Guies docents

Què és Guies docents?

És una aplicació pensada per a gestionar les guies docents de les assignatures de tots els estudis oficials, tant de grau com de màster. Les guies docents són documents que recullen tota la informació de gestió acadèmica relacionada amb una assignatura. Descriuen, per exemple, les competències i els resultats d'aprenentatge, els continguts, el temari, la bibliografia, la metodologia didàctica, les activitats que estan planificades i el sistema i els criteris d'avaluació. 

L'eina permet activar un curs acadèmic amb totes les guies docents de les assignatures duplicades de l'any anterior. Alhora, des de la mateixa aplicació, es pot assignar cadascuna de les guies a un responsable i aquests poden editar-les i modificar-les, perquè després siguen revisades i validades per les coordinacions acadèmiques, de qualitat o de màster. A més, el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) pot examinar i corregir les guies docents que li deriven. Es tracta, per tant, de cobrir i supervisar tot el procés de creació i d'actualització de les guies docents. 

Una vegada s'aproven, les guies docents es publiquen al Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), on a més es pot obtenir i descarregar un certificat de la guia docent segellat electrònicament que valida que la informació recollida en la guia correspon amb la inclosa en la memòria de la verificació del títol. 

Accés a l'aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Gestio docent > Guies docents > Gestió de guies docents. Hi podeu accedir a través del següent enllaç http://ujiapps.uji.es/gdo/  

Qui pot utilitzar Guies docents?

Qualsevol persona implicada en el procés de creació i actualització de les guies docents pot utilitzar aquesta aplicació. Això implica l'Oficina d'Estudis (OdE) que és l'òrgan responsable de donar suport a la gestió docent; les vicedireccions, els vicedeganats, les coordinacions de màster i les coordinacions acadèmics i de qualitat, com a encarregades de supervisar i validar els canvis que s'hi facen; el Personal Docent i Investigador (PDI) responsable de cadascuna de les assignatures i el personal del SLT, encarregada de la correcció lingüística. Cada tipus d'usuari, però, pot fer unes tasques o d'altres en l'aplicació: 

 • Oficina d'Estudis: com a administradora de l'aplicació, l'OdE s'encarrega d'activar el curs acadèmic amb totes les guies docents incloses i pot afegir permisos extra perquè un usuari determinat faça tasques de vicedirector/a o vicedegà/ana de grau o de coordinador/a acadèmic i de qualitat, en el cas dels graus, o de coordinador/a de màster. A més, pot fer qualsevol de les accions que es descriuen en aquest manual. 

 • Vicedireccions, vicedeganats, coordinació de màster i coordinació acadèmica i de qualitat: les coordinacions tenen la responsabilitat de revisar i validar les guies docents editades, per donar-les per finalitzades i, posteriorment, si és necessari enviar-les al SLT perquè les corregisca i les examine lingüísticament. Mestrestant, les vicedireccions o els vicedeganats tenen accés a totes les guies del grau per poder-les consultar i comprovar que totes han estat derivades al SLT o estan finalitzades, abans que siguen aprovades per comissió de titulació. 

 • Professorat responsable de l'assignatura: són les persones encarregades d'editar i modificar les guies docents que tenen assignades. Per a casos puntuals i excepcionals, poden delegar les seues funcions per donar accés a altres professors que tinguen docència en la mateixa assignatura i que, així, puguen elaborar la guia de forma conjunta. 

 • Personal del SLT: s'encarrega de supervisar i corregir lingüísticament les guies docents que li deriven les vicedireccions, els vicedeganats i les coordinacions. 

Cal destacar, a més, que el Personal d'Administració i Serveis (PAS) de les Unitats Administratives dels Centres també pot tenir accés a l'aplicació, ja que dona suport en la traducció al valencià i/o castellà si la guia està elaborada només en un idioma i a copiar la informació en castellà, valencià i/o anglès si el professorat responsable ha elaborat la guia en una plantilla de word

La pàgina d'inici de Guies docents 

Quan accediu a l'aplicació la primera pantalla es presenta de la següent manera: 

Pàgina d'inici de Guies docents
Pàgina d’inici de Guies Docents

Com podeu observar en la imatge, en la pàgina d'inici, es mostren en la zona de treball les Estadístiques de les guies docents que recullen un resum de l'estat de les Guies assignades i les Guies per càrrec en dues taules diferents. 

 • Guies assignades: en aquesta taula el professorat responsable veu el nombre de guies que té assignades per Grau i Màster, el Total d'ambdós i el seu estat. 

 • Guies per càrrec: en la segona taula, l'administració de l'aplicació, les vicedireccions o els vicedeganats i les coordinacions acadèmiques, de qualitat i de màster, poden consultar el total de guies docents de grau i/o màster que tenen a càrrec seu i el seu estat. 

Una guia pot trobar-se en un dels següents estats: 

 • Inactiva: quan ha estat creada però encara no es pot editar ni s'hi pot aplicar cap canvi. 

 • Introduint dades: moment en què està sent editada la guia i, per tant, el professorat responsable hi pot introduir dades. També quan la coordinació torna la guia al professorat responsable perquè faça millores o modificacions. 

 • Pendent revisar / validar: quan la persona responsable deriva la guia a la coordinació perquè la revise i la valide. 

 • Pendent de traduir / revisar (SLT): quan la guia està finalitzada o finalizada amb deficiències, la vicedirecció, el vicedeganat o la coordinació pot enviar-la, si és necessari, al SLT perquè la supervise o la corregisca. Per tant, les guies poden estar alhora en l'estat finalitzat o finalitzat amb deficiències amb el de pendent de traduir i revisar SLT. 

 • Finalitzat: és l'últim estat d'una guia docent que es produeix quan la coordinació dona per acabat el procés de revisió i validació. 

 • Finalitzat amb deficiències: és un estat que s'ha incorporat recentment perquè la coordinació puga finalitzar una guia deixant constància que té mancances. 

A més, en la pàgina d'inici de l'aplicació, des del menú principal podeu accedir, segons el perfil d'usuari que tingueu, a les següents pestanyes: 

 • Gestió de guies docents: espai des d'on el professorat responsable edita i modifica les guies docents que té assignades. Per a més informació consulteu Editar i aplicar canvis a una guia docent. 

 • Gestió de coordinadors: pantalla des d'on les coordinacions revisen les modificacions que han aplicat els responsables de les guies docents per poder-les validar i finalitzar. Podeu obtenir més informació en Revisar i validar una guia docent.

 • Assignació de professors a assignatures: des d'ací els administradors de l'aplicació poden atribuir cadascuna de les guies docents de grau i màster a un usuari concret. Vegeu Assignar una guia docent a un professor/a per a més informació.

 • Gestió de permisos extra: des d'aquesta finestra els administradors de l'aplicació poden atorgar permisos addicionals perquè un usuari tinga el perfil de vicedirector/a o vicedegà/ana de grau o de coordinador/a acadèmic, de qualitat o de màster. Per a més informació vegeu Atorgar permisos extra. 

 • Gestió de cursos: pantalla limitada als administradors de l'aplicació perquè puguen activar un curs acadèmic i, per tant, generar les guies docents de les assignatures corresponents. Per a més informació vegeu el punt del manual Activar un curs acadèmic i les seues guies docents. 

 • Traducció de guies docents: pestanya restringida al personal del SLT per tal que revise i/o corregisca lingüísticament les guies docents. Podeu ampliar la informació en Revisar i corregir lingüísticament una guia docent

 • Estadístiques: pantalla perquè des dels vicedeganats o vicedireccions i les coordinacions de màster, acadèmiques i per al seguiment de la qualitat puguen veure l'estat de les guies d'un estudi i curs o d'un centre determinat. Podeu ampliar la informació en Controlar l'estat de les guies docents d'un estudi o centre.

Fixeu-vos que al costat del títol de l'aplicació, en la capçalera, podeu saber el curs que està actiu i, per tant, sobre el qual treballareu en l'aplicació.

Per a obtenir més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

Com podeu solucionar els problemes de visualització de la pantalla?

Cal que tingueu en compte que si la pantalla del vostre equip és petita i no té suficient espai per a mostrar el contingut, haureu de canviar el nivell de zoom. Així, podreu visualitzar tots els continguts correctament. 

 • Chrome, Firefox en Windows
  Per a reduir el zoom, cal que premeu simultàniament les tecles CTRL i - (signe de la resta)
  I per augmentar el zoom, heu de polsar simultàniament les tecles CTRL i + (signe de la suma)

 • Chrome, Firefox i Safari en Mac
  Per tal de disminuir el zoom, heu de prémer alhora les tecles  (comando) i - (signe de la resta)
  I per augmentar el zoom, polseu simultàniament les tecles (comando) i (signe de la suma)

En la imatge següent podeu observar com el zoom de la pantalla és del 100% i, per tant, no es veuen totes les caselles de la taula. 

Pantalla amb zoom 100%

En canvi, en aquesta altra imatge, en què s'ha reduït el zoom al 80% ja es veuen tots els continguts. 

A continuació, en els següents punts del manual, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer aquesta aplicació en funció del tipus d'usuari.

Què pots fer si ets administrador/a?

Com a administradors de l'aplicació, des de l'OdE podeu fer qualsevol de les accions que es recullen en aquest manual. Específicament, però, us encarregueu d'activar el curs acadèmic amb totes les assignatures de grau i màster i les seues guies docents. També podeu autoritzar a usuaris perquè tinguen el perfil de vicedirector/a o vicedegà/ana de grau o de coordinador/a i assignar una guia a un professor/a determinat. Cal recordar que quan accediu a l'aplicació, en la pàgina d'inici, els administradors podeu consultar el total de guies docents de grau i màster que hi ha en el sistema i el seu estat, com podeu observar en la imatge de sota. Aquesta informació detallada per estudis o centres també la podeu consultar des de la pantalla d'Estadístiques.

Activar un curs acadèmic i les seues guies docents

Com s'ha esmentat, des de l'OdE heu d'activar un curs acadèmic i, com a conseqüència, les guies docents de totes les assignatures de grau i màster que s'ofereixen a l'UJI. És un tràmit que heu de fer des de la pestanya Gestió de cursos del menú principal. Com podeu comprovar en la imatge de sota, apareix una taula amb l'històric de tots els cursos:  

 • Curs: any acadèmic. 

 • Estat: indica si està actiu i, per tant, si s'hi poden editar les guies docents o si està inactiu i el procés d'actualitzacions i modificacions ha finalitzat.

 • Inici visibilitat: data d'inici del període d'edició de les guies docents i, a partir de la qual, el professorat responsable hi pot introduir dades, una vegada haja començat el període de revisió per part de la coordinació.

 • Fi visibilitat: data en què acaba el període d'edició de les guies docents, i a partir de la qual, no s'hi poden aplicar canvis, una vegada haja començat el període de revisió per part de la coordinació.

Cal que seleccioneu el curs acadèmic i polseu el botó Activar curs. Aleshores veureu que canvia l'estat del curs i passa d'Inactiu a Actiu. A partir d'aquest moment, el professorat responsable pot editar i modificar les guies docents que tinga assignades. Per a més informació vegeu Editar i aplicar canvis a una guia docent. Heu de tenir present que l'aplicació només permet tenir un curs acadèmic actiu. Per tant, quan n'activeu un, automàticament s'inhabilita el que ho estava fins ara. 

Atorgar permisos extra

L'OdE, com a administradora de l'aplicació, pot donar permisos extra a usuaris perquè assumisquen el paper de vicedirector/a o vicedegà/ana de grau o el de coordinador/a de màster o coordinador/a acadèmic i de qualitat, en el cas dels graus. Això significa que són usuaris que podran revisar i validar les guies docents que edita o actualitza el professorat responsable. Aquestes autoritzacions addicionals les heu de tramitar des de la pestanya Gestió de permisos extra del menú principal. Per agregar-ne un de nou cal que polseu el botó Afegir i, a continuació, empleneu els camps de la fila que es desplega. 

 • Estudi: cal que seleccioneu un dels graus o màsters que es despleguen. 

 • Nom: heu d'indicar el nom de la persona a qui esteu autoritzant. Si feu clic a sobre, s'obrirà una nova finestra on heu de cercar l'usuari, en el camp Expressió introduïnt almenys tres caràcters. Un cop el trobeu, el marqueu i polseu Seleccionar • Usuari/ària: aquest camp l'emplenarà automàticament l'aplicació amb el nom d'usuari de l'UJI. 

 • Permís: heu de triar entre el perfil de Vicedirector/Vicedegà de grau o el de Coordinador

 • Curs: aquest camp només l'heu d'emplenar quan vulgueu concretar un curs determinat de l'estudi.  

Una volta tingueu omplits tots els camps, podeu prémer Actualitzar perquè el sistema guarde totes les dades. Si us heu equivocat i no voleu que es registren polseu Cancel·la i, si heu de fer el procediment invers i necessiteu treure un permís a un usuari, cal que el seleccioneu i polseu el botó Esborrar

Assignar una guia docent a un professor/a

Quan s'activa un curs es dupliquen les guies docents del curs anterior amb tota la informació que tinguen en aquell moment i, per tant, mantenint el nom del professorat responsable. Tot i això, l'OdE pot canviar-ho i atribuir la guia docent a un altre professor/a responsable, sempre que ho haja demanat la direcció del departament, que té les competències en la designació del professorat responsable. En aquest cas, s'ha d'enviar un correu a estudisoficials@uji.es i la mateixa OdE s'encarrega de gestionar directament els canvis oportuns i, posteriorment, els notifica a la direcció del departament. 

Per atribuir una assignatura a un usuari concret heu d'anar a la pestanya Assignació de professors a assignatures del menú principal de l'aplicació. Quan hi accediu, heu de seleccionar en el camp Titulació un dels graus o màsters de l'UJI que es despleguen. Heu de tenir present que si sou administradors de l'aplicació, podreu triar qualsevol dels estudis de l'UJI, però si sou coordinadors, només podreu escollir el grau o màster que vosaltres coordineu. 

Aleshores, apareixerà el llistat d'assignatures del grau o màster que hàgeu triat amb el professorat que té assignat cadascuna, com podeu observar en l'exemple de la següent imatge.

Si necessiteu canviar el professorat responsable de la guia docent d'una assignatura heu de fer doble clic a sobre i polsar el camp del docent.

A continuació, en la finestra que s'obri, heu de cercar el professorat a qui voleu assignar la guia docent. En el camp Expressió podeu buscar el nom introduint almenys tres caràcters. Un cop el trobeu, el marqueu i polseu Seleccionar. Per últim, heu de polsar Actualitzar perquè el sistema guarde la dada que acabeu de ficar. 

Heu de ser conscients que, a partir d'aquest moment, el professorat podrà editar i aplicar modificacions a la guia docent que li heu assignat. 

Controlar l'estat de les guies docents d'un estudi o centre

En l'última versió de l'aplicació s'ha incorporat una nova pantalla perquè des de els vicedeganats o vicedireccions i des de les coordinacions de màster, acadèmiques i per al seguiment de la qualitat puguen consultar l'estat de les guies per titulació i curs o per un centre determinat. Cal que entreu a la pantalla Estadístiques i, aleshores, seleccioneu en la part superior els filtres que necessiteu. Veure com, en l'exemple de sota, com apareix un resum de l'Estat de les Guies, tant del total com per grau i màster.

Què pots fer si ets responsable d'una assignatura?

Com s'ha esmentat en Qui pot utilitzar Guies docents? els responsables de les assignatures sou qui heu d'editar i modificar les guies docents durant el període que habilita l'OdE. És un procediment que heu de realitzar quan les guies es troben en l'estat d'Indroduint dades. Els responsables sou, a més, qui heu de passar les guies a l'estat de Pendent de revisar-validar per tal que les coordinacions les puguen supervisar i aprovar. Com s'ha explicat en la Pàgina d'inici de Guies de Docents, recordeu que quan accediu a l'aplicació, en la pàgina d'inici, el professorat responsable podreu consultar el nombre de guies que teniu assignades i el seu estat. En el cas de la imatge de sota, per exemple, el responsable té dues assignatures assignades de grau, una d'elles en Introduint dades i una altra es troba Finalitzada i alhora Pendent de traduir / revisar (SLT).

Editar i aplicar canvis a una guia docent

Quan l'OdE activa un curs acadèmic amb totes les guies docents, el seu estat passa a Introduint dades. Qualsevol canvi sobre les guies que tingueu assignades l'heu d'aplicar des de la pestanya Gestió de guies docents del menú principal de l'aplicació. Quan hi accediu veureu que apareix el llistat de les guies docents que teniu assignades i que heu de revisar per comprovar que tota la informació és correcta. Si no veieu alguna de les que teniu assignades, cal que us poseu en contacte amb la direcció del vostre departament per tal que envie la sol·licitud a l'OdE. Podeu buscar una assignatura concreta a través del cercador, situat en la part superior de la pantalla. Per a obtenir més informació sobre les cerques consulteu Filtrar una cerca del document Elements comuns de les aplicacions

Com podeu observar en la imatge de dalt, podeu aplicar diversos filtres. 

 • Tipus d'estudi: podeu triar entre Grau i Màster

 • Codi assignatura: en aquest cas, indiqueu el codi d'una assignatura concreta o l'encapçalament comú del codi de les assignatures d'un grau o màster. En el cas del grau en Enginyeria Informàtica, per exemple, seria 'EI'. 

 • Estat assignatura: aleshores només es mostraran les guies docents que estiguen en un dels estats que seleccioneu. 

 • Mostrar sols les assignatures amb guia: si marqueu aquesta opció, només apareixeran les assignatures que tenen incorporada la guia. Si no el fiqueu, us pot mostrar, per exemple, les assignatures inactives que no tenen cap guia. 

Per aplicar la cerca heu de polsar el botó Filtrar. Si desitgeu esborrar els camps que heu emplenat i fer una nova cerca, podeu prémer Netejar filtres. En la taula de sota, es mostraran totes les guies que coincidisquen amb els criteris que heu especificat.

En el llistat de guies docents veureu que apareixen les següents dades per columnes: 

 • Assignatura: codi i nom que identifica de forma unívoca l'assignatura.

 • Activa: especifica si està activa o no. Si està activa, vol dir que està dins del període d'edició i, per tant, si hi podeu introduir dades o no. Heu de tenir en compte que la coordinació pot habilitar un període addicional d'edició quan les dates hagen caducat. Un cop estiguen aprovades i publicades al Sistema d'Informació Acadèmica (SIA) qualsevol canvi de les guies només es pot tramitar a través dels Formularis de peticions (SPI). Per a més informació consulteu Revisar i validar una guia docent. 

 • Estat: informa de l'estat en què es troba. 

 • SLT: indica si la guia està o no en revisió lingüística. Tingueu en compte que quan es troba en el SLT no s'hi poden fer modificacions. 

 • Nova Implantació: assenyala si es tracta d'una assignatura que s'estrena aquest curs o no. 

 • Comentaris: recull el nombre de comentaris que ha ficat la coordinació sobre els canvis que s'han de realitzar en la guia. Per consultar-ne el contingut només cal que polseu el botó Comentaris, situat just a sobre de la taula, com podeu comprovar en la imatge següent.

 • Modificacions: mostra el nombre de canvis que heu aplicat com a professorat responsable. Tingueu en compte que cada modificació que feu, a través dels diferents apartats, quedarà comptabilitzada en aquesta columna. Si ho feu en els tres idiomes, el sistema comptarà tres canvis. A més, com s'explicarà més endavant, en la part de sota de la pantalla a través d'Apartats modificats podeu consultar i supervisar tots els canvis que hàgeu realitzat.

 • Basada en la guia: aquest camp només s'ompli en aquelles assignatures que estan basades en una altra guia docent. Per tant, ací apareix indicat el codi de la guia d'origen. És el cas, per exemple, d'assignatures iguals però impartides en diferents graus. Cal que tingueu en compte que aquestes guies no es poden editar i els canvis i la posterior revisió s'han de realitzar en la guia original. 

 • Tipus còpia: en cas que estiga basada en una altra guia, en aquesta columna, s'assenyala si la còpia és Total o Parcial excepte verificaTotal significa que és exactament igual que l'original i, per tant, qualsevol modificació l'haureu de fer sobre l'original i Parcial excepte verifica vol dir que mostra els apartats de l'original i, per tant, els haureu de modificar només en la guia original, mentre que la resta de punts tindran la informació de la memòria corresponent. És important que tingueu en compte el tipus de còpia quan imprimiu la guia perquè, si és total, agafarà tot el contingut de la guia original i només li canviarà el títol amb el nom i codi de l'assignatura, mentre que, si és parcial, visualitzarà els apartats de la guia original i la resta de dades de la guia en la qual esteu treballant. 

En aquesta pantalla també teniu disponible el botó Imprimir guia per visualitzar la guia que esteu editant com si fora un document en format pdf. Com podeu observar en la imatge de sota, ho podeu fer tant en valencià com en castellà i anglès. 

A banda dels botons que s'han mencionat de Comentaris i Imprimir guia, en la part superior de la taula, hi ha diverses pestanyes per poder editar una guia docent. Cal que tingueu marcada la guia i, aleshores, s'activen les següents opcions: 

 • Idiomes docents: pestanya només de consulta per conèixer l'idioma o idiomes en què s'imparteix l'assignatura. Cal que tingueu en compte que els idiomes es copien des del Verifica UJI i no els podeu modificar des d'aquesta aplicació. Si en el programa Verifica UJI s'indica únicament un idioma, en la guia apareixerà aquest idioma però si n'hi ha més d'un, en la guia es mostrarà un enllaç al SIA

   

 • Apartats: permet accedir a la pestanya on heu d'introduir o modificar les diverses seccions que conformen la guia docent. Com podeu observar en la imatge de sota, en Editant guia us recorda l'assignatura sobre la qual esteu treballant. Vosaltres heu de seleccionar l'Idioma en què voleu treballar i l'Apartat que voleu editar. Fixeu-vos que estan numerats coincidint amb l'índex de la guia i entre parèntesis estan marcats els que obligatòriament heu d'emplenar. És molt important que introduïu els canvis en els diversos idiomes i no poseu informació contradictòria respecte de la memòria verificada. 

 • 2. Justificació (obligatori): breu descripció de l'assignatura i la relació amb altres del títol.  

 • 3. Coneixements previs recomanables (obligatori): prerequisits de la memòria del programa Verifica UJI.  

 • 5. Continguts (obligatori però només s'aplica a màster): descriptors de l'assignatura (es completarà automàticament de la memòria del programa Verifica UJI). 

 • 6. Temari (obligatori): detall dels títols de temes, epígrafs i, eventualment, subepígrafs. 

 • 7.1 Bibliografia bàsica (obligatori)

 • 7.2 Bibliografia complementària

 • 7.3 Adreces web d'interés

 • 7.4 Altres recursos

 • 8. Metodologia didàctica (obligatori): detall de la metodologia a emprar seguint la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior. 

 • 10.2 Criteris de superació de l'assignatura (obligatori): especifica la nota mínima de cadascuna de les proves o la nota global que se li exigeix a l'estudiantat per tal de superar l'assignatura. Alhora també inclou quines són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiantat es considere com a presentat en una convocatòria. 

 • 11. Altra informació: informació complementària que no està disponible en els apartats anteriors

 • 12. Programari específic 

 • URL d'assignatures universitàries: aquest apartat només apareix en el cas dels màsters interuniversitaris i quan la guia l'ha fet un altre centre que no siga l'UJI. Està destinat a introduir l'enllaç a la guia docent de la universitat coordinadora. És el cas de l'exemple de sota.

 

Podeu introduir informació en els apartats a través de l'editor de la finestra de sota, que és com el de qualsevol processador de textos. També teniu la possibilitat d'enganxar un text des de word en format pla. En aquest cas, heu de polsar la icona de la W i seguidament, en la finestra que s'obri (com la de la imatge de sota), enganxar el text que vulgueu afegir i polsar Inserir. També teniu disponible el botó Netejar html per eliminar qualsevol estil al text que heu introduït. És important i convenient que, si polseu aquest botó, reviseu tot el contingut per veure que no hi ha cap format inadequat com, per exemple, salts de línia incorrectes. Un cop fiqueu les dades que desitgeu o feu els canvis que considereu, heu de prémer el botó Guardar, situat en la part inferior dreta. 

Cal subratllar que, en la part de sota de la pantalla de Gestió de guies docents, es mostren els Apartats pendents perquè sigueu conscients de quins apartats us queden per omplir. En aquesta imatge, per exemple, podeu observar que queden diversos apartats pendents en valencià i uns altres en anglès. 

Si voleu consultar els canvis que hàgeu aplicat heu d'anar a la pestanya Apartats modificats, just al costat d'Apartats pendents. Com podeu observar en la imatge de sota, es mostren tots els aparts en què heu fet modificacions i si polseu a sobre s'obri una finestra on podeu veure els canvis realitzats respecte de la versió anterior. En roig en mostren els continguts eliminats i en verd els nous. 

 • Avaluacions: a través d'aquesta pestanya, només podeu consultar la informació referent al sistema d'avaluació de l'assignatura, ja que qualsevol canvi sobre aquesta àrea l'heu de tramitar a través del programa Verifica UJI.  • Activitats: ací només podreu consultar les dades i, qualsevol canvi, l'haureu de tramitar a través del programa Verifica UJI.

 • Competències: passa el mateix que amb Avaluacions i Activitats

 • Resultats aprenentatge: passa el mateix que amb Avaluacions, Activitats i Competències.

 • Delegació de permisos: els responsables podeu autoritzar a un altre professorat que tinga docència en la mateixa assignatura perquè puga actualitzar i introduir dades en la guia, de forma conjunta. Si polseu sobre aquesta opció, accedireu a la pestanya on podeu fer aquesta delegació. Només cal que seguiu aquestes indicacions: Afegir > seleccioneu l'usuari en la finestra que s'obri de Cercar registres > Actualitzar. Per desfer aquesta delegació cal que marqueu l'usuari i polseu Borrar. Després que hàgeu fet totes les modificacions que considereu, podeu canviar l'estat de la guia i passar-la d'Introduint dades a Pendent de revisar-validar. Per fer-ho, cal que feu doble clic sobre la guia i, en la columna Estat, el modifiqueu i polseu Actualitzar. Aleshores, la coordinació rep un correu de notificació en què se l'informa que té una guia pendent de revisar i validar. A partir d'aquest moment, és responsabilitat seua comprovar que tot està correcte i ratificar-la i donar-la per finalitzada. Si considera que tot està correcte, la coordinació la donarà per finalitzada i vosaltres, com a responsables, rebreu un correu electrònic de notificació. Cal asseyalar que s'ha introduït un nou estat perquè la coordinació pugue finalitzar la guia, deixant constància, però, que té deficiències.Per a més informació consulteu el punt següent del manual Revisar i validar una guia docent. 

Heu de tenir present, però, que si la coordinació detecta algun error o considera que cal fer alguna millora, ha de passar la guia de nou a l'estat Introduint dades perquè apliqueu els canvis que estime. En aquest cas, rebreu un correu de notificació i la guia tornarà a l'estat d'Introduint dades. Aleshores, com a professorat responsable haureu de seguir les mateixes indicacions que s'han explicat en aquest punt del manual per tornar a editar la guia i, finalment, derivar-la, de nou, al vostre coordinador o coordinadora. 

Què pots fer si ets coordinador/a?

Com s'ha mencionat en diverses ocasions, els coordinadors acadèmics i de qualitat, en el cas dels graus, i els coordinadors de màster sou els encarregats de revisar les dades i els canvis que realitza el professorat responsable en les guies per poder-les validar i finalitzar. Com s'ha explicat en la Pàgina d'inici de Guies docents, quan accediu a l'aplicació, en la pàgina d'inici, les coordinacions podeu consultar l'estadística de guies docents que teniu a càrrec vostre, tal com podeu observar en la imatge de sota. 

Revisar i validar una guia docent

Com a coordinadors, heu de tenir present que quan el professorat responsable passa una guia a l'estat de Pendent de revisar-validar us arriba un correu electrònic de notificació. 

Quan reviseu una guia docent és important que tingueu en compte les següents indicacions: 

 1. Comproveu que la informació de la guia no està en contradicció amb la memòria verificada, especialment en l'apartat 10.2 de Criteris de superació de l'assignatura on s'han de respectar els percentatges que figuren al 10.1 de Tipus de prova. Per comprovar si els criteris de superació són correctes, podeu consultar la Normativa d'avaluació dels estudis de grau i màster i les Instruccions per al desenvolupament i interpretació de la Normativa d'Avaluació. 

 2. Fixeu-vos que les guies tenen la informació completa en valencià i castellà i, en anglès, si escau. 

 3. Assegureu-vos que la informació en els diferents idiomes no és contradictòria.

Per revisar les guies pendents heu d'anar a la pestanya Gestió de coordinadors del menú principal. Com podeu veure en la imatge de sota, heu d'escollir el grau o màster del qual sou coordinadors en el camp Titulació. En el cas dels graus, també podeu especificar el Curs

A continuació, veureu que apareix el llistat de guies que haureu de revisar i validar amb les següents dades per columnes: 

 • Assignatura: codi i nom que identifica l'assignatura. 

 • Curs: indica el curs en què s'imparteix. 

 • Basada en: codi de l'assignatura d'origen en què es basa aquesta guia docent. És el cas, per exemple, d'assignatures iguals que s'imparteixen en diferents graus. 

 • Nova Implantació: si es tracta o no d'una assignatura nova. 

 • Estat: apunta l'estat en què es troba una guia. 

 • SLT: indica si la guia està o no en aquest moment en revisió per part del SLT. Tingueu present que quan es troba en el SLT no s'hi poden fer modificacions.

 • Comentaris: assenyala el nombre de comentaris que fiqueu els coordinadors sobre la guia que esteu revisant perquè els veja el professorat responsable. Per agregar-ne un cal que premeu el botó Comentaris a la validació i, a continuació, en la finestra que s'obri podeu apuntar qualsevol observació perquè després la puga consultar el o la responsable. Cal que obligatòriament trieu l'Idioma, escriviu el Comentari i polseu Afegir. En podeu ficar tants com desitgeu i es recullen tots en la taula de sota. Si necessiteu eliminar-ne un, l'heu de seleccionar i prémer Borrar. Fixeu-vos que en la part inferior de la pantalla, en la pestanya Comentaris a la validació podeu consultar les observacions.

   

 • Modificacions: us informa del nombre de canvis que ha aplicat i ha deixat constància el professorat responsable. Penseu que si fa modificacions en un apartat en els tres idiomes, se'n comptabilitzaran tres. Podreu consultar el detall dels canvis si aneu a la pestanya Apartats modificats, situada al costat d'Apartats pendents en la part de sota de la pantalla. Com podeu observar en la imatge de sota, es mostren tots els apartats en què s'han fet canvis i, si polseu a sobre, s'obri una finestra on podeu veure les modificacions realitzades respecte de la versió anterior. En roig apareixen els continguts eliminats i en verd els nous.

 •  

 • Inici visibilitat: els coordinadors heu d'habilitar un temps addicional d'edició quan s'acabe el període establert per l'OdE perquè el professorat responsable puga acabar d'aplicar canvis. En aquest cas, feu clic a sobre i indiqueu en el calendari que es desplega la data d'inici d'aquest termini extra.  • Fi visibilitat: si obriu un període extra d'edició, ací marqueu, com en el camp anterior, la data de fi. 

 • Valencià, Espanyol i anglès: en aquestes columnes s'informa si queden apartats de la guia docent per omplir. Fixeu-vos que s'indica el nombre d'apartats emplenats respecte del total i que, a més, apareixen boletes de dos colors diferents.  • Groc: per a les guies que tenen tots els apartats degudament emplenats. Quan estan tots enllestits i els reviseu, els podeu validar fent clic a sobre, marcant la casella que es desplega i polsant Actualitzar, com podeu veure en la imatge de sota. 


   Aleshores s'oculta la boleta i apareix un símbol de vist o tick per deixar constància que els apartats estan correctes, com podeu veure en l'exemple següent. 

    

  • Roig: per a quan encara queden pendents alguns apartats. En la part de sota de la pantalla podeu consultar quins són els Apartats pendents per fer-ne un control. En l'exemple de la imatge hi ha pendents diversos apartats en valencià i en anglès. 

 • F. Fin: ací s'indica la data de la primera vegada que el professorat responsable passa la guia a Pendent de revisar-validar. Heu de tenir present que aquesta data ja no canviarà encara que es facen modificacions posteriors. 

També teniu el botó Imprimir guia per visualitzar-la com si fora un document pdf, tant en valencià com en castellà i anglès. Podeu utilitzar aquesta opció per revisar el contingut de la guia i comprovar si tot està correcte. I disposeu del botó Imprimir totes les guies per generar, de cop, totes les guies que tingueu en la pantalla, és a dir, de l'estudi i curs seleccionat. 

Un cop reviseu la guia, teniu tres opcions: 

 1. Tornar la guia al professorat responsable perquè aplique alguna modificació o correcció. En aquest cas, heu de fer clic a sobre de la guia i canviar l'Estat de Pendent de revisar-validar a Introduint dades. A més, cal que fiqueu una data d'inici i de fi de visibilitat per tal que el professorat responsable puga introduir els canvis oportuns. Aleshores, el professorat que té assignada la guia rebrà un correu de notificació perquè, en els pròxims cinc dies, aplique els canvis que li hàgeu especificat. Un cop ho faça, us la tornarà a remetre perquè la reviseu i la valideu. 

   

 2. Finalitzar la guia. Quan comproveu que la guia està correcta i considereu que no cal fer-hi cap modificació podeu validar-la. Per fer-ho, cal que canvieu l'Estat Finalitzat. Cal subratllar que, si posteriorment haguéreu de fer alguna modificació, hauríeu de tornar a canviar l'estat. Una volta doneu per finalitzada la guia, el professorat responsable rebrà un correu electrònic de notificació.  

   

 3. Finalitzar la guia amb deficiències. Amb l'última versió de l'aplicació podeu finalitzar la guia deixant constància que té deficiències. Per fer-ho, cal que primer seleccioneu la guia i polseu el botó Deficiències per anotar quines són les mancances que té la guia. Després haureu de canviar l'estat a Finalitzada amb deficiències

Si intenteu canviar l'estat sense haver introduït les deficiències, el sistema llançarà un missatge d'avís com el de sota. 

Quan la guia estiga finalitzada o finalitzada amb deficiències, la podreu enviar al SLT perquè la corregisca. En aquest cas, heu de polsar el botó Enviar a revisar al SLT. A continuació, el SLT rebrà un correu de notificació per avisar-lo que té una guia pendent de revisió. Heu de tenir en compte que, una volta l'envieu a correcció, la no podreu modificar. Per a més informació vegeu Revisar i corregir lingüísticament una guia docent.

Convé destacar que les vicedireccions o els vicedeganats també tenen permís per finalitzar una guia, tot i que la funció està assignada a les coordinacions. Les vicedireccions o els vicedegants que, tenen accés a totes les guies del grau, tenen la responsabilitat de comprovar que totes estan en Finalitzades, abans que s'aproven en comissió de titulació. A més, quan s'aproven es publiquen al Sistema d'Informació Acadèmica (SIA) on, es pot obtenir i descarregar certificat de la guia docent segellat electrònicament. Es tracta d'un document que certifica que la informació recollida en la guia correspon amb la inclosa en la memòria de la verificació del títol. Per a més informació vegeu el manual de Sistema d'Informació Acadèmica.

Modificacions extraordinàries en les guies docents 

Una vegada aprovades i publicades en el SIA, només es poden fer canvis puntuals en les guies docents que no afecten els criteris de superació de l'assignatura. Per tal de tramitar una modificació extraordinària cal que seguiu aquestes indicacions: IGLU > Formularis peticions (SPI) del menú lateral > Nova sol·licitud > Acadèmica > Oficina d'Estudis > Modificació de guies docents fora de termini. Aleshores en el formulari que s'obri heu d'indicar el codi de l'assignatura, així com els apartats que voleu modificar. Podeu obtenir més informació sobre el funcionament dels Formularis de peticions en el manual d'SPI

Si el vicedeganat o la vicedirecció autoritza la petició, el Vicerectorat d’Estudis resol de forma favorable i el professorat responsable de l’assignatura té cinc dies per tal d’introduir els canvis oportuns. Aleshores, obligatòriament haurà de realitzar les modificacions i, una vegada fetes, el professorat podrà passar la guia a Pendent de revisar-validar perquè la coordinació ratifique que la informació és correcta. És important que el professorat responsable informe als alumnes dels canvis realitzats, ja que les guies estan disponibles des del SIA

Què pots fer si ets personal del SLT?

El personal del SLT és el responsable d'examinar i corregir lingüísticament les guies docents que li remeten les vicedireccions, els vicedeganats o les coordinacions. Quan es deriva una guia a revisar, s'envia automàticament un correu de notificació al SLT per tal que sàpiga que té una guia docent pendent de supervisar. 

Revisar i corregir lingüísticament una guia docent

A través de la pestanya Traducció de guies docents, des del SLT, podeu consultar les guies docents que estan pendent de revisió lingüística. Com podeu veure en la imatge de sota, en la part superior de la pantalla disposeu d'uns filtres per cercar les guies per Curs, Tipus d'estudi i Estat. En la taula immediatament inferior es mostra el llistat de guies amb les següents dades per columnes: 

 • Curs 

 • Codi: de l'assignatura. 

 • Nom: complet de l'assignatura

 • Estat: en què es troba la guia. 

 • Còpia de: en cas que estiga basada en una altra guia, indica el codi de l'assignatura. 

 • anglès: informa de si la guia també està disponible en anglès. 

 • Pendent CA, ES i UK: indica del nombre d'apartats que hi ha pendents de revisar en català (CA), castellà (ES) i anglès (UK). 

Per accedir a una de les guies, cal que feu doble clic a sobre. A continuació veureu que s'obri una pantalla, com la de sota, perquè corregiu i examineu la guia. En la columna de l'esquerra, es mostra el llistat amb tots els apartats de la guia i indica si cal revisar-lo en català, espanyol i/o anglès. Si polseu a sobre, en la part central de la pantalla, es visualitzarà el contingut perquè el pugueu supervisar. Fixeu-vos, a més, que en la columna de la dreta podeu comparar el text amb una versió anterior. Podeu escollir quina versió mostrar i de quin curs. En color verd apareix el text nou i en roig, l'eliminat. En la part de sota de la pantalla disposeu de diversos botons:

 • Copiar a: per copiar el text que teniu en pantalla a un altre idioma. Si, per exemple, esteu en la pestanya de valencià, com en l'exemple de sota, podreu copiar-lo al de castellà (ES) o al d'anglès (UK).  

 • Traduir a: per traduir el text que teniu en pantalla a un altre idioma. Seguint amb l'exemple anterior, podreu traduir-lo a castellà (ES). 

 • Netejar: per eliminar qualsevol estil html al text que teniu en pantalla. És important i convenient que, després de polsar aquest botó, reviseu tot el contingut per veure que no hi ha cap format inadequat com, per exemple, salts de línia incorrectes. 

 • Desar: per guardar qualsevol canvi o correcció que hàgeu fet. 

 • Validar: quan considereu que l'apartat, en l'idioma que tingueu en pantalla, és correcte podeu polsar aquest botó. Aleshores veureu com en la columna de l'esquerra apareix la paraula ok en l'apartat i idioma corresponent. Heu de tenir en compte que abans de validar un apartat, heu de guardar els canvis que hàgeu introduït. Si no ho feu, el sistema us llançarà un missatge d'avís. 

 • Revisió lingüística finalitzada: heu de polsar aquest botó quan hàgeu revisat tots els apartats i els hàgeu validat (en tots els idiomes). A continuació, s'enviarà un correu de notificació a la vicedirecció, el vicedeganat i la coordinació corresponent.

Des d'aquesta pantalla, també podeu anar al llistat de guies pendents de revisió polsant el botó Tornar al llistat de guies, situat en la part inferior esquerra. 

Resolució de dubtes

Per a qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Ana Isabel Argente Calvo de l'Oficina d'Estudis. Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica aargente@uji.es

Resolució de problemes 

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari 

 • Apartat. Cadascun dels continguts de la guia docent ordenats per punts en un índex. Fan referència, per exemple, als coneixements previs recomanables, als continguts, el temari, la bibliografia bàsica o la metodologia docent. N'hi ha alguns d'obligatoris i d'altres d'opcionals. 

 • Finalitzada. Darrer estat d'una guia docent. Es produeix quan la vicedirecció, el vicedeganat o la coordinació acadèmica i de qualitat o la de màster dona per acabat el procés de revisió i validació. 

 • Finalitzada amb deficiències. Estat d'una guia docent quan la coordinació l'ha revisat i la dona per finalitzada deixant constància que té deficiències.

 • Guia docent. Document que plasma tota la informació acadèmica i les característiques d'una assignatura de grau o màster. Recull qüestions com les competències, els resultats d'aprenentatge, els continguts, el temari, la bibliografia, la metodologia didàctica, la planificació d'activitats i el sistema d'avaluació. 

 • Inactiva. Estat d'una guia docent quan ha estat creada però encara no es pot editar ni s'hi pot aplicar cap canvi. 

 • Introduint dades. Estat d'una guia en el moment en què s'està editant i, per tant, el professorat responsable hi està ficant dades. 

 • Pendent de revisar / validar. Estat d'una guia docent quan el PDI responsable deriva la guia a la vicedirecció, el vicedeganat o la coordinació acadèmica i de qualitat o la coordinació de màster perquè la revise i la valide. També fa referència al moment en què la coordinació torna la guia al professorat responsable perquè faça algunes modificacions. 

 • SLT. Estat d'una guia docent que es pot produir quan la vicedirecció, el vicedegant o la coordinació acadèmica i de qualitat o la coordinació de màster envia la guia ja revisada i finalitzada al SLT perquè la corregisca. 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.