Sistema d'Informació Acadèmica | SIA

Què és Sistema d'Informació Acadèmica?

Sistema d'Informació Acadèmica (SIA) és una plataforma informàtica que recull la informació de l'oferta d'estudis oficials de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. A través d'aquesta eina, qualsevol persona pot consultar totes les dades acadèmiques de les assignatures tant de grau com de màster universitari, des de la guia docent fins al professorat que la imparteix, els horaris, les aules, les dates dels exàmens, el temari, la metodologia docent o el sistema d'avaluació. 

A més, SIA compta amb un assistent virtual, el TATbot, el qual facilita l'obtenció d'informació. L'accés a aquest xatbot és fa a través de la icona que apareix en el marge inferior dret de la pantalla. Vegeu https://www.youtube.com/watch?v=W7G_9qTQkRM, per a conéixer millor com fer-lo servir.

Accés a l'aplicació 

A l'aplicació podeu accedir a través del següent enllaçhttp://www.sia.uji.es  

Qui pot utilitzar SIA?

Qualsevol persona interessada en la informació acadèmica de l'oferta d'estudis oficials de l'UJI, siga o no membre de la comunitat universitària, pot accedir a la plataforma i consultar totes les dades referents als graus i màsters del curs acadèmic actual o del pròxim en cas de períodes de matrícula. 

La pàgina d'inici de SIA

Quan accediu a SIA, la primera pantalla que apareix és com la següent: 

Pàgina d'inici de Sistema d'Informació Acadèmica

Com podeu observar en la imatge superior, en aquesta pantalla apareix l'oferta d'estudis oficials de l'UJI. Fixeu-vos que, en el marge superior dret, podeu veure el Curs en el qual esteu i escollir l'idioma en què voleu que es mostre la informació (Valencià, Espanyol o Anglés). A través dels botons Graus i Màsters, podeu visualitzar el llistat de l'oferta acadèmica, distribuïda per escoles i facultats. Per a més informació vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'un grau?, Com es consulta la informació acadèmica d'un màster?, o Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

A més a més, fixeu-vos que a la part de davall de la pàgina, teniu l'oferta acadèmica de plans d'estudi d'extinció. Vegeu Com es consulta la informació de plans d'estudi en extinció? per a obtindre més detalls.

Ací teniu els enllaços web de cadascuna de les Facultats i Escola que hi ha a l'UJI:

Seguidament, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer la plataforma SIA.

Com es consulta la informació acadèmica d'un grau?

En la pàgina d'inici de SIA podeu accedir al llistat de graus que imparteix l'UJI. Primer feu clic en la pestanya de Graus, situada a la part superior de la pàgina principal, i deprés, heu de seleccionar-ne un perquè es veja tota la seua informació acadèmica. Un cop triat, apareix una nova pantalla amb el nom de la titulació, el nombre de cursos que la conformen i el nombre total de crèdits.

Pantalla exemple d’informació general d'un grau

A més, presenta enllaços a la resta de la informació acadèmica del grau. A continuació s'expliquen els ítems que hi apareixen:

 • Assignatures: exposa tot el llistat d'assignatures que s'imparteixen en el grau seleccionat, ordenades per cursos, des de primer. 

 • Horaris i aules: accedireu a un calendari amb la informació sobre l'horari i l'aula en què es realitza cadascuna de les assignatures del grau. 

 • Proves finals: es mostra el calendari amb el dia i l'hora dels exàmens de totes les assignatures d'un grau per tipus de convocatòria.  

 • Professorat: es visualitza el llistat de docents que imparteixen classe en el grau, ordenats per departaments. 

 • Web de l'estudi: és un enllaç directe a la pàgina web del grau.

 • Resum de crèdits: presenta en una taula el detall dels crèdits del grau per curs i tipus d'assignatures. 

 • Circuits de matrícula: apareixen els diferents circuits que pot escollir l'estudiantat de nou ingrés, amb les assignatures que ha de cursar i l'horari assignat, per evitar la coincidència de classes. 

 • Requisits de matrícula: en aquest apartat es recull si hi ha condicionants o limitacions per matricular-se d'alguna de les assignatures del grau. 

 • Itineraris i mencions: ací podeu consultar els itineraris i les mencions, en cas que el grau n'oferisca.

 • Pràctiques externes: recopila tota la informació referent a les pràctiques externes del grau. 

 • Reconeixements: aquesta secció mostra tota la informació sobre reconeixements tant de crèdits com per experiència laboral i professional. 

 • Consulta de guies docents signadesés un enllaç directe a l'eina d'IGLU per consultar les guies docents signades de cursos anteriors.

 • Calendari acadèmic: és un enllaç directe a l'apartat del portal web de l'UJI on es publiquen els documents amb el calendari oficial del curs, aprovat pel Consell de Govern.

 • Informació i normatives: aquest apartat compila informació complementària sobre l'estudi i les normes que el regeixen. 

Assignatures

En aquest apartat podeu consultar el catàleg d'assignatures d'un grau. Fixeu-vos que cadascuna mostra el codi i nom, el curs i el semestre en què s'imparteix. També informa del caràcter de l'assignatura: formació bàsica, assignatura obligatòria, optativa, de pràctiques externes o de Treball de Final de Grau (TFG). Per últim, informa del nombre de crèdits i del nombre d'hores presencials i no presencials

Cal destacar que, en períodes de matrícula, en lloc del nombre d'hores presencials i no presencials, veureu el nombre de places que queden tant per a la primera matrícula com per a la segona, com podeu comprovar en aquesta imatge. 

En qualsevol cas, també podreu veure més informació si polseu sobre Mostra detalls. Com podeu observar en la imatge de sota, podeu accedir directament als apartats dels Horaris i aules, el Temari, el Professorat i llengües docents i l'Aula Virtual. Per a més informació sobre aquests punts vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

En període de matrícula també podreu veure el detall dels grups i subgrups de l'assignatura i la disponibilitat de places, com podeu observar en la imatge de sota. 

Tant en períodes de matrícula com fora, en la part esquerra de la pantalla, teniu uns filtres per mostrar en la pantalla únicament unes assignatures determinades. 

 • Cerca: podeu buscar-ne una ficant una paraula o el codi (si el coneixeu) i polsant el botó Cerca

 • Curs: podeu seleccionar el curs o els cursos de les matèries que voleu visualitzar.

 • Semestre / Anual: també podeu triar de quin semestre voleu que es mostren assignatures o que només siguen les anuals.

 • Tipus d'assignatura: en aquest cas marqueu si desitgeu veure matèries de formació bàsica i obligatòries, optatives o de pràctiques i TFG.

Per desfer qualsevol d'aquests filtres només cal que torneu a fer clic sobre el botó que heu marcat prèviament.  

A través d'aquesta pantalla podeu especificar quines assignatures amb el seu horari voleu veure sobre el calendari. És una eina que us pot ajudar abans de fer la matrícula per veure si hi ha classes que se solapen. Cal que seguiu aquestes indicacions: 

 1. Primer, cal que polseu el botó Personalitza els horaris (1).

 2. A continuació, feu ús del desplegable per a triar el tipus de matèries que voleu mostrar sobre el calendari (Formació bàsica i obligatòriesOptatives o Pràctiques i TFG). Alhora, també podeu especificar el Grup i el Subgrup de l'assignatura (2)

 3. En tercer i últim lloc, polseu el botó Genera l'horari. Aleshores, veureu com en la part dreta de la pantalla apareix el calendari amb l'horari, grups, subgrups i/o activitats de l'assignatura o assignatures que heu triat (3). Sota el calendari, es mostra un resum de les característiques de l'assignatura o assignatures. A més, si polseu a sobre del nom, anireu directament a la seua fitxa. Per a més informació vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

Com podeu observar en la imatge de dalt, en el calendari també podeu especificar que es vegen els horaris d'unes o altres activitats (Laboratori, Problemes, TeoriaSeminari o Tutoria). Fixeu-vos que cada assignatura es pinta d'un color diferent. Així, podeu comprovar si hi ha classes que coincideixen i se solapen, com és el cas de l'exemple de sota en què se superposen la PE0919 i la PE0928. Podeu desplegar i completar les dades d'una matèria fent-hi clic a sobre o polsant la icona 

A més, si passeu per sobre de la icona , podeu visualitzar sobre el calendari la informació del grup, el subgrup, l'horari i les dates de les sessions en què s'imparteix classe. 

Heu de tindre en compte que si seleccioneu assignatures de cursos diferents i polseu Genera l'horari, apareix una boleta de color roig sobre el curs indicant el nombre de les que teniu marcades. En el cas de la imatge de sota, per exemple, n'hi ha dos de triades del primer curs. 

Horaris i aules 

Ací podeu consultar l'horari i les aules de les diverses assignatures d'un grau. Per defecte, mostra en el calendari les matèries del primer curs, del primer semestre i que són obligatòries. Però teniu uns filtres, en el marge esquerre de la pantalla, com podeu observar en la imatge de sota, per triar el curs, el grup (si n'hi ha més d'un), el semestre o l'opció anual i el tipus d'assignatura (Formació bàsica/Obligatòries, Optatives o Pràctiques/TFG). A més, veureu que es mostra el llistat de matèries. Podeu marcar-les perquè es vegen en el calendari o desmarcar-les per ocultar-les. 

Per defecte, el calendari té marcada l'opció de Setmana genèrica per mostrar-ne una de dilluns a divendres, sense especificar-ne els dies. Però teniu la possibilitat de polsar el botó Vista detallada per veure una setmana concreta del curs. En aquest cas, com podeu observar en la imatge de sota, s'indica l'horari i també l'aula on s'imparteix cada classe. A més, si passeu per sobre de la icona , veureu el detall sobre el grup, el subgrup, l'horari i els dies en què hi ha classe i, si polseu sobre la icona d'ubicació de l'aula , accedireu al plànol de la facultat o centre. Si polseu directament sobre el nom d'una assignatura, a més, anireu directament a la seua fitxa. Per a més informació vegeu Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura? 

En la Vista detallada, teniu la possibilitat de polsar Anar a, aleshores us apareix un desplegable (1) en el qual podeu escollir entre situar-vos en la primera setmana de classe del primer o del segon semestre del curs, polsant Semestre 1 o Semestre 2, així com escollir la Setmana que voleu veure. Com mostra la imatge següent, si feu clic en Setmana us apareixerà un calendari (2) en el qual podeu triar exactament la data que voleu visualitzar. A més a més, podeu passar d'una setmana a una altra amb les fletxes o situar-vos en el dia actual per mitjà del botó d’Avui

D'altra banda, també podeu accedir a la versió en forma de llistat, utilitzant el botó de Versió accessible. En aquesta versió també podeu fer ús de l’opció d’Anar a fi d'elegir les dates que us interessen. Fixeu-vos en l'exemple de davall.

En aquesta pantalla també disposeu del botó Afegeix a Google Calendar per exportar l'horari al vostre Google Calendar d’UJI, un cop hàgeu fet la matrícula. Per exportar-ho primer heu de polsar el botó (1) i s'obri una pantalla nova amb l'Agenda electrònica UJI des d'on podeu agregar les vostres classes fent clic sobre Afegeix a Google Calendar (2), per últim, s’obri el vostre calendari Google i haureu d’acceptar l’acció (3).

Proves finals 

En aquest apartat podeu consultar les dates i els horaris dels exàmens d'un grau per tipus de convocatòria. Per a més informació sobre les convocatòries d'avaluació vegeu la Normativa acadèmica dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I en l'apartat del web de l'UJI  . Podeu triar una convocatòria a través dels botons que hi ha en la part superior de la pantalla: 

 • 1a ordinària (gener): primera convocatòria ordinària per a assignatures del primer semestre.

 • 1a ordinària (maig): primera convocatòria ordinària per a assignatures del segon semestre. 

 • 2a ordinària (juny-juliol): segona convocatòria ordinària per a assignatures del primer i del segon semestre. 

 • Extraordinària finalització d'estudis: per a tindre més informació sobre la convocatòria extraordinària vegeu l’apartat de Proves finals de cada estudi (grau o màster).

Un cop polseu el botó de la convocatòria que desitgeu es mostrarà, en la part de sota, el calendari amb tota la planificació dels exàmens. Fixeu-vos que podeu consultar el nom i codi de l'assignatura, el tipus d'activitat, l'hora de la prova i l'aula on es realitza.

Professorat

Aquest apartat mostra el llistat de professors que imparteixen docència en un grau, ordenats per departaments. Com podeu observar en la imatge de sota, es mostra la fotografia del professorat i el seu nom i cognoms. També s'indica el tipus de Personal Docent i Investigador (PDI) que és (si es tracta, per exemple, de professorat titular, personal investigador en formació o professorat laboral associat, entre d'altres). El nom del docent és un enllaç directe a la pàgina web del portal de l'UJI que recull la seua informació personal (càrrec, despatx i telèfon), una ressenya personal, l'horari de tutories i docència amb el detall de les assignatures que imparteix i les publicacions i les investigacions en què haja participat. 

Web de l'estudi 

És un enllaç directe a la pàgina web del grau que recull tota mena d'informació, com ara l'organització d'estudis, l'oferta de places i el procediment d'admissió, la metodologia docent o els sistemes d'avaluació.  

Resum de crèdits

Aquesta secció plasma el nombre de crèdits mínims que ha de superar l'alumnat per tal de graduar-se en un títol determinat. A més, com podeu comprovar en la imatge de sota, es mostra una taula amb la distribució de crèdits per curs i per tipus d'assignatura (formació bàsica, obligatòries, optatives, pràctiques externes i TFG). Cal que tingueu en compte que el nombre de crèdits assignat a les matèries de formació bàsica i obligatòries està determinat en el pla d'estudis i és fix. 

Circuits de matrícula

Ací podeu consultar tota la informació referent als diversos circuits de matrícula dissenyats per a l'estudiantat de nou ingrés. Recordeu que els circuits incorporen les assignatures que ha de realitzar l'alumnat de primer curs per facilitar-li la matrícula i evitar que haja de triar matèries i classes i que li puguen coincidir. En aquesta pantalla, trobareu tots els circuits disponibles per a un grau en el marge esquerre, com podeu observar en la imatge de sota. I en el calendari de la dreta podreu veure els horaris de les assignatures que formen part del circuit que seleccioneu, tant del primer semestre com del segon. També teniu a la vostra disposició els botons Setmana genèrica i Vista detallada, com en el cas d'Horaris i aules.

Fixeu-vos que sota els circuits es mostra el llistat d'assignatures que formen part del circuit que tingueu seleccionat. També podeu consultar-les a través de la pestanya Assignatures, com podeu comprovar en la següent imatge. 

Requisits de matrícula

Aporta informació sobre si hi ha condicionants a l'hora de matricular-se d'algunes assignatures del grau. Si hi ha més d'una assignatura amb requisits, n'haureu de triar una, a través de la icona . Un cop la seleccioneu, es mostrarà la informació, com ara tenir un mínim de crèdits obligatoris o haver superat anteriorment una altra assignatura. Mireu l’exemple de sota.

Itineraris i mencions

En aquest apartat podeu consultar els itineraris i les mencions d'un grau, en cas que n'oferisca. Els itineraris són un conjunt d'assignatures pensades perquè l'alumnat s'especialitze en una àrea o branca determinada. Es mostra el nom de l'itinerari, el llistat d'assignatures que en formen part i el caràcter i els crèdits de cadascuna d'elles.

Mentre que les mencions són les distincions que preveu un estudi i que consten tant en el certificat de notes com en la denominació del títol. És el cas, per exemple, del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària que preveu les mencions d'Educació Física i de Música. En aquest cas, es presenta el nom de la menció, la relació d'assignatures que engloba i el caràcter i els crèdits de cadascuna. 

**Pot ser que alguns estudis no tinguen ni itineraris ni mencions.

Pràctiques externes

Aquesta secció presenta tota la informació referent a les pràctiques externes d'un grau. Com podeu observar en la imatge de sota, s'indica l'assignatura o assignatures que corresponen a les pràctiques i si hi ha requisits per a poder matricular-se d'elles. També inclou un enllaç directe a tota la documentació necessària i el nom de les persones que coordinen les pràctiques en la titulació.

Reconeixements

En aquest apartat trobareu tota la informació sobre reconeixements de crèdits, tant d'altres ensenyaments com per experiència laboral i professional acreditada. Com podeu veure en l'exemple de sota, s'inclouen les taules amb les equivalències d'assignatures, els requisits per fer la convalidació i un enllaç directe a la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits.  

Guies docents signades

Des d'aquest enllaç podeu accedir a l'eina d'IGLU per consultar les guies docents del grau que ja estiguen signades de cursos anteriors. En la pantalla que s'obri cal que seleccioneu el Curs acadèmic i fiqueu el Codi de l'assignatura i polseu el botó Filtrar. Aleshores veureu que es presenta un enllaç per consultar la guia en valencià, espanyol i anglès. Un exemple de codi de l’assignatura, el teniu assenyalat amb una fletxa a la imatge de sota.

Calendari acadèmic

És un enllaç directe a l'apartat del portal web de l'UJI on es publiquen els documents amb les dates oficials del curs que han estat aprovades pel Consell de Govern.

Informació i normatives

En aquest apartat podeu trobar informació addicional i normativa referent a un grau determinat. Com podeu veure en l'exemple de sota, s'inclou un llistat amb la documentació i enllaços directes perquè la pugueu consultar. 

Com es consulta la informació acadèmica d'un màster?

Per a conéixer l’oferta acadèmica dels màsters que hi ha a l'UJI, primer heu de polsar el botó Màsters universitaris situat en la pantalla d’inici de l’aplicació web, mireu l’exemple de sota. En el marge superior dret, podeu veure el Curs en el qual esteu i escollir l'idioma en què voleu que es mostre la informació (Valencià, Espanyol o Anglés). Fixeu-vos que a la part de davall de la pàgina, teniu l'oferta acadèmica de Títols d'estudi en extinció. Vegeu Com es consulta la informació de plans d'estudi en extinció? per a obtindre més detalls.

A continuació, seleccioneu aquell que us interesse perquè us aparega una nova pantalla amb tota la informació rellevant del màster seleccionat, com ara el nombre de cursos i crèdits, i el llistat d'assignatures que el conformen.

Els màsters també presenten enllaços a ítems, els quals molts d’ells són els mateixos que els que hi ha a l'oferta de graus (Com es consulta la informació acadèmica d'un grau?). El llistat és el següent:

 • Assignatures: us mostra el llistat d'assignatures que formen part del pla d'estudis del màster triat. Per a més informació consulteu el punt Assignatures.

 • Horaris i aules: recull la informació sobre els horaris i les aules on s'imparteixen les assignatures del màster. Podeu ampliar la informació en el punt Horaris i aules.

 • Proves finals: en cas que el màster tinga una prova final definida, apareixerà indicada en aquest apartat. Per a més informació vegeu el punt Proves finals.

 • Professorat: apareix el llistat de docents que imparteixen classe en el màster. Podeu obtindre més informació en el punt Professorat.

 • Web de l'estudi: és un enllaç directe a la pàgina web del màster. Si desitgeu tenir més informació, vegeu el punt Web de l'estudi.

 • Resum de crèdits: es mostra en una taula el detall dels crèdits del màster per tipus d'assignatures. Consulteu el punt Resum de crèdits, per a tindre més informació. 

 • Especialitats: ací podeu trobar la informació sobre les especialitats en matrícula, en cas que el màster en tinga. Per a més informació consulteu el punt Especialitats.

 • Pràctiques externes: aquest apartat resumeix tota la informació referent a les pràctiques externes del màster, en cas que n'oferisca. Podeu aconseguir més informació en el punt Pràctiques externes.

 • Reconeixements: recull totes les dades sobre reconeixements de crèdits, siga d'assignatures o bé per experiència laboral i professional. Per a més informació vegeu el punt Reconeixements.

 • Complements de formació: ací es compila la informació sobre les assignatures de formació complementària que ha de fer l'alumnat per a assolir aquest estudi. Consulteu el punt Complements de formació, per a tindre més informació. 

 • Consulta guies docents signades: ací podeu consultar les guies docents del màster que ja estiguen signades de cursos anteriors. Consulteu el punt Guies docents signades, per a tindre més informació. 

 • Informació i normatives: aquesta secció publica informació addicional sobre el màster i les normes que el regeixen. Si desitgeu tindre més dades consulteu el punt Informació i normatives.

Seguidament, s’expliquen dos ítems que són propis dels màsters, com ara el d’Especialitats i el de Complements de formació.

Especialitats

Aquest apartat recull les especialitats del màster, en cas que en tinga. Si n'ofereix més d'una, haureu de seleccionar-la fent ús del deplegabld a través de la icona . A continuació, com podeu observar en la imatge de sota assenyalat amb roig, es mostren els requisits per a aconseguir aquesta especialitat.

Complements de formació 

Aquest ítem indica si hi ha assignatures que complementen la vostra formació junt amb les indicacions per a poder cursar-les. Aquestes són assignatures que algun alumnat de màster o de doctorat ha de cursar perquè puga obtindre un determinat estudi, ja que és una formació que l’alumne manca en la titulació prèvia amb la qual accedir a l’estudi que vol assolir.

Com es consulta la informació acadèmica d'una assignatura?

Podeu accedir a la fitxa d'una assignatura amb tota la informació i dades fent-hi clic a sobre des del llistat de matèries que ofereix un grau o un màster. En aquesta, veureu que s'indica el codinom de l'assignatura, el curs al qual pertany i el semestre en què es realitza o si és anual. A més, es mostra el nombre de crèdits, el d'hores presencials i no presencials i el total. Recordeu que, en períodes de matrícula, les assignatures en lloc de presentar les hores presencials i no presencials, recullen el nombre de places que queden en la primera i en la segona matrícula. D’altra banda, també us indica el grup al qual pertany i el tipus d’assignatura. Fixeu-vos en la imatge de sota.

Com es veu, la fitxa presenta els següents ítems (podeu fer clic en algun del llistat que us apareix a continuació, a fi d’obtindre més informació del ítem):

 • Guia docent: és un enllaç directe al document que plasma tota la informació acadèmica i les característiques d'una assignatura de grau o màster. 

 • Professorat i llengües docents: en aquest apartat s'indica el professorat de l'assignatura i la llengua en què imparteixen les classes. 

 • Horaris i aules: es mostra un calendari amb l'horari i l'aula de l'assignatura seleccionada. 

 • Proves finals: especifica el dia i hora dels exàmens finals de l'assignatura. 

 • Aula virtual: és un enllaç directe a l'Aula Virtual de l'assignatura. 

 • Temari: mostra el conjunt de temes que es tracten en l'assignatura. 

 • Metodologia docent: aquesta secció resumeix les estratègies i tècniques docents que s'utilitzen per impartir l'assignatura. 

 • Sistema d'avaluació: ací es plasmen els criteris d'avaluació i superació de l'assignatura. 

 • Requisits de matrícula: aquest apartat informa si hi ha condicionants a l'hora de matricular-se de l'assignatura.

 • Reconeixements: aporta tota la informació sobre reconeixements, tant de crèdits com per experiència laboral i professional. 

 • Activitats i competències: publica els tipus d'activitat i les competències que preveu l'assignatura.

Segidament, s’expliquen de manera detallada tots els ítems d’una assignatura.

Guia docent

Cada assignatura de grau o màster té la seua corresponent guia docent. És un document que recull qüestions acadèmiques com les competències, els resultats d'aprenentatge, els continguts, el temari, la bibliografia, la metodologia didàctica, la planificació d'activitats i el sistema d'avaluació. Feu clic en Guia Docent per a d'accedir directament a la guia docent de l'assignatura que hàgeu seleccionat.

Fixeu-vos que a la part superior de la pantalla, podeu descarregar el certificat de la guia docent segellat electrònicament. Aquest és un document en PDF que certifica i verifica la informació recollida en la guia docent. A més pot ser d’utilitat, per exemple, per a fer la certificació del pla d'estudis cursat en els programes de mobilitat.

Professorat i llengües docents 

En aquest apartat, s'especifica el professorat que imparteix docència en l'assignatura i es detalla en quina llengua ho fa cadascun. Com podeu observar en la imatge de sota, s'especifica el nom i cognoms del professorat de cada grup i activitat i l'idioma en què ho imparteix. El nom del docent és un enllaç directe a la pàgina del portal web de l'UJI que recull la seua informació personal (càrrec, despatx i telèfon), una ressenya personal, l'horari de tutories i docència amb el detall de les assignatures que imparteix i les publicacions i les investigacions en què haja participat. També incorpora un enllaç directe a l'apartat amb l'horari de Tutories a través de la icona del calendari i, a més, informa si el professorat participa en el programa de tutories virtuals. En la part de sota de la pantalla, trobareu detallat l'horari de tutories de cada docent per semestres i dates. 

Horaris i aules 

A través d'aquesta opció, accedireu a un calendari amb la informació de l'horari i l'aula en què s'imparteix cada assignatura. Si té més d'un grup, n'haureu de triar un per consultar el seu horari a través dels botons del marge esquerre. També, com podeu comprovar en la imatge de sota, ací teniu la possibilitat d'especificar de quin tipus d'activitat voleu veure l'horari (Teoria, Problemes, Laboratori, Tutoria o Seminari). En l'apartat Comentaris, situat en la part de sota de la pantalla, trobareu informació addicional sobre l'horari o indicacions per a fer la matrícula.  

Per defecte, aquest calendari té marcada l'opció de Setmana genèrica. Teniu també la possibilitat de polsar el botó de Vista detallada per a veure una setmana concreta del curs. Vegeu l’apartat de Vista detallada, a fi d'obtindre més informació.

Proves finals

Aquest apartat recull la informació sobre el dia, l'hora i l'aula on es realitzaran els exàmens finals de les diverses convocatòries de l'assignatura. Pot incloure també observacions amb informació que haureu de tindre en compte. 

Aula virtual

Si polseu aquest ítem, accedireu directament a l' de l'assignatura. Recordeu que per consultar-ne el contingut us heu d'autentificar amb el vostre nom d'usuari i clau d'accés de l'UJI

Temari

Aquest apartat publica el repertori de temes que es tracten en l'assignatura, com podeu observar en la imatge de sota. Recordeu que el temari també es recull en la Guia docent. 

Metodologia docent 

Aquesta secció busca respondre a la pregunta de com s'ensenya l'assignatura. A través d'un breu resum, s'indica el plantejament docent i quines tècniques i estratègies se segueixen per impartir-la. És una informació que també recull la Guia docent.

Sistema d'avaluació 

Ací podeu trobar informació sobre els criteris d'avaluació i superació de l'assignatura, així com els tipus de prova que preveu per verificar si l'alumnat ha adquirit i aconseguit els objectius d'aprenentatge proposats. També es mostra el percentatge que suposa cada part de l'avaluació. Tota aquesta informació també es publica en la Guia docent

Requisits de matrícula

Explica si hi ha condicionants a l'hora de matricular-se de l'assignatura, com ara que l'alumnat haja d'haver superat prèviament una altra assignatura (s'especifica quina o quines són) o que tinga un mínim de percentatge de crèdits de formació bàsica i obligatoris. 

Reconeixements

En aquest apartat trobareu tota la informació sobre reconeixements tant de crèdits d'altres ensenyaments diferents com per experiència laboral i professional acreditada. S'inclou una taula amb les equivalències d'altres assignatures, els requisits per fer la convalidació i un enllaç directe a la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits.  

Activitats i competències

Cada assignatura es pot dividir en diverses activitats o àrees. Com podeu observar en la imatge de sota, aquest apartat detalla quines la conformen i quantes hores presencials i no presencials estan programades per a cadascuna. Alhora, ací podeu consultar les competències, és a dir, les habilitats, coneixements, actituds o atributs que s'adquireixen i els resultats d'aprenentatge. És un conjunt d'informació que també es publica en la Guia docent

Com es consulta la informació de plans d'estudi en extinció?

En la pàgina d'inici SIA, a la part de sota, teniu l'oferta acadèmica, tant de grau com de màster, dels estudis en extinció. Cal tindre en compte, que en aquesta oferta només teniu dret a examen i no compteu amb docència presencial.

Com s’observa en la imatge de sota, per a veure l’oferta d’estudis de grau, seleccioneu primer Graus i després, feu clic en Mostrar llista completa d’estudis en extinció.

A continuació, heu de seleccionar-ne un perquè us aparega una pantalla amb el nombre de cursos que el conformen i el nombre total de crèdits. A més, ací teniu accés a tota la informació acadèmica del grau seleccionat. Vegeu l’apartat de Com es consulta la informació acadèmica d'un grau? per a obtindre més informació dels ítems assenyalats en la imatge de sota.

D’altra banda, per a conéixer l’oferta d’estudis en extinció de màsters, primer seleccioneu Màsters (situat en la part superior de la pantalla principal SIA). Ara, a la part de davall de la pàgina, heu de fer clic en Mostrar llista completa d’estudis en extinció perquè us aparega tota l’oferta formativa. Com us mostra la imatge següent, heu de saber que els títols de màster d’estudis en extinció no s’ofereixen per a l'estudiantat de nou ingrés.

Seleccioneu aquell que us interesse perquè us aparega en una nova pantalla tota la informació acadèmica del màster, a més del nombre de cursos que el conformen i el nombre total de crèdits, com podeu observa en l’exemple de sota. Per a tindre més informació dels ítems d’informació acadèmica vegeu l’apartat de Com es consulta la informació acadèmica d'un màster?

Cal subratllar que tant els graus com els màsters en extinció no tenen docència, per tant, en aquest cas l’ítem d’Horaris i aules no té cap funcionalitat informativa.

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica sia@uji.es 

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Activitat. Cadascuna de les àrees en què es divideix i es planifica una assignatura. En pot tenir de sis tipus: teoria (TE), problemes (PR), laboratori (LA), seminaris (SE), tutories (TU) i avaluació (AV). Alhora, les activitats es poden dividir en subgrups, és a dir, tenir desdoblaments. 

 • Assignatura. Matèria que s'imparteix dins d'una titulació i que forma part d'un pla d'estudis acadèmic. Cada assignatura pot tenir un o més grups i consta de diferents tipus d'activitats. 

 • Assignatura d'estil. Assignatura d'estil d'universitat que forma part de l'oferta acadèmica d'un estudi i que busca formar l'estudiantat de forma interdisciplinar i integral més enllà de l'àmbit de coneixement de la mateixa titulació. S'agrupen en tres àmbits: coneixements de llengües, noves tecnologies i informàtica i humanitarisme, ciutadania europea i coneixements d'altres cultures. 

 • Aula Virtual. Entorn d'ensenyança i aprenentatge de l'UJI. Dona suport complementari a les classes presencials i permet realitzar cursos totalment a distància. Es basa en el software lliure Moodle i està integrada a la base de dades de gestió acadèmica de l'UJI. Podeu accedir-hi a través de l'enllaç   

 • Circuit. Conjunt d'assignatures que ha de cursar l'alumnat en el primer grau d'un curs. Els circuits estan pensats per a facilitar la matrícula a l'estudiantat de nou ingrés, evitant la coincidència de classes i sense que hagen de triar cap assignatura. 

 • Complement de formació. Assignatura complementària que ha de cursar l'alumnat de màster o de doctorat per a obtenir un determinat estudi, ja que és una formació que no té amb la titulació amb la qual hi accedeix.

 • Guia docent. Document que plasma tota la informació acadèmica i les característiques d'una assignatura de grau o màster. Recull qüestions com les competències, els resultats d'aprenentatge, els continguts, el temari, la bibliografia, la metodologia didàctica, la planificació d'activitats i el sistema d'avaluació. 

 • Grup. Conjunt d'alumnes en què es pot dividir cada assignatura. 

 • Itinerari. Conjunt d'assignatures de l'oferta acadèmica d'un grau per formar-se i especialitzar-se en una àrea o branca determinada. Hi ha graus que tenen itineraris d'especialització pensats per a l'alumnat que ja ha superat un nombre determinat de crèdits.  

 • Menció. Distinció que preveu un estudi i que consta tant en el certificat de notes com en la denominació del títol. És el cas, per exemple, del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària que preveu les mencions d'Educació Física i de Música. 

 • Subgrup. És la subdivisió o desdoblament en què es pot distribuir una mateixa activitat d'una assignatura (teoria, problemes, laboratori, seminaris, tutories o avaluació). 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.