Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

...

Table of Contents
minLevel1
maxLevel2

...

 • Dates del curs acadèmic: tots els usuaris de l'aplicació tenen accés a aquesta pestanya per comprovar el període de classes i d'exàmens i els dies no lectius d'un curs acadèmic. Per a obtenir més informació vegeu Consultar les dates del calendari acadèmic

 • Gestió del curs acadèmic per estudi: pantalla limitada als administradors de l'aplicació perquè puguen especificar el calendari del curs d'un grau o màster determinat, en cas que no coincidisca amb l'aprovat pel Consell de Govern. Si desitgeu tenir més informació vegeu Definir les dates del calendari d’un estudi concret.

 • Consulta d'horaris: espai des d'on es poden consultar els horaris definits d'un estudi i/o una assignatura concreta. Podeu obtenir més informació en Consultar els horaris d’un estudi.

 • Assignació d'aules: des d'ací les direccions, deganats o secretaries de centre i el PAS dels centres s'encarreguen de fer el repartiment de les aules per titulacions perquè, posteriorment, els vicedirectors, vicedegans o coordinadors acadèmics o de màster puguen determinar quina classe o subgrup s'impartirà en cadascuna. Per a més informació consulteu Assignar les aules del centre a una titulació

 • Gestió de permisos: des d'aquesta pestanya qualsevol usuari de l'aplicació pot atorgar un permís perquè una altra persona puga assumir el seu perfil i, per tant, fer les mateixes operacions que ell. Podeu obtenir més informació en Delegar permisos del vostre perfil.

 • Gestió d'horaris: apartat des d'on els vicedeganats, les vicedireccions o les coordinacions de màster i el PAS dels centres planifiquen els horaris de les classes de les diverses assignatures, activitats i subgrups. Els coordinadors acadèmics també poden programar horaris de les assignatures del seu curs. Per a més informació vegeu Definir els horaris de les classes.

 • Gestió d'agrupacions: en aquest apartat els vicedegans, vicedirectors i coordinadors de curs o màster poden crear agrupacions per aplegar assignatures de diferents cursos d'una mateixa titulació. L'objectiu és evitar solapaments en la programació dels horaris. Podeu tenir més informació en el punt Dissenyar agrupacions d’assignatures.

 • Gestió d'espais: des d'aquesta pantalla els directors, degans, secretaris, vicedegans o vicedirectors i el PAS dels centres poden consultar l'ocupació i disponibilitat de les aules del seu centre. Ací, també poden fer assignacions d'aules o canviar-les. Per a més informació vegeu Consultar i supervisar l’ocupació de les aules del centre.

 • Gestió de circuits: pantalla des d'on els vicedegans, vicedirectors i coordinadors acadèmics poden programar els circuits de matrícula de primer curs. És una eina que permet agrupar les assignatures que ha de realitzar l'alumnat de nou ingrés de grau, per tal de facilitar la seua matrícula. Podeu obtenir més informació en Dissenyar circuits de matrícula.  

 • Gestió d'exàmens: des d'ací els vicedegans, vicedirectors i coordinadors acadèmics o de màster marquen quines són les dates dels exàmens de cada assignatura. Per a més informació aneu a Fixar les dates dels exàmens.

 • Assignació del POD: des d'aquesta pantalla els directors i el PAS dels departaments poden especificar quin professorat impartirà cada assignatura, activitat, subgrup o classe. Per a obtenir més informació consulteu Assignar una assignatura al professorat. 

 • El meu POD: a través d'aquesta pantalla qualsevol usuari de l'aplicació pot consultar les dades del seu POD o del professorat adscrit a un departament o àrea. Per a més informació vegeu Consultar el POD. 

 • Assignació de sessions: en aquest apartat el professorat s'assigna les sessions que imparteix, un cop ja se li haja assignat subgrup i crèdits. Podeu ampliar la informació en Assignar sessions

Info

Amb l'última versió de l’aplicació, s’han eliminat les pestanyes de la zona de treball. Per canviar de pantalla, simplement heu de fer clic en cadascun dels apartats del menú lateral. Per a obtenir més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions

Flux de treball 

L'esquema de la imatge de sota presenta i resumeix les principals tasques que permet realitzar l'aplicació d'Horaris i POD, en funció del rol de l'usuari.  

...

Els circuits que creeu es mostren en una llista en la columna de l'esquerra i, en el calendari de la dreta, apareixen els horaris que prèviament heu dissenyat des de la pestanya Gestió d'Horaris. Per a més informació consulteu Definir els horaris de les classes. 

...

Per especificar quines assignatures amb el seu horari respectiu formaran part d'un circuit, cal que primer seleccioneu el circuit de la columna de l'esquerra i, seguidament, polseu sobre la classe que vulgueu del calendari. Heu de tenir present que en la part inferior de la pantalla apareixen les classes o activitats d'avaluació Sense horari assignat, és a dir, aquelles que no estan programades sobre el calendari. Igualment, les podeu triar perquè formen part d'un circuit. Un cop seleccioneu una assignatura, activitat o subgrup veureu com canvia de color, de blau clar a blau fosc i, si passeu per sobre amb el cursor, es mostrarà informació sobre el codi i el nom de l'assignatura i l'aula (en cas que ja l'hàgeu assignat). Cal que tingueu en compte aquestes consideracions: 

...