Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents
maxLevel2

...

Com podeu observar en la imatge superior, en aquesta pantalla apareix l'oferta d'estudis oficials de l'UJI. Fixeu-vos que, en el marge superior dret, podeu veure el Curs en el qual esteu i escollir l'idioma en què voleu que es mostre la informació (Valencià, Espanyol o Anglés). A través dels botons Graus i Màsters, podeu visualitzar el llistat de l'oferta acadèmica, distribuïda per escoles i facultats. Per a més informació vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'un grau?, Com es consulta la informació acadèmica d'un màster?,o Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

A més a més, fixeu-vos que a la part de davall de la pàgina, teniu l'oferta acadèmica de plans d'estudi d'extinció. Vegeu Com es consulta la informació de plans d'estudi en extinció? per a obtindre més detalls.

...

 • Assignatures: exposa tot el llistat d'assignatures que s'imparteixen en el grau seleccionat, ordenades per cursos, des de primer. 

 • Horaris i aules: accedireu a un calendari amb la informació sobre l'horari i l'aula en què es realitza cadascuna de les assignatures del grau. 

 • Proves finals: es mostra el calendari amb el dia i l'hora dels exàmens de totes les assignatures d'un grau per tipus de convocatòria.  

 • Professorat: es visualitza el llistat de docents que imparteixen classe en el grau, ordenats per departaments. 

 • Web de l'estudi: és un enllaç directe a la pàgina web del grau.

 • Resum de crèdits: presenta en una taula el detall dels crèdits del grau per curs i tipus d'assignatures. 

 • Circuits de matrícula: apareixen els diferents circuits que pot escollir l'estudiantat de nou ingrés, amb les assignatures que ha de cursar i l'horari assignat, per evitar la coincidència de classes. 

 • Requisits de matrícula: en aquest apartat es recull si hi ha condicionants o limitacions per matricular-se d'alguna de les assignatures del grau. 

 • Itineraris i mencions: ací podeu consultar els itineraris i les mencions, en cas que el grau n'oferisca.

 • Pràctiques externes: recopila tota la informació referent a les pràctiques externes del grau. 

 • Reconeixements: aquesta secció mostra tota la informació sobre reconeixements tant de crèdits com per experiència laboral i professional. 

 • Consulta de guies docents signadesés un enllaç directe a l'eina d'IGLU per consultar les guies docents signades de cursos anteriors.

 • Calendari acadèmic: és un enllaç directe a l'apartat del portal web de l'UJI on es publiquen els documents amb el calendari oficial del curs, aprovat pel Consell de Govern.

 • Informació i normatives: aquest apartat compila informació complementària sobre l'estudi i les normes que el regeixen. 

...

En aquest apartat podeu consultar el catàleg d'assignatures d'un grau. Fixeu-vos que cadascuna mostra el codi i nom, el curs i el semestre en què s'imparteix. També informa del caràcter de l'assignatura: formació bàsica, assignatura obligatòria, optativa, de pràctiques externes o de Treball de Final de Grau (TFG). Per últim, informa del nombre de crèdits i del nombre d'hores presencials i no presencials

...

Cal destacar que, en períodes de matrícula, en lloc del nombre d'hores presencials i no presencials, veureu el nombre de places que queden tant per a la primera matrícula com per a la segona, com podeu comprovar en aquesta imatge. 

...

En qualsevol cas, també podreu veure més informació si polseu sobre Mostra detalls. Com podeu observar en la imatge de sota, podeu accedir directament als apartats dels Horaris i aules, el Temari, el Professorat i llengües docents i l'Aula Virtual. Per a més informació sobre aquests punts vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

...

En període de matrícula també podreu veure el detall dels grups i subgrups de l'assignatura i la disponibilitat de places, com podeu observar en la imatge de sota. 

...

Tant en períodes de matrícula com fora, en la part esquerra de la pantalla, teniu uns filtres per mostrar en la pantalla únicament unes assignatures determinades. 

...

 1. Primer, cal que polseu el botó Personalitza els horaris (1).

 2. A continuació, feu ús del desplegable per a triar el tipus de matèries que voleu mostrar sobre el calendari (Formació bàsica i obligatòriesOptatives o Pràctiques i TFG). Alhora, també podeu especificar el Grup i el Subgrup de l'assignatura (2)

 3. En tercer i últim lloc, polseu el botó Genera l'horari. Aleshores, veureu com en la part dreta de la pantalla apareix el calendari amb l'horari, grups, subgrups i/o activitats de l'assignatura o assignatures que heu triat (3). Sota el calendari, es mostra un resum de les característiques de l'assignatura o assignatures. A més, si polseu a sobre del nom, anireu directament a la seua fitxa. Per a més informació vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

...

Com podeu observar en la imatge de dalt, en el calendari també podeu especificar que es vegen els horaris d'unes o altres activitats (Laboratori, Problemes, TeoriaSeminari o Tutoria). Fixeu-vos que cada assignatura es pinta d'un color diferent. Així, podeu comprovar si hi ha classes que coincideixen i se solapen, com és el cas de l'exemple de sota en què se superposen la PE0919 i la PE0928. Podeu desplegar i completar les dades d'una matèria fent-hi clic a sobre o polsant la icona 

...

A més, si passeu per sobre de la icona , podeu visualitzar sobre el calendari la informació del grup, el subgrup, l'horari i les dates de les sessions en què s'imparteix classe. 

...

Heu de tindre en compte que si seleccioneu assignatures de cursos diferents i polseu Genera l'horari, apareix una boleta de color roig sobre el curs indicant el nombre de les que teniu marcades. En el cas de la imatge de sota, per exemple, n'hi ha dos de triades del primer curs. 

...

En aquesta pantalla també disposeu del botó Afegeix a Google Calendar per exportar l'horari al vostre Google Calendar d’UJI, un cop hàgeu fet la matrícula. Per exportar-ho primer heu de polsar el botó (1) i s'obri una pantalla nova amb l'Agenda electrònica UJI des d'on podeu agregar les vostres classesfent clic sobre Afegeix a Google Calendar (2),per últim, s’obri el vostre calendari Google i haureu d’acceptar l’acció (3).

...

Anchor
proves-grau
proves-grau
Proves finals 

...

 • 1a ordinària (gener): primera convocatòria ordinària per a assignatures del primer semestre.

 • 1a ordinària (maig): primera convocatòria ordinària per a assignatures del segon semestre. 

 • 2a ordinària (juny-juliol): segona convocatòria ordinària per a assignatures del primer i del segon semestre. 

 • Extraordinària finalització d'estudis: per a tindre més informació sobre la convocatòria extraordinària vegeu Requisits convocatòria extraordinària de finalització d'estudis de Grau l’apartat de Proves finals de cada estudi (grau o màster).

Un cop polseu el botó de la convocatòria que desitgeu es mostrarà, en la part de sota, el calendari amb tota la planificació dels exàmens. Fixeu-vos que podeu consultar el nom i codi de l'assignatura, el tipus d'activitat, l'hora de la prova i l'aula on es realitza.

...

Ací podeu consultar tota la informació referent als diversos circuits de matrícula dissenyats per a l'estudiantat de nou ingrés. Recordeu que els circuits incorporen les assignatures que ha de realitzar l'alumnat de primer curs per facilitar-li la matrícula i evitar que haja de triar matèries i classes i que li puguen coincidir. En aquesta pantalla, trobareu tots els circuits disponibles per a un grau en el marge esquerre, com podeu observar en la imatge de sota. I en el calendari de la dreta podreu veure els horaris de les assignatures que formen part del circuit que seleccioneu, tant del primer semestre com del segon.També teniu a la vostra disposició els botons Setmana genèrica i Vista detallada, com en el cas d'Horaris i aules.

...

Fixeu-vos que sota els circuits es mostra el llistat d'assignatures que formen part del circuit que tingueu seleccionat. També podeu consultar-les a través de la pestanya Assignatures, com podeu comprovar en la següent imatge. 

...

Anchor
requisits-grau
requisits-grau
Requisits de matrícula

...

En aquest apartat podeu consultar els itineraris i les mencions d'un grau, en cas que n'oferisca. Els itineraris són un conjunt d'assignatures pensades perquè l'alumnat s'especialitze en una àrea o branca determinada. Es mostra el nom de l'itinerari, el llistat d'assignatures que en formen part i el caràcter i els crèdits de cadascuna d'elles.

...

Mentre que les mencions són les distincions que preveu un estudi i que consten tant en el certificat de notes com en la denominació del títol. És el cas, per exemple, del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària que preveu les mencions d'Educació Física i de Música. En aquest cas, es presenta el nom de la menció, la relació d'assignatures que engloba i el caràcter i els crèdits de cadascuna. 

...

**Pot ser que alguns estudis no tinguen ni itineraris ni mencions.

...

Per a conéixer l’oferta acadèmica dels màsters que hi ha a l'UJI, primer heu de polsar el botó Màsters universitaris situat en la pantalla d’inici de l’aplicació web, mireu l’exemple de sota. En el marge superior dret, podeu veure el Curs en el qual esteu i escollir l'idioma en què voleu que es mostre la informació (Valencià, Espanyol o Anglés). Fixeu-vos que a la part de davall de la pàgina, teniu l'oferta acadèmica de Títols d'estudi en extinció. Vegeu Com es consulta la informació de plans d'estudi en extinció? per a obtindre més detalls.

...

Els màsters també presenten enllaços a ítems, els quals molts d’ells són els mateixos que els que hi ha a l'oferta de graus (Com es consulta la informació acadèmica d'un grau?). El llistat és el següent:

...

 • Assignatures: us mostra el llistat d'assignatures que formen part del pla d'estudis del màster triat. Per a més informació consulteu el punt Assignatures.

 • Horaris i aules: recull la informació sobre els horaris i les aules on s'imparteixen les assignatures del màster. Podeu ampliar la informació en el punt Horaris i aules.

 • Proves finals: en cas que el màster tinga una prova final definida, apareixerà indicada en aquest apartat. Per a més informació vegeu el punt Proves finals.

 • Professorat: apareix el llistat de docents que imparteixen classe en el màster. Podeu obtindre més informació en el puntProfessorat.

 • Web de l'estudi: és un enllaç directe a la pàgina web del màster. Si desitgeu tenir més informació, vegeu el punt Web de l'estudi.

 • Resum de crèdits: es mostra en una taula el detall dels crèdits del màster per tipus d'assignatures. Consulteu el punt Resum de crèdits, per a tindre més informació. 

 • Especialitats: ací podeu trobar la informació sobre les especialitats en matrícula, en cas que el màster en tinga. Per a més informació consulteu el punt Especialitats.

 • Pràctiques externes: aquest apartat resumeix tota la informació referent a les pràctiques externes del màster, en cas que n'oferisca. Podeu aconseguir més informació en el puntPràctiques externes.

 • Reconeixements: recull totes les dades sobre reconeixements de crèdits, siga d'assignatures o bé per experiència laboral i professional. Per a més informació vegeu el puntReconeixements.

 • Complements de formació: ací es compila la informació sobre les assignatures de formació complementària que ha de fer l'alumnat per a assolir aquest estudi. Consulteu el punt Complements de formació, per a tindre més informació. 

 • Consulta guies docents signades: ací podeu consultar les guies docents del màster que ja estiguen signades de cursos anteriors. Consulteu el punt Guies docents signades, per a tindre més informació. 

 • Informació i normatives: aquesta secció publica informació addicional sobre el màster i les normes que el regeixen. Si desitgeu tindre més dades consulteu el punt Informació i normatives.

...

Anchor
complements-formacio
complements-formacio
Complements de formació 

Aquest ítem indica si hi ha assignatures que complementen la vostra formació junt amb les indicacions per a poder cursar-les. Aquestes són assignatures que algun alumnat de màster o de doctorat ha de cursar perquè puga obtindre un determinat estudi, ja que és una formació que l’alumne manca en la titulació prèvia amb la qual accedir a l’estudi que vol assolir.

...

Anchor
assignatura
assignatura
Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura?

...

Cada assignatura de grau o màster té la seua corresponent guia docent. És un document que recull qüestions acadèmiques com les competències, els resultats d'aprenentatge, els continguts, el temari, la bibliografia, la metodologia didàctica, la planificació d'activitats i el sistema d'avaluació. Feu clic en Guia Docent per a d'accedir directament a la guia docent de l'assignatura que hàgeu seleccionat.

...

Fixeu-vos que a la part superior de la pantalla, podeu descarregar el certificat de la guia docent segellat electrònicament. Aquest és un document en PDF que certifica i verifica la informació recollida en la guia docent. A més pot ser d’utilitat, per exemple, per a fer la certificació del pla d'estudis cursat en els programes de mobilitat.

...

Anchor
professorat-assignatura
professorat-assignatura
Professorat i llengües docents 

...

Anchor
proves-assignatura
proves-assignatura
Proves finals

Aquest apartat recull la informació sobre el dia, l'hora i l'aula on es realitzaran els exàmens finals de les diverses convocatòries de l'assignatura. Pot incloure també observacions amb informació que haureu de tindre en compte. 

...

Anchor
aula-virtual
aula-virtual
Aula virtual

...

Aquesta secció busca respondre a la pregunta de com s'ensenya l'assignatura. A través d'un breu resum, s'indica el plantejament docent i quines tècniques i estratègies se segueixen per impartir-la. És una informació que també recull la Guia docent.

...

Anchor
sistema-avaluacio
sistema-avaluacio
Sistema d'avaluació 

Ací podeu trobar informació sobre els criteris d'avaluació i superació de l'assignatura, així com els tipus de prova que preveu per verificar si l'alumnat ha adquirit i aconseguit els objectius d'aprenentatge proposats. També es mostra el percentatge que suposa cada part de l'avaluació. Tota aquesta informació també es publica en la Guia docent

...

Anchor
requisits-assignatura
requisits-assignatura
Requisits de matrícula

...

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica sia@uji.es 

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Activitat. Cadascuna de les àrees en què es divideix i es planifica una assignatura. En pot tenir de sis tipus: teoria (TE), problemes (PR), laboratori (LA), seminaris (SE), tutories (TU) i avaluació (AV). Alhora, les activitats es poden dividir en subgrups, és a dir, tenir desdoblaments. 

 • Assignatura. Matèria que s'imparteix dins d'una titulació i que forma part d'un pla d'estudis acadèmic. Cada assignatura pot tenir un o més grups i consta de diferents tipus d'activitats. 

 • Assignatura d'estil. Assignatura d'estil d'universitat que forma part de l'oferta acadèmica d'un estudi i que busca formar l'estudiantat de forma interdisciplinar i integral més enllà de l'àmbit de coneixement de la mateixa titulació. S'agrupen en tres àmbits: coneixements de llengües, noves tecnologies i informàtica i humanitarisme, ciutadania europea i coneixements d'altres cultures. 

 • Aula Virtual. Entorn d'ensenyança i aprenentatge de l'UJI. Dona suport complementari a les classes presencials i permet realitzar cursos totalment a distància. Es basa en el software lliure Moodle i està integrada a la base de dades de gestió acadèmica de l'UJI. Podeu accedir-hi a través de l'enllaç https://aulavirtual.uji.es/  

 • Circuit. Conjunt d'assignatures que ha de cursar l'alumnat en el primer grau d'un curs. Els circuits estan pensats per a facilitar la matrícula a l'estudiantat de nou ingrés, evitant la coincidència de classes i sense que hagen de triar cap assignatura. 

 • Complement de formació. Assignatura complementària que ha de cursar l'alumnat de màster o de doctorat per a obtenir un determinat estudi, ja que és una formació que no té amb la titulació amb la qual hi accedeix.

 • Guia docent. Document que plasma tota la informació acadèmica i les característiques d'una assignatura de grau o màster. Recull qüestions com les competències, els resultats d'aprenentatge, els continguts, el temari, la bibliografia, la metodologia didàctica, la planificació d'activitats i el sistema d'avaluació. 

 • Grup. Conjunt d'alumnes en què es pot dividir cada assignatura. 

 • Itinerari. Conjunt d'assignatures de l'oferta acadèmica d'un grau per formar-se i especialitzar-se en una àrea o branca determinada. Hi ha graus que tenen itineraris d'especialització pensats per a l'alumnat que ja ha superat un nombre determinat de crèdits.  

 • Menció. Distinció que preveu un estudi i que consta tant en el certificat de notes com en la denominació del títol. És el cas, per exemple, del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària que preveu les mencions d'Educació Física i de Música. 

 • Subgrup. És la subdivisió o desdoblament en què es pot distribuir una mateixa activitat d'una assignatura (teoria, problemes, laboratori, seminaris, tutories o avaluació). 

...