Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Status
titleIr a la versión en castellano

...

Info

Actualitzat  segons document aprovat per Consell de Direcció (CD 11012022) sobre "MODIFICACIÓ DE CONDICIONS D’ACCÉS A SERVEIS ELECTRÒNICS A ANTICS MEMBRES DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA"

...

 1. Laboral actual (PTGAS i PDI). Dóna drets, automàticament, per si mateix; noteu que els treballadors actius estan sotmesos a règim disciplinari per la seua activitat laboral. Cada usuari (PTGAS o PDI), per contracte, té un vincle principal que determina la Unitat Organitzativa (UO) on 'resideix' nativament i del que deriven automàticament els permisos (des d'obrir portes fins usar el MS Office).


  Tip
  titleUsuari que necessita accedir a una altra UO

  Pot passar que l'usuari necessite accedir a una altra Unitat Organitzativa (v. g., PDI que pertany a un institut universitari o PTGAS assignat a més d'una Unitat Organitzativa); en aquest cas, per poder accedir als recursos informàtics del grup de domini [de MS Windows] de l'altra UO, que van des de l'inici de sessió en els ordinadors a l'ús d'impressores o l'accés a el disc X:, ha de sol·licitar-lo específicament mitjançant el SPI corresponent: Sol·licitud del dret d'inici de sessió als ordinadors de l'UJI o Sol·licitud d'accés a Unitat de disc compartit X.


 2. Docent actual (estudiantat). Dóna drets, automàticament, per si mateix; noteu que l'alumnat amb matrícula activa està sotmés a règim disciplinari per la seua activitat.
 3. Suport extern actual (personal d'empreses en què s'externalitza la prestació presencial de serveis).
 4. Altres actual. 

  Note
  titleAmbaixadors Honorífics de la UJI

  L'accés als serveis que proporcionen el Servei d'Informàtica, Biblioteca i Servei d'Esports serà al mateix nivell que a les persones que formen part de la plantilla de personal de la Universitat.


 5. Sènior actual (són ex-PTGAS i ex-PDI jubilat que han manifestat que volen mantenir vincle amb UJI. No es per defecte quan et jubiles, has d'emplenar un formulari demanar ser membre Sènior).
 6. AlumniSAUJI Premium actual: Vincle Alumni-SAUJI Premium (antics alumnes i/o amics que s'apunten a aquest col·lectiu i paguen una quota i tenen drets similars a un estudiant actual) però sense accés per VPN.
 7. Laboral passada (No genera cap vincle). Es manté el compte de correu, amb serveis de Google, accés a IGLU, Office 365 i bases de dades de biblioteca a través de VPN durant un any. Al cap del període de l’any es cancelarà el compte.
 8. Docent passada (AlumniBàsic). Es mantindrà el compte de correu, amb serveis de Google, d'accés a IGLU durant l’any de cortesia. Des que deixen de ser alumnes no podran utilizar bases de dades per VPN i tampoc Office 365. Una vegada transcorregut el període de l’any es cancel·la el compte. Poden mantindre els serveis de Google si es fan AlumniSAUJI Premium, junt amb la resta de serveis de AlumniSAUJI Premium, i s'els manté el mateix compte UJI que tenien com alumnes però sense accés a VPN. 
 9. Invitado passada (no genera cap vincle). Es mantindrà el compte de correu, amb serveis de Google, d'accés a IGLU durant l’any de cortesia. Des que perden el vincle no podran utilizar bases de dades per VPN i tampoc Office 365. Una vegada transcorregut el període de l’any es cancel·la el compte. Poden mantindre els serveis de Google si es fan AlumniSAUJI Premium, junt amb la resta de serveis de AlumniSAUJI Premium, i s'els manté el mateix compte UJI que tenien com alumnes però sense accés a VPN. 
 10. Sènior passada (no genera cap vincle).
 11. AlumniSAUJI Premium passada (no genera cap vincle).
 12. Suport extern i altres passada (no genera cap vincle).

...

En el moment en què es processa la baixa, es bloqueja el compte en tots els back-ends excepte en Google Workspace, on se li assigna una clau aleatòria, de forma que l'usuari no pot usar aquest compte en cap dels back-end. Passats, almenys, vint-i-cinc (25) dies, el compte passa a l’estat de ‘suspensió’ en el back-end Google Workspace; això implica, v. g., que el remitent d’un correu-e a eixe compte rep una resposta dient-li que el destinatari no ha rebut aquell correu electrònic.

Passats 5 mesos des de la suspensió, el SI procedix a l'esborrat definitiu del compte (les dades contingudes en el compte, com fitxers o correus-e s'esborren i no són recuperables). Això respon a raons operatives, ja que mantenir un nombre elevat de comptes sense activitat real suposa un malbaratament innecessari de recursos i penalitza processos com l'autenticació.

En el cas dels membres de SAUJI Premium s'ha definit, conjuntament amb gestió de SAUJI, un protocol d'actuació que s'adapte als requeriments d'aquest servei. En aquest s'ha establit  que el periode desde des de la suspensió a l'esborrat definitiu del compte siga de 15 dies.

Cal tenir en compte que un cop esborrat el compte a Google WorkSpace [for Education Plus], les dades encara són recuperables durant 20 dies més (termini fixat per Google).

En el cas del MS Office 365, independentment de que el compte continue estant operatiu, quan el vincle de l'usuari que li dóna el dret deixa d'estar actiu, perd la possibilitat d'accedir i, passats 30 dies (termini fixat per Microsoft), el contingut que tinguera ja no serà recuperable.

Sol·licituds en exercici del dret de supressió de dades personals

De conformitat amb l’article 17 del Reglament General de Protecció de Dades i l’article 15 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals, es reconeix el dret a la supressió de les dades personals; això inclou el compte corporatiu.

Segons els articles 15 i 16 de la Política de Privacitat de l’UJI, la Secretaria General exercirà com responsable dels tractaments amb dades de caràcter personal de la Universitat Jaume I i és l’òrgan a qui s’ha d’adreçar la persona interessada per a l’exercici dels seus drets.

Les peticions de supressió de dades personals s'adreçaran, via Registre General, a Secretaria General per les persones interessades.

Warning
Quan un usuari sol·licita l'esborrat del compte, i la seua sol·licitud és aprovada, es procedix a esborrar-la immediatament, sent ja irrecuperable.

...

Alguns d'aquests rols són automàtics, v. g. el dret d'inici de sessió (Windows) en els equips associats al grup de domini [de MS Windows] de  la UO a la que pertany la persona o accés al disc compartit (X) de la UO. Altres s'han de sol·licitar expressament, v. g. “Sol·licitud d'àlies i bústia compartida”, “Sol·licitud d'obertura d'un compte d'explotació”… Podeu consultar tots els procediments disponibles en Formularis peticions (SPI).

Com afecta la cancel·lació d’un vincle als rols associats a un compte

La pèrdua del vincle amb l'UJI suposa la pèrdua immediata dels drets associats al rol que l'usuari pogués tenir concedits. Els rols es restauren si ho fa el vincle. En el cas dels concedits mitjançant SPI a la persona (explícits/nominals), es restauren, si ho fa el vincle, només fins que expire el termini màxim de concessió (si n'hi ha).

...

Noteu que, a banda de la creació, hi ha altres accions possibles com ara canvi de nom, agrupació d'unitats o baixa (que no eliminació -donat que hi ha que garantir la coherència de les dades històriques), que cal tractar seguint aquest mateix guió.