 • Curriculum Vitae Normalitzat (CVN). És un projecte, endegat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que té com a objectiu crear un únic format de currículum dels investigadors que, a més, puga ser presentat en qualsevol tipus de convocatòria. Segons el Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, serveix perquè els investigadors puguen presentar el seu currículum en un format digital únic i comú que els permeta actualitzar de forma automàtica la seua informació curricular, sense haver de tornar a introduir-la de nou. Podeu trobar més informació en la pàgina web oficial del CVN. A més, el podeu crear des de l'aplicació Generació del CVN dins de l'IGLU. Per tal d'ampliar la informació sobre el seu funcionament consulteu el manual de Generació del Currículum Vitae Normalitzat - CVN.

 • Dipòsit legal. Formalitat administrativa, imposada per llei, en què l'impressor o el productor d'una obra en lliuren exemplars a una o diverses biblioteques. El dipòsit legal té com a objectiu la recopilació del patrimoni cultural i intel·lectual de cada país, amb el fi de posar-ho a disposició de la ciutadania.

 • Digital Object Identifier (DOI). Identificador únic i permanent a les publicacions electròniques. El DOI proporciona informació sobre la descripció dels objectes digitals (revistes, articles, per exemple) i la seua localització en internet, a través de metadades, com ara l'autor, el títol o les dades de publicació. Si desitgeu obtenir més informació, consulteu http://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/investigacio/doi/  amb informació proporcionada per la Biblioteca - Centre de documentació de l'UJI. 

 • Editorial. Persona jurídica que porta a terme la publicació d'obres.  

 • Estat. Situació en què es troba una producció científica. L'estat pot ser inicial, pendent, correccions, revisió, justificat o no acceptat. 

 • Handle. Adreça web (URL) que indica el lloc on s'ubica un document en un repositori. 

 • Incentiu. Estímul que s'ofereix a una persona, grup, departament o institut amb l'objectiu d'augmentar la productivitat i l'adquisició de coneixements o comportaments nous i millorar-ne els rendiments. 

 • Índex d'impacte. Valor numèric que mesura l'impacte i la repercussió que ha obtingut una revista en la comunitat científica, en funció del nombre de citacions que ha rebut durant un període de temps determinat. 

 • Inicial. Estat en què es troba una producció quan els administratius de l'institut o departament agreguen una producció per introduir totes les dades i la informació. L'estat no canvia fins que es guarda i passa a Pendent

 • International Standard Book Number (ISBN). Número internacional normalitzat per a llibres format per diversos dígits. És un identificador únic dels llibres previstos per a ús comercial. 

 • International Standard Serial Number (ISSN). Codi numèric internacional de vuit dígits que permet identificar, de forma única, les publicacions en sèrie.

 • InvID. Id que identifica internament l'investigador/a de l'UJI. 

 • Justificat. Estat final d'una producció quan l'OCIT o la UFIE determinen que totes les dades són correctes i vàlides. És en aquest moment quan les dades i informació de la producció es publiquen en el CVN de l'autor/a i en la pàgina web de l'UJI. A més, s'envia un correu als autors als quals se'ls haja especificat que siguen notificats i al servei de Biblioteca perquè la introduïsca en el repositori. Cal subratllar que només es traspassen al CVN les següents produccions: publicacions periòdiques amb comitè de selecció, llibres, capítols de llibre, ponències a congressos, patents externes, accions d'investigació externes i direccions de tesis en altres institucions acadèmiques. A més, totes les produccions que estiguen en l'estat Justificat es mostraran en la pàgina personal del PDI sempre que el professorat ho haja configurat a través de l'IGLU > Gestió docent > Webs de Departaments > Gestió de la informació del professorat. Dins en l'apartat Ressenyes personals han d'haver especificat que volen mostrar les publicacions servides per l'OCIT.

 • Llibre. Reproducció impresa d'una obra científica o literària en fulls reunits per plecs formant un tot.

 • No acceptat. Estat final d'una producció quan l'OCIT o la UFIE consideren que és incorrecta (per exemple, per duplicat, falta informació, etc.) i no es pot validar perquè forme part de la base de dades de l'aplicació PCI. 

 • Orcid. Codi alfanumèric que identifica de manera única a un científic/a, investigador/a o autor/a acadèmic. 

 • Pendent. Estat en què la producció queda a l'espera de ser revisada per part de l'OCIT o la UFIE.

 • PerId. Número d'identificació intern per Id de l'usuari de l'UJI en el formulari Persones de l'Oracle.

 • Plenària. Ponència que obri o inaugura un congrés científic. 

 • Ponència. Comunicació o proposta sobre un tema o un projecte que se sol emmarcar en un congrés.   

 • Pòster. Cartell que es presenta en la ponència d'un congrés i que resum de forma accessible i conceptual els processos i resultats d'una investigació. 

 • Procés. Mecanisme o actuació que fa ús de les produccions. És a dir, fa referència als processos que tenen en compte les dades de produccions de cada PDI o departament o institut, com ara la productivitat o els incentius. Podeu trobar més informació en els Processos que en fan ús del Sistema de Dades d'Investigació de l'OCIT. 

 • Producció. Qualsevol publicació científica realitzada pel personal de l'UJI i que es pot registrar en la base de dades de l'aplicació PCI.

 • Productivitat. Relació entre la producció obtinguda i els recursos emprats per a obtenir-la en un període de temps determinat.

 • Projecte. Projecte d'investigació amb el qual pot estar vinculada una producció científica. Convé subratllar que a l'aplicació només es poden ficar els de convocatòries gestionades per l'OCIT. 

 • Quartil. Indicador que serveix per a avaluar la importància relativa d'una revista respecte del global de revistes de la seua àrea. Per a calcular-lo, s'ordenen les revistes en ordre descendent per l'índex d'impacte. Es divideix el total de revistes en quatre parts iguals i cadascuna és un quartil. Les revistes amb l'índex d'impacte més alt es troben en el primer quartil, mentre que les revistes amb l'índex d'impacte més baix es troben en el quart quartil i, en la part central, s'hi troben el segon i el tercer.

 • Revisió. Estat en què es troba una producció quan l'OCIT o la UFIE detecten alguna errada o mancança i la deriven als administratius del departament o institut perquè ho corregisquen. 

 • Sistema  de Dades d'Investigació (SDI). Procediment i mecanisme a través del qual l'UJI recull la informació sobre producció científica dels seus investigadors. Per a més informació consulteu el següent enllaç https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/dades/

 • Validació. Verificació que efectua l'aplicació sobre el format que s'ha fixat per a un atribut o camp determinat. D'aquesta manera, per exemple, si un camp ha de tenir uns dígits i caràcters determinats i l'usuari introdueix una dada que no s'ajusta a aquest format, el sistema no l'identifica i alerta de l'error.

...