Glossari de termes clau

Aquest document recopila, per ordre alfabètic, les definicions de les paraules i termes clau que apareixen en els manuals d'usuari de les diverses aplicacions desenvolupades per la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. 

 • Accés directe. Acció que permet introduir-se directament en un fitxer informàtic, sense seguir la seqüència completa d'accés. 

 • Actualitzar. Fer actual, posar al dia. Modificar un component en un programa amb la introducció de dades o de característiques més recents. 

 • Adjunt. Fitxer, arxiu o document de text o imatge que s'annexa a un missatge de correu electrònic o a una aplicació informàtica. 

 • Administrador/a. Persona que té la responsabilitat d'implementar, configurar, parametritzar i mantenir el correcte funcionament d'una aplicació o un sistema informàtic. 

 • Àlies de correu electrònic. També conegut com a adreça de correu preferida, pensada per a personalitzar les adreces de correu electrònic corporatives. Els comptes de l’alumnat i membres de SAUJI són totalment impersonals i és difícil associar-les a una persona física.

 • API (Application Programming Interface). Funcions i procediments que ofereix una eina per a ser utilitzats per una altra eina o programari per intercanviar dades.

 • Aplicació. Programa informàtic preparat per a un ús específic i que desenvolupa un conjunt específic de tasques o funcions en un ordinador. És el cas, per exemple, de la convocatòria d'una reunió dels òrgans col·legiats o la introducció de notes i traspàs d'actes acadèmiques.

 • Autenticació. Procediment que confirma i autoritza a un usuari o usuària a accedir a un servei tecnològic a través del seu compte i clau d'accés. Serveix per a certificar la identitat d'una persona que vol accedir a una eina informàtica de l'UJI.

 • Autenticació amb doble factor. També coneguda com a doble autenticació. És una mesura de seguretat per accedir a alguns serveis i aplicacions informàtiques per ajustar-se a la normativa que marca l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS). Es tracta d'un mètode de control en el qual què l'usuari o usuària ha d'aportar, a més del seu nom i clau d'accés, un codi de verificació extra.

 • Autoritzat/Autoritzada. Persona a qui l'administrador atorga permís per accedir, consultar o realitzar una determinada gestió, acció o funció dins d'una aplicació. 

 • Botó. Es refereix a l'element que serveix per a interactuar en una aplicació i permet a l'usuari o usuària fer una acció o funció o passar d'un contingut a un altre.  

 • Bústia compartidaBústia de correu electrònic que poden obrir, de forma simultània, diversos usuaris o usuàries per llegir o enviar missatges de correu electrònic. Els missatges s'emmagatzemen en una carpeta de correu en un espai compartit al qual només tenen accés els seus membres. 

 • Bústia d'entrada (safata d'entrada). Carpeta o depòsit on s'emmagatzemen i organitzen els missatges de correu electrònic que rep un usuari o usuària.

 • Camp obligatori. Camp o dada imprescindible per a poder realitzar una acció o funció determinada dins d'una aplicació. Sense emplenar aquest camp, el programa no deixa continuar a l'usuari i completar l'acció. 

 • Cc. Abreviatura de còpia. 

 • Cco. Abreviatura de còpia oculta. 

 • Cercador (buscador). Eina de cerca consistent en una base de dades indexades automàticament, que permet a l'usuari fer consultes a partir de diversos caràcters o d'una paraula que aparega en les dades o documents indexats.

 • Clau d'accés. Contrasenya o password secret que té l'usuari o usuària per poder accedir a un servei, sistema o aplicació. 

 • Clic. Pressió amb el ratolí de l'ordinador sobre un botó, element o funció. Fer clic és polsar un botó del ratolí amb l'objectiu de provocar una reacció en l'ordinador. 

 • Compte d'usuari o usuària (nom d'usuari o o usuària). Identitat en línia de l'usuari o usuària a l'UJI. És un conjunt de caràcters que l'identifiquen i que juntament amb la clau d'accés o password són necessaris per a accedir al correu electrònic, els ordinadors connectats a la xarxa, la gestió administrativa, l'Aula Virtual o les aplicacions, entre altres. 

 • Configuració. Conjunt de les opcions o característiques amb les quals s'ha d'executar i implementar una aplicació, segons les necessitats dels usuaris o usuàries.  

 • Correu electrònic (e-mail). Sistema de transmissió de missatges per ordinador, a través de xarxes informàtiques. Informació que es transmet d'una bústia electrònica a una altra. 

 • CSV (codi segur de verificació). Codi format per una combinació de lletres i xifres que identifica de manera unívoca un document electrònic dins l'administració pública, i permet comprovar i demostrar l'autenticitat i la integritat de les còpies impreses del document electrònic.

 • Cursor. Marca o símbol que s'utilitza per a indicar en la pantalla d'un monitor la posició on es produirà l'operació següent.

 • Dashboard. Taula o zona de treball d'una aplicació. 

 • Descarregar (baixar). Copiar o transferir fitxers o documents des d'un ordinador remot fins a un ordinador local, generalment, a través d’Internet. 

 • Domini. Part d'una adreça electrònica que identifica una persona o organització connectada a la xarxa i que expressa la seva adscripció territorial, el tipus d'organització de què es tracta o el sector o empresa de què forma part. 

 • Enllaç (hipervincle o link). Element d'un document, generalment d'hipertext, que permet accedir a altres documents o parts de documents, imatges o fitxers.

 • Exportar. Enviar informació (document, imatge o qualsevol mena d'arxiu) d'un lloc d'un sistema informàtic a un altre.   

 • FAQ. Frequently asked questions. Les preguntes més freqüents i les seues respostes sobre el funcionament d'una aplicació i un lloc web.

 • Filtre. Opció de les aplicacions informàtiques que permet especificar criteris de cerca, de selecció o de rebuig en una base de dades. 

 • Finestra. Requadre en la pantalla de l'ordinador i des del qual es poden visualitzar dades o executar ordres concretes d'un programa. 

 • Grid. Taula de dades. 

 • Icona. Símbol gràfic d'una funció per mitjà d'un dibuix. Apareix en la pantalla per presentar les funcions que ofereix el programa i serveix per a seleccionar-ne una mitjançant el ratolí o cursor. 

 • Importar. Funció que s'utilitza per a incorporar a una aplicació un document, imatge o qualsevol tipus d'arxiu que està en un altre programa o fora de l'aplicació. 

 • Interfície. Entorn que utilitza l'usuari o usuària per interactuar amb l'ordinador, referint-se al disseny dels menús, botons i funcions que mostra el programa. 

 • Intranet. Xarxa informàtica d'ús intern d'una organització, empresa o institució dissenyada i desenvolupada seguint els protocols de comunicació propis d’Internet, però sense estar-hi connectada necessàriament.

 • IP (adreça IP). Conjunt de números que identifica un ordinador connectat a Internet i que en permet la localització. 

 • JPG. Tipus de format d'una imatge.

 • Llista de distribució. Llistat, identificat amb un àlies, que agrupa un conjunt d'adreces electròniques per a enviar els mateixos missatges a un grup de persones de forma simultània. 

 • Login. Inici de sessió. Operació que permet la connexió i l'accés a una xarxa, un sistema operatiu o una aplicació informàtica. 

 • Menú. Llista d'instruccions o d'opcions que apareixen en la pantalla d'un ordinador o d'altres dispositius electrònics. 

 • Navegador. Programa utilitzat per obrir i visitar pàgines web.

 • Núvol. Espai virtual on s'emmagatzemen dades i recursos a través d'internet. L'usuari o usuària hi pot accedir des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. 

 • Off-line. Fora de línia. No estar connectat a una xarxa de comunicació.

 • On-line. En línia. Estar connectat a un sistema central a través d'una xarxa de comunicació amb transferència d'informació a temps real. 

 • Pàgina d'inici. Pàgina principal d'una aplicació. Conté el menú amb les diverses funcions del programa i la zona de treball on s'obrin les pestanyes d'aquestes funcions.

 • Pantalla. Dispositiu que permet visualitzar les imatges o les dades d'eixida que subministra un sistema informàtic.

 • PDF. Sigles de portable document format, un tipus de format de text creat per Adobe. 

 • Pestanya. En la interfície d'un programa, especialment d'un navegador, element gràfic que mitjançant un clic permet canviar de document o de contingut dins de la mateixa finestra. 

 • Portafirmes. Eina informàtica que permet als membres de la comunitat universitària, als responsables dels òrgans i unitats administratives de l'UJI i a la ciutadania en general, una vegada identificats, rebre documents de les aplicacions de l'IGLU per a la seua firma electrònica així com consultar tots els documents electrònics firmats en els diferents expedients.

 • Programador. Persona que escriu, prepara o manté un programa informàtic, a partir d'un codi font, per a realitzar una tasca o tasques determinades. 

 • Ratolí. Dispositiu informàtic de diàleg que permet moure el cursor sobre la pantalla per donar ordres.

 • Registre Electrònic. Registre administratiu que permet a un ciutadà o ciutadana presentar qualsevol document a l'UJI o comunicar-s'hi en suport electrònic i a distància. Segons el Reglament d'administració electrònica de la Universitat Jaume I, està habilitat per a rebre qualsevol sol·licitud, escrit i comunicació que es presente davant l'UJI i per a remetre els expedits per aquesta relatius a procediments electrònics. 

 • Rol. Paper o funció que té cadascun dels usuaris o usuàries en una aplicació. Segons el rol que tinga cadascú (PDI, PAS o alumnat), l'administrador li atorga uns o d'altres permisos per accedir, consultar o realitzar determinades accions. 

 • Servidor. Unitat funcional o ordinador programat per emmagatzemar i fer accessibles bases de dades o programes especialitzats a través d'una xarxa informàtica.

 • Seu Electrònica. Canal a través del qual els membres de la comunitat universitària i la ciutadania en general poden accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics oferits per la Universitat Jaume I. Podeu obtenir més informació sobre la Seu Electrònica de l'UJI en l’enllaç següent: http://www.uji.es/seu/mesinfo

 • Signatura digital (signatura electrònica). Informació xifrada que identifica l'autor d'un document electrònic i verifica i autentifica la seua identitat. A més, permet garantir la integritat del document signat i evitar-ne la falsificació. Podeu obtenir més informació sobre el Reglament d'administració electrònica de la Universitat Jaume I i la Política de signatura electrònica en http://www.uji.es/seu/mesinfo

 • Single sign-on (SSO). Inici de sessió únic. Procediment d'autenticació per tal d'accedir als serveis i aplicacions de l'UJI en una mateixa sessió, sense haver-se d'identificar diverses vegades.  

 • Software (programari). Conjunt de programes, instruccions i regles informàtiques per a executar tasques determinades en una computadora.

 • Spam. Missatges no sol·licitats, no desitjats o de remitent desconegut, habitualment amb finalitat publicitària.

 • Structured Query Language (SQL). La traducció és llenguatge de consulta estructurada. És un llenguatge específic que dona accés a bases de dades que permeten especificar-hi diverses operacions. 

 • Teclat. Dispositiu d'un ordinador format per un conjunt de tecles, que s'utilitza per a la introducció de dades i l'execució d'ordes de control de forma manual.

 • Terminal. Equip informàtic connectat a una línia de transmissió, per mitjà de la qual exerceix les funcions d'emissor i de receptor, de forma subordinada al sistema central distant. També dispositiu de connexió situat en un extrem d'una xarxa de telecomunicacions que permet enviar i rebre dades. 

 • Timestamp (segell de temps). És un segell electrònic, que fa de garantia legal, i que comprova i certifica l'hora i data en què s'ha signat digitalment un document.

 • URL. Adreça que indica la localització d'un fitxer o un directori a Internet i que permet accedir-hi.

 • Usuari/Usuària. Persona que utilitza l'aplicació i pot realitzar les funcions o accions que li haja autoritzat l'administrador. 

 • XML. Sigla que prové de l'anglès extensible markup language (llenguatge d'etiquetatge extensible). Llenguatge de marques que emmagatzema de manera estructurada la informació. Permet crear formats d'informació i compartir dades entre ordinadors. S'utilitza generalment en la programació de pàgines web.

Bibliografia consultada per elaborar el glossari:

 • Acadèmia Valenciana de la Llengua (2014): Diccionari normatiu valencià. Consultat en http://www.avl.gva.es/lexicval/

 • Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (2017): Optimot. Consultes lingüístiques. Consultat en http://www.gencat.cat/optimot/

 • Institut d'Estudis Catalans (2007): Diccionari de la llengua catalana (2a edició). Consultat en http://dlc.iec.cat/ 

 • Real Academia Española (2014): Diccionario de la lengua española (23a edició). Consultat en http://dle.rae.es/