Cursos de formació no reglada - Administració

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Què és Cursos de formació no reglada?

Aquesta aplicació és l'eina informàtica per a crear, gestionar i definir els cursos de formació no reglada que s'imparteixen en la Universitat. 

Accés a l'aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Recursos Humans > Formació > Cursos de formació no reglada (Administració). Podeu accedir-hi directament des del següent enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/!uji_formacion.inicio

Com podeu observar en les imatges de sota, en la pantalla principal d'IGLU, podeu accedir a l'apartat de Recursos humans i, dins, trobareu l'apartat Formació

Accés a IGLU
Accés a IGLU
Accés a l'aplicació de Cursos de formació no reglada
Accés a l'aplicació de Cursos de formació no reglada

Qui pot utilitzar Cursos de formació no reglada?

Aquesta aplicació està dirigida a totes les persones, tant personal d'administració i serveis (PAS) com professorat, que s'encarrega d'organitzar i gestionar cursos de formació no reglada. 

La pàgina d'inici de Cursos de formació no reglada

Quan entreu en l'aplicació, la primera pantalla que apareix és com la següent: 

Com podeu observar en la imatge superior, es mostren totes les pestanyes de l'aplicació:

 • Ubicacions: dels serveis, departaments i oficines que gestioneu. Fixeu-vos que veieu en gris les ubicacions de forma personal i, en verd amb una icona a l'esquerra, aquelles que han estat compartides amb vosaltres. 

 • Cursos: apareixen tots els cursos de totes les ubicacions que esteu gestionant. Fent clic sobre qualsevol curs, s'obri el mateix per a la seva gestió.  

 • Alumnes: es visualitzen tots els alumnes que s'han inscrit en l'últim mes a algun dels cursos de les ubicacions que gestioneu.

 • Estadístiques: es presenten aquells cursos que seleccioneu per tal de mostrar dades estadístiques.

 • Permisos: ixen les persones que tenen permisos sobre les diferents ubicacions que gestioneu.

Com se cerquen i s'afegeixen cursos?

Per servei, departament o oficina 

Des de la pestanya Ubicacions, com s'ha mencionat, podeu consultar els cursos que corresponen a cada servei, departament i oficina. Si feu clic sobre una ubicació, veureu que es desplega un llistat amb tots els cursos.

Des d'aquesta pantalla podeu:

 1. Afegir un nou curs. Cal que polseu el botó Afegir nou curs i ompliu els camps d'informació en la nova finestra que s'obri. 

 2. Filtrar de forma genèrica. En el camp de text podeu ficar, per exemple, una paraula (nom) o un DNI i seleccionar en el desplegable si voleu acotar-ho per Cursos, Alumnat, Alumnat apte, Professorat, Coordinació o Direcció. Si, per exemple, busqueu pel DNI i seleccioneu Alumnat, es mostraran els cursos en què aquesta persona conste com alumna i si fiqueu el DNI i trieu Alumnat apte, apareixeran els cursos que aquesta persona haja finalitzat com a apta. 

 3. Filtrar per un curs acadèmic. Permet cercar i mostrar només els d'un curs acadèmic determinat. 

 4. Filtrar per dates. Permet visualitzar només els cursos que es troben en la franja de dates que especifiqueu. 

 5. Filtrar per estat de tràmit del curs. Podeu cercar els cursos que encara estiguen En progrés o els que ja hagen Finalitzat. 

 6. Filtrar per estat de la inscripció. En aquest cas, podeu seleccionar si voleu mostrar els cursos en què la inscripció estiga Oberta, Anul·lada, Tancada, en Línia de matrícula tancada, No visible, Sense perfils actius o Sense preus actius.

 7. Filtrar per categoria. Es mostren en la taula només els cursos que estiguen classificats en una categoria. 

 8. Ordenar els cursos. La taula de cursos mostra una sèrie de dades per columnes, començant per l'Id del curs (a l'esquerra de tot) i seguint pel nom, la data d'inici del curs o la data d'inici de la inscripció. Podeu ordenar els cursos per qualsevol d'aquestes columnes simplement polsant sobre la capçalera de cadascuna d'elles. 

 9. Columnes. Podeu elegir les columnes que voleu mostrar en el llistat de cursos. 

 10. Mostrar cursos. Podeu seleccionar el nombre de cursos que voleu que es visualitzen en cada pantalla. 

 11. Excel. Per exportar el llistat actual de cursos a un document en format Excel.

 12. Escollir quina pàgina voleu veure si el llistat de cursos no cap en una única pantalla. 

Tots els cursos

En la pestanya Cursos es mostren tots els cursos sobre els quals teniu permisos d'administració. Si teniu cursos de diverses ubicacions, ací apareixeran tots. 

Des d'aquesta pestanya podeu:

 1. Filtrar de forma genèrica per Cursos, Alumnat, Alumnat apte, Professorat, Coordinació o Direcció. Podeu ficar una paraula en el camp de text i seleccionar el paràmetre de cerca en el desplegable que hi ha al costat. Podeu visualitzar, per exemple, pel nom del curs o, fins i tot, pel DNI. 

 2. Filtrar per curs acadèmic. Permet mostrar només els cursos d'un curs determinat. 

 3. Filtrar per dates d'inici i fi de curs. Per acotar els cursos que es troben en aquesta franja de dates. 

 4. Filtrar per estat de tràmit del curs. Podeu cercar els cursos que encara estiguen En progrés o els que ja hagen Finalitzat. 

 5. Filtrar per estat de la inscripció. En aquest cas, podeu seleccionar si voleu mostrar els cursos en què la inscripció estiga Oberta, Anul·lada, Tancada, en Línia de matrícula tancada, No visible, Sense perfils actius o Sense preus actius.

 6. Filtrar per categoria. Permet visualitzar els cursos d'una de les categories en què s'hagen classificat.

 7. Ordenar els cursos. La taula de cursos mostra una sèrie de dades per columnes començant per l'Id del curs (a l'esquerra de tot) i seguint pel nom o les dates d'inici del curs o de la inscripció. Podeu ordenar els cursos per qualsevol d'aquestes columnes polsant sobre la seva capçalera. 

 8. Elegir les columnes que voleu mostrar en el llistat de cursos. 

 9. Especificar el nombre de cursos que voleu visualitzar per cada pantalla. 

 10. Exportar el llistat actual de cursos a un document en format Excel. 

Si voleu ampliar la informació sobre com configurar un curs consulteu Com es defineixen o es consulten les característiques d'un curs?

Com es consulta l'alumnat inscrit a un curs?

Des de la pestanya Alumnes podeu consultar les dades de totes les persones que s'hagen inscrit, en els darrers 30 dies, a cursos de les ubicacions que gestioneu vosaltres. Aquesta pestanya és útil per a poder veure quines inscripcions estan pendents d'una forma ràpida, sense haver d'entrar a cadascun dels cursos. 

Cal que tingueu en compte que des d'aquesta pantalla:

 1. Només es mostren els alumnes inscrits en l'últim mes. 

 2. Cal que marqueu almenys un dels camps perquè apareguen alumnes. Podeu filtrar per l'Estat en què es troben al curs (si estan pendents, acceptats o en espera) i/o per l'Estat dels rebuts (respecte del pagament). 

 3. Filtrar els cursos que es presentaran en pantalla, per exemple, per nom del curs o per estat. 

 4. La taula d'alumnes mostra la data d'Inscripció, el nom de l'Alumne/a, el seu Estat en el curs i l'estat de Pagament, així com el nom del Curs i les sigles de la Ubicació a la qual pertany. 

Podeu ampliar la informació en el punt Com es consulta la fitxa de l'alumnat?

Com s'obtenen les estadístiques dels cursos d'un servei?

Des de la pestanya d'Estadístiques podeu veure una sèrie de dades estadístiques sobre els cursos d'una ubicació seleccionada. 

Cal que seguiu aquestes indicacions:

 1. Seleccioneu opcionalment una Data d'inici i una Data de fi i elegiu una Ubicació.

 2. Apareix un llistat de tots els cursos amb les dades bàsiques d'assistència.

 3. Es mostra un resum de la situació dels cursos mostrats en el llistat de l'esquerra. 

Com es donen permisos de gestió a usuaris?

Des de la pantalla Permisos podeu gestionar quines persones tenen accés a les ubicacions que vosaltres gestioneu. Podeu donar d'alta noves persones o eliminar a aquelles que ja estan com a administradores. 

Heu de tenir en compte aquestes consideracions:  

 1. Per agregar una nova persona cal que seleccioneu la Ubicació, escriviu el seu DNI o nom d'usuari i, finalment, polseu Afegir

 2. Quan polseu sobre la icona de la paperera s'elimina la persona seleccionada com a administradora de la ubicació elegida. 

 3. En la part de sota es mostra el llistat de persones que actualment són administradores de la ubicació seleccionada. 

Com es defineixen o es consulten les característiques d'un curs?  

La fitxa d'un curs s'obri fent clic sobre qualsevol dels cursos que apareixen dins d'una ubicació determinada en la Pantalla Principal - Pestanya Ubicacions o bé en el llistat de cursos de la Pantalla Principal - Pestanya Cursos. 

Com podeu veure en la imatge superior, en la part inferior de la pantalla (1) hi ha disponibles tres botons que permeten realitzar les següents accions: 

 • Duplicar curs: duplica o mou un curs. Manté les dades de configuració bàsica i les cionals. 

 • Esborrar curs: elimina un curs amb tots els seus inscrits. Heu de tenir en compte que si es donen determinades circumstàncies, com ara que hi haja rebuts pagats, no podreu esborrar el curs. 

 • Tancar: permet tancar la finestra actual. 

Des d'aquesta pantalla podeu gestionar totes les dades bàsiques d'un curs. Està dividida en una sèrie de pestanyes, cadascuna amb unes funcions determinades. Heu de tenir en compte que no tots els serveis veuen totes les pestanyes que es descriuen a continuació: 

 • General: gestiona les dades bàsiques del curs. 

 • Dades complementàries: gestiona les dades complementàries del curs. 

 • Categories: defineix les categories a les quals podeu afegir el curs. 

 • Visualització: administra la visualització del curs, qui pot veure'l i entre quines dates. 

 • Administració: permet compartir l'administració del curs. 

 • Inscrits: llistat de persones que s'inscriuen al curs. 

 • Professorat: administra el llistat de professors, directors i col·laboradors relacionats amb el curs.

 • Aula virtual: creació del curs en l'Aula Virtual. 

 • Continguts: gestiona els objectius i continguts del curs.

 • Sessions: administra les sessions d'un curs i els seus assistents.  

 • Dades addicionals: permet configurar les dades addicionals que se sol·liciten quan es fa la matrícula al curs. 

 • Preus i rebuts: perfils de pagaments i preus. 

 • Avisos: des d'ací es poden fer enviaments d'avisos a totes les persones inscrites al curs.

 • Avaluació: permet definir el tipus d'avaluació del curs.

 • Qualificacions: gestiona les qualificacions de tot l'alumnat del curs. 

 • Treball autònom: gestiona el treball autònom d'un alumne/a. 

 • Codis de barres: permet vincular cada persona inscrita amb un codi de barres. 

 • Llistats i certificats: zona de llistats i certificats. 

 • Pantalles d'inscripció: configura els textos que s'inclouen en les pantalles de preinscripció. 

 • Portal: realitza la publicació de les dades del curs automàticament en el portal web de l'UJI.

Dades bàsiques del curs

La pantalla General manté un registre de les dades bàsiques del curs.

Com podeu observar en la imatge superior apareixen els següents camps: 

 1. Informació del curs seleccionat, així com el nombre d'alumnes inscrits. 

 2. Camps bàsics amb la informació fonamental del curs. 

  • El Tipus d'inscripció indica, per exemple, si és un curs, un taller, un seminari, semipresencial o virtual. 

  • L'Idioma i el Nivell apareixeran només per a alguns serveis. 

  • L'Estat de tràmit serveix per a marcar un curs quan s'ha finalitzat completament la seva gestió. Cal subratllar que el curs no apareixerà en l'expedient si l'estat de tràmit no és Finalitzat. 

  • L'URL apareix en la pantalla d'inscripció del curs com a 'Més informació'. 

 3. Botó Guardar. És molt important que guardeu les dades cada cop que feu algun canvi.  

   

Estat tràmit

Atenció: el camp Estat tràmit ha de marcar-se com a Finalitzat quan el curs es done per conclòs i els alumnes l'hagen finalitzat. Només en aquest cas es tindrà en compte aquest curs en l'expedient personal.

Dades complementàries del curs

La pestanya Dades complementàries permet visualitzar altres dades del curs que no apareixen en la pestanya General. 

Des d'aquesta pantalla es presenten: 

 1. Algunes Dades complementàries del curs.

 2. Informació sobre la Prova de nivell.

 3. Informació sobre les Enquestes d'avaluació docent.

Assignar categories al curs

La pestanya de Categories permet classificar els diferents cursos d'acord amb unes categories preestablertes. Heu de tenir en compte que és una pestanya que només veuen alguns serveis.

Cal que tingueu present que:  

 1. Hi ha categories que es gestionen de forma automàtica (basades en temps).

 2. S'afegeixen a la llista tantes categories com vulgueu.  

Configurar la publicació del curs

La pestanya Visualització permet configurar quines persones poden veure el curs i entre quines dates estarà publicat.

Com podeu observar en la imatge superior, en aquesta pantalla disposeu de diverses opcions: 

 1. En la capçalera podeu elegir la data d'Inici inscripció i la data de Fi d'inscripció perquè el curs estiga publicat en el web durant un període de temps. En el camp Visible s'ha de ficar Si perquè es mostre, ja que aquest camp té més pes que les dates. El camp Anul·lat serveix per a ficar un curs com a anul·lat, marcant-lo visualment amb una línia ratllada en el llistat de cursos, com podeu observar en la imatge de dalt. 

 2. Just al costat, a la dreta, s'indica l'Estat de la inscripció, és a dir, l'estat actual de la inscripció web en funció de les dates, del camp visible i del tipus de perfil que hàgeu elegit en la zona. 

 3. Aquesta zona mostra els URL des dels quals l'usuari pot inscriure's al curs. Els quatre primers són autenticats i, per tant, és necessari posar el nom d'usuari i contrasenya per inscriure's. Els tres últims són formularis ràpids on no és necessari autenticar-se ni passar per totes les pantalles de l'assistent de matrícula. En general, és convenient utilitzar el mètode autenticat, però es pot utilitzar aquest tipus d'inscripció per a aquells cursos on la majoria dels alumnes són de fora de l'UJI i vulgueu evitar que s'hagen de donar d'alta. 

 4. En l'apartat de Perfils podeu seleccionar-ne un si voleu que el curs s'oferisca només a un col·lectiu determinat (per exemple, un curs només per a PAS o només per a SAUJI). Si no elegiu cap perfil, el curs estarà disponible per a tot el món i, per tant, serà públic. 

 5. I en la part de sota de la pantalla, apareixen els Perfils que actualment poden veure el curs. Si algun es presenta en gris clar i ratllat, indica que el període de dates seleccionat no coincideix amb la data actual. Les icones del llapis i la paperera permeten editar o esborrar algun dels perfils existents. 

Administradors del curs

La pestanya d'Administració permet compartir el curs per a la seva administració amb dues possibilitats. Podeu compartir el curs amb una altra ubicació completa (per exemple, amb un altre servei departament o unitat de gestió) o podeu compartir el curs amb persones concretes (amb el professorat, per exemple, responsable de la formació). 

En aquesta pantalla teniu tres apartats: 

 1. Ubicació que pot administrar aquest curs: des d'aquesta zona podeu afegir una única ubicació amb la qual compartireu el curs (Administració compartida amb). Si voleu deixar-lo sense compartir, heu de seleccionar No compartir. Recordeu que heu de polsar el botó Guardar.

 2. Usuaris que podem administrar aquest curs: podeu introduir el nom de l'usuari de correu electrònic (sense @uji.es i mai un àlies estès) o el DNI, elegir si voleu una franja de dates (si ho deixeu en blanc, serà indefinit) i polsar el botó Afegir

 3. En aquest llistat veieu les persones addicionals que actualment poden administrar aquest curs en concret. El llapis i la paperera permeten editar i esborrar una persona com a administradora. Si la línia ix en gris clar i ratllada significa que les dates no estan en el període de temps actual. 

Persones inscrites al curs

La pestanya d'Inscrits mostra totes les persones que s'han inscrit al curs a través dels formularis d'inscripció i també aquelles que heu afegit de forma manual. 

Com podeu observar en la imatge superior des d'aquesta pantalla: 

 1. Permet Afegir una persona que pertany a l'UJI, mitjançant el seu compte d'usuari (sempre sense @uji.es) o el seu DNI.  

 2. Quan polseu Alta persona externa, s'obri una nova finestra que permet realitzar l'alta d'una persona que no està registrada en l'UJI, tal com es mostra en la imatge de sota: (1), (2) i (3) són els blocs de dades. El primer correspon a dades obligatòries i els altres dos a opcionals. El botó Afegir (4) fa efectiu el registre d'alta de la persona. 

3. Mostra o oculta Columnes segons les necessitats. Si feu clic en el botó, podeu seleccionar quines columnes voleu que es mostren, entre elles el motiu d'exclusió al curs (com podeu observar en la imatge de sota).  A més, podeu Canviar a acceptats o Canviar a pendents els inscrits prèviament seleccionats, així com exportar el llistat a un fitxer en format Excel o PDF

4. Permet Filtrar dins del llistat  d'alumnes inscrits, per nom, DNI, estat en el curs, perfil o estat de pagament. 
5. La taula d'inscrits mostra totes les persones que estan apuntades al curs. En la columna Estat indica en color verd si l'alumne/a està Admès (o en Llista d'espera), en roig si està Pendent i en gris clar Exclòs (per renúncia o no assistència, entre altres motius).
6. Alumnes eliminats: es mostren els alumnes que han estat esborrats del curs. 

Professorat del curs

La pestanya Professorat permet realitzar una gestió bàsica dels professors d'una determinada activitat. En concret, podeu afegir o eliminar professors, juntament amb les seves hores de docència i teniu disponible un camp d'observacions. 

També podeu agregar al curs altres perfils. A més del Professorat hi ha disponibles els de: Coordinació, Direcció, Invitació i Col·laboració

Cal destacar que per als professors i directors s'emetran certificats automàticament des de l'aplicació. No passa el mateix per als coordinadors o invitats. 

El rol de col·laboració serveix per a poder emetre certificats personalitzats (per exemple, de moderador/a, ponent...) en aquells cursos que són, per exemple, una Jornada, un Seminari o un Congrés

Podeu consultar aquesta guia específica de com generar certificats personalitzats.

 1. En aquesta zona, especifiqueu el Rol, identifiqueu la persona (a través del DNI o el nom de compte d'usuari/ària), indiqueu les Hores que imparteix i, si voleu, apunteu alguna cosa en Observacions. Finalment heu de polsar Afegir

 2. En aquest llistat podeu consultar els professors d'aquest curs i editar o esborrar algun d'ells mitjançant les icones del llapis i la paperera.  

Continguts del curs 

Des de la pestanya Continguts podeu especificar els continguts i objectius del curs. Aquesta informació pot reflectir-se, si es desitja, en els certificats oficials generats des de l'aplicació. 

Com podeu observar en la imatge superior, disposeu de dos espais: 

 1. En la part superior per a plasmar els Objectius del curs. 

 2. En la inferior per a recollir els Continguts del curs. 

Sessions del curs

La pestanya de Sessions permet definir les jornades del curs. En particular, podeu afegir o eliminar cadascuna de les sessions que componen el curs. Això permet, a més, gestionar l'assistència de les persones inscrites al curs.

En aquesta pantalla teniu disponibles diverses opcions: 

 1. En la capçalera de la pantalla, cal que ompliu els camps per crear una sessió: Data, Hora d'inici i Hora de fi, duració (Hores), si es tracta o no d'una sessió tipus Examen, si es pot realitzar o no en horari Laboral i la Ubicació. Després, heu de polsar Afegir.

 2. El botó Actualitzar hores assistències en totes les sessions permet actualitzar les coincidències en horari laboral per a totes les sessions i totes les persones inscrites. 

 3. En aquest apartat, podeu veure les sessions d'aquest curs. A través del llapis podeu editar la sessió, amb la paperera eliminar-la i amb la lupa podeu gestionar els seus assistents. 

En la finestra de gestió d'Inscrits per sessió, que s'obri quan premeu la lupa, podeu marcar si una persona assisteix. També veureu les hores que coincideixen amb l'horari laboral i podeu anotar observacions en el camp Notes. A més, existeixen dos botons per a indicar que tots els alumnes assisteixen o, tot el contrari, deixar constància que no assisteixen. 

Dades addicionals del curs 

En la pestanya de Dades addicionals s'han d'afegir totes aquelles dades que vulgueu sol·licitar en la inscripció, diferents del DNI i el nom de la persona inscrita (aquestes dues dades es demanen sempre). Es recomana sol·licitar, com a mínim, el telèfon de contacte i el correu electrònic per, després, poder utilitzar altres seccions de l'aplicació, com els avisos o l'enviament de rebuts i sol·licituds de pagament. 

Com podeu veure en la imatge superior en aquesta pantalla hi ha tres apartats: 

 1. El formulari d'introducció de dades addicionals presenta el nom de la dada sol·licitada en tres idiomes (Text) i el camp Tipus us permet elegir entre una de les següents opcions:

  1. Camp correu electrònic: un camp específic per a ficar l'adreça de correu electrònic de la persona inscrita. 

  2. Camp telèfon mòbil: camp específic per a indicar el número de telèfon mòbil de la persona inscrita. 

  3. Desplegable: un camp desplegable on heu de concretar quines opcions hi haurà disponibles. 

  4. Check: camp de tipus activat / desactivat. 

  5. Fitxer adjunt: camp perquè la persona que fa la preinscripció puga pujar un arxiu. 

  6. Títol: un text literal per a poder crear seccions dins de les dades addicionals

  7. Literal: text que es vulga incloure en les seccions.

  8. Quadre de text: també existeix la possibilitat de configurar un camp simple de text d'una línia. 

  9. Àrea de text: camp de text de diverses línies 

El desplegable Caràcter permet elegir si és un camp optatiu o obligatori i el desplegable Visible per a permetre crear camps que només puguen veure els administradors i que no es mostren en la preinscripció de l'usuari. 

En la imatge següent podeu observar el resultat de com queden els diferents tipus de camps en el formulari d'inscripció de l'Assistent de preinscripció:

I en aquesta imatge podeu veure com queden els diferents camps en el formulari d'inscripció ràpida: 

2. Dades addicionals visibles per a l'usuari: en aquesta zona es mostren les dades addicionals configurades per a aquest curs. Són les que veurà l'usuari quan s'hi inscriga. 

3. Dades addicionals només visibles per a l'administrador: en aquesta zona es mostren les dades addicionals configurades per tal que només les puga veure la persona administradora del curs. D'aquesta forma, podeu utilitzar aquests camps per anotar coses sobre els inscrits, sense que aquests tinguen accés a aquestes dades. 

Fixar preus i rebuts del curs

La pestanya de Preus i rebuts permet establir els tipus de preus per a cadascun dels cursos. Haureu de crear tantes entrades com preus diferents tinga el curs, bé perquè estiga orientat a diferents tipus de perfils (un preu, per exemple, per a estudiants i un altre per a PAS) o bé per les dates d'inscripció (exemple: inscripció primerenca més barata o últimes inscripcions més cares).

És molt important que fixeu la línia de finançament per a cada curs, ja que és una dada absolutament necessària perquè des del Servei de Gestió Econòmica es puga processar correctament l'ingrés.

 1. En aquesta àrea heu d'elegir la Línia de finançament entre les opcions que hi ha disponibles i podeu decidir qui gestiona els rebuts per a aquest curs en concret. (Si desconeixeu aquesta dada, el Servei de Gestió Econòmica us la proporcionarà). Recordeu que heu de polsar el botó Guardar

 2. Tipus de preus i import per als diferents perfils: ací podeu donar d'alta un nou tipus de preu. Cal que ompliu els camps amb el Text descriptiu i l'Import i, tot seguit, polseu Afegir. Si voleu que aquest tipus de preus només estiga vigent durant un període de temps determinat, haureu d'indicar la Data d'inici i la Data de fi. Si no voleu acotar-ho a una franja de dates, ho podeu deixar en blanc. 

 3. En aquesta zona apareixen tots els tipus de preus que estan actualment disponibles per al curs. Si algun tipus de preus està fora del període de dates actual, apareix ratllat i en color gris més clar. Això vol dir que aquest tipus de pagament no està actualment disponible des de l'assistent d'inscripció. 

També és important destacar que si no poseu cap mena de preu, no apareixerà a l'hora d'inscriure's mitjançant l'assistent l'opció de pagar amb TPV. Aquesta és la forma de poder crear cursos que no requereixen pagament o cursos que han de ser pagats per altres vies com, per exemple, una transferència bancària. 

Enviar avisos a les persones inscrites

La pantalla d'Avisos permet enviar correus electrònics i missatges SMS a totes les persones que s'hagen apuntat al curs i que hagen completat prèviament els camps corresponents en la pantalla de Dades addicionals. Els avisos només es poden enviar quan prèviament hàgeu demanat als inscrits el telèfon mòbil i el correu electrònic.

Fixeu-vos que la pantalla es divideix en diverses seccions: 

 1. En aquest espai podeu escriure els textos que voleu enviar, tant per correu com per SMS. (Recordeu la limitació de 140 caràcters dels SMS). 

 2. Ací indiqueu en quina Data i Hora voleu fer l'enviament i a quin tipus de Destinataris (tots, acceptats, pendents...). Posteriorment heu de polsar Programar enviament 

 3. Avisos especials: alguns serveis disposen de botons d'enviament d'avisos especials que poden configurar-se. És el cas per exemple d'Enviar llistat d'inscrits als caps de servei. 

 4. En aquesta zona apareix el registre d'avisos pendents o enviats d'un curs. Es poden esborrar si encara no han estat enviats polsant sobre la paperera i consultar-ne el detall polsant el llapis. 

Configurar els tipus d'avaluació del curs

La pantalla Avaluació permet configurar el Tipus d'avaluació del curs entre les següents quatre opcions: 

 • Assistència: és el tipus d'avaluació que marca l'assistència com a requisit perquè l'alumnat obtinga l'apte en el curs i, per tant, el certificat. 

 • Aprofitament: haureu d'escollir aquesta opció quan el curs tinga una prova d'aptitud, com ara un examen.  

 • Qualificació numèrica: en aquest cas els requisits d'aptitud del curs s'estableixen d'acord amb una nota numèrica mínima. 

 • Qualificació numèrica múltiple: els requisits d'aptitud del curs s'estableixen segons diverses notes numèriques i amb un mínim per a cadascuna. Està pensada per a cursos que tenen diverses parts d'avaluació. És el cas, per exemple, de la teoria i pràctica o en els cursos d'idiomes on hi ha la prova oral, d'escolta i escrita. 

És possible utilitzar una nota única o una combinació de diverses parts. 

 1. En aquesta àrea seleccioneu el Tipus d'avaluació del curs. És un espai que apareix sempre. 

 2. Nota mínima per a obtindre apte: aquest espai només apareix quan escolliu un curs de qualificació numèrica perquè configureu la nota mínima.  

 3. Ací heu d'especificar, per a cadascuna de les notes parcials, el Text, el Percentatge i el Percentatge mínim per a aconseguir l'apte. És una zona que només apareix quan heu seleccionat el tipus de qualificació numèrica múltiple. 

Introduir qualificacions del curs

La pantalla de Qualificacions permet ficar les notes del curs a totes les persones que hi hagen estat acceptades. És important que tingueu en compte que només podreu qualificar aquelles persones que estiguen admeses al curs. Cal destacar que també podeu posar les notes de forma individual des de la fitxa de cada alumne o alumna. 

En funció del tipus de qualificació veureu una pantalla o una altra. N'hi ha quatre de diferents: AssistènciaAprofitament, Qualificació numèrica o Qualificació numèrica múltiple

Assistència

En aquest cas l'assistència és l'únic requisit per a obtenir d'aptitud del curs. En aquesta pantalla marqueu si l'alumnat hi ha assistit o no. 

Aprofitament

Heu de marcar l'aprofitament en cas que hi haja una prova, perquè la persona inscrita complisca els requisits d'aptitud del curs. 

Qualificació numèrica 

Els requisits d'aptitud del curs, com ja s'ha mencionat, s'estableixen segons una nota numèrica mínima. 

Qualificació numèrica múltiple 

Els requisits d'aptitud del curs s'estableixen d'acord amb diverses notes numèriques amb un mínim per a cadascuna. 

Obtenir llistats i actes 

La pestanya de Llistats permet elegir algun dels llistats, actes o registres disponibles. 

Llistat personalitzat

El Llistat personalitzat mostra els camps seleccionats en una finestra nova del navegador per a cadascun dels alumnes escollits. Les etiquetes serveixen per a crear columnes buides, amb un encapçalament concret com, per exemple, per un llistat de firmes.  

Actes en paper

El llistat d'Actes permet generar l'acta del curs amb les qualificacions en format PDF. 

Actes electròniques 

L'última versió de l'aplicació inclou un nou apartat per poder generar l'acta electrònica del curs amb les qualificacions perquè siga signada pel professorat i el o la cap de servei corresponent. Com podeu observar en la imatge de sota, cal que polseu el botó Generar acta. Aleshores el sistema generarà el document automàticament i enviarà una notificació al professorat perquè el signe a través del Portafirmes. Podeu obtenir més informació sobre el funcionament d'aquesta eina en el manual Portafirmes. Quan l'hagen signat tots els professors i el o la cap de servei, l'acta estarà disponible en aquest apartat perquè la pugueu consultar o descarregar. 

Penseu que l'acta electrònica inclourà la signatura digital tant del professorat com de la persona responsable del servei i el Codi Segur de Verificació (CSV) que permet comprovar i demostrar l'autenticitat del document electrònic. Apareixen en la part de sota del document, com podeu observar en l'exemple següent. 

Resum d'assistència

El llistat tipus de Resum d'assistència mostra una taula amb informació sobre les sessions i les assistències. 

 

Control d'assistència

El llistat Control d'assistència permet generar un llistat de firmes. 

Certificats (No oficial)

Advertència

Aquest tipus de llistat només està disponible per alguns serveis concrets. La resta han d'utilitzar els certificats oficials a través de la pestanya Certificats.

El llistat de tipus de Certificats mostra un PDF amb un model de certificat elegit (bilingüe o en valencià) per a cadascun dels alumnes. 

El certificat en PDF en valencià es presenta de la següent manera:

Podeu seleccionar el model de certificat bilingüe, com podeu observar en la imatge següent. 

El certificat bilingüe es genera en un document PDF amb dues columnes, una per cada idioma. 

Generar els certificats del curs 

La pestanya de Certificats permet generar els certificats oficials signats digitalment tant per als alumnes com per als professors del curs. Aquests certificats s'emeten pel gestor del curs per a totes les persones aptes (alumnes) i per a tots els professors (tenint en compte les hores de docència). 

Certificats oficials

Com podeu observar en la imatge superior, la pantalla es divideix en diversos apartats: 

 1. En la part superior, teniu la configuració bàsica del certificat que emetreu, així com la possibilitat de canviar el text de l'organitzador del curs actual o afegir alguns textos personalitzats (consulteu a la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament en Tecnologies de la Informació - UADTI). 

 2. En la part central, que només apareix quan el curs és una Jornada, un Congrés o un Seminari, podeu personalitzar el rol a certificar, com ara moderador o ponent. Si ompliu aquest apartat, només es podran emetre els certificats de les persones donades d'alta en la pestanya Professorat amb el rol Col·laboració

 3. En la part central, podeu mostrar la previsualització del certificat que esteu emetent, tant per al professorat i els directors com per als assistents. Aquest text té en compte les dades que heu anat introduint en el curs, en concret, el tipus de curs, el tipus d'avaluació, les dates d'inici i fi, la duració del curs i, en el cas dels professors, les hores impartides. 

 4. En la part inferior, es mostren les persones que podran moderar el certificat des de l'aplicació de Certificats oficials. Per a més informació sobre el funcionament d'aquesta aplicació consulteu el manual de Certificats oficials. En aquest apartat es mostren els caps de totes les persones amb permisos d'administració en la branca o àrea actual de cursos. 

 5. En la part inferior, teniu informació sobre els certificats que s'emetran i, un cop generats, es mostra la data d'emissió i la data de moderació (data d'aprovació per part del cap del servei). 

 6. En la part inferior, disposeu dels botons que permeten generar els certificats i obrir l'aplicació de Certificats oficials.  

Quan polseu el botó de Generar certificat oficial el sistema us informarà en una finestra, com la següent, si s'han generat correctament.

És important que tingueu en compte que no és possible generar el mateix certificat dues vegades per a una mateixa persona. Així si hi ha persones del curs que ja tenen el certificat, no es generarà de nou, excepte si prèviament l'esborreu des de l'aplicació Certificats oficials i sempre que encara no haja estat moderat. 

El certificat que es genera és com el de l'exemple següent:

Certificats personalitzats

Per a emetre aquests certificats heu de seguir aquests passos: 

1. En la pestanya General heu d'especificar el Tipus d'inscripció de l'activitat: Jornada, Congrés o Seminari. Heu de tenir en compte que només en aquests casos podreu emetre aquest tipus de certificats. 

2. En la pestanya Professorat cal que elegiu el Rol en el curs: Professorat, Coordinació, Direcció, Invitació i Col·laboració. Quan s'emeten els certificats, per defecte, només els rols de professor/a i director/a disposaran de certificat. Les figures de coordinador/a i convidat/ada només estan configurades per a donar accés a l'Aula Virtual. 

Si l'activitat és una Jornada, un Congrés o un Seminari, per la qual heu d'emetre certificats especials del tipus moderador/a, ponent o similar, introduireu a les persones en el rol Col·laboració. Com podeu observar, si elegiu aquest rol, immediatament, apareixerà la casella de Correu, ja que és necessari disposar d'un compte de correu electrònic perquè pugueu emetre un certificat. Si els col·laboradors són de l'UJI, no caldrà que ho introduïu, però ho haureu de fer sempre en cas que siguen externs. 

3. Un cop finalitzat el curs i abans d'emetre els certificats haureu de configurar els certificats que voleu personalitzar. Heu d'anar a la pestanya Certificats. Sempre que es tracte d'una Jornada, un Congrés o un Seminari apareixerà el camp En qualitat de dins de l'apartat de Personalització del rol, on heu d'especificar la figura per la qual voleu emetre el certificat. 

Després d'indicar la figura a certificar, podeu veure com queda el text fent clic sobre Actualitzar previsualització.

4. Per finalitzar el procés veureu que, en la part de sota de la pantalla, apareix un llistat amb totes les persones adscrites a aquesta activitat formativa com a col·laboradors. Ací heu d'elegir la persona o persones a les quals voleu emetre aquest tipus de certificat. 

5. El darrer pas, com amb la resta d'activitats formatives, és emetre els certificats polsant el botó Generar certificat oficial.

Heu de tenir en compte que en cas que hàgeu optat per emetre certificats personalitzats només s'emetran aquests certificats. Per a l'emissió d'altres certificats (assistent, professor, director...) haureu de realitzar el procés al marge d'aquest (en dos o diverses tandes, en funció de les figures que hageu de certificar). 

A continuació, es mostra un exemple de com quedaria un certificat d'aquest tipus:  

Configurar les pantalles d'inscripció al curs

La pestanya Pantalles d'inscripció permet configurar els textos que voleu que apareguen en les pantalles de preinscripció. Per defecte, apareix la pantalla estàndard, sense textos addicionals, però si afegiu alguna cosa en aquests camps, es mostrarà quan l'alumnat es matricule. 

Com podeu observar en la imatge superior:

 1. Primer heu de Triar la pantalla que voleu configurar. 

 2. Tot seguit, cal que ompliu els camps de Text en els tres idiomes.

Publicar el curs en el portal web de l'UJI 

Des de la pestanya Portal podeu publicar el curs directament en la pàgina web corporativa de l'UJI. En aquesta pantalla cal que reviseu les dades que consten al sistema i podeu acabar d'emplenar la resta de camps. Quan polseu el botó Publicar, en la part de sota a l'esquerra, es genera automàticament l'URL. 

Com es consulta la fitxa d'un alumne/a?

La finestra de cada alumne i alumna inscrits s'obri fent clic sobre qualsevol de les persones que apareixen dins de la Finestra Curs - Pestanya Inscrits o a través del llistat de persones de la Pantalla Principal - Pestanya Alumnes

En la part superior (1) teniu les diferents pestanyes de l'aplicació. 

En la part inferior (2) disposeu dels botons que permeten realitzar les següents accions: 

 • Moure: traslladar l'alumnat.

 • Esborrar alumne: aquest botó permet eliminar un alumne o alumna amb totes les seves dades. Heu de tenir en compte que en determinades circumstàncies (com que hi haja rebuts pagats) no podreu suprimir la persona.

 • Tancar: per tancar la finestra actual. 

Des d'aquesta pantalla podreu gestionar totes les dades bàsiques de l'alumnat. Es divideix en diferents pestanyes i cadascuna té una funció determinada: 

 • General: gestiona les dades bàsiques de l'alumne/a. 

 • Dades extra: permet guardar altres dades que no apareixen en la pestanya General

 • Dades addicionals: mostra i gestiona les dades introduïdes durant el procés de matrícula des de la pantalla de dades addicionals. 

 • Rebuts: gestió i emissió dels rebuts associats a la inscripció corresponent. 

 • Notes: per a aquells cursos que necessiten avaluació, permeten assignar notes i certificats d'aptitud. 

 • Avisos: mostra els avisos que se li han enviat a aquesta persona en concret i permet realitzar nous enviaments. 

 • Altres cursos: historial de la persona amb altres cursos del mateix servei o d'interessos similars. 

Dades bàsiques de l'alumne/a

La pestanya General dels alumnes mostra la informació bàsica de l'alumnat i permet la seva acceptació o rebuig al curs. 

Com podeu observar en la imatge superior, en la pantalla apareixen diversos apartats: 

 1. Aquesta zona mostra la informació del curs i de l'alumnat, la data d'inscripció, l'estat actual i permet Imprimir un comprovant de la inscripció o obrir el formulari d'Inscripció amb les dades ja emplenades. Això últim és útil, per exemple, per enviar l'enllaç a l'alumnat que ha de completar alguna dada o fer el pagament, tot i que el curs estiga tancat. 

 2. El primer botó (Canviar a acceptat) permet passar a l'alumnat a acceptat o deixar-lo com a pendent en el curs (Canviar a pendent). El segon botó (Posar en llista d'espera) deixa l'alumnat en llista d'espera o, en el cas contrari, l'elimina de la llista d'espera.  

 3. Motiu d'acceptació o exclusió: podeu triar el motiu d'exclusió al curs (ha abandonat el curs, no assistència, no compleix els requisits, etc.) i anotar en el camp inferior Informació addicional sobre el rebuig (o la seua admissió). Recordeu que heu de polsar el botó Guardar per registrar qualsevol canvi.  

 4. En aquesta zona es mostren els Vincles de l'alumnat amb l'UJI.