Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents

Què és l’aplicació Beques?  

És l'aplicació l’aplicació destinada a gestionar i treballar tramitar les sol·licituds de beques que fa l'estudiantat de l'UJI l’estudiantat de l’UJI a les convocatòries del Ministeri o de la Conselleria de la Generalitat Valenciana o d'un d’un altre organisme autonòmic amb les competències transferides. A l'aplicació, En l’aplicació es bolquen totes les sol·licituds de l'alumnatl’alumnat, tot i que també existeix hi ha la possibilitat de donar d'alta d’alta una beca de forma manual. L'eina L’eina recull la informació de cada sol·licitud, des de les dades generals a les acadèmiques i econòmiques, per veure si s'ajusta s’ajusta als criteris de la convocatòria. A més, registra tota la tramitació que es fa, com ara les quanties dels ajuts, les reclamacions, les denegacions o els recursos. A través d'aquesta d’aquesta aplicació , també , es pot requerir als documentació a les persones sol·licitants documentació com, per exemple, el carnet de família nombrosa actualitzat o el certificat de discapacitat, per a comprovar que s'adequa s’adequa als requisits. 

La Universitat, a través del Negociat de Beques del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE), s'encarrega s’encarrega de revisar i comprovar que les dades de la beca són correctes i de calcular una proposta de concessió o denegació que s'envias’envia, posteriorment, a l'organisme l’organisme responsable. Les sol·licituds es treballen processen en tandes, és a dir, en paquets de beques que comparteixen les mateixes característiques per després traslladar-les a l'òrgan que després es traslladen a l’òrgan competent perquè les resolga, n'especifique n’especifique les quanties en el cas que siga concedida o, si escau, el motiu quan siga denegadade denegació. En aquesta aplicació, a més, es gestiona i es fa el seguiment de tot el procés d'al·legacionsd’al·legacions, reclamacions d'augments d’augments de quantia o recursos que presenten els les persones sol·licitants que no estan d'acord d’acord amb la resolució de la seua beca. I, per últim, quan s'ha s’ha finalitzat i tancat la convocatòria, es poden generar i extraure els informes finals de resum que demana cada organisme.  

Accés a

...

l’aplicació

Podeu accedir a l'aplicació de l’aplicació Beques a través del següent enllaç https://ujiapps.uji.es/bec/  

Qui pot utilitzar l’aplicació Beques?

És una aplicació que utilitza el personal del Negociat de beques del SGDEBeques de l’SGDE, encarregat de revisar i treballar tramitar les sol·licituds de beques que fa l'alumnat de l'UJI l’alumnat de l’UJI a les convocatòries del Ministeri i la Conselleria. 

Anchor
pagina-inici
pagina-inici
La pàgina

...

d’inici de l’aplicació Beques

Quan accediu a l'aplicaciól’aplicació, la primera pantalla que hi apareix és com la següent:

...

Des del menú principal de l'aplicació l’aplicació podeu accedir als següents apartats: 

 • Altes beques: lloc des d'on d’on es pot introduir una beca en el sistema, de forma manual, i importar la informació que tinga l'organisme l’organisme responsable de la convocatòria. Per a més informació, vegeu Com es dona d’alta una beca de forma manual? 

 • Recerca de beques: apartat des d'on d’on podeu buscar beques per diversos filtres. Podeu obtenir més informació en Com se cerca una beca?

 • Gestió de tandes: espai on podeu crear paquets de beques per treballara preparar-les, de forma conjunta i enviar-les, posteriorment, al Ministeri. Vegeu Com es gestionen les tandes?per tal d'ampliar d’ampliar la informació. 

 • Errors tandes: per a consultar els errors que hi ha en una tanda quan l'envieu l’envieu al Ministeri. Per a més informació aneu al punt Com es gestionen les tandes?

 • Gestió textos notificacions: espai on es configuren i es defineixen els correus electrònics per a notificar una denegació de beca, d'al·legació, d'augment d’al·legació, d’augment de quantia o de recurs. Per a més informació, vegeu Com es configuren i es notifiquen les denegacions?

 • Gestió d'arxiusd’arxiusdes d'ací d’ací podeu obtenir els informes finals d'una d’una convocatòria. Consulteu Com s’extrauen els informes finals de les convocatòries? per a tenir obtenir més dades. 

 • Processar Respostaresposta: apartat per a tramitar i registrar la resposta de l'organisme l’organisme responsable amb de la resolució de les beques. Aneu Dirigiu-vos a Com es processa la resolució de les beques? per a tenir obtenir més informació. 

 • Mestres: espai on es defineixen els ítems de les diferents pestanyes de l'aplicaciól’aplicació. Podeu ampliar la informació en Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?  

Quan accediu a l'aplicació l’aplicació veureu, en la zona de treball de la pàgina d'inicid’inici, que s'obri s’obri automàticament el Resum resum de beques del curs en vigor. Podeu canviar de Curs curs acadèmic seleccionant-lo. Es mostra una taula resum per a cadascuna de les convocatòries de cada organisme, ja siga el Ministeri d'Educació, ja siga la Conselleria d'Educació, ja siguen altres del Ministeri d’Educació, de la Conselleria d’Educació o d’altres òrgans autonòmics que tenen les competències traspassades. Com podeu observar en la imatge de sota, transferides. Hi apareixen les dades que estan bolcades amb la següent informació per columnes: 

 • Concedida: indica si són beques concedides o no (S/N). 

 • Anchor
  processos
  processos
  Procés: informa del procés en què es troben les beques. N'hi N’hi ha quatre: 

  • Ordinari: en fase inicial. Heu de tenir en compte que les sol·licituds que gestiona la Conselleria de la Generalitat Valenciana només es poden trobar en aquest procés. 

  • Al·legació: quan ha estat denegada la beca i el sol·licitant presenta una al·legació perquè considera que sí que li pertoca. 

  • Augment de quantia: se li ha concedit la beca però el sol·licitant no està d'acord d’acord amb la quantia i presenta una reclamació. 

  • Recurs: última instància en què el sol·licitant presenta un recurs perquè està en desacord amb la resolució de la seua beca. 

 • Concedida: nombre total de beques concedides. 

 • Pendent: nombre de beques que es troben pendents de treballarprocessar.

 • Revocada voluntària: nombre de beques que han estat rebutjades voluntàriament.

 • Baixa: nombre de beques que han estat sigut donades de baixa perquè, per exemple, la persona sol·licitant s'ha s’ha traslladat a una altra universitat. 

 • Denegada (UJI): nombre de beques que han estat denegades per l'UJI l’UJI per anul·lació de matrícula, cancel·lació de la beca per part del mateix de la persona sol·licitant, documentació incompleta o perquè és el segon estudi de les mateixes característiques que cursa (grau o màster).  

 • Denegada: nombre de beques que han estat denegades pel Ministeri (o per l'organisme l’organisme responsable). 

...

Per a obtenir més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inicid’inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

Anchor
procediment
procediment
Procediment

L'esquema de la imatge de sota L’esquema següent resumeix el procediment que heu de seguir per a analitzar i treballar tramitar les sol·licituds de beques, a través d'aquesta d’aquesta aplicació.

...

A continuació, s'expliquen s’expliquen amb detall totes les accions i tasques que podeu fer en l'aplicació de l’aplicació Beques.  

Anchor
configuracio
configuracio
Com es configuren els paràmetres de

...

l’aplicació?

Des de l'apartat l’apartat Mestres del menú principal podeu definir alguns dels ítems que es mostraran en els diferents apartats de la fitxa d'una d’una beca. Podeu ampliar la informació en el punt Com es consulten i es treballen les dades d’un beca? Ací, a través de diferents apartats podeu configurar els següents paràmetres: 

...

Des de la pantalla Cursos Acadèmicsacadèmics podeu afegir i activar un curs acadèmic. Heu de prémer Afegir, indicar l'l’Any i polsar Actualitzar. Després, cal que el seleccioneu i polseu el botó Activar curs perquè estiga operatiu en l'aplicació i s'hi l’aplicació i s’hi puga començar a treballar. En la majoria de pantalles, disposeu dels botons Esborrar per eliminar un dels ítems introduïts i Editar per modificar-lo. 

...

Anchor
convocatories
convocatories
Convocatòries

Des de l'apartat l’apartat Convocatòries podeu introduir-ne una en el sistema. Polseu Afegir i, seguidament, indiqueu l'l’Id i l'l’Acrònim, seleccioneu l'l’Organisme responsable i especifiqueu la Convocatòria. Per últim, marqueu la casella Activa perquè estiga operativa i premeu Actualitzar 

...

A través de la pestanya Quanties heu de definir els possibles ajuts de les beques. Cal que polseu Heu de polsar el botó Afegir, tot seguit, anoteu l'l’Id, seleccioneu la Convocatòria i especifiqueu el Codi i la Quantia. Per últim, cal que marqueu heu de marcar si voleu que estiga Activa i premeu prémer Actualitzar. Podeu ampliar la informació en el punt Quanties de la beca.  

...

Des de Denegacions podeu establir els possibles motius per a denegar una beca, una al·legació, un augment de quantia o un recurs. Cal que polseu Afegir i, a continuació, indiqueu l'l’Id, seleccioneu l'l’Organisme i especifiqueu l'l’Estat, la Causa, la Subcausa i el Nom complet. Finalment, marqueu la casella Activa perquè estiga operativa i premeu Actualitzar. Si desitgeu obtenir més informació aneu dirigiu-vos a Informació de les denegacions.

...

Anchor
domicilis
domicilis
Tipus de domicilis

A través de la pantlalapantalla Domicilis podeu configurar els tipus de domicilis que pot tenir el la persona sol·licitant de la beca. Per agregar-ne un cal que polseu , heu de polsar Afegir, i indiqueu l'l’Id, el Nom i l'l’Ordre i. Finalment, finalment, premeu Actualitzar. Vegeu Dades del domicili del de la persona sol·licitant per a tenir obtenir més informació. 

...

Anchor
estats
estats
Estats de les beques

Des de l'apartat l’apartat Estats beca podeu definir els diferents estats pels quals pot passar una beca durant la seua gestió. Heu de seguir aquestes indicacions: Afegir > indicar l'indiqueu l’Id, Nom i Ordre > Actualitzar

Cal destacar que en l'aplicació l’aplicació hi ha configurats els següents estats: 

 • Pendent: quan està introduïda a l'aplicacióen l’aplicació, pendent de revisió per part de l'UJI l’UJI per tal que, posteriorment, siga treballada o denegada i enviada a l'organisme l’organisme competent. 

 • Doc. pendent: s'ha s’ha sol·licitat a l'alumnat que l’alumnat que aporte un document, com ara el carnet de família nombrosa actualitzat, el certificat de l'IRPF d'un l’IRPF d’un exercici o les dades bancàries actualitzades. 

 • Doc. enviada: quan el sol·licitant ha enviat la documentació requerida i està pendent de ser validada. 

 • Doc. correcta: quan s'ha s’ha comprovat i validat que la documentació aportada per l'alumnat l’alumnat és correcta.

 • Treballada: quan l'UJI l’UJI ha treballat la beca i està preparada per a ser enviada a l'organisme l’organisme responsable amb una proposta.

 • Denegada UJI: quan ha estat denegada per l'UJI per l’UJI per anul·lació de matrícula, cancel·lació de la beca per part del mateix de la persona sol·licitant, documentació incompleta o perquè és el segon estudi de les mateixes característiques que cursa (grau o màster).

 • Enviada: quan la sol·licitud s'ha s’ha enviat a l'organisme l’organisme competent i està a l'espera l’espera de la seua resolució.

 • Concedida: quan l'organisme l’organisme concedeix la beca i fixa un import.

 • Denegada: quan l'organisme l’organisme la rebutja i n'especifica n’especifica el motiu.

 • Baixa: quan la sol·licitud de la beca s'ha suspés i s'ha s’ha suspès i s’ha donat de baixa.

 • Traslladada: quan una sol·licitud ha estat traslladada s’ha traslladat a una altra universitat. 

 • Incorrecta: quan l'organisme l’organisme responsable retorna la beca perquè considera que hi ha alguna dada incompleta o incorrecta.

 • Exclosa: quan la beca ha quedat exclosa de la convocatòria.  

 • Revocació voluntària: quan s'ha s’ha concedit la beca, però , la persona sol·licitant decideix rebutjar-la de forma voluntària.

 • Revocació crèdits: quan s'ha s’ha concedit la beca, però al següent curs se li revoca per haver incomplit els requisits acadèmics.

...

Anchor
estats-civils
estats-civils
Estats civils

Des de l'apartat l’apartat Estats civils podeu establir quins són els estats civils que poden tenir els membres de la unitat familiar. Heu de polsar Afegir, indicar l'indiqueu-hi l’Id, el Nom i l'l’Ordre i, finalment, prémer premeu Actualitzar. Per a més informació, vegeu Dades sobre els membres de la unitat familiar.

...

Anchor
families
families
Tipus de famílies

A través de l'apartat l’apartat Famílies podeu especificar els tipus de famílies que pot tenir l'alumnat l’alumnat sol·licitant de beca. Cal que polseu Afegir i , assenyaleu l'l’Id, el Nom i l'l’Ordre i polseu Actualitzar. Per tal d'ampliar d’ampliar la informació, vegeu Dades generals de la beca.

...

Anchor
identificacions
identificacions
Tipus

...

d’identificacions

A través de la pantalla Identificacions podeu establir els diferents tipus de documents amb què es pot identificar al la persona sol·licitant o a un membre de la unitat familiar. Heu de seguir els mateixos passos: Afegir > indicar l'indiqueu l’Id, Nom i Ordre > Actualitzar

...

Anchor
matricula
matricula
Tipus de matrícula

Des de l'apartat l’apartat Matrícules podeu establir els tipus de matrícula que constaran en l'aplicaciól’aplicació. Cal que seguiu aquests passos: Afegir > indicar l'indiqueu l’Id, Nom i Ordre > Actualitzar

...

Anchor
membres
membres
Membres de la unitat familiar

Des de l'apartat Membres cal que definiu l’apartat Membres heu de definir els tipus de membres que poden existir pot haver-hi en la unitat familiar. Cal que polseu Heu de polsar Afegir, indiqueu l'l’Id, el Nom i l'l’Ordre, marqueu la casella Sol·licitant si voleu que el en puga tenir l'alumnat l’alumnat que demana la beca i, finalment, polseu Actualitzar. Podeu ampliar la informació en el punt Dades sobre els membres de la unitat familiar.

...

Anchor
discapacitat
discapacitat
Graus de discapacitat 

Des de l'apartat l’apartat Minusvalidesa podeu definir els graus de discapacitat que poden tenir els les persones sol·licitants o els membres de la unitat familiar. Heu de seguir aquestes indicacions: Afegir > apuntar l'apunteu l’Id, Nom i Ordre > Actualitzar. Per a més informació, consulteu Dades generals de la beca i Dades sobre els membres de la unitat familiar.

...

Anchor
monedes
monedes
Tipus de monedes 

A través de l'apartat l’apartat Monedes heu d'establir d’establir els tipus de moneda quan algun dels membres de la unitat familiar tenen una renda estrangera. Com en els casos anteriors, heu de prémer Afegir > indicar l'l’Id, Nom i Ordre > Actualitzar. Podeu ampliar la informació en Dades sobre els membres de la unitat familiar.

...

Anchor
vies
vies
Tipus de vies

Des de l'apartat l’apartat Vies podeu introduir els tipus de vies que poden tenir les adreces dels domicilis del de la persona sol·licitant o els membres de la unitat familiar. Cal que seguiu aquestes indicacions: Afegir > anotar l'anoteu l’Id, Nom i Ordre > Actualitzar.

...

Anchor
organismes
organismes
Organismes responsables de les convocatòries

A través d'd’Organismes heu d'especificar d’especificar quins són els òrgans responsables de les diferents convocatòries de beques. Cal que polseu Afegir, indiqueu l'l’Id i el Nom i polseu Actualitzar.

...

Anchor
propietat
propietat
Tipus de propietat

...

d’una vivenda 

Des de la pantalla Propietats podeu especificar quins són els tipus de propietats d'una d’una vivenda, com ara la propietat de la unitat familiar, d'un d’un altre familiar o d'un d’un pis de lloguer. Cal que seguiu aquestes indicacions: Afegir > apuntar l'apunteu l’Id, Nom i Ordre > Actualitzar.

...

A través de Tipus Documents podeu especificar quins documents es podran reclamar als a les persones sol·licitants a través de l'aplicaciól’aplicació. Cal que polseu Afegir, indiqueu l'l’Id i el Nom amb la descripció i polseu Actualitzar. Per a més informació, vegeu Documentació requerida. 

...

Anchor
alta-beca
alta-beca
Com es dona

...

d’alta una beca de forma manual?

Per a introduir manualment una sol·licitud de beca en l'aplicació cal que aneu a l'apartat l’aplicació heu d’anar a l’apartat Alta beques del menú principal. Heu de ficarS’hi han d’introduir, almenys, el les dades del Curs Acadèmic, la Convocatòria i la Identificació UJI (DNI de l'alumnatl’alumnat). Fixeu-vos que, un cop el sistema reconeix l'usuari, l’usuari o usuària, en mostra el seu nom complet al costat de la icona d'una d’una persona. Si no l'identifical’identifica, especifica que l'usuari no l’usuari o usuària no és vàlid al costat de la icona d'una d’una persona amb una aspa aspa.

També heu d'especificar l'd’especificar l’Estudi que cursa la persona sol·licitant i l'l’Arxiu temporal, que és un codi que facilita el Ministeri i que identifica cadascuna de les sol·licituds de beca. Per a guardar les dades cal que polseu heu de polsar el botó Alta/Recerca. Heu de tenir en compte que si aquesta petició ja està en la base de dades, quan polseu el botó Alta/Recerca, estareu buscant-la l’heu cercat i, per tant, es mostrarà en els dos blocs inferiors la informació que consta en l'organisme l’organisme responsable. Si, en canvi, és una nova beca, l'estareu donant d'alta l’heu donada d’alta en el sistema. En tot cas, per a buscar una sol·licitud heu d'anar d’anar a la pestanya Recerca de beques del menú principal. Podeu ampliar la informació en Com se cerca una beca?

...

Si doneu d'alta d’alta una beca , de forma manual, heu d'omplir d’omplir altres camps d'informació d’informació en els dos blocs inferiors de la pantalla. Si polseu el botó Baixar dades, s'importaran  s’importaran automàticament les dades del Ministeri o de l'organisme l’organisme competent i, alhora, es guardaran en la fitxa de l'aplicaciól’aplicació. Els camps que es mostren en gris clar no es poden modificar. Si introduïu algun cap valor o feu algun cap canvi, recordeu que heu de polsar el botó Desa per a guardar les dades en el sistema. 

Dades referents a la beca: s'importen s’importen i consten en la sol·licitud que ha fet l'alumnat l’alumnat al Ministeri o l'organisme l’organisme competent. 

 • Curs acadèmic: any del curs acadèmic. 

 • Convocatòria: de la beca. 

 • Identificació UJI: DNI que consta en la matrícula del sol·licitant. 

 • Número beca: número intern de l'UJI l’UJI que identifica cada beca. Cada curs comença des d'1de l’1. Si l'alumnat l’alumnat sol·licita dues beques, una al Ministeri i una altra a la Conselleria, comparteixen el mateix número d'expedientd’expedient. Aquest camp en altres formularis apareix com a Beca UJI.

 • Arxiu temporal: codi identificador de la beca que facilita el Ministeri. 

 • Identificació Beca: DNI amb què s'ha s’ha fet la sol·licitud de beca. És el DNI amb què es treballa la beca. Convé subratllar que, en la majoria de vegades, coincideix amb el d'd’Identificació UJI, però pot haver-hi casos en què no siguen exactament iguals per un zero al davant o per la conversió del NIE o del passaport.  

 • Alumne/a: nom i cognoms de la persona sol·licitant. 

 • Estudi: nom de la titulació que està cursantcursa

Dades personals de l'alumnel’alumne/a: també s'importen també s’importen quan polseu el botó Baixar dades

 • Email

 • Telèfons E-mail(adreça electrònica).

 • Telèfons.

 • Membres comp.: nombre de membres computables de la unitat familiar. 

 • Núm. Germans: nombre de germans. En el cas que el la persona sol·licitant siga el progenitor o la progenitora, indica indiqueu el nombre de fills. 

 • Germans fora: nombre de germans fora de casa. Com en el cas anterior, també pot apuntar podeu indicar el nombre de fills fora de casa. 

 • Tipus Família: indica el tipus de família segons la classificació que té el Ministeri. 

 • Orfandat: aquesta casella apareix marcada quan el sol·licitant és orfeen cas d’orfandat de la persona sol·licitant

 • Minusvalidesa: apareix marcada quan té reconeguda una discapacitat. 

...

Si voleu situar-vos directament en la fitxa d'aquest d’aquesta persona sol·licitant, podeu polsar el botó Anar a la beca, situat en la part inferior dreta de la pantalla. Podeu ampliar la informació en el punt en Com es consulten i es treballen les dades d’una beca?

...

Per buscar una sol·licitud concreta o un grup de sol·licituds heu d'anar a l'apartat d’anar a l’apartat Recerca de beques del menú principal. 

...

Com podeu veure en la imatge superior, podeu Es pot cercar per: 

 • Curs: any acadèmic de la sol·licitud o les sol·licituds.  

 • Convocatòria: pel tipus de convocatòria. Si, per exemple, és la General general del Ministeri o la General del govern valenciàla general de la Generalitat Valenciana

 • Procés: Procés en què es troba la beca. Recordeu que hi ha 4 quatre processosOrdinari, Al·legació, Augment de quantia o Recurs.

 • Anchor
  beca-uji
  beca-uji
  Beca UJI: identificador intern de l'UJI l’UJI de cada persona sol·licitant començant des del número 1 cada curs. Si l'alumnat sol·licita l’alumnat sol·licita dues beques, una al Ministeri i una altra a la Conselleria, comparteixen el mateix número d'expedientd’expedient. A més, permet saber, de forma senzilla, quantes sol·licituds es tramiten cada curs. 

 • Arxiu temporal: com s'ha esmentat, és un número únic que envia el Ministeri i que identifica cada sol·licitud. 

 • Tanda: podeu filtrar les cerques d'aquelles de les beques que formen part d'una d’una tanda, és a dir, d'una d’una agrupació. Per a més informació, consulteu Com es gestionen les tandes?  

 • Id Beca: número intern que identifica cada beca (per a programació).

 • Id Persona: el PerId personal del l’Id personal de la persona sol·licitant a l'UJIl’UJI

 • Identificació: DNI.

 • Nom: nom de la persona sol·licitant.

 • Estudi: tipus d'estudi d’estudi en què està matriculada. 

 • Estat: en funció del procés en què es troba hi ha diversos estats. Per a conèixer quins n'hi hasón, vegeu Estat de les beques.

 • Sense tanda: feu clic en aquesta opció , quan vulgueu buscar beques que no formen part de cap tanda.

 • Reclamada: marqueu aquesta casella per a buscar les beques que estiguen en algun procés de reclamació (augment de quantia, al·legació o recurs).

És important que tingueu present que el cercador només té capacitat per a mostrar 100 cent resultats. Per tant, si amb els criteris o filtres que fiqueu s'obtenen hi introduïu s’obtenen més resultats, el sistema us mostrarà un missatge d'error, com el de sota, perquè acoteu d’error perquè ajusteu encara més la cerca. 

...

El resultat de la vostra cerca es mostra en la part de sota de la pantalla (Resultats de la cerca de beques). Si voleu consultar una beca, heu de fer-hi doble clic a sobre o polsar Anar a la beca. També teniu el botó  Amb Exportar dades per podreu traslladar-les a un full de càlcul. Disposeu del botó Netejar filtres per a deixar en blanc qualsevol camp de la cerca anterior i fer-ne una de nova. Per a obtenir més informació sobre el funcionament de les Taules de dades, vegeu el document Elements comuns de les aplicacions.

...

Anchor
treballar-beca
treballar-beca
Com es consulten i es treballen les dades

...

d’una beca? 

Una volta cerqueu una beca, per accedir-hi Per accedir i consultar les seues dades d’una beca, cal que feu doble clic a sobre al damunt o polseu el botó Anar a la beca, com s'ha explicat en el punt anterior. Aleshores veureu que, automàticament, s'obri . Automàticament s’obrirà la fitxa de la beca amb totes les dades importades del Ministeri o de l'organisme l’organisme responsable. Les dades apareixen distribuïdes per diferents pestanyes. Cal que les reviseu Heu de revisar-les per a detectar que no hi ha cap error. Heu de tenir present que, en el cas que el la persona sol·licitant estiga matriculat a matriculada en dos estudis diferents l'aplicació , l’aplicació us llançarà un missatge d'avís com el de sotad’avís. Penseu que la beca només pot estar assignada a un únic estudi. Podeu escollir-ne un en la pestanya de les Dades de l’estudi de la matrícula.

...

 • Dades generalsinformació general de la beca. 

 • Domicilis:dades sobre la vivenda de la persona sol·licitant. 

 • Membres:hiconsten les dades sobre els membres de la unitat familiar. 

 • Títolsinformació de consulta sobre els títols anteriors. 

 • Estudisdades sobre l'estudi l’estudi en què està matriculada la persona sol·licitant. 

 • Acadèmics: recopila totes les dades acadèmiques que computen com a criteris per a obtenir la beca. 

 • Declarantací es recullen les dades econòmiques del de la persona sol·licitant com a declarant. 

 • Econòmics: en aquesta pestanya apareixen els indicadors econòmics de la beca, és a dir, els llindars i les dades econòmiques un cop l'organisme l’organisme responsable de la convocatòria les ha creuat contrastades amb Hisenda. 

 • Quanties: hi consten els imports de la beca. 

 • Altres dadespodeu consultar-hi altres dades complementàries del de la persona sol·licitant, així com el certificat acadèmic, el de rendiment acadèmic o el de beques. 

 • Documentsací podeu consultar o demanar documentació a la persona sol·licitant. 

 • Denegacions: recopila tota la informació sobre els motius de les denegacions d'una d’una beca, d'al·legacions, d'augments d’al·legacions, d’augments de quantia o de recursos. 

 • Històric: apartat amb l'històric l’històric de tràmits i estats d'una d’una beca. 

 • Reclamacionsinformació sobre les reclamacions que presenta l'alumnat, ja siga l’alumnat per al·legacions ja siga o per augments de quantia.  

 • Recursos: apareixen totes les dades referents als recursos de reposició que presenta l'alumnat l’alumnat en desacord amb la resolució de la seua beca. 

Podeu modificar dades sempre que la beca estiga PendentTreballada o Incorrecta i, per tant, encara no s'haja s’haja enviat al Ministeri o ja l'haja l’haja retornat amb errors. A més, heu de tenir en compte que si la beca forma part d'una d’una tanda (un paquet) només hi podreu fer canvis mentre estiga activa. Un cop es tanque, queda bloquejada i no s'hi s’hi poden fer modificacions. Per a més informació, vegeuCom es gestionen les tandes?

...

En la pestanya Dades generals es mostren un seguit de camps d'informaciód’informació, dividits en tres blocs, com podeu veure en la imatge següent.: 

...

 • Convocatòria: especifica el tipus de convocatòria en la qual s'ha què s’ha fet la sol·licitud de beca. 

 • Beca concedida: quan aquesta casella està marcada significa que la beca ha estat sigut concedida per l'organisme l’organisme competent.  

 • Circumstància becari/matrícula: es mostra «sí» quan en la matrícula del sol·licitant consta la circumstància de becari /àriao becària

 • Procés: situació en què es troba la beca. 

 • Estat: recordeu que, en cada procés, la beca es pot trobar en diferents estats.  

 • Tanda: número de tanda en què es troba la sol·licitud. Per a obtenir més informació, vegeu Com es gestionen les tandes?  

 • Reclamada: apareix marcada aquesta casella quan el la persona sol·licitant ha presentat algun tipus de reclamació (augment de quantia, al·legació o recurs). 

 • Id Persona: el PerId personal del  l’Id personal de la persona sol·licitant a l'UJIl’UJI

 • Arxiu Temporal: codi identificador que posa assigna el Ministeri.

 • Beca UJI: identificador intern de l'UJI l’UJI que, com s'ha s’ha mencionat, cada curs comença per 1. 

 • Id Beca: número intern que s'utilitza s’utilitza per a la programació. 

 • Identificació: tipus d'identificació d’identificació (NIE, NIF o CIF) i número d'identificaciód’identificació. Podeu definir els tipus d'identificació d’identificació des de la pestanya Mestres. Per a més informació, vegeu Com es configuren els paràmetres de l'aplicaciól’aplicació? 

 • Altra beca: quan l'alumnat ha l’alumnat ha sol·licitat una altra beca.

 • Codi Expedient: també és un número que aporta el Ministeri. 

 • Data Notificació: dia i hora en què s'ha s’ha notificat al sol·licitant la denegació. Penseu que des de l'aplicació l’aplicació només es notifiquen les denegacions d'al·legacions d’al·legacions o augments de quantia. Per a més informació, vegeu Com es configuren i es notifiquen les denegacions? 

 • Membres: nombre de membres de la unitat familiar. 

 • Germans (o fills): nombre de germans o fills (en el cas que la persona sol·licitant siga progenitor o progenitora).

 • Germans fora (o fills): nombre de germans o fills que viuen fora del nucli familiar. 

 • Tipus de família: especifica si és ordinària o nombrosa. Podeu configurar els tipus de família des de l'apartat l’apartat de Mestres. Per a més informació, vegeu Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?

 • Monoparental: aquesta casella apareix marcada quan es tracta d'una d’una família monoparental. 

 • Comunitat Autònoma família nombrosa: mostra la comunitat on consta com a família nombrosa. 

 • Carnet família nombrosa i validesa: en el cas que siga família nombrosa, ací consta el número del carnet i apareixen indicades les dates d'inici d’inici i fi del carnet.

 • Orfandat i Data orfandat: aquesta casella apareix marcada quan el la persona sol·licitant és orfe òrfena i consten les dades des que és orfe d'un òrfena d’un progenitor i d'un d’un segon progenitor. 

 • Minusvalidesa Sol·licitant: s'especifica s’especifica si té alguna cap discapacitat i, en cas que en tinga, es marca amb un 1 de quin grau (del 33% o del 65%, per exemple). Podeu configurar els graus des de la pestanya Mestres. Per a més informació, vegeu Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?

 • Transport urbà: aquest camp apareix marcat quan el la persona sol·licitant ha d'utilitzar d’utilitzar transport urbà per desplaçar-se a la Universitat i s'indica s’indica el nombre de transports que utilitza. 

 • Violència Gènere: aquesta casella apareix marcada si el la persona sol·licitant és víctima de violència de gènere. 

 • Víctima VG: es marca aquesta opció quan és víctima directa de violència de gènere. També es mostra la data des de la qual consta que ho és. 

 • Víctima fill VG: es marca aquesta casella si és fill o filla d'una d’una víctima de violència de gènere i s'indica s’indica la data des de la qual consta que ho és.

 • Professió sustentador: ocupació professional de la persona que sustenta principalment la família. 

 • Autorització renda: si aquesta casella està marcada, significa que el la persona sol·licitant autoritza a l'organisme l’organisme a accedir i consultar les seues dades a Hisenda. Si no ho autoritza, ha de ser el la persona sol·licitant qui aporte aquesta informació. 

...

 • Unitat familiar independent: quan la persona sol·licitant és independent de la unitat familiar. 

 • Ingressos nets anuals: quantitat dels ingressos nets del de la persona sol·licitant quan es declara independent. És la mateixa dada que es mostra en la pestanya Declarant. Per a més informació, vegeu Dades del declarant.

 • Ingressos estranger: quantitat d'ingressos d’ingressos en el cas que algun dels membres de la unitat familiar faça declaració a l'estrangerl’estranger

 • Residència permanent: apareix marcada quan el la persona sol·licitant té la condició de resident residència permanent a Espanya. 

 • Residència treball: aquesta casella està marcada quan el la persona sol·licitant té l'autorització l’autorització de residència de treball.

 • Import lloguer: quantia del lloguer.

 • Tipus Propietat: tipus d'habitatge d’habitatge, com ara vivenda en lloguer o residència o col·legi major. Podeu configurar els tipus de propietat des d'apartat de l’apartat Mestres. Per a més informació, vegeu Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?

Si introduïu o modifiqueu alguna dada d'aquesta d’aquesta pantalla, recordeu que cal que polseu el botó Desa, situat en el marge inferior dret, per a guardar-les en el sistema. 

Anchor
dades-domicili
dades-domicili
Dades del domicili

...

de la persona sol·licitant

En la pestanya Domicilis consten totes les dades referents a la vivenda del de la persona sol·licitant, tant la familiar com la residència que haja indicat en la petició de beca, en el cas que siga diferent de la familiar. Tot i que són dades que s'importen de l'organisme s’importen de l’organisme competent, cal revisar-les i verificar comprovar que són totes correctes. 

...

En la part superior de la pantalla es mostren els domicilis que consten del de la persona sol·licitant. Podeu agregar-ne un , polsant el botó Afegir o consultar, i modificar les dades a través d'd’Editar. En la finestra que s'obri s’obri cal que indiqueu o reviseu les següents dades:

 • Tipus domicili: si es tracta de la vivenda familiar o la residència. Podeu configurar els tipus de domicili des de la pestanya Mestres. Per a més informació, vegeu Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?

 • Altre tipus domicili: en el cas que no siga ni la vivenda familiar ni la residència habitual , s'indica s’indica de quin tipus de domicili es tracta. 

 • Tipus de via, carrer, número, escala, pis i porta: adreça del domicili. Podeu definir els tipus de vies des de la pestanya Mestres. Per a més informació, vegeu Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?

 • Província, Localitat, Codi postal i País. 

 • Tipus de residència: heu d'escollir d’escollir entre una de les opcions que es despleguen.

 • Dates d'inici d’inici i fi del contracte: en el cas que siga una vivenda de lloguer cal que anoteu , heu d’anotar-hi les dates d'inici d’inici i fi acabament del contracte.

 • Import fiança i Import del lloguer: quantia de la fiança i del lloguer de la vivenda. 

 • Identificació de l'arrendadorl’arrendador: NIE, NIF o CIF i el seu nom complet.

 • Nombre arrendataris: nombre de persones que viuen en a la vivenda de lloguer. 

 • Referència cadastral: identificador oficial del bé immoble. 

 • Adquisició habitatge: data en què es va adquirir l'habitatgel’habitatge

 • Residència espanyola: aquesta casella apareix marcada quan el sol·licitant té la residència espanyola. 

 • Gratuït: està marcada quan la residència és gratuïta.   

 • Correspondència: aquesta casella apareix marcada quan és la residència on li arriba el correu postal. 

Recordeu que cal que polseu Desa perquè el sistema guarde les dades que hàgeu introduït o modificat.

...

En el cas que siga una residència de lloguer i hi consten el nombre d'arrendatarisd’arrendataris o arrendatàries, els heu d'incloure d’incloure en la part de sota inferior de la pantalla. Com podeu veure en la imatge de sota, cal Cal que polseu Afegir, indiqueu el Tipus d'identificació d’identificació (NIE, NIF o CIF), la Identificació i el Nom i premeu Actualitzar. Si necessiteu eliminar-ne un, cal que el seleccioneu i polseu Esborrar.  

...

A través de la pestanya Membres,heu de consultar i revisar que les dades sobre els membres que conformen la unitat familiar són correctes. Veureu que en la part superior es mostren els membres que consten en l'expedient l’expedient de la persona sol·licitant.

...

Si heu d'incloure d’incloure un nou membre, heu de polsar Afegir i, a continuació, en el formulari que s'obri s’obri, omplir els camps que es descriuran a continuació en diversos blocs. També podeu eliminar un membre , seleccionant-lo i polsant Esborrar si el seleccioneu i polseu Esborrar,o modificar les dades a través del botó Editar.

En el primer bloc s'especifiquen s’especifiquen les Dades del membre

 • Tipus membre: especifica el tipus de membre. Si és, per exemple, el la persona sol·licitant, el pare o la mare, o un germà o germana. Podeu definir els tipus de membres des de la pestanya Mestres. Per a més informació, vegeu Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?

 • Nom i Cognoms: nom i cognoms del membre. 

 • Sustentador: indica si és el sustentador o sustendadora principal, el o la cònjuge del sustentador principal o altres, i la seua Identificació (NIE, NIF o CIF), la data de Caducitat del NIF i el Número de suport (IDESP/IXESP), és a dir, el codi de l'oficina l’oficina que ha expedit el document identificatiu.

 • Data Naixement, Sexe, i Estat civil: del membre. 

 • No validar identificació: aquesta casella es marca quan, per algun motiu, no es pot validar la identificació d'una d’una persona. Sol passar ocórrer en casos molt puntuals per problemes amb les oficines d'expedició d’expedició dels documents. 

 • Nacionalitat: del membre.  

 • Província d'empadronament d’empadronament i Localitat d'empadronamentd’empadronament: són camps que requereix la Conselleria. 

 • Resident Espanya: aquesta opció apareix marcada quan el membre és resident a Espanya.

 • Universitat: quan el membre, per exemple, és un germà o germana que també està estudiant i s'especifica s’especifica el centre universitari on ho fa. 

 • Codi Estudi: conjunt de números i lletres que identifiquen un estudi. 

 • Estudia fora: aquesta opció es marca en el cas que el membre estudie fora. 

 • Firma vàlida: aquest camp apareix marcat quan el Ministeri reconeix la identitat del membre després de creuar contrastar la informació amb altres bases de dades. Heu de tenir present que si l'alumnat no l’alumnat no autoritza al Ministeri a creuar les dades amb altres institucions, quan fa la sol·licitud, aquesta casella no apareixerà marcada i l'alumnat haurà d'aportar l’alumnat haurà d’aportar la documentació física acreditativa. 

 • Situació Laboral: indica la situació laboral en què es troba el membre. Es pot escollir una opció del desplegable.  

 • Localitat treball: municipi on treballa. 

 • Professió: es pot seleccionar una opció del desplegable. 

 • Tipus minusvalidesa: si el membre té reconeguda una discapacitat, ací s'indica s’indica si és del 33, 65 o 80%80 %. També hi consta la data de la resolució de la minusvalidesa i la data de fi de la minusvalidesa i la comunitat expedidora del certificat de discapacitat. Podeu definir els graus de minusvalidesa des de la pestanya Mestres. Per a més informació, vegeu Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?

 • Conviu fills majors 25: aquesta casella es marca quan el membre conviu amb fills majors de 25 anys.

 • Custòdia o Custòdia compartida: es marca una d'aquestes d’aquestes opcions quan el membre té la custòdia o la custòdia compartida de la persona sol·licitant. 

En el següent bloc s'especifiquen s’especifiquen les següents dades econòmiques:

 • Percentatge activitats econòmiques

 • Import d'activitats d’activitats econòmiques

 • Import rendes estrangeres: en el cas que hi haja una renda estrangera s'anota l'import se n’indica l’import i se selecciona el Tipus de moneda. Podeu definir els tipus de monedes des de la pestanya Mestres. Per a més informació, vegeu Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?

 • Presenta renda: aquesta casella es marca quan el membre presenta la declaració de la renda. 

 • Rendes Espanya, Rendes Navarra, Rendes País Basc: aquestes opcions es marquen quan es presenta la declaració de la renda a Espanya o, específicament, a Navarra o el País Basc, que tenen les competències transferides. 

 • Conviu parella: es marca aquesta casella quan el membre conviu en parella.  

 • Pensió compensatòria: es marca quan percep algun tipus de pensió compensatòria. 

 • Ingressos propis: aquesta opció queda marcada quan el membre té ingressos propis.

 • Revisió minusvalidesa MEC: es marca aquesta casella quan el Ministeri ha revisat el certificat de discapacitat.  

 • Revisió minusvalidesa UT: marcada quan la Unitat de Tractament de l'UJI l’UJI ha revisat el certificat de discapacitat.  

 • Arrendatari de familiar: aquesta casella es marca quan el membre està vivint viu en un habitatge de lloguer d'un d’un familiar. S'indica S’indica el NIF de l'arrendatari i l'l’arrendatari i l’Import del preu del lloguer. 

Recordeu que per a guardar les dades que introduïu o modifiqueu heu de polsar el botó Desar.

...

Si el membre té alguna empresa, les dades es mostren en la part inferior de sota de la pantalla (Dades econòmics). Com podeu observar en la imatge de sota, cal que polseuHeu de polsar Afegir i, a continuació, anoteu anotar el Nom de la Societat, el CIF de la Societat, el Percentatge de participació i l'l’Import de participació. Finalment, polseu Actualitzar. Si voleu eliminar les dades que hi consten, les seleccioneu i premeu Esborrar

...

En la pestanya Títols, consta la informació dels estudis que tinga el sol·licitant. Com podeu veure en la imatge de sotaAixí, en la taula apareixen les dades del títol: Codi Nom del títol i Nom i Codi de tipus de nivell. És una pantalla només de consulta, ja que no podeu fer-hi cap canvi.

...

Anchor
estudis
estudis
Dades de

...

l’estudi de la matrícula 

En la pestanya Estudis es mostren les dades de l'estudi l’estudi en què està matriculada la persona sol·licitant de la beca. Cal que comproveu que són correctes. És important que reviseu que apareix el Codi Ruct, ja que és un camp obligatori. 

...

Dades Estudi

 • Estudi: nom i codi de l'estudil’estudi. A més, si apareix marcada la casella Doble titulació, significarà que la persona està matriculada en un doble grau. 

 • Nombre cursos: nombre total de cursos de l'estudil’estudi

 • Crèdits Estudi: nombre de crèdits de l'estudil’estudi

 • Crèdits Beca Completa: nombre mínim de crèdits necessaris per a optar a la beca completa. 

 • Crèdits Beca Parcial: nombre mínim de crèdits necessaris per a optar a la beca parcial. 

 • Tècnica: indica si és un estudi tècnic o no. 

 • Presencial: informa de si l'estudi l’estudi és presencial o no. 

 • Sense docència: especifica si l'estudi l’estudi és amb docència o sense. 

 • Branca: informa de l'àmbit l’àmbit acadèmic de l'estudi l’estudi (SA, per exemple, significa de la branca de la salut o SO de les ciències socials).

...

 • Codi UJI: codi que identifica l'estudi de l'UJIl’estudi de l’UJI.

 • Codi Ruct: codi del Ministeri que identifica l'estudil’estudi

 • Nom: nom complet de l'estudil’estudi

 • Crèdits: nombre total de crèdits.

 • Cursos: nombre total de cursos. 

 • Codi centre: codi que identifica el centre que imparteix l'estudil’estudi

 • Nom centre: nom del centre que imparteix l'estudil’estudi

Matrícula:

...

 • Tipus Família: informa del tipus de família del de la persona sol·licitant. Podeu definir els tipus de famílies des de la pestanya Mestres. Per a més informació, vegeu Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?

 • Becari: si consta o no com a becari /àriao becària.

 • Matrícula: el tipus de matrícula que ha realitzatformalitzat

Si modifiqueu o introduïu alguna dada, recordeu que heu de polsar el botó Desa per a registrar-les en el sistema. 

Anchor
academiques
academiques
Dades acadèmiques

...

de la persona sol·licitant

Com amb la resta de pestanyes, a en Acadèmics consten les dades que s'importen s’importen del Ministeri o de l'organisme l’organisme responsable, tot i que també les podeu modificar i introduir-les manualment. Aquesta pantalla recull totes les dades acadèmiques que computen com a criteris de la beca. 

...

En aquesta pestanya , apareixen els següents camps d'informaciód’informació, separats per blocs:

Estudis anteriors: 

 • Té títol universitari: quan el sol·licitant té un estudi anterior, aquesta casella apareix marcada i seguidament el nom i el tipus de titulació.

 • Ruct: codi del Ministeri que identifica l'estudil’estudi

 • UJI: codi de l'UJI l’UJI i nom de l'l’Estudi. 

 • Curs acadèmic: any del curs acadèmic anterior. 

 • Causa altres: quan hi ha un buit en els estudis (una aturada durant un any, per exemple), en aquest camp s'apunta se n’indica el motiu. 

 • Té alguna beca parcial: aquesta casella apareix marcada quan el la persona sol·licitant té una beca parcial. 

...

 • Codi Titulació Accés: codi de l'estudi amb el qual s'accedeix l’estudi amb què s’accedeix al màster. 

 • Estudi no universitari homologat: aquesta opció apareix marcada quan s'accedeix des d'un s’accedeix des d’un estudi no universitari homologat. 

 • Títol Espanyol: aquesta casella es mostra marcada quan es tracta d'un d’un títol espanyol. 

 • Universitat Accés: codi de la Universitat des de la qual s'accedeix que s’accedeix al màster. L'UJIL’UJI, per exemple, té el codi 400. 

...

 • Nota mitjana/accés: nota mitjana del curs anterior o nota d'accés d’accés a la universitat. 

 • Nota mitjana sense suspens: nota mitjana sense comptar els suspensos. 

 • Nota específica: nota d'accés d’accés a la universitat. 

 • Procedència nota: origen de la nota. Hi ha els següents codis: 

  • 01: per a les notes de proves d'accés d’accés i cicles formatius. 

  • 02: per a les notes de cicles formatius de grau superior. 

  • 03: per a la resta ja siguen, per exemple, d'altres d’altres universitats, de l'estranger l’estranger o de majors de 25 o 45 anys, entre d'altresd’altres

 • Crèdits per a beca: nombre de crèdits matriculats en la primera convocatòria que entren en la beca. 

 • Crèdits superats: nombre de crèdits superats el curs anterior. 

 • % Crèdits suspesos: percentatge de crèdits suspesos respecte del total de matriculats. 

 • Crèdits convalidats: nombre de crèdits convalidats. 

 • Crèdits COVID: nombre de crèdits dels quals no s'ha de què no s’ha pogut examinar per culpa de la COVID-19.

 • Concedides: nombre de beques concedides a la persona sol·licitant. 

 • Nota mitjana/màster: nota mitjana. 

 • Beca curs anterior: aquesta casella apareix marcada quan el sol·licitant va obtenir una beca durant el curs anterior. 

 • Beca parcial: aquesta casella es mostra marcada quan va obtenir una beca parcial. 

 • Condició becari: apareix marcada quan el la persona sol·licitant té la condició de becari becària en la matrícula. 

 • Rendiment acadèmic: aquesta casella apareix marcada quan l'alumnat l’alumnat ha complit el rendiment acadèmic estipulat. 

...

 • Crèdits matriculats: nombre total de crèdits matriculats durant el curs actual. 

 • Crèdits convalidats: nombre de crèdits convalidats. 

 • Crèdits pendents de convalidació: nombre de crèdits que estan pendents de convalidació. 

 • Crèdits fora beca: nombre de crèdits fora de la beca. 

 • Crèdits per a beca: nombre de crèdits matriculats per a optar a la beca. 

 • Nombre semestres: nombre dels semestres en què s'ha matriculat el s’ha matriculat la persona sol·licitant. 

 • Crèdits complements form.: nombre de crèdits de complements de formació (alumnat de màster o de doctorat). 

 • Nombre del curs: curs en què s'ha matriculat el s’ha matriculat la persona sol·licitant. 

 • Crèdits per finalitzar: nombre de crèdits que li falten per finalitzar l'estudil’estudi

 • Crèdits primera: nombre de crèdits en què s'ha s’ha matriculat en primera matrícula. També consten el nombre dels que s'ha s’ha matriculat en segona, tercera, tercera i posteriors i quarta i posteriors. 

 • Beca parcial: aquesta casella apareix marcada quan opta a una beca parcial. 

 • Té títol: apareix marcat quan disposa d'un d’un altre títol. 

 • Limitació crèdits: aquest camp apareix marcat quan l'estudi l’estudi té una limitació de crèdits. D'aquesta D’aquesta manera, el la persona sol·licitant pot optar a una beca completa, malgrat que no estiga matriculat matriculada del mínim de crèdits obligatoris. 

 • Limitació crèdits fi estudis: quan el sol·licitant té a la persona sol·licitant li resten menys de 60 crèdits per a acabar l'estudil’estudi

 • Matrícula parcial: quan l'alumnat s'ha matriculat d'un l’alumnat s’ha matriculat d’un nombre inferior de crèdits i, per tant, pot sol·licitar una beca parcial. 

 • MECD i segona matrícula: aquesta casella apareix marcada quan els crèdits de segona matrícula o posteriors poden optar a beca. 

Després de revisar que les dades de la beca són correctes, primer cal que polseu el botó Actualitza curs anterior per a importar les dades acadèmiques del de la persona sol·licitant del curs anterior i, posteriorment, cal que polseu Actualitza curs actual, per fer el mateix amb el curs vigent. Finalment, heu de prémer Calcula proposta, perquè el sistema calcule automàticament, d'acord d’acord a les dades acadèmiques, si el la persona sol·licitant pot ser o no beneficiari beneficiària de la beca. 

...

Quan polseu el botó Calcula proposta, el sistema mostrarà un missatge per a informar-vos que la beca ha passat de l'estat l’estat Pendent a Treballada. Significa que l'UJI l’UJI fa una proposta d'ajuts d’ajuts que ha de traslladar a l'organisme l’organisme responsable. Per tant, un cop polseu Calcula proposta podreu veure aquests conceptes en la pestanya Quanties. Podeu calcular la proposta tantes vegades com vulgueu, però heu de tenir present que cada cop que ho feu s'esborren i s'actualitzen s’esborren i s’actualitzen les dades de la pestanya Quanties. Per a més informació, vegeu Quanties de la beca.

...

 • Cal que la beca estiga Pendent, Treballada o Incorrecta. Si no està en un d'aquests d’aquests estats, el sistema us llançarà un missatge d'avís d’avís com el següent:

...

 • Cal que estiguen completes totes les dades acadèmiques del de la persona sol·licitant. 

...

 • Si la beca té denegacions no es podrà calcular i el sistema us mostrarà un missatge com aquest. 

...

Quan falten dades o documentació o quan l'alumnat l’alumnat ha anul·lat la matrícula o la sol·licitud de beca no podreu calcular la proposta. Haureu d'anar d’anar a la pestanya Dades generals i canviar l'estat l’estat de la beca manualment a Denegada UJI, com podeu veure en la imatge de sota. Posteriorment, a més, en la pestanya de Denegacions haureu d'especificard’especificar-ne el motiu. Per a més informació, vegeu Informació de les denegacions.

...

És important destacar que, quan la beca està Treballada o Denegada UJI, això significa que ja la podeu enviar a l'organisme l’organisme responsable. En el cas del Ministeri ho heu de fer a través de tandes i en el cas de la Conselleria a través d'un d’un fitxer de text. Podeu obtenir més informació en Com es gestionen les tandes?  

Podeu modificar qualsevol dada que aparega en la pestanya Acadèmics, de forma manual. A més, si necessiteu canviar algun cap valor i no voleu que es torne a calcular la proposta, heu de polsar Bloqueja acadèmics. ServeixAixò serveix, per exemple, per als alumnes que venen d'una altra universitat i que no tenen les a l’alumnat que procedeix d’una altra universitat, de què no hi ha dades acadèmiques del curs anterior en el sistema i cal que heu d’introduir-les introduïu de forma manual. Per a guardar qualsevol modificació que feu recordeu que heu de polsar Desa

...

Anchor
declarant
declarant
Dades

...

de la persona declarant

En la pestanya Declarant consten les dades econòmiques del de la persona declarant, és a dir, del de la persona sol·licitant de la beca quan es declara independent de la unitat familiar.  

 • Declarant: nom i cognoms del de la persona sol·licitant. 

 • Localitat: localitat on s'ha s’ha presentat la sol·licitud. Ara sempre apareix indicat que s'ha s’ha fet a en la Seu Electrònica, ja que les sol·licituds es tramiten de forma telemàtica.  

 • Data: dia en què s'ha s’ha fet la sol·licitud. 

 • Ingressos anuals: import total dels ingressos anuals en el cas que el la persona sol·licitant declare ser independent de la unitat familiar. Aquesta dada és la mateixa que consta a en la pestanya de Dades generals de la beca.  

Informació de la persona que dona el consentiment: sol coincidir amb el la persona declarant, però quan és menor d'edatd’edat, consten les dades, per exemple, del tutor o tutora legal. 

 • Tipus membre: indica el tipus de membre, si és, per exemple, el pare, la mare, el tutor o tutora, entre altresd’altres

 • Identificació: NIF, NIE o CIF. 

 • Valor: número d'identificaciód’identificació

Informació de l'ocupadorl’ocupador: informació sobre el lloc de treball del de la persona sol·licitant.

 • Independent: un cop verifiqueu la situació del de la persona sol·licitant, manualment, des del Negociat de beques heu d'especificar si l'alumne Beques, heu d’especificar si l’alumnat és independent o no.  

 • Inem: és un camp obsolet. Indica si el la persona sol·licitant està en situació de desocupació i està cobrant cobra una prestació d'aturd’atur

 • Rendes Estranger: indica si té o no rendes a l'estranger l’estranger i en el camp Quantia recull l'import l’import total. És una informació que també consta en la pestanya de Dades generals de la beca. Cal que tingueu en compte que en aquest camp l'import ha d'aparèixer l’import ha d’aparèixer en euros. Per tant, si l'alumnat l'ha ficat en l’alumnat l’ha indicat un altre tipus de moneda, l'ho haureu de calcular. 

 • Últim curs, Curs pendent i Curs anterior: són camps obsolets que ara sempre apareixen en blanc. 

Com en altres pestanyes podeu modificar alguns camps o introduir-hi dades. Recordeu que heu de polsar Desa per a registrar-les en el sistema. 

...

Anchor
indicadors
indicadors
Indicadors econòmics de la beca 

L'organisme L’organisme responsable creua contrasta les dades de la sol·licitud de beca amb Hisenda per a comprovar si s'ajusten s’ajusten als criteris econòmics. A través de la pestanya Econòmics podeu consultar les dades econòmiques del de la persona sol·licitant i els indicadors de les beques per a veure si es troba dins dels llindars per tal de poder obtenir la beca. 

Com podeu veure en la imatge superior Hi consten les següents dades: 

 • Renda: import total de la renda del de la persona sol·licitant. 

 • Capital mobiliari: import dels rendiments del capital mobiliari. 

 • Volum de negoci: en el cas que tinga una empresa s'especifica l'import , s’especifica l’import net de la xifra de negoci. 

 • Deduccions: import de les deduccions fiscals.

...

 • Límit de taxes: especifica el llindar màxim de renda per a poder obtenir l'exempció l’exempció de taxes i indica amb un o un No si el sol·licitant s'ajusta la persona sol·licitant s’ajusta a aquest criteri. 

 • Límit de residència: com en el cas anterior, mostra el llindar de renda per residència. 

 • Límit de patrimoni: també indica la quantitat màxima per a patrimoni. 

...

 • Límit de becari: com en els casos anteriors, s'especifica s’especifica el llindar del becari /àriao becària, en aquest cas, per a obtenir la beca general. 

 • Límit de compensatòria: el llindar per a variables per coeficient. 

Com en la resta de pestanyes, si introduïu o modifiqueu alguna dada, heu de polsar Desa per a registrar-les en el sistema. 

...

Anchor
quanties-beca
quanties-beca
Quanties de la beca

A través de la pestanya Quanties podeu consultar els imports de la beca. Com s'ha s’ha mencionat, l'UJI l’UJI fa una proposta de concessió de beca amb l'exempció l’exempció de taxes o ajuts de residència i/o transport quan el la persona sol·licitant compleix els requisits acadèmics i, després, és el Ministeri qui decideix si se li atorga algun cap altre ajut en funció de les variables per coeficient i el pressupost. Com podeu veure en la imatge de sota, en  En aquesta pantalla apareix el Codi, la descripció de la Quantia i l'l’Import exacte que percebrà el la persona sol·licitant. Disposeu del botó Ajudes si necessiteu calcular els imports que pot percebre el la persona sol·licitant. Aquest botó fa exactament el mateix la mateixa funció que el botó Calcula proposta de la pestanya Acadèmics. Podeu ampliar la informació en Dades acadèmiques del de la persona sol·licitant.

...

Podeu definir els tipus de quanties de les beques des de la pestanya Mestres. Podeu obtenir més informació en el punt Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?

Anchor
dades-complementaries
dades-complementaries
Altres dades complementàries

...

de la persona sol·licitant

En la pestanya Altres Dades podeu consultar altres dades personals del de la persona sol·licitant, com ara el telèfon o el número de compte, a més d'incloure d’incloure-hi diversos enllaços directes a informació acadèmica. 

Com podeu veure en la imatge de sota, en En aquesta pantalla , consten les següents dades: 

 • Telèfons i Email adreça electrònica

 • Número de compte: amb els codis d'entitatd’entitat, sucursal, DC, compte i IBAN.

 • Observacions: camp que recull els comentaris que ha pogut incloure l'alumnat l’alumnat en la seua sol·licitud. 

Recordeu que si introduïu o modifiqueu qualsevol dada heu de polsar Desa per a registrar-les en el sistema. 

...

A més, disposeu de diversos botons per a accedir a la següent informació: 

 • Horari de l'alumne/a: l'aplicació l’alumnat: l’aplicació genera directament un document que mostra l'horari l’horari detallat del sol·licitant. 

...

 • Certificat acadèmic: polsant aquest botó es genera un document PDF amb el llistat d'assignatures de l'UJI d’assignatures de l’UJI superades i matriculades i el detall de crèdits, convocatòria i qualificació. 

...

 • Rendiment acadèmic: s'obri l'eina de l'IGLU on heu d'escollir l's’obri l’eina de l’IGLU on heu d’escollir l’Idioma del document, el Curs Acadèmic i l'l’Estudi. Aleshores veureu que , en la part de sota, apareix Lanzar PDF o Lanzar xml, per a generar el document en el format que vulgueu. 

...

 • Certificat acadèmic beques: com en el cas anterior, s'obri s’obri una pantalla d'IGLU d’IGLU on heu d'escollir l'd’escollir l’Idioma, l'l’Estudi del Curs Acadèmic que voleu consultar i l'l’Estudi del Curs Anterior. Podeu obtenir el document polsant sobre si premeu Lanzar PDF o Lanzar xml. És un document que se sol obtenir quan hi ha un trasllat a una altra universitat. 

...

A través de la pestanya Documents,podeu demanar al a la persona sol·licitant algun tipus de documentació o consultar si ja l'ha aportatl’ha aportada, si és correcta i validar-la. Per a requerir un document, primer l'heu d'agregar l’heu d’agregar a través del botó Afegir. A continuació, cal que seleccioneu el Tipus de document entre les opcions que es despleguen i polseu Actualitzar. Podeu afegir tants documents com necessiteu. 

...

Posteriorment, el seleccioneu i premeu el botó Notificar documentació per a enviar-li un correu electrònic a l'alumnat reclamant l’alumnat en què li requeriu el document. En la finestra que s'obri, com podeu veure en la imatge de sota, cal que indiqueu que és s’obri, heu d’indicar que és una notificació de documentació Pendent. Teniu un camp de Text opcional per a escriure el contingut del missatge que voleu que reba l'alumnatl’alumnat.  Finalment, cal que polseu Enviar notificació. Fixeu-vos que, en aquest moment, s'haurà s’haurà fixat la Data sol·licita, és a dir, el dia en què s'ha s’ha fet la petició de la documentació. 

...

Quan l'alumnat sol·licitant l’alumnat sol·licitant aporta la documentació requerida, apareix en la columna Fitxer, com podeu veure en la imatge de sota. Heu de polsar-hi per a sobre per descarregar l'arxiu descarregar-vos-en l’arxiu i consultar si és correcte. Un cop comproveu que la documentació està bé, podeu fer doble clic a sobre, marcar la casella Validat i prémer Actualitzar. Fixeu-vos que quan l'alumnat l’alumnat aporta la documentació també queda registrada la Data adjunta. Finalment, heu de polsar el botó Notificar documentació i indicar que és una notificació Correcta per comunicar a l'alumnat l’alumnat que el document que ha aportat és correcte. En aquest cas, també podeu escriure el contingut que considereu en el camp Text opcional. Després de confirmar que la documentació és vàlida i de comunicar-ho al a la persona sol·licitant, la beca pot passar a l'estat l’estat de Pendent per a tornar a ser treballada i, posteriorment, enviada al Ministeri. Recordeu que podeu canviar l'estat d'una l’estat d’una beca des de la pestanya de Dades generals de la beca.

...

En la part de sota d'aquesta pantalla, teniu l'inferior d’aquesta pantalla teniu l’Històric de les notificacions sobre documentació que s'han s’han comunicat a la persona sol·licitant. En la taula es mostra la Data, l'l’Assumpte, les adreces electròniques a les quals s'ha fet l'enviament què s’ha fet l’enviament (Enviat a) i el Text. Podeu consultar el contingut íntegre del missatge passant si passeu el cursor per sobre damunt de la icona de la informació Image Removed, com podeu veure en la següent imatge. 

Status
titleArchivo adjunto rchivAdesc adjuonocidootdesoocido
:

...

Anchor
denegacions
denegacions
Informació de les denegacions 

En la pestanya Denegacions es mostren les denegacions i els motius. Recordeu que poden haver-hi denegacions a una beca, a una al·legació, a un augment de quantia o a un recurs. Si necessiteu agregar-ne una, de forma manual, cal que premeu Afegir, seleccioneu el motiu del desplegable, apunteu l'l’Ordre i polseu Actualitzar. L'L’Ordre fa referència al procés de denegació al qual a què està relacionat. Així, per exemple, si la beca es denega, en primera instància, per pel fet de superar els llindars dels valors cadastrals l'ordre , l’ordre serà 1, però si el la persona sol·licitant presenta una reclamació i , aquesta , també es denega l'ordre , l’ordre ja serà 2, perquè és d'un d’un altre procés. Podeu definir els diferents motius de les denegacions des de l'apartat l’apartat Mestres. Per a més informació, vegeu Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?

...

Recordeu que l'UJI l’UJI només denega beques per anul·lació de matrícula, per documentació incompleta, perquè l'alumnat l’alumnat cancel·la la sol·licitud o perquè és el segon estudi de les mateixes característiques que cursa (grau o màster). Cal insistir que només podreu denegar una beca o modificar les denegacions quan estiga Pendent, Treballada o Incorrecta. Si no es troba en un d'aquests d’aquests estats, l'aplicació l’aplicació us llançarà un missatge d'avís d’avís com el de sota.següent: 

...

Anchor
historic
historic
Històric de tràmits i estats de la sol·licitud de beca 

A En la pestanya Històric podeu escriure observacions internes durant la gestió i tramitació d'una d’una beca perquè queden registrades en l'aplicació. Com podeu veure en la imatge de sota, només l’aplicació. Només cal que escriviu el comentari en el camp Observacions UJI i, a continuació, polseu Desa. En la taula immediatament inferior podeu consultar l'Històric d'observacions l’Històric d’observacions amb la informació del Curs acadèmic, la Convocatòria i el contingut de les mateixes d’aquestes (Observacions UJI). Finalment, la segona taula de sota inferior recull l'l’Històric dels estats de la beca, amb tots els moviments o gestions que s'han s’han fet sobre una sol·licitud. Podeu consultar la Data, l'l’Usuari/ària que l'els ha fet, la Convocatòria, en quin Procés i Estat es troba, si està Concedida, si està Reclamada, a quina Tanda pertany (número de tanda) i la Data de notificació (en el cas que s'haja s’haja denegat). 

...

Anchor
reclamacions
reclamacions
Informació de les reclamacions

Si el la persona sol·licitant presenta algun tipus de reclamació , siga per denegació de beca siga o per augment de quantia, es registra en la pestanya Reclamacions. Com podeu veure en la pantalla de sota, es  S’hi mostra el número de Sol·licitud, el número de Registre, l'any de l'l’any de l’Exercici, la data i l'hora l’hora en què es va presentar la sol·licitud (Presentació Sol·licitud), el dia i l'hora l’hora en què s'ha s’ha validat la reclamació (Sol·licitud Validada), l'l’Estat en què es troba (Estimada o Desestimada) i, en el cas que s'haja s’haja denegat, la data i hora de la desestimació (Data notificació). Recordeu que a través de l'aplicació l’aplicació només es notifiquen les denegacions de reclamacions, ja siguen al·legacions , ja siguen o augments de quantia. Podeu ampliar la informació en Com es configuren i es notifiquen les denegacions? Ací, si seleccioneu Si seleccioneu la reclamació, en la part de sota, podeu consultar o afegir Observacionsles Observacions o afegir-ne. A través del botó Afegir podeu agregar una reclamació, de forma manual, i amb el botó Esborrar, eliminar-la. Cal subratllar que la icona de la columna Web us adreça dirigeix directament a la pàgina de Gestió de sol·licituds SGDE, on podeu consultar el detall de la reclamació, la documentació que ha aportat el la persona sol·licitant i l'estat l’estat en què es troba. Per a més informació, consulteu el punt Com es gestionen les reclamacions i els recursos?

...

En la pestanya Recursos heu de registrar, manualment, tota la informació dels recursos de reposició que presenta el la persona sol·licitant , en última instància, quan no està d'acord d’acord amb la resolució de la seua beca. Com podeu veure en la imatge de sota, heu d'especificarHi heu d’especificar

 • Anys becari: el nombre d'anys d’anys que la persona sol·licitant ha sigut becària. 

 • Matriculat curs posterior: indiqueu si està matriculat matriculada del curs següent a la sol·licitud.  

 • Canvi d'estudisd’estudisespecifiqueu si l'alumnat ha canviat d'estudisl’alumnat ha canviat d’estudis

 • Estimació: ací s'indica s’indica si el recurs ha estat s’ha estimat o no. 

 • Justificació de la proposta: camp pensat per tal que anoteu a indicar-hi el motiu de l'estimació l’estimació o de la denegació del recurs. 

Un cop ficades vegada introduïdes les dades, heu de polsar el botó Desa. Si l'heu d'eliminarl’heu d’eliminar, cal que polseu Esborrar Recurs

...

En la part de sota de la pantalla, s'especifiquen inferior s’especifiquen, en dues taules, les quanties que reclama el la persona sol·licitant (Ajudes reclamades) i les que proposa el Jurat jurat de beques (Ajudes propostes). En ambdós casos, per a agregar un tipus d'ajut d’ajuda heu de polsar Afegir, seleccionar la Quantia i polsar Desa. Veureu que automàticament es posa hi apareix el Codi i l'l’Import de l'ajudal’ajuda. 

En aquesta pantalla també disposeu del botó Recupera informació per a refrescar i actualitzar les dades de l'expedient del de l’expedient de la persona sol·licitant i Imprimeix per a obtenir una còpia en PDF de l'informe l’informe del recurs. Per a més informació, vegeu Com es gestionen les reclamacions i els recursos?

...

Les tandes són paquets o agrupacions de beques de les mateixes característiques per a treballar-les de forma conjunta i, posteriorment, enviar-les a l'òrgan l’òrgan competent. És important que tingueu en compte que, per a poder-les enviar i processar, les beques d'una d’una tanda han de ser del mateix curs, convocatòria i han de trobar-se en el mateix estat (Treballada o Denegada). Podeu buscar o definir noves tandes des de la pestanya Gestió de tandes del menú principal de l'aplicaciól’aplicació

Anchor
cercar-tandes
cercar-tandes
Cercar tandes

En la part superior de la pantalla disposeu d'unsd’uns Filtres per a buscar tandes per Curs, Convocatòria, número de tanda (Tanda Id), text de la Descripció de la tanda o per si estan Actives o no. Una vegada establiu els filtres, podeu polsar Recerca. Disposeu, a més, del botó Netejar filtres per a deixar en blanc qualsevol camp de cerca anterior i fer-ne una de nova. Cal destacar que el número de tanda (Tanda Id) és un número que cada curs comença des d'1 d’1 (o des del número acordat). 

...

En la taula de la part de sota inferior es visualitzaran totes les tandes que coincidisquen amb els filtres de cerca que hàgeu especificat. Com podeu veure en la imatge de sota, es Es mostra el número de Tanda, el Curs, la Convocatòria, la Descripció i si està Activa o no. També poden aparèixer-hi tres dates:

 • Data enviament: quan la tanda ja s'ha s’ha enviat al Ministeri

 • Data Notificació: quan es tracta d'un d’un paquet de beques denegades i ja s'ha s’ha comunicat als sol·licitants. Per a més informació, vegeu Com es configuren i es notifiquen les denegacions?

 • Data Reunió Jurat: data de la reunió del jurat de l'UJI l’UJI que estudia cadascuna de les beques concedides on hi ha una reclamació d'augment d’augment de quantia per determinar si es concedeix o es denega. Cal que fiqueu, manualment, en aquesta columna la data de la reunió i de la resolució quan es comunica al Ministeri la concessió o denegació de l'augment l’augment de la quantia.  

Fixeu-vos que si seleccioneu una tanda, en la part de sota, podeu consultar un Resum dels estats de les beques que formen part d'aquest d’aquest paquet. En l'exemple de sota l’exemple inferior podeu veure com que hi ha 8 beques treballades i 8 sense notificar. 

...

Podeu agregar una tanda per englobar beques de les mateixes característiques i treballar-les de forma conjunta. Per crear una tanda cal que polseu el botó Afegir; seguidament, indiqueu el número de Tanda (recordeu que cada curs comença per 1), l'any l’any del Curs acadèmic, la Convocatòria, una breu Descripció i marqueu la casella Activa si voleu que estiga operativa i puga incloure-hi beques i, finalment, polseu Actualitzar. Si necessiteu eliminar una tanda, cal que la seleccioneu i polseu el botó Esborrar. Quan treballeu amb tandes heu de tenir en comptes aquestes consideracions: 

 • Només podreu modificar o treballar aquelles beques que estiguen en una tanda activa, ja que, quan es tanca una tanda, les beques queden bloquejades i no s'hi pot s’hi pot fer cap modificació, independentment de l'estat l’estat en què es troben.

 • Per a aplicar canvis en una beca d'una d’una tanda no activa, l'hauríeu l’heu de traure d'aquest d’aquest paquet i desvincular-la de la tanda inactiva.

 • Només podeu suprimir tandes que no tinguen beques incloses

 • Hi ha unes tandes que genera automàticament l'aplicaciól’aplicació. Són aquelles que agrupen les beques que han estat concedides pel Ministeri però que també havien estat sol·licitades a la Conselleria. Així, el sistema denega, de forma automàtica, les beques de la convocatòria de la Conselleria, ja que són incompatibles amb les del Ministeri i, alhora, les engloba en una tanda sota el nom Denegades a Conselleria per a beca Ministeri

...

Anchor
incloure
incloure
Incloure beques en una tanda 

Un cop Una vegada creada la tanda i sempre que estiga activa, podeu agregar-hi beques. Cal que aneu Heu d’anar a la fitxa de cada beca (buscant-la a través de Recerca de beques) i, en concret, a la pestanya Dades generals. Com podeu veure en la imatge de sota, cal que seleccioneu Heu de seleccionar la Tanda en la qual què la voleu incloure. Només podreu vincular-les a tandes que estiguen actives. Recordeu que per a poder enviar una tanda, cal que les beques que en formen part estiguen han d’estar totes en el mateix estat (Treballada o Denegada). 

...

Anchor
enviar-tanda
enviar-tanda
Treballar i enviar una tanda

Les beques treballades s'envien s’envien a través de tandes al Ministeri i a través d'un d’un fitxer de text a la Conselleria, com es detalla a continuació. 

...

Quan hàgeu treballat les beques d'una d’una tanda, és a dir, actualitzat i verificat les dades i calculat la proposta, podeu enviar-les al Ministeri. Per a més informació, vegeu Com es consulten i es treballen les dades d’una beca? És important que tingueu present que només podeu enviar tandes que estiguen actives amb beques que es troben totes en estat Treballada o Denegada, però no barrejades. Per a enviar una tanda cal que , aneu a l'apartat l’apartat Gestió de tandes, seleccioneu la tanda i seguiu aquestes indicacions a través del botó AccionsPreparar enviament > Enviar tanda > Llistat errors > Processar resultats. A continuació es detallarà el procediment.

...

Primer heu de preparar l'enviament l’enviament de les beques amb la proposta per a ser concedides o denegades. Quan tingueu tancada una tanda podeu polsar el botó Preparar enviament per a remetre la proposta de l'UJI l’UJI al Ministeri. A continuació, heu de comprovar que es mostra un missatge que confirma que la tanda està correcta per a ser enviada. 

...

Si hi ha algun cap error, com ara que la tanda té beques de diferents estats o que falten dades, es mostrarà en la pantalla un missatge d'errord’error

...

Abans de fer efectiu l'enviament l’enviament de la tanda, podeu consultar el detall dels errors en la pestanya Errors de tanda. En aquesta pantalla, podeu veure el número de Tanda, l'l’Id de la Beca, el número de la Beca Uji i la descripció de l'l’Error. També podeu buscar els errors d'una d’una Tanda o Beca determinada ficant si introduïu el número de tanda o el número de beca UJI i polsant premeu el botó Recerca. En la taula, podeu fer doble clic sobre la beca per a situar-vos en la seua fitxa o marcar-la i polsar Anar a la beca. Aleshores heu de mirar de resoldre els errors o traure les beques amb errors de la tanda per a poder enviar-la. Per a més informació, vegeuCom es consulten i es treballen les dades d’una beca? És important destacar que fins que no aparega la confirmació de què que la tanda està correcta, no podreu fer el següent pas i fer efectiu l'enviamentl’enviament

...

En segon lloc, cal que envieu la tanda. Un cop vegada que es confirma que la tanda és correcta, la podeu remetre al Ministeri polsant el botó Enviar tanda. En aquest moment, el Ministeri rep el paquet i determina si totes les dades són correctes o no. 

Seguidament, en tercer lloc, heu de comprovar que la tanda ha estat sigut enviada correctament. A través del botó Llistat Errors podeu mirar si s'ha s’ha detectat algun error en la tanda o si la tanda ha estat enviada correctament. Es poden produir dos supòsits:

 • Una opció és que es genere un fitxer amb els errors detectats, com el de l'exemple de sota.l’exemple següent:

...

 • I l'altra l’altra opció, quan no es detecta cap error, és que l'aplicació l’aplicació mostre un missatge informant-vos i us informe que la tanda ha estat enviada s’ha enviat satisfactòriament. 

...

Tant si es detecten errors com si apareix el missatge d'Enhorabona d’enhorabona això significarà que ja podeu processar la tanda.

En quart i últim lloc, heu de processar els resultats del Ministeri. Cal que polseu el botó Processar resultats per a bolcar en el sistema la resposta del Ministeri. En aquest moment, totes les beques que tinguen un error passen a l'estat d'l’estat d’Incorrectes i la resta passen a Enviades. A més, s'incorpora s’incorpora la Data d'enviamentd’enviament a la tanda perquè quede constància que aquestes beques ja estan en el Ministeri. Aleshores, haureu de traure de la tanda totes les beques Incorrectes i iniciar, de nou, el procediment descrit fins ara. Haureu de revisar-les, tornar a Calcular la proposta i enviar-les, de nou, en una altra tanda al Ministeri. Podeu obtenir més informació en el punt Com es consulten i es treballen les dades d’una beca?

Posteriorment, quan les beques estiguen resoltes, podreu tramitar els resultats. Vegeu Com es processa la resolució de les beques?, per tal d'ampliar d’ampliar la informació.  

Enviar beques a la Conselleria 

En el cas de les beques de la Conselleria el procediment és més senzill. Quan hàgeu comprovat que les dades de les beques d'una d’una tanda són correctes, simplement , heu de polsar Preparar enviament. Aleshores es genera un fitxer de text (format txt) per enviar-lo per FTP a la Conselleria. Un cop es traspassen a la Conselleria les beques passen a l'estat d'l’estat d’Enviada. Posteriorment, quan tingueu constància que les beques han estat resoltes, podeu processar-ne el resultat des de la pestanya Processar Resposta,coms’explica en el punt següent del manual.

Anchor
processar
processar
Com es processa la resolució de les beques?

Un cop s'envien Una vegada s’envien les propostes de beques en tandes o a través d'un d’un fitxer de text per FTP, l'organisme l’organisme competent creua contrasta les dades acadèmiques amb les econòmiques que li facilita Hisenda i les resol. En funció de l'organismel’organisme, els resultats es processaran d'una d’una manera o d'una d’una altra des de la pestanya Processar Resposta del menú principal, com s'explica s’explica a continuació. 

Processar els resultats del Ministeri 

El Ministeri tramita els resultats de les beques a través de lots. Aquests lots, però, no sempre coincideixen amb les tandes enviades per l'UJIl’UJI. Per a més informació, vegeu Com es gestionen les tandes?Des del Negociat de beques Beques rebreu un correu quan hi haja un lot preparat per a ser processat, és a dir, quan hi haja un paquet de beques resoltes llest preparat per a ser introduït en l'aplicació. Com podeu veure en la imatge de sota, en l'apartat l’aplicació. En l’apartat Lots Ministeri heu de seleccionar el Curs i la Convocatòria i polsar Recerca. A continuació, en la taula de sota, es mostraran els lots enviats pel Ministeri en el curs i la convocatòria que hàgeu triat. Cal que us fixeu en aquells els lots que tinguen l'estat l’estat CARREGAT, que són aquells són els que estan preparats per a ser processats i registrats en l'aplicació. L'heu l’aplicació. L’heu de seleccionar i polsar el botó Processar Lot. L'estat L’estat del lot passarà a PROCESSAT i, alhora, les beques que hi ha dins passaran a l'estat l’estat de Concedida o de Denegada. A més del canvi d'estatd’estat, heu de tenir present que, automàticament, se sobreescriuran les dades que hi havia a les pestanyes de Quanties amb el detall dels ajuts i de Denegacions amb els motius de la denegació. Per a més informació, consulteu Quanties de la beca i Informació de les denegacions.

...

En el cas de les beques de les convocatòries de la Conselleria, heu d'anar d’anar al gestor FTP i descarregar-vos, en el vostre equip, el fitxer de text amb la resolució. Seguidament, en la pantalla Processar Resposta del menú principal, heu d'anar a l'apartat d’anar a l’apartat Fitxers Conselleria. Com podeu veure en la imatge, cal que Seleccioneu l'arxiu i, un cop Premeu en Seleccioneu l’arxiu i, una vegada que estiga carregat, polseu el botó Enviar. A partir d'aquest d’aquest moment, les beques passen als estats de Concedida o Denegada

...

Un cop es resol vegada resolta una beca , ja siga del Ministeri , ja siga o de la Conselleria, heu de tenir en compte les següents consideracions: 

 • S'inicia S’inicia el procés d'al·legacionsd’al·legacions. Quan l'alumnat l’alumnat no està d'acord d’acord amb la resolució de la seua sol·licitud pot iniciar un procés d'al·legació, d'augment d’al·legació, d’augment de quantia o de recurs. En aquests casos, la beca tornarà a passar a l'estat l’estat de Pendent pèrquè perquè la pugueu treballar i, posteriorment, la torneu a enviar a l'organisme l’organisme responsable. Per a més informació, vegeu Com es gestionen les reclamacions i els recursos?

 • Seguiment de l'evolució l’evolució de les beques. Podeu consultar i supervisar l'estat l’estat de les beques d'una d’una convocatòria des del Resum de beques, tal com s'ha s’ha explicat en La la pàgina d’inici de l’aplicació Beques.  

Anchor
reclamacions-recursos
reclamacions-recursos
Com es gestionen les reclamacions i els recursos?

Un cop es resol Una vegada resolta la beca, s'obri s’obri un període d'al·legacions perquè l'alumnat d’al·legacions perquè l’alumnat que no hi està d'acord d’acord puga presentar una reclamació. Els Les persones sol·licitants poden presentar reclamacions per haver estat denegada la beca o perquè no estan d'acord d’acord amb la quantia de la beca i en demanen un augment. Des del Negociat de beques s'han Beques s’han de tornar a treballar aquestes sol·licituds, com s'explicarà s’explicarà a continuació, fins que l'organisme l’organisme responsable les torna torne a resoldre. Aleshores i, com a última instància, s'enceta comença un termini en què l'alumnat l’alumnat pot presentar un recurs de reposició.  

Tramitar les reclamacions

Per a consultar i veure les reclamacions (i recursos) que presenta l'alumnat heu d'anar a l'eina de l'IGLUl’alumnat heu d’anar a l’eina d’IGLU Gestió de sol·licituds SGDE. Com podeu observar en la imatge, en la part superior, teniu uns filtres per especificarEn els filtres es poden especificar els camps següents: un any o un període de temps, el tipus de sol·licituds (obertes, tancades o totes), la convocatòria i l'l’estat (Inici de tramitació quan l'alumnat l’alumnat ha accedit al sistema per encetar a començar el procés de reclamació o recurs; Sol·licitud pendent validació quan l'alumnat l’alumnat ha finalitzat la sol·licitud de reclamació o recurs i Sol·licitud validada quan el Negociat de beques Beques ha confirmat que la reclamació o el recurs ha estat s’ha presentat correctament). Un cop polseu Buscar, en la part de sota, En prémer Buscar es mostraran totes les reclamacions (o recursos) que s'hagen s’hagen presentat. Per columnes, es mostra la següent informació: 

 • Curs: any de la convocatòria.

 • Id: id ID de la reclamació de beca. 

 • Nom i Identificació: nom i cognoms de la persona sol·licitant i DNI. 

 • Data: dia en què s'ha s’ha finalitzat la presentació de la reclamació (o recurs). 

 • Tipus: detall del tipus de reclamació (o recurs) que ha presentat. 

 • Estat: informa de l'estat l’estat en què es troba.

 • Data estat: data en què el Negociat de beques Beques ha confirmat que la reclamació (o el recurs) ha estat presentat correctament. 

 • Registre: número de registre. 

 • Idioma: idioma en què s'ha s’ha presentat la reclamació (o el recurs) 

Per a accedir a la fitxa de cada reclamació (o recurs) heu de polsar la icona del llapis Image Removed

Status
titleArchivo adjunto rchivAdesc adjuonocidootdesoocido
. També disposeu de la icona del document Image Removed per
Status
titleArchivo adjunto rchivAdesc adjuonocidootdesoocido
 per a consultar el justificant de la presentació telemàtica de la reclamació (o el recurs). 

...

Heu d'entrar d’entrar dins de la fitxa de cada reclamació per a treballar-la i veure-hi si la documentació que aporta l'alumnat és l’alumnat és vàlida o no. Com podeu veure en la imatge de sota, ací podeu Ací podeu consultar i revisar el detall de la reclamació, els motius que al·lega l'alumnatl’alumnat, la documentació que ha adjuntat i l'estat l’estat en què es troba. En aquesta la mateixa pantalla , podeu validar la documentació i passar la reclamació a la següent fase fins a confirmar que tot està correcte per a, després, bolcar-la a l'aplicació l’aplicació de Beques.

...

Per a transferir les reclamacions a l'aplicació de l’aplicació Beques heu d'anar dins de l'IGLU al d’anar a IGLU > Monitor del SGDE. Com podeu observar en la imatge de sota, quan Quan estigueu dins heu de polsar Processos automatitzats; posteriorment, escollir el Procediment del desplegable, indicar el curs acadèmic i, finalment, polsar Executar el procediment.

...

D'aquesta D’aquesta manera, haureu bolcat la informació de les reclamacions en el sistema. Heu de tenir present que, aleshores, la beca passarà automàticament del procés Ordinari a Al·legació o Augment de quantia i a l'estat l’estat Pendent, dins del procés corresponent. A més, en la pestanya Reclamacions n'apareixerà n’apareixerà una amb la següent informació: 

 • Sol·licitud: id ID de la reclamació.

 • Exercici: any en què s'ha s’ha presentat la reclamació. 

 • Presentació Sol·licitud: data i hora en què s'ha s’ha presentat la reclamació de la beca. 

 • Sol·licitud Validada: dia i hora en què s'ha s’ha validat la sol·licitud de la reclamació i, per tant, es confirma que s'ha s’ha presentat correctament.

 • Estat: especifica l'estat en l’estat en què es troba (Pendent, Estimada, Desestimada o Duplicada). L'opció L’opció Duplicada és per als casos en què el sol·licitant n'ha presentat més d'unala persona sol·licitant n’ha presentada més d’una.  

 • Data de notificació: en el cas que siga desestimada, s'haurà s’haurà de comunicar al a la persona sol·licitant. Un cop Una vegada es notifique en aquest camp, s'indicarà s’indicarà el dia que es va fer. Per a més informació, vegeu Com es configuren i es notifiquen les denegacions?

 • Web: enllaç directe per a veure tota la informació de la reclamació en la Gestió de sol·licituds SGDE de l'IGLUl’IGLU

Quan hàgeu haureu avaluat la reclamació i la documentació que presenta, podeu podreu fer una proposta i canviar l'l’Estat a Estimada o Desestimada. També podeu escriure Observacions perquè en quede constància i polseu Desa per a guardar-ho.

...

En el cas que la reclamació siga estimada, heu de tornar a enviar-la al Ministeri a través de tandes i, posteriorment, quan emeta una resolució, processar el resultat a través de lots. Per a més informació, consulteu Com es gestionen les tandes? i Com es processa la resolució de les beques? En canvi, si es desestima la reclamació, ha de ser l'UJI l’UJI qui notifique la seua denegació a través de la mateixa aplicació. Podeu ampliar la informació en el punt Com es configuren i es notifiquen les denegacions?

Tramitar els recursos  

Com s'ha s’ha mencionat, l'alumnat l’alumnat que no està d'acord d’acord amb la resolució de la seua beca pot presentar, en última instància, un recurs de reposició. Tal com passa ocorre amb les reclamacions, heu d'anar a l'eina d’anar a l’eina Gestió de sol·licituds SGDE per consultar-los i validar-los. Aleshores, s'envia s’envia un correu electrònic a l'alumnat confirmant-li l’alumnat en què se li confirma que el seu recurs ha estat s’ha presentat correctament. Des del Negociat de beques Beques heu de buscar la sol·licitud en l'aplicació l’aplicació Beques, i en la pestanya de Dades generalscanviar, manualment, el procés a Recurs i l'estat l’estat a Pendent, com podeu veure en la imatge de sota.

...

Cal que reviseu el detall i tota la documentació que aporta l'alumnat l’alumnat des de Gestió de sol·licituds SGDE. Un cop hàgeu treballat el recurs i tingueu la resolució, heu d'anar d’anar a la pestanya Recursos de l’aplicació de l'aplicació de Beques i especificar la següent informació: 

 • Anys becari: el nombre d'anys d’anys que la persona sol·licitant ha sigut becària. 

 • Matriculat curs posterior: indiqueu si està matriculat matriculada del curs següent a la sol·licitud.  

 • Canvi d'estudisd’estudisespecifiqueu si l'alumnat l’alumnat ha canviat d'estudisd’estudis

 • Estimació: ací heu d'indicar d’indicar si el recurs ha estat sigut estimat o no. 

 • Justificació de la proposta: camp pensat per tal que anoteu d’indicar-hi el motiu de l'estimació l’estimació o de la denegació del recurs. 

Un cop ficades les dades heu de polsar el botó Desa. Si l'heu d'eliminarl’heu d’eliminar, cal que polseu Esborrar Recurs. En les taules de sota cal que afegiu les quanties que demana el sol·licitant (Ajudes reclamades) i les que proposeu des de l'UJI l’UJI (Ajudes proposades). 

...

Una volta tingueu totes vegada completades les dades completades, polseu el botó Recupera informació, marcat en roig en la  (imatge superior, per ) per a refrescar i actualitzar l'expedient de l'alumnatl’expedient de l’alumnat. Posteriorment, cal que polseu Imprimeix per a generar l'informe l’informe de selecció de becaris o becàries, com podeu veure en l'exemple l’exemple de sotabaix. Cal que l'imprimiul’imprimiu, juntament amb l'expedient l’expedient i la documentació aportada per l'alumnat i l’alumnat i amb la resolució (Estimada/Desestimada) de l'UJIl’UJI, la justificació i les ajudes proposades, i ho heu d'enviar d’enviar al Ministeri per correu postal. Un cop l'organisme l’organisme resol el recurs, ho notifica a l'alumnatl’alumnat.  

...

Anchor
notificacions
notificacions
Com es configuren i es notifiquen les denegacions?

Des de la pantalla de Gestió textos notificacions podeu definir el contingut dels missatges de notificació que s'enviaran als s’enviaran a les persones sol·licitants per a comunicar-los que s'se’ls ha denegat la seua beca, l'augment l’augment de quantia, l'al·legació l’al·legació o el recurs. És a dir, des d'aquest d’aquest espai heu de configurar el text dels missatges per a notificar qualsevol classe de denegació. A hores d'arad’ara, des de l'aplicació només s'estan notificant les denegacions d'al·legacions o d'augments de quantia. Com podeu observar en la imatge de sotal’aplicació només es poden notificar les denegacions d’al·legacions o d’augments de quantia. Per a això, heu de seguir aquestes indicacions: 

 1. Primer, heu de seleccionar el Procés (Ordinari, Augment de Quantia Al·legació o el Recurs) al qual farà referència la denegació i l'i l’Organisme que gestiona la convocatòria.

 2. Seguidament, fiqueu indiqueu el Nom amb el qual què voleu identificar el missatge. 

 3. En tercer lloc, escriviu el contingut de la Capçalera i del Peu del missatge.

 4. En quart i últim lloc heu de polsar Desar per a guardar-ho en el sistema.

...

Les notificacions de denegació que configureu seran les que s'enviaran s’enviaran en funció del procés i convocatòria a la qual què faça referència. Per a notificar una denegació, primer heu d'anar d’anar a la pestanya Denegacions de la beca per a especificar-ne el motiu. Heu de polsar Afegir, seleccionar un dels motius del desplegable i indicar l'-hi l’Ordre (el procés al qual a què fa referència). Recordeu que podeu configurar els motius de les denegacions des de l'apartat l’apartat Mestres del menú principal. Per a més informació, consulteu Com es configuren els paràmetres de l’aplicació?

...

Posteriorment i quan hàgeu agrupat les beques amb una reclamació denegada en una tanda, haureu d'anar a l'apartat d’anar a l’apartat Gestió de tandes del menú principal. Ací, com podeu observar en la imatge de sota, seleccioneu la tanda amb les beques denegades i polseu el botó Enviar notificacions per a comunicar-ho als a les persones sol·licitants a través d'un d’un correu electrònic. Recordeu que en funció del tipus de denegació, s'enviarà s’enviarà automàticament un correu electrònic especificant-ne el motiu. Aleshores es recollirà també el dia de la notificació (Data Notificació) perquè quede constància en l'aplicaciól’aplicació

...

Anchor
informes
informes
Com

...

s’extrauen els informes finals de les convocatòries?

Quan es tanca una convocatòria de beques, l'organisme l’organisme competent reclama a l'UJI l’UJI uns informes finals que s'han d'enviar que s’han d’enviar per correu postal. Els heu de generar i obtenir des de la pestanya Gestió d'arxiusd’arxius del menú principal. Com podeu observar en la imatge de sotaPer a això, heu de seleccionar l'l’Organisme, el Curs Acadèmic i el Tipus de llistat (informe) que voleu extraure i, finalment, polsar Generar. Segons l'informe l’informe que trieu, es genera un arxiu en format PDF o en format de text amb tota la informació corresponent perquè l'envieu l’envieu directament per correu postal. 

...

Resolució de dubtes

Per a qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicaciól’aplicació, heu de contactar amb Cuchi García-Revillo de la Unitat d'Anàlisi d’Anàlisi i Desenvolupament TI (UADTI) a través de l'adreça l’adreça electrònicarevillo@uji.es o amb el Negociat de beques a l'adreça l’adreça becas@uji.es.

Resolució de problemes

Davant de qualsevol problema en el funcionament de l'aplicaciól’aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció d’Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica d’Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció l’horari d’atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h 00 h i els el divendres de 09.30 a 17.00h00 h), enviar les vostres consultes a l'adreça l’adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació l’aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari 

 • Al·legació. Procés pel qual pot passar una beca quan ha estat denegada i el la persona sol·licitant presenta una al·legació perquè considera que sí que li pertoca. 

 • Arxiu temporal. Codi identificador d'una d’una beca que facilita el Ministeri per a registrar-la i localitzar-la. 

 • Augment de quantia. Procés en què es troba una beca quan ha estat concedida però el la persona sol·licitant no està d'acord d’acord amb la quantia. 

 • Baixa. Estat en què es troba una beca quan la sol·licitud s'ha s’ha suspés i s'ha s’ha donat de baixa. 

 • Beca UJI. Número intern de l'UJI l’UJI que identifica cada beca. Cada curs comença des d'1d’1. Si l'alumnat sol·licita l’alumnat sol·licita dues beques, una al Ministeri i una altra a la Conselleria, comparteixen el mateix número d'expedientd’expedient.

 • Codi Ruct. Codi del Ministeri que identifica un estudi. 

 • Codi UJI. Codi que identifica un estudi de l'UJIl’UJI

 • Concedida. Estat en què es troba una beca quan l'organisme l’organisme concedeix la beca i fixa un import. 

 • Denegada. Estat en què es troba una beca quan l'organisme l’organisme la rebutja i n'especifica n’especifica el motiu. 

 • Denegada UJI. Estat en què es troba una beca quan ha estat denegada per l'UJI per l’UJI per anul·lació de matrícula, cancel·lació de la beca per part del mateix sol·licitant, documentació incompleta o perquè és el segon estudi de les mateixes característiques que cursa (grau o màster).  

 • Documentació correcta. Estat en què es troba una beca quan s'ha s’ha comprovat i validat que la documentació aportada pel sol·licitant és correcta. 

 • Documentació enviada. Estat en què es troba una beca quan el sol·licitant ha aportat i enviat la documentació. 

 • Documentació pendent. Estat en què es troba una beca quan s'ha s’ha sol·licitat a l'alumnat que l’alumnat que aporta una documentació.

 • Enviada. Estat en què es troba una beca quan la sol·licitud s'ha s’ha enviat a l'organisme l’organisme competent i està a l'espera l’espera de la seua resolució. 

 • Estat. Cadascuna de les fases en què es pot trobar una beca en funció del procés en què estiga. 

 • Exclosa. Estat en què es troba una beca quan finalment ha quedat exclosa de la convocatòria. 

 • Incorrecta. Estat en què es troba una beca quan l'organisme l’organisme competent torna les dades d'una d’una beca perquè considera que hi ha alguna dada incorrecta. 

 • Inici de tramitació. Estat en què es troba una reclamació o un recurs en la Gestió de sol·licituds SGDE quan l'alumnat l’alumnat ha accedit al sistema per iniciar el procés. 

 • Lot. Paquet amb el resultat i resolució de les beques tramitades pel Ministeri. Aquests paquets no sempre coincideixen amb les tandes enviades per l'UJIl’UJI.

 • Ordinari. Procés en què es troba la beca quan es troba en la fase inicial. 

 • Pendent. Estat en què es troba una beca que està introduïda a l'aplicaciól’aplicació, pendent de revisió per part de l'UJI l’UJI per tal que, posteriorment, siga treballada o denegada i enviada a l'organisme l’organisme competent. 

 • Procés. Situació en què es pot trobar una beca. N'hi N’hi ha quatre: ordinari, al·legació, augment de quantia i recurs. En cada procés, a més, les beques poden passar per diversos estats. 

 • Reclamació. Tràmit que inicia l'alumnat l’alumnat quan no està d'acord d’acord amb la resolució de la seua beca. Aleshores pot presentar una al·legació o una reclamació d'augment d’augment de quantia. 

 • Recurs. Procés en què es troba una beca quan, en última instància, el sol·licitant presenta un recurs perquè està en desacord amb la resolució de la seua beca. 

 • Revocació crèdits. Estat en què es troba una beca quan s'ha s’ha concedit, però al següent curs se li revoca per haver incomplit els requisits acadèmics. 

 • Revocació voluntària. Estat en què es troba una beca quan s'ha s’ha concedit, però el sol·licitant decideix rebutjar-la. 

 • Sol·licitud pendent de validació. Estat en què es troba una reclamació o recurs en la Gestió de sol·licituds SGDE quan l'alumnat ha l’alumnat ha finalitzat la tramitació i està a l'espera l’espera que el Negociat de beques la valide.

 • Sol·licitud validada. Estat en què es troba una reclamació o recurs en la Gestió de sol·licituds SGDE quan el Negociat de beques la valida perquè s'ha s’ha presentat correctament. A partir d'aquest d’aquest moment es pot treballar la reclamació i bolcar-la en l'aplicació l’aplicació de Beques. 

 • Tanda. Paquet o agrupació de beques de les mateixes característiques (curs, convocatòria i estat) i que es gestionen, de forma conjunta. 

 • Traslladada. Estat en què es troba una beca quan una sol·licitud ha estat traslladada a una altra universitat. 

 • Treballada. Situació en què es troba una beca quan ha estat revisada i treballada per l'UJI l’UJI i està preparada per a ser enviada a l'organisme l’organisme competent amb una proposta. 

A més de conèixer el significat d'aquests d’aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.

...