Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents

...

Com podeu observar en la imatge superior, la pàgina d'inici mostra el botó Accediu al sistema de notificacions perquè aneu directament a la pantalla on podreu consultar les notificacions que teniu pendents i les que heu rebut al llarg del temps. Per a més informació vegeu els següents punts del manual Com es consulten les notificacions pendents?iCom es consulten les notificacions rebudes? 

Cal destacar que, des d'ací, també podeu configurar les vostres dades per rebre avisos. Per defecte, el sistema els envia al correu electrònic corporatiu de l'usuari però podeu indicar una altra adreça o afegir un número de telèfon mòbil per rebre també missatges SMS. Ho podeu fer accedint a l'enllaç directe que trobareu a la pàgina d'inici i que mostrarà una nova finestra com la de la imatge. 

...

Anchor
notificacions-pendents
notificacions-pendents
Com es consulten les notificacions pendents?

...

Recordeu que per poder accedir al contingut d'una notificació cal que l'hàgeu acceptat prèviament. Per a més informació vegeu Com es consulten les notificacions pendents?Aleshores la notificació apareix indicada amb una etiqueta verda com a Acceptat i es mostren les següents dades:

 • Procediment: tipus de tràmit al qual fa referència la notificació. 

 • Data de disposició: dia i hora d'enviament de l'avís. 

 • Data de notificació: dia i hora en què consta com a notificada, és a dir, el moment en què la vau acceptar.  

 • Data d'acceptació: dia i hora d'acceptació de la notificació i, per tant, d'accés al seu contingut. 

 • Referència: codi segur de verificació (CSV) que permet comprovar l'autenticitat i validesa d'un document electrònic. Podeu utilitzar el Validador de documents per a certificar-ho. Per a més informació consulteu el manual de funcionament del Validador de documents.

 • Detall de la notificació en un requadre es mostra el contingut de la notificació amb enllaços a d'altres documents o informació addicional. Recordeu que només es visualitza quan hàgeu acceptat la notificació. 

 • Notificació: podeu consultar el document criptogràfic amb les dades de la notificació. 

 • Acceptació: podeu accedir al document criptogràfic amb les dades de l'acceptació.

...

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Secretaria General

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari 

 • Acceptada. Estat d'una notificació quan la persona interessada l'ha acceptat i pot accedir al seu contingut.

 • Avís. Correu electrònic que informa una persona que té pendent una notificació electrònica formal. Per accedir al contingut de la notificació cal que l'usuari l'accepte.

 • Caducada. Estat d'una notificació quan, passats 10 dies naturals, la persona interessada ni l'ha acceptada ni l'ha rebutjada. Queda constància en l'expedient, el procediment administratiu continua i als efectes es dona per notificada. 

 • Codi segur de verificació (CSV). També conegut com a referència, és un codi format per una combinació de lletres i xifres que identifica de manera unívoca un document electrònic de l'UJI i que, permet comprovar i demostrar l'autenticitat i la integritat de les còpies impreses del document electrònic.

 • Document electrònic. Document emès per l'UJI per mitjans electrònics que incorpora una signatura digital, el segell de temps i un codi segur de verificació o referència.

 • Notificació. Document electrònic mitjançant el qual es comunica, normalment d'una manera autèntica, a una persona determinada una resolució o un acte administratiu de l'UJI. 

 • Rebutjada. Estat d'una notificació quan la persona interessada l'ha rebutjada. Es deixa constància en l'expedient, procediment administratiu continua i als efectes es dona per notificada. 

 • Signatura digital. Conjunt de dades electròniques situades generalment al final d'un document electrònic amb informació xifrada que permet identificar l'autor/a de la signatura, assegurar la integritat del document signat i evitar-ne la falsificació. Podeu obtenir més informació sobre el Reglament d'administració electrònica de la Universitat Jaume I i la Política de signatura electrònica en http://www.uji.es/seu/mesinfo

 • Timestamp (segell de temps o referència temporal). És un segell electrònic, que fa de garantia legal, i que comprova i certifica l'hora i data en què s'ha signat digitalment un document.

...