Sistema d'Informació Acadèmica | SIA

Què és Sistema d'Informació Acadèmica?

Sistema d'Informació Acadèmica (SIA) és una plataforma informàtica que recull la informació de l'oferta d'estudis oficials de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. A través d'aquesta eina, qualsevol persona pot consultar totes les dades acadèmiques de les assignatures tant de grau com de màster universitari, des de la guia docent fins al professorat que la imparteix, els horaris, les aules, les dates dels exàmens, el temari, la metodologia docent o el sistema d'avaluació. 

A més, SIA compta amb un assistent virtual, el TATbot que facilita l'obtenció d'informació. L'accés a aquest xatbot és a través de la icona que apareix en SIA, en el marge inferior dret. 

Accés a l'aplicació 

A l'aplicació podeu accedir a través del següent enllaç http://www.sia.uji.es 

Qui pot utilitzar SIA?

Qualsevol persona interessada en la informació acadèmica de l'oferta d'estudis oficials de l'UJI, siga o no membre de la comunitat universitària, pot accedir a la plataforma i consultar totes les dades referents als graus i màsters del curs acadèmic actual o del pròxim en cas de períodes de matrícula. 

La pàgina d'inici de SIA

Quan accediu a SIA, la primera pantalla que apareix és com la següent: 

Pàgina d'inici de Sistema d'Informació Acadèmica
Pàgina d'inici de Sistema d'Informació Acadèmica

Com podeu observar en la imatge superior, en aquesta pantalla apareix l'oferta d'estudis oficials de l'UJI. Fixeu-vos que, en el marge superior dret, podeu veure el Curs en el qual esteu i escollir l'idioma en què voleu que es mostre la informació (Valencià, Espanyol o Anglès). Cal destacar que en períodes de matrícula estaran disponibles els horaris tant del curs actual com del pròxim. A través dels botons Graus i Màsters, podeu visualitzar el llistat de l'oferta acadèmica, distribuïda per escoles i facultats. Per a més informació vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'un grau? Com es consulta la informació acadèmica d'un màster? o Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

L'oferta acadèmica de cadascun dels centres apareix d'un color diferent. Aquest color serveix també com a element identificatiu de les assignatures: 

A continuació, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer la plataforma.

Com es consulta la informació acadèmica d'un grau?

Com ja s'ha mencionat, en la pàgina d'inici de SIA podeu accedir al llistat de graus que imparteix l'UJI. Heu de seleccionar-ne un perquè es veja tota la seua informació acadèmica. Fixeu-vos que el color amb què està pintat correspon al centre al qual està adscrit. Un cop trieu el grau, apareix una pantalla amb el nom de la titulació, el nombre de cursos que la conformen i el nombre total de crèdits.

Informació acadèmica d'un grau
Informació acadèmica d'un grau

A més, com podeu veure en la imatge superior, presenta enllaços als següents ítems:

 • Assignatures: exposa tot el llistat d'assignatures que s'imparteixen en el grau seleccionat, ordenades per cursos, des de primer. 

 • Horaris i aules: accedireu a un calendari amb la informació sobre l'horari i l'aula en què es realitza cadascuna de les assignatures del grau. 

 • Proves finals: es mostra el calendari amb el dia i l'hora dels exàmens de totes les assignatures d'un grau per tipus de convocatòria.  

 • Professorat: es visualitza el llistat de docents que imparteixen classe en el grau, ordenats per departaments. 

 • Web de l'estudi: és un enllaç directe a la pàgina web del grau.

 • Resum de crèdits: presenta en una taula el detall dels crèdits del grau per curs i tipus d'assignatures. 

 • Circuits de matrícula: apareixen els diferents circuits que pot escollir l'estudiantat de nou ingrés, amb les assignatures que ha de cursar i l'horari assignat, per evitar la coincidència de classes. 

 • Requisits de matrícula: en aquest apartat es recull si hi ha condicionants o limitacions per matricular-se d'alguna de les assignatures del grau. 

 • Itineraris i mencions: ací podeu consultar els itineraris i les mencions, en cas que el grau n'oferisca.

 • Pràctiques externes: recopila tota la informació referent a les pràctiques externes del grau. 

 • Reconeixements: aquesta secció mostra tota la informació sobre reconeixements tant de crèdits com per experiència laboral i professional. 

 • Consulta de guies docents signadesés un enllaç directe a l'eina d'IGLU per consultar les guies docents signades de cursos anteriors.

 • Calendari acadèmic: és un enllaç directe a l'apartat del portal web de l'UJI on es publiquen els documents amb el calendari oficial del curs, aprovat pel Consell de Govern.

 • Informació i normatives: aquest apartat compila informació complementària sobre l'estudi i les normes que el regeixen. 

Assignatures

En aquest apartat podeu consultar el catàleg d'assignatures d'un grau. Fixeu-vos que cadascuna mostra el codi i nom, el curs i el semestre en què s'imparteix. També informa del caràcter de l'assignatura: formació bàsica, assignatura obligatòria, optativa, de pràctiques externes o de Treball de Final de Grau (TFG). Per últim, informa del nombre de crèdits i del nombre d'hores presencials i no presencials

Dades bàsiques d'una assignatura
Dades bàsiques d'una assignatura

Cal destacar que, en períodes de matrícula, en lloc del nombre d'hores presencials i no presencials, veureu el nombre de places que queden tant per a la primera matrícula com per a la segona, com podeu comprovar en aquesta imatge. 

Dades bàsiques d'una assignatura en període de matrícula
Dades bàsiques d'una assignatura en període de matrícula

En qualsevol cas, també podreu veure més informació si polseu sobre Mostra detalls. Com podeu observar en la imatge de sota, podeu accedir directament als apartats dels Horaris i aules, el Temari, el Professorat i llengües docents i l'Aula Virtual. Per a més informació sobre aquests punts vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

Mostrar detalls de l'assignatura
Mostrar detalls de l'assignatura

En període de matrícula també podreu veure el detall dels grups i subgrups de l'assignatura i la disponibilitat de places, com podeu observar en la imatge de sota. 

Detall dels subgrups d'una assignatura en període de matrícula
Detall dels subgrups d'una assignatura en període de matrícula

Tant en períodes de matrícula com fora, en la part esquerra de la pantalla, teniu uns filtres per mostrar en la pantalla únicament unes assignatures determinades. 

 • Cerca: podeu buscar-ne una ficant una paraula o el codi (si el coneixeu) i polsant el botó Cerca

 • Curs: podeu seleccionar el curs o els cursos de les matèries que voleu visualitzar.

 • Semestre / Anual: també podeu triar de quin semestre voleu que es mostren assignatures o que només siguen les anuals.

 • Tipus d'assignatura: en aquest cas marqueu si desitgeu veure matèries de formació bàsica i obligatòries, optatives o de pràctiques i TFG.

Per desfer qualsevol d'aquests filtres només cal que torneu a fer clic sobre el botó que heu marcat prèviament.  

Filtres per cercar assignatures
Filtres per cercar assignatures

A través d'aquesta pantalla podeu especificar quines assignatures amb el seu horari voleu veure sobre el calendari. És una eina que us pot ajudar abans de fer la matrícula per veure si hi ha classes que se solapen. Cal que seguiu aquestes indicacions: 

 1. Primer, cal que polseu el botó Personalitza els horaris.

 2. A continuació, en una altra pantalla, heu de seleccionar el curs i marcar el tipus de matèries que voleu mostrar sobre el calendari (Formació bàsica i obligatòriesOptatives o Pràctiques i TFG). Alhora, també podeu especificar el Grup i el Subgrup de l'assignatura. 

 3. En tercer i últim lloc, polseu el botó Genera l'horari. Aleshores, veureu com en la part dreta de la pantalla apareix el calendari amb l'horari, grups, subgrups i/o activitats de l'assignatura o assignatures que heu triat. Sota el calendari, es mostra un resum de les característiques de l'assignatura o assignatures. A més, si polseu a sobre del nom, anireu directament a la seua fitxa. Per a més informació vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

Indicacions per personalitzar els horaris
Indicacions per personalitzar els horaris

Com podeu observar en la imatge de dalt, en el calendari també podeu especificar que es vegen els horaris d'unes o altres activitats (Laboratori, Problemes, TeoriaSeminari o Tutoria). Fixeu-vos que cada assignatura es pinta d'un color diferent. Així, podeu comprovar si hi ha classes que coincideixen i se solapen, com és el cas de l'exemple de sota en què se superposen la PE0919 i la PE0928 Podeu desplegar i completar les dades d'una matèria fent-hi clic a sobre o polsant la icona 

Filtres per cercar assignatures i personalitzar l'horari i comprovar si hi ha horaris que coincideixen
Filtres per cercar assignatures i personalitzar l'horari i comprovar si hi ha horaris que coincideixen

A més, si passeu per sobre de la icona , podeu visualitzar sobre el calendari la informació del grup, el subgrup, l'horari i les dates de les sessions en què s'imparteix classe. 

Informació de l'assignatura sobre el calendari
Informació de l'assignatura sobre el calendari

Heu de tenir en compte que si seleccioneu assignatures de cursos diferents i polseu Genera l'horari, apareix una boleta de color roig sobre el curs indicant el nombre de les que teniu marcades. En el cas de la imatge de sota, per exemple, n'hi ha dos de triades del primer curs. 

Nombre d'assignatures d'un curs sobre el calendari
Nombre d'assignatures d'un curs sobre el calendari

Horaris i aules 

Ací podeu consultar l'horari i les aules de les diverses assignatures d'un grau. Per defecte, mostra en el calendari les matèries del primer curs, del primer semestre i que són obligatòries. Però teniu uns filtres, en el marge esquerre de la pantalla, com podeu observar en la imatge de sota, per triar el curs, el grup (si n'hi ha més d'un), el semestre o l'opció anual i el tipus d'assignatura (Formació bàsica/Obligatòries, Optatives o Pràctiques/TFG). A més, veureu que es mostra el llistat de matèries. Podeu marcar-les perquè es vegen en el calendari o desmarcar-les per ocultar-les. 

Horaris i aules
Horaris i aules

Per defecte, el calendari té marcada l'opció de Setmana genèrica per mostrar-ne una de dilluns a divendres, sense especificar-ne els dies. Però teniu la possibilitat de polsar el botó Vista detallada per veure una setmana concreta del curs. En aquest cas, com podeu observar en la imatge de sota, s'indica l'horari i també l'aula on s'imparteix cada classe. A més, si passeu per sobre de la icona , veureu el detall sobre el grup, el subgrup, l'horari i els dies en què hi ha classe i, si polseu sobre la icona d'ubicació de l'aula , accedireu al plànol de la facultat o centre. Si polseu directament sobre el nom d'una assignatura, a més, anireu directament a la seva fitxa. Per a més informació vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

Vista detallada per veure una setmana concreta
Vista detallada per veure una setmana concreta

En la Vista detallada, teniu també la possibilitat de polsar Anar a i marcar Avui per situar-vos sobre el calendari en la setmana en què estigueu o seleccionar Semestre 1 o Semestre 2 per situar-vos en la primera setmana de classe del primer o del segon semestre del curs. A través del botó Setmana podeu triar exactament quina setmana voleu visualitzar. Podeu passar d'una setmana a una altra amb les fletxes

Botons disponibles per a l'opció Vista detallada
Botons disponibles per a l'opció Vista detallada

En aquesta pantalla també disposeu del botó Afegeix calendaris per exportar l'horari al vostre Google Calendar, un cop hàgeu fet la matrícula. Quan polseu Afegeix calendaris s'obri l'Agenda electrònica UJI, des d'on podeu agregar les vostres classes fent clic sobre Afegeix a Google Calendar.

Afegeix calendaris al Google Calendar
Afegeix calendaris al Google Calendar

Proves finals 

En aquest apartat podeu consultar les dates i els horaris dels exàmens d'un grau per tipus de convocatòria. Per a més informació sobre les convocatòries d'avaluació vegeu la Normativa acadèmica dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I en l'apartat del web de l'UJI Normativa Estudiantat Grau. Podeu triar una convocatòria a través dels botons que hi ha en la part superior de la pantalla: 

 • 1a ordinària (gener): primera convocatòria ordinària per a assignatures del primer semestre.

 • 1a ordinària (maig): primera convocatòria ordinària per a assignatures del segon semestre. 

 • 2a ordinària (juny-juliol): segona convocatòria ordinària per a assignatures del primer i del segon semestre. 

 • Extraordinària finalització d'estudis: per tindre més informació sobre la convocatòria extraordinària vegeu Requisits convocatòria extraordinària de finalització d'estudis de Grau 

Un cop polseu el botó de la convocatòria que desitgeu es mostrarà, en la part de sota, el calendari amb tota la planificació dels exàmens. Fixeu-vos que podeu consultar el nom i codi de l'assignatura, el tipus d'activitat, l'hora de la prova i l'aula on es realitza.

Proves finals
Proves finals

Professorat

Aquest apartat mostra el llistat de professors que imparteixen docència en un grau, ordenats per departaments. Com podeu observar en la imatge de sota, es mostra la fotografia del professorat i el seu nom i cognoms. També s'indica el tipus de Personal Docent i Investigador (PDI) que és (si es tracta, per exemple, de professorat titular, personal investigador en formació o professorat laboral associat, entre d'altres). El nom del docent és un enllaç directe a la pàgina web del portal de l'UJI que recull la seua informació personal (càrrec, despatx i telèfon), una ressenya personal, l'horari de tutories i docència amb el detall de les assignatures que imparteix i les publicacions i les investigacions en què haja participat. 

Llistat de professorat
Llistat de professorat

Web de l'estudi 

És un enllaç directe a la pàgina web del grau que recull tota mena d'informació, com ara l'organització d'estudis, l'oferta de places i el procediment d'admissió, la metodologia docent o els sistemes d'avaluació.  

Exemple de web d'un grau
Exemple de web d'un grau

Resum de crèdits

Aquesta secció plasma el nombre de crèdits mínims que ha de superar l'alumnat per tal de graduar-se en un títol determinat. A més, com podeu comprovar en la imatge de sota, es mostra una taula amb la distribució de crèdits per curs i per tipus d'assignatura (formació bàsica, obligatòries, optatives, pràctiques externes i TFG). Cal que tingueu en compte que el nombre de crèdits assignat a les matèries de formació bàsica i obligatòries està determinat en el pla d'estudis i és fix. 

Resum de crèdits
Resum de crèdits

Circuits de matrícula

Ací podeu consultar tota la informació referent als diversos circuits de matrícula dissenyats per a l'estudiantat de nou ingrés. Recordeu que els circuits incorporen les assignatures que ha de realitzar l'alumnat de primer curs per facilitar-li la matrícula i evitar que haja de triar matèries i classes i que li puguen coincidir. En aquesta pantalla, trobareu tots els circuits disponibles per a un grau en el marge esquerre, com podeu observar en la imatge de sota. I en el calendari de la dreta podreu veure els horaris de les assignatures que formen part del circuit que seleccioneu, tant del primer semestre com del segon. També teniu a la vostra disposició els botons Setmana genèrica i Vista detallada, com en el cas d'Horaris i aules.

Circuits per a alumnat de nou ingrés
Circuits per a alumnat de nou ingrés

Fixeu-vos que sota els circuits es mostra el llistat d'assignatures que formen part del circuit que tingueu seleccionat. També podeu consultar-les a través de la pestanya Assignatures, com podeu comprovar en la següent imatge. 

Circuits per a alumnat de nou ingrés
Circuits per a alumnat de nou ingrés

Requisits de matrícula

Aporta informació sobre si hi ha condicionants a l'hora de matricular-se d'algunes assignatures del grau. Si hi ha més d'una assignatura amb requisits, n'haureu de triar una, a través de la icona . Un cop la seleccioneu, es mostrarà la informació, com ara tenir un mínim de crèdits obligatoris o haver superat anteriorment una altra assignatura. En el cas de sota, per exemple, l'alumnat que es vulga matricular de Pràcticum II ha de tenir almenys el 60% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris, el treball final de grau i haver superat prèviament Pràcticum I. 

Requisits de matrícula
Requisits de matrícula

Itineraris i mencions

En aquest apartat podeu consultar els itineraris i les mencions d'un grau, en cas que n'oferisca. Els itineraris són un conjunt d'assignatures pensades perquè l'alumnat s'especialitze en una àrea o branca determinada. Es mostra el nom de l'itinerari, el llistat d'assignatures que en formen part i el caràcter i els crèdits de cadascuna d'elles.

Itineraris d'un grau
Itineraris d'un grau

I les mencions són les distincions que preveu un estudi i que consten tant en el certificat de notes com en la denominació del títol. És el cas, per exemple, del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària que preveu les mencions d'Educació Física i de Música. En aquest cas, es presenta el nom de la menció, la relació d'assignatures que engloba i el caràcter i els crèdits de cadascuna. 

Mencions d'un grau
Mencions d'un grau

Pràctiques externes

Aquesta secció presenta tota la informació referent a les pràctiques externes d'un grau. Com podeu observar en la imatge de sota, s'indica l'assignatura o assignatures que corresponen a les pràctiques i si hi ha requisits per a poder matricular-se d'elles. També inclou un enllaç directe a tota la documentació necessària i el nom de les persones que coordinen les pràctiques en la titulació.

Pràctiques externes
Pràctiques externes

Reconeixements

En aquest apartat trobareu tota la informació sobre reconeixements de crèdits, tant d'altres ensenyaments com per experiència laboral i professional acreditada. Com podeu veure en l'exemple de sota, s'inclouen les taules amb les equivalències d'assignatures, els requisits per fer la convalidació i un enllaç directe a la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits.  

Reconeixements
Reconeixements

Guies docents signades

Des d'aquest enllaç podeu accedir a l'eina d'IGLU per consultar les guies docents del grau que ja estiguen signades de cursos anteriors. En la pantalla que s'obri cal que seleccioneu el Curs acadèmic i fiqueu el Codi de l'assignatura i polseu el botó Filtrar. Aleshores veureu que es presenta un enllaç per consultar la guia en valencià, espanyol i anglès. 

Enllaç per accedir i consultar les guies docents signades
Enllaç per accedir i consultar les guies docents signades

Calendari acadèmic

És un enllaç directe a l'apartat Calendari acadèmic del portal web de l'UJI on es publiquen els documents amb les dates oficials del curs que han estat aprovades pel Consell de Govern.

Informació i normatives

En aquest apartat podeu trobar informació addicional i normativa referent a un grau determinat. Com podeu veure en l'exemple de sota, s'inclou un llistat amb la documentació i enllaços directes perquè la pugueu consultar. 

Informació i normatives
Informació i normatives

Com es consulta la informació acadèmica d'un màster?

A través de SIA també podeu accedir a tota la informació acadèmica d'un dels màsters que impartisca l'UJI. Primer, des de la pàgina d'inici de la plataforma, heu de polsar el botó Màsters universitaris i, aleshores, seleccionar-ne un. Fixeu-vos que, com passa amb els graus, el color de cadascun correspon al centre al qual està adscrit. Un cop escolliu el màster, es mostrarà una pantalla amb el nom, el nombre de cursos i crèdits i el llistat d'assignatures que el conformen.

Informació acadèmica d'un màster
Informació acadèmica d'un màster

Com podeu veure en la imatge superior, també presenta enllaços als següents ítems, alguns dels quals són els mateixos que els de l'oferta de graus: 

Especialitats

Aquest apartat recull les especialitats del màster en cas que en preveja. Si n'ofereix més d'una, n'haureu de seleccionar una desplegant les diverses opcions a través de la icona . A continuació, es mostraran els requisits per a aconseguir aquesta especialitat, com podeu observar en la imatge de sota. 

Especialitats d'un màster
Especialitats d'un màster

Complements de formació 

Aquest apartat indica si hi ha assignatures que s'ofereixen com a complements de formació. Són assignatures que ha de cursar l'alumnat de màster o de doctorat per a obtenir un determinat estudi, ja que és una formació que no té amb la titulació prèvia amb la qual accedeix.

Complements de formació d'un màster
Complements de formació d'un màster

Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura?

Podeu accedir a la fitxa d'una assignatura amb tota la informació i dades fent-hi clic a sobre des del llistat de matèries que ofereix un grau o un màster. Recordeu que el color amb què estiga pintada correspon al centre al qual està adscrita. En la fitxa, veureu que s'indica el codinom de l'assignatura, el curs al qual pertany i el semestre en què es realitza o si és anual. A més, també es mostra el nombre de crèdits, el d'hores presencials i no presencials i el total. Recordeu que, en períodes de matrícula, les assignatures en lloc de presentar les hores presencials i no presencials, recullen el nombre de places que queden en la primera i en la segona matrícula

Fitxa d'una assignatura
Fitxa d'una assignatura

Com podeu veure en la imatge superior, la fitxa també presenta els següents ítems: 

 • Guia docent: és un enllaç directe al document que plasma tota la informació acadèmica i les característiques d'una assignatura de grau o màster. 

 • Professorat i llengües docents: en aquest apartat s'indica el professorat de l'assignatura i la llengua en què imparteixen les classes. 

 • Horaris i aules: es mostra un calendari amb l'horari i l'aula de l'assignatura seleccionada. 

 • Proves finals: especifica el dia i hora dels exàmens finals de l'assignatura. 

 • Aula virtual: és un enllaç directe a l'Aula Virtual de l'assignatura. 

 • Temari: mostra el conjunt de temes que es tracten en l'assignatura. 

 • Metodologia docent: aquesta secció resumeix les estratègies i tècniques docents que s'utilitzen per impartir l'assignatura. 

 • Sistema d'avaluació: ací es plasmen els criteris d'avaluació i superació de l'assignatura. 

 • Requisits de matrícula: aquest apartat informa si hi ha condicionants a l'hora de matricular-se de l'assignatura.

 • Reconeixements: aporta tota la informació sobre reconeixements, tant de crèdits com per experiència laboral i professional. 

 • Activitats i competències: publica els tipus d'activitat i les competències que preveu l'assignatura.

Guia docent

Cada assignatura de grau o màster té la seua corresponent guia docent. És un document que recull qüestions acadèmiques com les competències, els resultats d'aprenentatge, els continguts, el temari, la bibliografia, la metodologia didàctica, la planificació d'activitats i el sistema d'avaluació. A través d'aquest enllaç, podreu accedir directament a la guia docent de l'assignatura que hàgeu seleccionat.

Portada d'una guia docent
Portada d'una guia docent

Fixeu-vos, a més, que en la part superior de la pantalla es mostra un enllaç perquè pugueu descarregar el certificat de la guia docent segellat electrònicament. És un document que certifica que la informació recollida en la guia correspon amb la inclosa en la memòria de la verificació del títol i que pot ser útil, per exemple, per a la certificació del pla d'estudis cursat en els programes de mobilitat. 

Enllaç per descarregar el certificat de la guia docent segellat electrònicament
Enllaç per descarregar el certificat de la guia docent segellat electrònicament

Professorat i llengües docents 

En aquest apartat, s'especifica el professorat que imparteix docència en l'assignatura i es detalla en quina llengua ho fa cadascun. Com podeu observar en la imatge de sota, s'especifica el nom i cognoms del professorat de cada grup i activitat i l'idioma en què ho imparteix. El nom del docent és un enllaç directe a la pàgina del portal web de l'UJI que recull la seua informació personal (càrrec, despatx i telèfon), una ressenya personal, l'horari de tutories i docència amb el detall de les assignatures que imparteix i les publicacions i les investigacions en què haja participat. També incorpora un enllaç directe a l'apartat amb l'horari de tutories a través de la icona del calendari i, a més, informa si el professorat participa en el programa de tutories virtuals. En la part de sota de la pantalla, trobareu detallat l'horari de tutories de cada docent per semestres i dates. 

Professorat i llengües docents d'una assignatura
Professorat i llengües docents d'una assignatura

Horaris i aules 

A través d'aquesta opció, accedireu a un calendari amb la informació de l'horari i l'aula en què s'imparteix cada assignatura. Si té més d'un grup, n'haureu de triar un per consultar el seu horari a través dels botons del marge esquerre. També teniu la possibilitat d'especificar de quin tipus d'activitat voleu veure l'horari (Teoria, Problemes, Laboratori, Tutoria o Seminari), com podeu comprovar en la imatge de sota. En l'apartat Comentaris, situat en la part de sota de la pantalla, trobareu informació addicional sobre l'horari o indicacions per fer la matrícula.  

Horaris i aules d'una assignatura
Horaris i aules d'una assignatura

Per defecte, aquest calendari té marcada l'opció Setmana genèrica. També teniu la possibilitat de polsar el botó Vista detallada per veure una setmana concreta del curs. En aquest cas, com podeu observar en la imatge de sota, s'indica l'horari i també l'aula on s'imparteix cada classe. Si polseu sobre l'aula, s'obrirà el plànol de la facultat o escola i, si passeu per sobre de la icona d'informació , veureu el detall sobre el grup, l'horari i els dies en què hi ha classe. Dins de la Vista detallada, podeu polsar Anar a i marcar Avui per situar-vos sobre el calendari en la setmana en què estigueu o seleccionar Semestre (1 o 2) per situar-vos en la primera setmana lectiva del semestre corresponent. A través del botó Setmana, podreu especificar quina en voleu mostrar en el calendari i podreu passar d'una a una altra amb les fletxes. 

Vista detallada per veure una setmana concreta en el calendari
Vista detallada per veure una setmana concreta en el calendari

Proves finals

Aquest apartat recull la informació sobre el dia, l'hora i l'aula on es realitzaran els exàmens finals de les diverses convocatòries de l'assignatura. També pot incloure observacions amb informació que ha de tenir en compte l'estudiantat. 

Proves finals d'una assignatura
Proves finals d'una assignatura

Aula virtual

Si polseu aquest ítem, accedireu directament a l'Aula Virtual de l'assignatura. Recordeu que per consultar-ne el contingut us heu d'autentificar amb el vostre nom d'usuari i clau d'accés de l'UJI. 

Accés a l'Aula Virtual
Accés a l'Aula Virtual

Temari

Aquest apartat publica el repertori de temes que es tracten en l'assignatura, com podeu observar en la imatge de sota. Recordeu que el temari també es recull en la Guia docent. 

Temari d'una assignatura
Temari d'una assignatura

Metodologia docent 

Aquesta secció busca respondre a la pregunta de com s'ensenya l'assignatura. A través d'un breu resum, s'indica el plantejament docent i quines tècniques i estratègies se segueixen per impartir-la. És una informació que també recull la Guia docent.

Metodologia docent
Metodologia docent

Sistema d'avaluació 

Ací podeu trobar informació sobre els criteris d'avaluació i superació de l'assignatura, així com els tipus de prova que preveu per verificar si l'alumnat ha adquirit i aconseguit els objectius d'aprenentatge proposats. També sol mostrar el percentatge que suposa cada part de l'avaluació. Tota aquesta informació també es publica en la Guia docent

Sistemes d'avaluació
Sistemes d'avaluació

Requisits de matrícula

Plasma si hi ha condicionants a l'hora de matricular-se de l'assignatura, com ara que l'alumnat haja d'haver superat prèviament una altra assignatura (i s'especifica quina o quines) o que tinga un mínim de percentatge de crèdits de formació bàsica i obligatoris. 

Requisits de matrícula d'una assignatura
Requisits de matrícula d'una assignatura

Reconeixements

En aquest apartat trobareu tota la informació sobre reconeixements tant de crèdits d'altres ensenyaments diferents com per experiència laboral i professional acreditada. S'inclou una taula amb les equivalències d'altres assignatures, els requisits per fer la convalidació i un enllaç directe a la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits.  

Reconeixements d'una assignatura
Reconeixements d'una assignatura

Activitats i competències

Cada assignatura es pot dividir en diverses activitats o àrees. Com podeu observar en la imatge de sota, aquest apartat detalla quines la conformen i quantes hores presencials i no presencials estan programades per a cadascuna. Alhora, ací podeu consultar les competències, és a dir, les habilitats, coneixements, actituds o atributs que s'adquireixen i els resultats d'aprenentatge. És un conjunt d'informació que també es publica en la Guia docent

Activitats i competències d'una assignatura
Activitats i competències d'una assignatura

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica sia@uji.es 

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Activitat. Cadascuna de les àrees en què es divideix i es planifica una assignatura. En pot tenir de sis tipus: teoria (TE), problemes (PR), laboratori (LA), seminaris (SE), tutories (TU) i avaluació (AV). Alhora, les activitats es poden dividir en subgrups, és a dir, tenir desdoblaments. 

 • Assignatura. Matèria que s'imparteix dins d'una titulació i que forma part d'un pla d'estudis acadèmic. Cada assignatura pot tenir un o més grups i consta de diferents tipus d'activitats. 

 • Assignatura d'estil. Assignatura d'estil d'universitat que forma part de l'oferta acadèmica d'un estudi i que busca formar l'estudiantat de forma interdisciplinar i integral més enllà de l'àmbit de coneixement de la mateixa titulació. S'agrupen en tres àmbits: coneixements de llengües, noves tecnologies i informàtica i humanitarisme, ciutadania europea i coneixements d'altres cultures. 

 • Aula Virtual. Entorn d'ensenyança i aprenentatge de l'UJI. Dona suport complementari a les classes presencials i permet realitzar cursos totalment a distància. Es basa en el software lliure Moodle i està integrada a la base de dades de gestió acadèmica de l'UJI. Podeu accedir-hi a través de l'enllaç https://aulavirtual.uji.es/ 

 • Circuit. Conjunt d'assignatures que ha de cursar l'alumnat en el primer grau d'un curs. Els circuits estan pensats per a facilitar la matrícula a l'estudiantat de nou ingrés, evitant la coincidència de classes i sense que hagen de triar cap assignatura. 

 • Complement de formació. Assignatura complementària que ha de cursar l'alumnat de màster o de doctorat per a obtenir un determinat estudi, ja que és una formació que no té amb la titulació amb la qual hi accedeix.

 • Guia docent. Document que plasma tota la informació acadèmica i les característiques d'una assignatura de grau o màster. Recull qüestions com les competències, els resultats d'aprenentatge, els continguts, el temari, la bibliografia, la metodologia didàctica, la planificació d'activitats i el sistema d'avaluació. 

 • Grup. Conjunt d'alumnes en què es pot dividir cada assignatura. 

 • Itinerari. Conjunt d'assignatures de l'oferta acadèmica d'un grau per formar-se i especialitzar-se en una àrea o branca determinada. Hi ha graus que tenen itineraris d'especialització pensats per a l'alumnat que ja ha superat un nombre determinat de crèdits.  

 • Menció. Distinció que preveu un estudi i que consta tant en el certificat de notes com en la denominació del títol. És el cas, per exemple, del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària que preveu les mencions d'Educació Física i de Música. 

 • Subgrup. És la subdivisió o desdoblament en què es pot distribuir una mateixa activitat d'una assignatura (teoria, problemes, laboratori, seminaris, tutories o avaluació). 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.