Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

És una aplicació que pot ser utilitzada per qualsevol membre del Personal d'Administració i Serveis (PAS) o Personal Docent i Investigador (PDI) de l'UJI que necessite fer i tramitar una compra. 

Fases d'una Petició

  1. Introducció de les dades per part del peticionari: per a més informació vegeu Com es registra una nova petició de compra?

  2. Conformitat Direcció de Projecte: en cas que la compra vaja a càrrec d'un projecte d'investigació, li arribarà a la persona responsable del projecte perquè puga firmar o denegar la petició. Però, en cas que no s'haja identificat a aquest responsable en la base de dades de Gestió Econòmica, passarà directament a la conformitat de la direcció de departamet o servei corresponent. Per a més informació vegeu Com se signen les peticions de compra?

  3. Conformitat Cap Servei/Direcció de departament: si la petició la fa una persona del PAS passa per la signatura del o la cap de servei o per la direcció de departament corresponent a la Unitat Peticionària o la persona en qui deleguen la seua signatura. Per a més informació vegeu Com se signen les peticions de compra?

  4. Conformitat de l'Oficina d'Innovació i Auditoria: en cas que la petició siga un servei i vaja a càrrec de l'aplicació 2257, passarà per la conformitat de la Oficina d'Innovació i Auditoria (OAITI) que ha de verificar temes de Protecció de Dades i Confidencialitat. 

  5. Conformitat Cap Servei d'Informàtica: en cas que la petició vaja a càrrec de les aplicacions 6511 i/o 2226 passarà per la conformitat del Servei d'Informàtica.

  6. Comanda remesa a la UG: finalment, la petició arriba a aquesta fase perquè la unitat de gestió puga incorporar-la al sistema de Comandes menors (GRE), denegar-la si escau o procedir finalment al seu tancament. Per a més informació vegeu Com es tanquen o deneguen les peticions de compra?

L'esquema de la imatge de sota resumeix el procediment i les fases que se segueixen per iniciar i tramitar una petició de compra a través de l'aplicació, en funció del tipus de sol·licitud, si està finançada per un fons Feder, si són equips informàtics, si es tracta d'un servei o si, per exemple, està vinculada a un projecte de recerca.  

...

En la quarta pantalla, com podeu observar en la imatge de sota, podeu introduir l'estructura pressupostària. Cal que polseu la icona del signe de la suma Image Removed

Status
titleArchivo adjunto desconocido
 i introduïu les dades. Si la petició la fa personal del PAS i no fica l'estructura pressupostària o la posa malament, posteriorment, quan l'haja de signar, el o la cap de servei la podrà emplenar o modificar. Per a més informació vegeu Com se signen les peticions de compra? Per passar a la següent pantalla cal que polseu la fletxa de la part de sota. 

...