Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

...

L'aplicació es troba en la plataforma d'informació i gestió en línia  IGLU> Recursos Humanos > Formació > Cursos de formació no reglada (Profesorado)Podeu accedir directament des del següent enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/!uji_formacion.inicio

...

Qui pot utilitzar Cursos de formació no reglada?

...

Des d'aquesta pantalla podeu: 

 1. Afegir un nou curs. Heu de prémer el botó Afegir nou curs i emplenar les dades corresponents en la nova finestra que s'obri. 

 2. Filtrar genèricament. En el camp de text podeu posar, per exemple, una paraula (nom) o un DNI i seleccionar en el desplegable si voleu delimitar-lo per Cursos, Alumnat, Professorat, Coordinació o Adreça. Si, per exemple, busqueu pel DNI i seleccioneu Alumnat, es mostraran els cursos en què aquesta persona conste com a alumna. 

 3. Filtrar per un curs acadèmic. Permet buscar i mostrar només els d'un curs acadèmic determinat.

 4. Filtrar per dates. Permet visualitzar només els cursos que es troben en un període de temps determinat.

 5. Filtrar per categoria. Es mostren en la taula només els cursos que estiguen classificats en una categoria. 

 6. Ordenar els cursos. La taula de cursos mostra una sèrie de dades per columnes, començant per l'Id del curs (a l'esquerra de tot) i seguint pel nom o la data d'inici del curs o la data d'inici de la inscripció. Podeu ordenar els cursos per qualsevol d'aquestes columnes simplement prement en la capçalera de cadascuna d'elles. 

 7. Columnes. Podeu triar les columnes que voleu que es mostren en el llistat de cursos.

 8. Mostrar cursos. Podeu triar el nombre de cursos que voleu que es visualitzen en cada pantalla. 

 9. Excel. Per a poder exportar el llistat actual de cursos a un document en format Excel. 

 10. Triar quina pàgina voleu veure si el llistat de cursos no cap en una única pantalla. 

Anchor
cursos
cursos
Tots els cursos 

...

Des d'aquesta pantalla podeu:

 1. Filtrar de manera genèrica per Cursos, Alumnat, Professorat, Coordinació o Direcció. Podeu posar una paraula en el camp de text i seleccionar el paràmetre de cerca en el desplegable que hi ha just al costat. Podeu visualitzar, per exemple, pel nom del curs, per l'estat o, fins i tot, pel DNI. 

 2. Filtrar per curs acadèmic. Permet mostrar només els cursos d'un curs determinat.

 3. Filtrar per dates d'inici i fi del curs. Per a delimitar els cursos que es troben en aquesta franja de dates. 

 4. Filtrar per categoria. Permet visualitzar els cursos d'una dels categories en què els hàgeu classificat.

 5. Ordenar els cursos. La taula de cursos mostra una sèrie de dades per columnes començant per l'Id del curs (a l'esquerra de tot) i seguint pel nom o les dates d'inici del curs o de la inscripció. Podeu ordenar els cursos per qualsevol d'aquestes columnes punxant sobre la seva capçalera.

 6. Triar les columnes que voleu mostrar en el llistat de cursos.

 7. Especificar el nombre de cursos que voleu visualitzar per cada pantalla.

 8. Exportar el llistat actual de cursos a un document en format Excel. 

Si voleu ampliar la informació sobre com configurar un curs consulteu Com es defineixen o es consulten les característiques d'un curs? 

...

Heu de tindre en compte que des d'aquesta pantalla: 

 1. Només es mostren els alumnes inscrits en l'últim mes.

 2. És necessari marcar almenys algun dels camps perquè apareguen alumnes. Podeu filtrar per l'Estat en què es troba el curs (si estan pendents, acceptats o en espera) i/o per l'Estat dels rebuts (respecte al pagament). 

 3. Filtrar els cursos que es presentaran en pantalla, per exemple, per nom del curs o per estat. 

 4. La taula d'alumnes mostra la data d'Inscripció, el nom de l'Alumne/a, el seu Estat en el curs i el seu estat de Pagament, així com el nom del Curs, i les sigles de la Ubicació a la qual pertany.

Com s'obtenen les estadístiques dels cursos d'un servei? 

...

Heu de seguir aquestes indicacions: 

 1. Seleccioneu opcionalment una Data d'inici i una Data fi, i trieu una Ubicació.

 2. Apareix un llistat de tots els cursos, amb les dades bàsiques d'assistència.

 3. Es presenta un resum dels cursos mostrats en el llistat de l'esquerra..

Com es donen permisos de gestió als usuaris? 

...

És important que tingueu en compte aquestes consideracions: 

 1. Per a afegir una nova persona, heu de seleccionar la Ubicació, escriure el seu DNI o nom d'usuari, i finalment prémer Afegir.

 2. Quan premeu sobre la icona de la paperera, s'elimina la persona seleccionada com a administradora de la ubicació triada.

 3. En la part inferior es mostra el llistat de persones que actualment són administradores de la ubicació seleccionada.

Anchor
caracteristiques
caracteristiques
Com es defineixen o es consulten les característiques d'un curs?

...

 • General: gestiona les dades bàsiques del curs. 

 • Dades complementàries: gestiona les dades complementàries del curs. 

 • Categories: defineix les categories a les quals podeu afegir el curs. 

 • Visualització: administra la visualització del curs, qui pot veure'l i entre quines dates. 

 • Administració: permet compartir l'administració del curs. 

 • Inscrits: llistat de persones que s'inscriuen en el curs. 

 • Professorat: administra el llistat de professors, directors i col·laboradors relacionats amb el curs.

 • Aula virtual: creació del curs a l'Aula Virtual. 

 • Continguts: gestiona els objectius i continguts del curs.

 • Sessions: administra les sessions d'un curs i els seus assistents.  

 • Dades addicionals: permet configurar les dades addicionals que se sol·liciten quan es fa la matrícula en el curs. 

 • Preus i rebuts: perfils de pagaments i preus. 

 • Avisos: des d'ací es poden fer enviaments d'avisos a totes les persones inscrites en el curs.

 • Avaluació: permet definir el tipus d'avaluació del curs.

 • Qualificacions: gestiona les qualificacions de tot l'alumnat del curs. 

 • Treball autònom: gestiona el treball autònom d'un alumne/a. 

 • Codis de barres: permet vincular cada persona inscrita amb un codi de barres. 

 • Llistats i certificats: zona de llistats i certificats. 

 • Pantalles d'inscripció: configura els textos que s'inclouen en les pantalles de preinscripció. 

 • Portal: realitza la publicació de les dades del curs automàticament en el portal web de l'UJI.

Dades bàsiques del curs 

La pantalla General manté un registre de les dades bàsiques del curs. 

...

Com podeu observar en la imatge superior apareixen els següents camps:

 1. Informació del curs seleccionat, així com el nombre d'alumnes inscrits.

 2. Campos bàsics amb la informació fonamental del curs.

  1. El Tipus d'inscripció indica, per exemple, si és un curs, un taller, semipresencial, virtual o seminari.

  2. L'Idioma i Nivell apareixerà només per a alguns serveis.

  3. L'Estat de tràmit serveix per a marcar un curs quan s'ha finalitzat completament la seua gestió. El curs no apareixerà en l'expedient si l'estat de tràmit no és Finalitzat.

  4. La URL apareix en la pantalla d'inscripció del curs com a Més informació.

 3. Botó Guardar. És molt important que guardeu les dades cada vegada que feu un canvi.

Warning

Estat tràmit

El camp Estat de tràmit ha de marcar-se com Finalitzat quan el curs se de per conclòs i l'alumnat l'haja finalitzat. Només en aquest cas es tindrà en compte aquest curs per a l'expedient personal.

Dades complementàries del curs

La pestanya de Dades complementàries permet visualitzar altres dades extra del curs que no apareixen en la pestanya General.

...

Des d'aquesta pantalla es presenten:  

 1. Algunes Dades complementàries del curs.

 2. Informació sobre la Prova de nivell.

 3. Informació sobre les Enquestes d'avaluació docent.

Assignar categories al curs

La pestanya de Categories permet classificar els diferents cursos en relació amb unes categories preestablides. És una pestanya que només està visible en alguns serveis. 

...

Cal que tingueu present que: 

 1. Hi ha categories que es gestionen de manera automàtica (basades en temps).

 2. S'afigen a la llista tantes categories com vulgueu.

Configurar la publicació del curs

La pestanya de Visualització permet configurar quines persones poden veure el curs i entre quines dates estarà publicat

...

Com podeu observar en la imatge superior, en aquesta pantalla disposeu de diverses opcions: 

 1. En la capçalera podeu triar la data d'Inici inscripció i la data de Fi d'inscripció perquè el curs estiga publicat en el web durant un període de temps. En el camp Visible heu de posar Si perquè es visualitze, ja que té més pes que les pròpies dates. El camp Anul·lat serveix per a posar el curs com anul·lat, marcant-lo visualment amb una línia ratllada en el llistat de cursos.

 2. Just al costat, a la dreta, s'indica l'Estat de la inscripció, és a dir, l'estat actual de la inscripció web en funció de les dates, del camp visible i de la mena de perfil que hàgeu triat. 

 3. Aquesta zona mostra les URL des de les quals l'usuari pot inscriure's al curs. Els quatre primers són autenticats i, per tant, és necessari posar el nom d'usuari i contrasenya per a inscriure's. Els tres últims són formularis ràpids on no és necessari autenticar-se ni passar per totes les pantalles de l'assistent de matrícula. En general, és convenient utilitzar el mètode autenticat, però es pot utilitzar aquest tipus d'inscripció per a aquells cursos on la majoria dels alumnes són de fora de l'UJI i vulgueu evitar que s'hagen de donar d'alta. 

 4. En l'apartat de Perfils podeu seleccionar si voleu que el curs s'oferisca només a un col·lectiu determinat (per exemple, un curs només per a PAS o només per a SAUJI). Si no trieu cap perfil, el curs estarà disponible per a tothom i, per tant, serà públic.

 5. I en la part de davall de la pantalla, apareixen els Perfils que actualment poden veure el curs. Si algun es presenta en gris clar i ratllat, indica que el període de dates seleccionat no coincideix amb la data actual. Les icones del llapis i la paperera permeten editar o esborrar algun dels perfils existents. 

Administradors del curs

La pestanya d'Administració permet compartir el curs per a la seua administració amb dues possibilitats. Podeu compartir el curs amb una altra ubicació completa (per exemple amb un altre servei, departament o unitat de gestió) o podeu compartir el curs amb persones concretes (per exemple PDI que siguen els responsables de la formació).

...

En aquesta pantalla teniu tres apartats:

 1. Ubicació que pot administrar aquest curs: des d'aquesta zona podeu afegir una única ubicació amb la qual compartireu el curs (Administració compartida amb). Si voleu deixar-ho sense compartir, heu de seleccionar No compartir. Recordeu que heu de punxar el botó Guardar.

 2. Usuaris que poden administrar aquest curs: podeu introduir el nom de l'usuari de correu electrònic (sense @uji.es i mai un àlies estés) o el DNI, triar si voleu una franja de dates (si el deixeu en blanc, serà indefinit) i prémer el botó Afegir. 

 3. En aquest llistat veieu les persones addicionals que actualment poden administrar aquest curs en concret. El llapis i la paperera permeten editar i esborrar una persona com a administradora. Si la línia ix en grisa clar i ratllada significa que les dates no estan en el període de temps actual. 

Anchor
inscrits
inscrits
Persones inscrites al curs 

La pestanya d'Inscrits mostra totes les persones que s'han apuntat al curs a través dels formularis d'inscripció i aquelles que s'han afegit de manera manual.

...

Com podeu observar en la imatge superior, des d'aquesta pantalla: 

 1. Permet Afegir una persona que pertany a l'UJI, mitjançant el seu compte d'usuari (sempre sense @uji.es) o el seu DNI.  

 2. Quan premeu Alta persona externa, s'obri una nova finestra que permet realitzar l'alta d'una persona que no està registrada en l'UJI, tal com es mostra en la imatge de davall: (1), (2) i (3) són els blocs de dades. El primer correspon a dades obligatòries i els altres dos a opcionals. El botó Afegir (4) fa efectiu el registre d'alta de la persona. 

...

3. Mostra o oculta Columnes segons les necessitats. Fent clic sobre qualsevol dels camps, podeu visualitzar més columnes amb informació diferent. A més, podeu Canviar a acceptats o Canviar a pendents els inscrits prèviament seleccionats, així com exportar el llistat a un fitxer en format Excel o PDF. 
4. Permet Filtrar dins del llistat d'alumnes inscrits, per nom, DNI, estat en el curs, perfil o estat de pagament. 
5. La taula d'inscrits mostra totes les persones que estan apuntades en el curs. El color en la columna Estat indica si un alumne/a està AcceptatPendent o en Llista d'Espera.
6. Alumnes eliminats: es mostren els alumnes que han sigut esborrats del curs. 

Professorat del curs 

La pestanya Professorat permet realitzar una gestió bàsica dels professors d'una determinada activitat. En concret, podeu afegir o eliminar professors, juntament amb les seues hores de docència i teniu disponible un camp d'observacions. 

...

Podeu consultar aquesta guia específica de com generar certificats personalitzats.

 1. En aquesta zona, especificau el Rol, identifiqueu la persona (a través del DNI o el nom de compte d'usuari/ària), indicau les Hores que imparteix i, si voleu, apunteu alguna cosa en Observacions. Finalment heu de prémer Afegir.

 2. En el llistat podeu veure els professors d'aquest curs, i editar o esborrar algun d'ells mitjançant les icones de llapis i paperera.

Continguts del curs

La pestanya de Continguts permet especificar els continguts i objectius del curs. Aquesta informació pot reflectir-se si ho desitgeu en els certificats oficials generats des de l'aplicació.

...

Com podeu observar en la imatge superior, disposeu de dos espais: 

 1. En la part superior per a plasmar els Objectius del curs. 

 2. En la inferior per a recollir els Continguts del curs. 

Sessions del curs

La pestanya de Sessions permet definir les jornades del curs. En particular, podeu afegir o eliminar cadascuna de les sessions que componen el curs. Això permet a més gestionar l'assistència de les persones inscrites al curs.

...

En aquesta pantalla teniu disponibles diverses opcions:

 1. En la capçalera de la pantalla, heu d'emplenar els camps per a crear una sessió: Data, Hora d'inici i Hora de fi, duració (Hores), si es tracta o no d'una sessió tipus Examen, si es pot realitzar o no en horari Laboral i la Ubicació. Després, premeu Afegir.

 2. El botó Actualitzar hores assistències en totes les sessions permet actualitzar les coincidències en horari laboral per a totes les sessions i totes les persones inscrites. 

 3. En aquest apartat, podeu veure les sessions d'aquest curs. A través del llapis podeu editar la sessió, amb la paperera eliminar-la i amb la lupa podeu gestionar els seus assistents. 

En la finestra de gestió d'Inscrits per sessió, que s'obri quan premeu la lupa, podeu marcar si una persona assisteix. També veureu les hores que coincideixen amb l'horari laboral i podeu anotar observacions en el camp Notes. A més, existeixen dos botons per a indicar que tots els alumnes assisteixen o, tot el contrari, deixar constància que no assisteixen.

...

Dades addiccionals del curs

En la pestanya de Dades addicionals heu d'afegir totes aquelles dades que vulgueu sol·licitar en la inscripció, diferents del DNI i del nom de la persona inscrita (aquests es demanen sempre). És molt recomanable sol·licitar, com a mínim, un telèfon de contacte i un correu electrònic, per a després poder usar altres seccions de l'aplicació, com els avisos o l'enviament de rebuts i sol·licituds de pagament.

...

Com podeu veure en la imatge superior en aquesta pantalla hi ha tres apartats:

 1. El formulari d'introducció de dades addicionals presenta el nom de la dada sol·licitada en tres idiomes (Text) i el camp Tipus que us permet triar entre una de les següents opcions:

  1. Camp de correu electrònic: un camp específic per a posar l'adreça de correu electrònic de la persona inscrita.

  2. Camp telèfon mòbil: camp específic per a indicar el número de telèfon mòbil de la persona inscrita.

  3. Desplegable: és un camp desplegable en el qual s'han de concretar quines opcions estaran disponibles.

  4. Check: camp de tipus activat / desactivat.

  5. Àrea de text: camp de text de diverses línies. 

  6. Quadre de text: també existeix la possibilitat de configurar un camp simple de text d'una línia.  

  7. Títol: un text literal per a poder crear seccions dins de les dades addicionals. 

  8. Literal: text fix que es vulga incloure en les seccions. 

El desplegable Caràcter permet triar si és un camp optatiu o obligatori i el desplegable Visible per a permet crear camps que només puguen veure els administradors i que no apareguen en la preinscripció de l'usuari.  

...

3. Dades addicionals només visibles per a l'administrador: en aquesta zona es mostren les dades addicionals configurades per a ser visibles solament per l'administrador del curs. D'aquesta manera, podeu usar aquests camps per a anotar coses sobre les persones inscrites, sense que aquestes tinguen accés a aquestes dades.

Fixar preus i rebuts del curs  

La pantalla de Preus i rebuts permet fixar els tipus de preus per a cadascun dels cursos. Haureu de crear tantes entrades com preus diferents tinga el curs, bé siga perquè estiguen orientats a diferents tipus de perfils (per exemple un preu per a estudiants i un altre per a PAS), o bé per les dates d'inscripció (inscripció primerenca més barata, últimes inscripcions més cares). 

...

És molt important que fixeu la línia de finançament per a cada curs, ja que és una dada absolutament necessària perquè des del Servei de Gestió Econòmica es puga processar correctament l'ingrés.

 1. En aquesta àrea, heu de triar la Línia de finançament entre les opcions que hi ha disponibles i podeu decidir qui gestiona els rebuts per a aquest curs concret. (Si desconeixeu aquesta dada, el Servei de Gestió Econòmica us el proporcionarà). Recordeu que heu de prémer Guardar. 

 2. Tipus de preus i import per als diferents perfils: ací podeu donar d'alta un nou tipus de preu. Heu d'emplenar els camps amb el Text descriptiu i l'Import i, tot seguit, prémer Afegir. Si voleu que aquest tipus de preu només estiga vigent durant un període de temps determinat, heu d'indicar la Data d'inici i la Data de fi. Si no voleu delimitar-ho a una franja de dates, podeu deixar-ho en blanc. 

 3. En aquesta zona apareixen tots els tipus de preus actualment disponibles per al curs. Si algun tipus de preu està fora de rang de dates actual, apareixerà ratllat i en color més clar. Això vol dir que aquest tipus de pagament està actualment disponible des de l'assistent d'inscripció. 

També és important destacar que si no poseu cap mena de preu, no apareixerà a l'hora d'inscriure's mitjançant l'assistent l'opció de pagar amb TPV. Aquesta és la manera de poder crear cursos que no requereixen pagaments o cursos que han de ser pagats mitjançant altres vies com, per exemple, una transferència bancària.

Enviar avisos a les persones inscrites

La pantalla d'Avisos permet realitzar enviaments de correus electrònics i SMS a totes aquelles persones que s'han apuntat al curs i hagen completat els camps corresponents en la pantalla de Dades addicionals. Els avisos només es poden enviar quan prèviament hàgeu demanat als inscrits el telèfon mòbil i el correu electrònic. 

...

Fixeu-vos que la pantalla es divideix en diverses seccions: 

 1. En aquest espai podeu escriure els textos que voleu enviar, tant per correu com per SMS. (Recordeu la limitació de 140 caràcters dels SMS).

 2. Ací indicau en quina Data i Hora voleu fer l'enviament i a quina mena de Destinataris (tots, acceptats, pendents...). Posteriorment, premeu Programar enviament.  

 3. Avisos especials: alguns serveis disposen de botons d'enviament d'avisos especials que poden configurar-se. És el cas per exemple d'Enviar llistat d'inscrits als caps de servei. 

 4. En aquesta zona apareix el registre d'avisos pendents o enviats d'un curs. Es poden esborrar si encara no han sigut enviats punxant sobre la paperera i consultar el detall prement el llapis. 

Configurar els tipus d'avaluació del curs

La pantalla d'Avaluació permet configurar el Tipus d'avaluació del curs d'entre les següents quatre opcions:

...

És possible utilitzar una nota única o una combinació de diverses parts.

 1. En aquesta àrea seleccioneu el Tipus d'avaluació del curs. És un espai que apareix sempre.

 2. Nota mínima per a obtindre apte: aquest espai només apareix quan trieu un curs de qualificació numèrica perquè configureu la nota mínima. 

 3. Ací heu d'especificar, per a cadascuna de les notes parcials, el Text, el Percentatge i el Percentatge mínim per a l'apte. És una zona que només apareix quan seleccioneu el tipus de qualificació numèrica múltiple.

Anchor
qualificacions-curs
qualificacions-curs
Introduir qualificacions del curs

La pantalla de Qualificacions permet posar les notes del curs a les persones que hagen sigut acceptades. És important que tingueu en compte que només podreu qualificar les persones que estiguen admeses al curs. Cal destacar que també podeu posar les notes de manera individual des de la fitxa de cada alumne o alumna

...

Els requisits d'aptitud del curs s'estableixen d'acord amb diverses notes numèriques amb un mínim per a cadascuna.

...

Obtenir llistats i actes 

La pestanya de Llistats permet triar algun dels llistats, actes o registres disponibles.

...

El certificat bilingüe es genera en un document PDF amb dues columnes, una per cada idioma.

...

Generar els certificats del curs

La pestanya de Certificats permet generar els certificats oficials signats digitalment tant per a l'alumnat com per al professorat del curs. Aquests certificats s'emeten pel gestor del curs per a totes les persones aptes (alumnes) i per a tots els professors (tenint en compte les hores de docència). 

...

Como podeu observar en la imatge superior, la pantalla es divideix en diversos apartats: 

 1. En la part superior, teniu la configuració bàsica del certificat que emetrem, així com la possibilitat de canviar el text de l'organitzador del curs actual, o afegir alguns textos personalitzats (consulteu a la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament en Tecnologies de la Informació - UADTI).

 2. En la part central que només apareix quan el curs és de tipus Jornada, Congrés o Seminari, podeu personalitzar el concepte a certificar, com per exemple moderador o ponent. Si empleneu aquest apartat, només es podran emetre els certificats de les persones donades d'alta en la pestanya Professorat amb el rol de Col·laboració.

 3. En la part central, podeu veure la previsualització del certificat que emetreu, tant per al professorat i directors com per als assistents. Aquest text té en compte les dades que heu anat introduint en el curs, en particular el tipus de curs, el tipus d'avaluació, les dates d'inici i de fi, la duració del curs, i en el cas dels professors, les hores impartides.

 4. En la part inferior, es mostren les persones que podran moderar el certificat des de l'aplicació de Certificats oficials. Podeu obtindre més informació sobre el funcionament d'aquesta aplicació en el manual Certificats oficials. En aquest apartat es mostren els caps de totes les persones amb permisos d'administració en la branca o àrea actual de cursos.

 5. En la part inferior, teniu informació sobre els certificats que es generaran, i una vegada generats, es mostra la data d'emissió i la data de moderació (aprovació per part del cap de servei).

 6. En la part inferior, disposeu de diversos botons que permeten generar els certificats i obrir l'aplicació de Certificats oficials.

Quan premeu el botó de Generar certificat oficial el sistema us informarà en una finestra, com la següent, si s'han generat correctament.

...

Per a emetre aquests certificats heu de seguir aquests passos: 

 1. En la pestanya General heu d'especificar el Tipus d'inscripció de l'activitat: Jornada, Congrés o Seminari. Tingueu en compte que només en aquests casos podreu emetre aquest tipus de certificats. 

 2. En la pestanya Professorat heu de triar el Rol en el curs: Professorat, Coordinació, Direcció, Invitació i Col·laboració. Quan s'emeten els certificats, per defecte, només els rols de professor/a i director/a disposaran de certificat. Les figures de coordinador/a i convidat/a només estan configurades per a donar accés a l'Aula Virtual.

...

Si l'activitat és una Jornada, un Congrés o un Seminari, per a la qual heu d'emetre certificats especials del tipus moderador/a, ponent o similar, introduireu a les persones en el rol Col·laborador. Com podeu observar, si trieu aquest rol, immediatament, apareixerà la casella de Correu, ja que és necessari disposar d'un compte de correu electrònic perquè pugueu emetre un certificat. Si els col·laboradors són de l'UJI, no haureu d'introduir-ho, però haureu de fer-ho sempre en cas que siguen externs.

...

A continuació es mostra un exemple de com quedaria un certificat d'aquest tipus:

...

Configurar les pantalles d'inscripció del curs 

La pestanya Pantalles d'inscripció permet configurar els textos que voleu que apareguen en les pantalles de preinscripció. Per defecte, apareix la pantalla estàndard, sense textos addicionals, però si afegiu alguna cosa en aquests camps, es mostrarà quan l'alumnat es matricule. 

...

Como podeu observar en la imatge superior: 

 1. Primer, heu de Triar la pantalla que voleu configurar

 2. Seguidament, heu d'emplenar els camps de Text en els tres idiomes.

Publicar el curs en el portal web de l'UJI

Des de la pestanya Portal podeu publicar el curs directament en la pàgina web corporativa de l'UJI. En aquesta pantalla heu de revisar les dades que consten en el sistema i podeu acabar d'emplenar la resta de camps. Quan punxeu el botó Publicar, en la part inferior a l'esquerra, es genera automàticament la URL. 

...

 • General: gestiona les dades bàsiques de l'alumne/a.

 • Dades extra: permet guardar algunes dades que no apareixen en la pestanya General.

 • Dades addicionals: mostra i gestiona les dades introduïdes en el procés de matrícula des de la pantalla de dades addicionals.

 • Rebuts: gestió i emissió dels rebuts associats a la inscripció corresponent.

 • Notes: per a aquells cursos que necessiten avaluació, permeten assignar notes i certificats d'aptitud.

 • Avisos: mostra els avisos que se li han enviat a aquesta persona en concret i permet realitzar nous enviaments.

 • Altres cursos: historial de la persona actual amb altres cursos del mateix servei o d'interessos similars.

Dades bàsiques de l'alumne/a

La pestanya General dels alumnes mostra la informació bàsica de l'alumnat i permet la seua acceptació o rebuig al curs. 

...

Com podeu observar en la imatge superior, en la pantalla apareixen diversos apartats:

 1. Aquesta zona mostra la informació del curs i de l'alumnat, la data d'inscripció, l'estat actual i permet Imprimir un comprovant de la inscripció.

 2. El primer botó (Canviar a acceptat) permet passar a l'alumnat a acceptat o deixar-lo com a pendent en el curs. El segon botó (Posar en llista d'espera) deixa a l'alumnat en llista d'espera o, en el cas contrari, l'elimina de la llista d'espera.

 3. Motiu d'acceptació o rebuig: de manera opcional, podeu escriure el motiu pel qual s'accepta o es rebutja la seua inscripció en el curs. Recordeu que podeu prémer el botó Guardar per a registrar qualsevol canvi.

 4. En aquesta zona es mostren els Vincles de l'alumnat amb l'UJI.

 5. Ací apareixen els Perfils personals de l'alumnat en la UJI.

 6. En aquesta àrea podeu veure les Matrícules de l'alumnat en titulacions oficials.

Dades extra de l'alumne/a

La pestanya Dades extra permet guardar altres dades que no apareixen en la pestanya General. Com podeu veure en la imatge de sota, ací podeu consultar si és de Matrícula lliure i si realitza o no la Prova de nivell. 

...

Dades addicionals de l'alumne/a

La pestanya Dades addicionals permet visualitzar i modificar les dades introduïdes per l'alumnat en les pantalles d'inscripció.

 1. Dades visibles per a l'usuari en les pantalles de dades addicionals: podeu editar i visualitzar les dades que haja introduït l'alumnat.

 2. Dades sol visibles per a l'administrador/a: podeu editar i visualitzar les dades que hagen introduït els administradors de l'aplicació (mai visibles per a l'alumnat). 

...

Rebuts de l'alumne/a

La pestanya Rebuts permet consultar i gestionar els rebuts generats per a un alumne per la inscripció al curs. Pot generar-se un rebut nou des de zero o bé gestionar el que ja ha sigut generat.

 1. Tipus de pagament: seleccioneu el tipus de perfil per a emetre un rebut nou. 

 2. En aquest espai podeu consultar els rebuts ja emesos. 

 3. Fent clic sobre el Concepte enllaceu a la factura corresponent (sempre que ja s'haja pagat, si no es generarà un rebut de pagament en lloc d'una factura). 

 4. Gestionar rebuts: permet enllaçar a l'aplicació de Gestió de rebuts (IGLUGestió econòmica > Gestió Rebuts).

Gestionar les autoritzacions 

La pestanya Autoritzacions permet gestionar les autoritzacions del personal d'administració de la Universitat per a assistir als cursos de formació del PAS.

 1. En la part superior disposeu d'una zona per a triar si un usuari Necessita o no autorització i, en cas de si, podeu triar la Persona que ho autoritza. 

 2. En l'espai inferior és on es mostren totes les autoritzacions. 

...

Anchor
qualificacions-alumne
qualificacions-alumne
Introduir les qualificacions de l'alumne/a 

La pantalla de Qualificacions permet posar les notes del curs a un alumne o alumna. Recordeu que des de la fitxa del curs podeu introduir les notes per a tot l'alumnat. 

...

En aquest cas, els requisits d'aptitud del curs s'estableixen d'acord amb diverses notes numèriques amb un mínim per a cadascuna, com podeu observar en l'exemple de la imatge inferior. 

...

Enviar avisos a l'alumne/a 

La pestanya Avisos permet realitzar enviaments de missatges SMS o correus electrònics a la persona seleccionada. Podeu escriure l'enviament i programar-lo per al moment que desitgeu. 

 1. Escriviu l'Assumpte i el Text, així com el Text del SMS. Podeu escriure només un o tots dos si és necessari.

 2. En cas que vulgueu programar l'enviament, heu de triar la Data i Hora i, seguidament, premeu el botó Programar enviament.

 3. En la part inferior de la pantalla es mostra un històric dels enviaments realitzats. En cas que siga un missatge que encara no s'haja enviat, podeu eliminar-lo punxant sobre la icona de la paperera o editar-lo amb el llapis. 

...

Altres cursos de l'alumne/a

La pestanya Altres cursos permet obtindre més informació sobre els cursos que ha realitzat l'alumnat, així com el nivell d'idiomes acreditats.

 1. Altres cursos d'aquest mateix servei realitzat per l'alumne/a. 

 2. Nivell de llengua acreditat i validat.

 3. Consulta expedient: enllaç a l'expedient personal de l'alumne/a. 

...