Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Gestió de guies docents: espai des d'on el professorat responsable edita i modifica les guies docents que té assignades. Per a més informació consulteu Editar i aplicar canvis a una guia docent. 
  • Gestió de coordinadors: pantalla des d'on les coordinacions revisen les modificacions que han aplicat els responsables de les guies docents per poder-les validar i finalitzar. Podeu obtenir més informació en Revisar i validar una guia docent.
  • Assignació de professors a assignatures: des d'ací els administradors de l'aplicació poden atribuir cadascuna de les guies docents de grau i màster a un usuari concret. Vegeu Assignar una guia docent a un professor/a per a més informació.
  • Gestió de permisos extra: des d'aquesta finestra els administradors de l'aplicació poden atorgar permisos addicionals perquè un usuari tinga el perfil de vicedirector/a o vicedegà/ana de grau o de coordinador/a acadèmic, de qualitat o de màster. Per a més informació vegeu Atorgar permisos extra. 
  • Gestió de cursos: pantalla limitada als administradors de l'aplicació perquè puguen activar un curs acadèmic i, per tant, generar les guies docents de les assignatures corresponents. Per a més informació vegeu el punt del manual Activar un curs acadèmic i les seues guies docents. 
  • Traducció de guies docents: pestanya restringida al personal del SLT per tal que revise i/o corregisca lingüísticament les guies docents. Podeu ampliar la informació en Revisar i corregir lingüísticament una guia docent
  • Estadístiques: pantalla perquè des dels vicedeganats o vicedireccions i les coordinacions de màster, acadèmiques i per al seguiment de la qualitat puguen veure l'estat de les guies d'un estudi i curs o d'un centre determinat. Podeu ampliar la informació en Controlar l'estat de les guies docents d'un estudi o centre.

...

Per a obtenir més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

Com podeu solucionar els problemes de visualització de la pantalla?

...

En l'última versió de l'aplicació s'ha incorporat una nova pantalla perquè pugueu des de els vicedeganats o vicedireccions i des de les coordinacions de màster, acadèmiques i per al seguiment de la qualitat puguen consultar l'estat de les guies per titulació i curs o per un centre determinat. Cal que entreu a la pantalla Estadístiques i, aleshores, seleccioneu en la part superior els filtres que necessiteu. Veure com, en l'exemple de sota, com apareix un resum de l'Estat de les Guies, tant del total com per grau i màster.

...

Quan l'OdE activa un curs acadèmic amb totes les guies docents, el seu estat passa a Introduint dades. Qualsevol canvi sobre les guies que tingueu assignades l'heu d'aplicar des de la pestanya Gestió de guies docents del menú principal de l'aplicació. Quan hi accediu veureu que apareix el llistat de les guies docents que teniu assignades i que heu de revisar per comprovar que tota la informació és correcta. Si no veieu alguna de les que teniu assignades, cal que us poseu en contacte amb la direcció del vostre departament per tal que envie la sol·licitud a l'OdE. Podeu buscar una assignatura concreta a través del cercador, situat en la part superior de la pantalla. Per a obtenir més informació sobre les cerques consulteu Filtrar una cerca del document Elements comuns de les aplicacions

Pantalla de Gestió de Guies docents des d'on s'editen les guies

Com podeu observar en la imatge de dalt, podeu aplicar diversos filtres. 

...

Convé destacar que les vicedireccions o els vicedeganats també tenen permís per finalitzar una guia, tot i que la funció està assignada a les coordinacions. Les vicedireccions o els vicedegants que, tenen accés a totes les guies del grau, tenen la responsabilitat de comprovar que totes estan en Finalitzades, abans que s'aproven en comissió de titulació. A més, quan s'aproven es publiquen al Sistema d'Informació Acadèmica (SIA) on, es pot obtenir i descarregar certificat de la guia docent segellat electrònicament. Es tracta d'un document que certifica que la informació recollida en la guia correspon amb la inclosa en la memòria de la verificació del títol. Per a més informació vegeu el manual de Sistema d'Informació Acadèmica.

Modificacions extraordinàries en les guies docents 

Una vegada aprovades i publicades en el SIA, només es poden fer canvis puntuals en les guies docents que no afecten els criteris de superació de l'assignatura. Per tal de tramitar una modificació extraordinària cal que seguiu aquestes indicacions: IGLU > Formularis peticions (SPI) del menú lateral > Nova sol·licitud > Acadèmica > Oficina d'Estudis > Modificació de guies docents fora de termini. Aleshores en el formulari que s'obri heu d'indicar el codi de l'assignatura, així com els apartats que voleu modificar. Podeu obtenir més informació sobre el funcionament dels Formularis de peticions en el manual d'SPI

Indicacions per fer modificacions extraordinàries en les guies docents

Si el vicedeganat o la vicedirecció autoritza la petició, el Vicerectorat d’Estudis resol de forma favorable i el professorat responsable de l’assignatura té cinc dies per tal d’introduir els canvis oportuns. Aleshores, obligatòriament haurà de realitzar les modificacions i, una vegada fetes, el professorat podrà passar la guia a Pendent de revisar-validar perquè la coordinació ratifique que la informació és correcta. És important que el professorat responsable informe als alumnes dels canvis realitzats, ja que les guies estan disponibles des del SIA

...

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.