Comptes d'examen

Petició de comptes d'examen

A través del SPI Petició de comptes per a examen es pot demanar la creació d'usuaris anònims (del format examXXXXXX) amb accés als equips d'aules per a la realització de proves d'avaluació d'alumnes. Aquests usuaris disposen d'accés a les eines de Google completes així com al aulavirtual i junt a les restriccions en aules permeten obtindre un entorn controlat per a la realització de la convocatòria.

Quan aquest procediment siga validat pel Director del departament, es genera automàticament un CAU que serà assignat al personal del Servei d’Informàtica i de la UADTI (en cas de requisits especials de aulavirtual ) corresponent.

Els usuaris estaran disponibles fins que a través del mateix CAU no s'indique el contrari, o fins a l'esborrat de fi de curs, que es realitza el 31 de juliol.

Els camps requerits en el SPI són:

 • Dades de l'examen

  • Titulació

  • Departament

  • Data de la realització de l'examen

  • Codi d'assignatura

  • Hora d'inici i hora de final

 • El sistema operatiu (Microsoft Windows o GNU/Linux) sobre el qual realitzarà la prova

 • Les aules que s'utilitzaran

 • Nombre d'usuaris a crear

 • Bloqueig d'usuaris: durant la prova, es podran bloquejar tant usuaris d'examen com el compte d'alumne d'aquelles persones que realitzen l'examen. Aquest bloqueig estarà únicament disponible per a aquells usuaris que ho demanen en el CAU, no únicament per al peticionari.

 • Clau d'accés comú. Per defecte, es genera cada usuari amb una clau personal que complisca la Política de les claus d'accés.

 • Eliminar Google Apps dels comptes d'examen creades. A vegades únicament es necessita accés als equips d'aules i no a cap aplicació extra, per la qual cosa en el moment de la petició es pot demanar la seua eliminació. Aquesta acció és irreversible.

 • aulavirtual: requisits especials de aulavirtual. Si marquem aquest camp, es crea un CAU per a la UADTI per a que es gestionen aquests requeriments.

 • En finalitzar l'examen

  • Canvi de contrasenya

  • Enviament del contingut dels comptes en un arxiu .tar.gz

Eines disponibles durant l'examen

Bloqueig de comptes d'examen o alumnes

L'eina de gestió de bloqueig de comptes d'alumnes (alXXXXXX) i examen (examXXXXXX) es diu exam_action.sh i funciona a través de sudo en lepus.uji.es. Amb sudo -l es pot veure la llista de comandaments disponibles:

$ sudo exam_action.sh Uso: exam_action.sh (lock|unlock|list) <idexamen> (examen|alumnos) (<idcuenta>|ALLUSERS) exam_action.sh: actúa sobre las cuentas de alumnos y cuentas de examen. Parámetros: * Con acción se entiende: bloquear (lock), desbloquear (unlock), listar (list) * Como <idexamen> hay que utilizar el código mencionado en el apartado "Código de asignatura". * Con "examen" se actúa sobre las cuentas examXXXXXX y con "alumnos", sobre las cuentas alXXXXXX. * Como <idcuenta> hay que utilizar la correspondiente cuenta de examen examXXXXXX o de alumno alXXXXXX. * Con ALLUSERS se puede actuar sobre todas las cuentas examXXXXXX del examen (si el primer argumento fue "examen") o sobre todas las cuentas de los alumnos participantes en el examen (si el primer argumento fue "alumnos"). El bloqueo (lock) funciona hasta que se ejecuta el desbloqueo (unlock), puede aplicarse a alumnos (alXXXXXX) o cuentas de examen (examXXXXXX) y actúa únicamente sobre uno o todos los usuarios en función de si le pasamos el usuario o la palabra ALLUSERS.

El bloqueig de comptes d'alumne únicament estarà disponible durant la realització de la prova i és responsabilitat del professor el fer bon ús d'ella, assegurant-se que a la finalització de l'examen tinguen correctament desbloquejat el seu compte.

Com a exemples:

 • revisar la llista d'alumnes:
  $ sudo exam_action.sh list <codasig> alumnos

 • bloquejar a tots els alumnes abans de l'examen:
  $ sudo exam_action.sh lock <codasig> alumnos ALLUSERS

 • desbloquejar a tots els alumnes després de l'examen:
  $ sudo exam_action.sh unlock <codasig> alumnos ALLUSERS

 • bloquejar a tots els usuaris d'examen en finalitzar:
  $ sudo exam_action.sh lock <codasig> alumnos ALLUSERS

 • bloquejar l'usuari d'examen exam000000:
  $ sudo exam_action.sh lock <codasig> examen exam000000

 • bloquejar l'alumne al000000:
  $ sudo exam_action.sh lock <codasig> alumnos al000000

Es recomana (una vegada indicat en el CAU com a preparat) que es comprove el seu funcionament amb els usuaris de l'examen i si n'hi ha, que la llista d'alumnes siga la correcta.

En el cas que es necessiten restriccions en els equips d'aules, es poden crear a través del formulari Restriccions en aules d'informàtica, en ell es poden limitar per a aules concretes, tant la xarxa (amb la seua llista d'IP permeses) com els accessos a dispositius USB extraïbles.

Còpia d'informació a homes d'usuari

Opció 1: smbclient (recomanada)

Si es necessita copiar informació als comptes d'examen, es pot utilitzar el següent comando en lepus.uji.es:

$ sudo exam_home_tar_extract.sh Uso: exam_home_tar_extract.sh <codasig> <ALLUSERS|examXXXXXX> <tar.gz> Despliega un .tar.gz (para uno o todos los usuarios) en el home de un usuario de examen.

Exemples:

 • desplegar un tar.gz per a un únic usuari:

  $ sudo exam_home_tar_extract.sh CAU000000_20220101 exam000000 examen_para_alumno_exam000000.tar.gz
 • desplegar un tar.gz per a tots els usuaris de l'examen:

Explicació.

Bàsicament utilitza smbclient amb kerberos. Per a copiar-ho:

On <tar file> és un tar.gz amb tot el que vulgues desplegar en el seu HOME.

Si es necessita fer-ho des d'un equip que no siga lepus.uji.es no hi ha més que configurar la validació kerberos de samba. Per a això hem d'utilitzar smbclient amb autenticació kerberos. Passos per a la seua configuració:

1.- necessitem afegir la següent configuració a l'arxiu /etc/krb5.conf (o equivalent de la seua distribució GNU/Linux):

2.- Per a cada usuari, obtindre un tiquet kerberos (havent establit prèviament la seua contrasenya en la variable d'entorn PASS ):

3.- Accedir via smbclient:

4.- Eliminar el tiquet kerberos abans de conducta amb el següent usuari:

Opció 2: ssh

En el cas de necessitar pocs arxius personalitzats en el home d'usuari, podem utilitzar scp cap a lynx.uji.es:

Aquest mètode pot arribar a reproduir problemes anteriors per múltiples connexions als servidors ssh.

En finalitzar l'examen

Al finalitzar, una vegada notificat a través del CAU corresponent, i en cas d'haver-ho marcat, es canvia a una contrasenya genèrica i es genera l'arxiu .tar.gz que es deixa en el HOME de l'usuari indicat.

En finalitzar la correcció de l'examen, i prèvia notificació en el CAU, els usuaris s'esborren.