Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Per a iniciar el procediment de creació d'una nova sol·licitud, com a administradors de formularis, cal que feu clic en Gestionar dades mestres de la pantalla anterior. A continuació, es desplegarà una pantalla com la següent des d’on podeu configurar les característiques i paràmetres de la petició amb diferents apartats:

 • Tipus: definir eltipus de formularis

 • Curs: definir el curs actiu de tots els formularis

 • Administradors: definir què persones tindran accés al gestor com a sol·licitants o administradors.

 • Administradors tipus: definir a què tipus de sol·licitud té accés una persona com a gestora.

 • Agrupacions: associar tipus de sol·licituds a agrupacions.

 • Estat: definir el conjunt d’estats en els quals podran estar les sol·licituds.

 • Atributs: definir les dades que s'associen a les sol·licituds.

 • Documents: definir quina documentació deu aportar el sol·licitant.

 • Traducció del text: traduir els diversos camps del formulari en català, castellà i anglés.

 • Pantalles: aquest és un apartat únicament per a programadors. No heu de fer-hi res.

 • Permisos: espai per a atorgar permisos a determinades persones per a accedir a sol·licituds concretes.

...

Des de l’apartat Administradors-tipus podeu definir a quin tipus de sol·licitud tindran accés les persones com a gestores que, anteriorment, haureu afegit en l’apartat Definir quins usuaris tenen accès al gestor.

Les persones que apareixen indicades amb una N en l’apartat Admin, no tenen accès a la sol·licitud, en canvi, aquelles amb la S, sí en tenen.

...

 • Nom CA: nom de la sol·licitud en català.

 • Nom ES: nom de la sol·licitud en castellà.

 • Nom UK: nom de la sol·licitud en anglés.

 • Enviar còpia oculta de correu a: podeu incloure una adreça de correu electrònic que rebrà una còpia de totes les sol·licituds que s’emeten.

 • Actiu: assenyaleu si el tipus de sol·licitud està actiu o no. En cas que marqueu no actiu, la sol·licitud no apareixerà en el llistat que es mostra a les persones sol·licitants.

 • Data inici: data a partir de la qual es podrà realitzar la sol·licitud.

 • Data fi: data que indica fins quan estarà disponible la sol·licitud.

 • Ordre: indicar la posició que ocuparà en el llistat de sol·licituds.

 • Paga taxa: especifiqueusi voleu que, en algun moment de la sol·licitud, es genere un rebut.

 • Taxa codi rebut: en cas que es genere un rebut, rebreu el codi des de la gestió de rebuts.

 • Taxa codi concepte del rebut: en cas que es genere un rebut, heu d'incloure el codi obtingut en una aplicació externa.

 • Generar rebut automàticament: en cas de marcar amb un , el rebut que es genere no requereix la intervenció manual de la persona que gestiona la sol·licitud, ho farà automàticament.

 • Import taxa: indiqueu el preu de la taxa.

 • Import taxa llista: només l’indiqueuen cas d’haver d’activar de forma manual una taxa concreta en funció de la situació personal de l’usuari o usuària. És el cas, per exemple, d’una família nombrosa.

 • Assumpte registre: especifiqueu el codi d’entrada per registre que es genera.

 • Text registre ‘'Expone'' CA: text en català per a indicar què s'exposa en cas de crear un assumpte de registre.

 • Text registre ‘'Expone'' ES: text en castellà per a indicar què s'exposa en cas de crear un assumpte de registre.

 • Text registre ‘'Expone'' UK: text en anglés per a indicar què s'exposa en cas de crear un assumpte de registre.

 • Text registre “Solicita” CA: text en català on indicar què es sol·licita en cas de crear un assumpte de registre.

 • Text registre “Solicita” ES: text en castellà on indicar què es sol·licita en cas de crear un assumpte de registre.

 • Text registre “Solicita” UK: text en anglés on indicar què es sol·licita en cas de crear un assumpte de registre.

 • Sols pot accedir: camp per a indicar el nom d’usuari de la persona o persones que podran accedir-hi.

 • Agrupació: especifiqueu l’agrupació en què ha d’estar. Per a més informació consulteu l’apartat Definir agrupació.

 • Dies per a tancar: indiqueu el període de temps en el qual estarà oberta la sol·licitud.

 • Idioma: seleccioneu l’idioma del text de la sol·licitud (castellà, català o anglés). En cas de seleccionar l’opció No té cap idioma obligatori la persona usuària podrà indicar l’idioma preferent des de la pròpia pantalla.

 • Notificar a: introduïu un llistat de correus perquè reben una notificació cada vegada que una sol·licitud canvia d'estat.

 • Utilitzar camp Altres amb etiqueta: permet utilitzar el camp genèric Altres per a demanar informació extra en alguns contextos com la declaració d'equivalència de la nota mitjana dels estudis cursats.

 • Mostrar estudi: indiqueu si vol o no mostrar l'etiqueta d'estudi en el moment de la gestió de les sol·licituds.

 • Condició per a vore sol·licituds: indiqueu una condició que es pot programar per a determinar minuciosament quines persones poden veure certes dades.

...

A continuació, podreu triar els estats que estiguen configurats en la pestanya Estat. Recordeu que heu de polsar Afegir cada vegada. Per saber com crear un estat consulteu el punt Definir els estats de la sol·licitud.

...

Per a completar un estat, feu clic a la icona del llapis i emplenar els següents camps d’informació:

...

A continuació, per a incloure un atribut, feu clic a la icona de la suma verda i trieu els atributs que vulgueu. Per saber com crear atributs, consulteu l’apartat Definir els atributs de la sol·licitud.

...

Per a configurar un atribut, cal que feu clic al llapis de la dreta i que empleneu els següents camps:

...

Des de la pantalla tipus de documents, podeu seleccionar la documentació que es demanarà al sol·licitant en una sol·licitud concreta. Per a saber com crear els tipus de documents, consulteu l’apartat Definir els tipus de documents de la sol·licitud.

Primer, trieu el tipus de sol·licitud des de l’apartat Triar un tipus.

...

Info

En l'opció de pantalla Text apareixeran els textos que prèviament haureu definit en l’anterior apartat Configurar el tipus de text.

Recordeu que per a registrar les dades cal que polseu el botó Guardar.

...

Per a accedir a la gestió d’una sol·licitud, cal que feu clic a l’apartat Gestionar sol·licituds de la pantalla d'inici.

...

Aplicar filtres a les sol·licituds

...

 • Triar un any: seleccionar un any concret o filtrar per un període de temps determinat en des de i fins a.

 • Data: filtrar per sol·licituds creades en una data concreta.

 • Mostrar sol·licituds: seleccionar una opció perquè apareguen les sol·licituds Obertes, Tancades o Totes.

 • Buscar NIF: indicar el NIF d’una persona en particular.

 • Id sol·licitud: indicar el codi d’una sol·licitud en particular.

 • Contingut: busca dins de les dades que introdueix el sol·licitant.

 • Filtrar tipus: per una paraula clau en el contingut.

 • Triar un tipus: seleccionar del llistat que es desplega al fer clic en la fletxa el tipus de sol·licitud. Per a crear tipus de sol·licituds, consulteu l’apartat Configurar el tipus.

 • Triar un estat: seleccionar l’estat en què es troba la sol·licitud. Per a crear estats, consulteu l’apartat Configurar el tipus d’estat.

 • Ordenar sol·licituds: indicar l’ordre en el qual voleu que es mostren les sol·licituds, Primer les més velles o Primer les més noves.

...

 • Dades personals: facilitades per la persona sol·licitant.

 • Atributs de la sol·licitud: per conèixer com crear atributs consulta l’apartat Definir els atributs de la sol·licitud.

 • Eines: els enllaços configurats per a la sol·licitud amb l’objectiu d'obtindre informació. Consulteu l’apartat Configurar les eines per a crear-les.

...

 • Documents adjuntats per l’usuari: els tipus de documents de la persona i comprovar si estan validats o no. Podeu revisar-los fent clic a Descarregar. Per conèixer com definir els tipus de documents sol·licitats, consulteu l’apartat Configurar tipus de documents.

 • Estats: els diferents estats pels quals ha passat la sol·licitud junt amb la data i observacions. Si voleu saber com crear estats aneu a l’apartat Configurar el tipus d’estat.

 • Missatges enviats: els diferents missatges que ha rebut l’usuari durant les transicions del formulari i la data.

...

Si l’usuari encara té pendent de validar alguns documents, us apareixeran en l’apartat Gestionar documents a validar. Des d’ací heu de validar els documents que haureu descarregat en l’apartat Documents adjuntats per l’usuari si estan correctes, i incloure Observacions en cas de ser necessari i enviar fent clic a Guardar observacions.

...

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb el CAU (Centre d'Atenció a Usuaris). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es.

...