Protocol per al suport del Servei d'Informàtica a la realització d'exàmens amb requeriments online


Protocol per al suport del Servei d'Informàtica a la realització d'exàmens amb requeriments online

N. B.: Per a casos puntuals, on sols es requirisca, per als equips de les aules informàtiques, limitar l'accés a USBs, Internet i/o Aula Virtual, poden utilitzar el formulari Restriccions en Aules Informàtiques (https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23177)

Antecedents

Encara que la majoria d'exàmens se segueixen fent "en paper", des de l'inici de la Universitat s'han realitzat exàmens amb ordinador. Habitualment es tracta d'activitats de caràcter local, de manera que el requeriment informàtic ha estat bàsicament que l'aula estigués en condicions normals de funcionament, el que és habitual.

La Normativa de les aules informàtiques de docència i de lliure accés en el seu apartat 4 diu: 'La Realització d'exàmens o altres activitats docents extraordinàries s'han d'adequar a l'equipament i configuració de l'aula i no pot en cap moment requerir la paralització dels serveis habituals ni requerir la presència de personal tècnic especialitzat fora dels horaris del su lloc de treball.'

En algunes ocasions els professors han sol·licitat disposar d'entorns informàtics específics per a exàmens (per exemple, una configuració concreta en què es limitaven certs accessos). Totes aquestes sol·licituds han estat ateses malgrat que cada examen sol necessitar una configuració particular i diferent de les altres. Per això, els tècnics de sistemes han preparat amb anterioritat a la realització de l'examen les modificacions pertinents a l'aula (i en els comptes d'usuari i/o les específiques d'examen), han estat atents durant la seua celebració a les possibles incidències sorgides i un vegada finalitzat han remès, si procedia, els resultats al professor i han restablert les condicions normals de l'aula (i dels comptes dels usuaris).

Actualment, amb l'ús massiu de l'Aula Virtual, es realitzen habitualment exàmens on line, directament a la plataforma. Això requereix que tant la xarxa com la plataforma funcionen perfectament. A més, cada vegada s'utilitzen més eines on line a l'hora de realitzar exàmens, com ara Google Docs (GDocs), cerques web, Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), enciclopèdies temàtiques, etc. que requereixen el correcte funcionament de la xarxa. En tots aquests casos, una caiguda de la xarxa, un error en la identificació d'un usuari o en una aplicació durant la realització de l'examen pot ser crítica.

Afortunadament, l'Aula Virtual no ha fallat pràcticament mai i la xarxa fa temps que tampoc falla. Tanmateix, l'extensió en l'ús d'aquestes tecnologies aconsella establir un protocol que permeta ajustar els requeriments dels professors amb la disponibilitat operativa del SI, tant en recursos com en horaris.

En funció del tipus de suport tècnic que precisen, distingim entre exàmens de tres tipus:
1. Els que requereixen l'aula i la xarxa funcional, sense canvis a l'aula. Incloem açí els que depenen de Google, ja que el seu funcionament és aliè al SI.
2. Els que requereixen, a més, l'Aula Virtual.
3. Els que requereixen configuracions especials de l'aula o els usuaris.

Els exàmens de tipus 1 requereixen exclusivament suport per part dels operadors, mentre que els de tipus 2 i 3 requereixen addicionalment personal especialitzat del SI .

Cal assenyalar que, en l'actualitat, els exàmens de les titulacions i graus es reparteixen generalment al llarg del període d'exàmens en tres franges horàries : de 9h a 13h, de 13h a 17h i de 17 a 21h. Per la seua banda, la pràctica totalitat del personal del SI que seria necessari per donar suport a la realització d'exàmens té horari de matí (de dilluns a divendres, de 8h a 15h ).

Protocol

 1. Durant el període de confecció del calendari d'exàmens, els professors de les assignatures que realitzaran exàmens en aules informàtiques informaran, via correu-e, als directors de titulació (centres) d'aquesta circumstància, així com del tipus d'examen (1, 2 o 3 ) de què es tracta. Si no s'informa, el SI declina qualsevol responsabilitat en el cas de pèrdua de servei. En el cas dels exàmens de tipus 3, els professors del mateix informaran al SI dels requeriments addicionals per a la realització de l'examen. Es realitzarà mitjançant CAU, amb 15 dies d'antelació com a mínim donat el cost de modificar les instal·lacions.
2. Una vegada aprovat el calendari d'exàmens, els centres remetran al SI la relació d'exàmens que es realitzaran en aules informàtiques, la data de realització i el tipus d'examen.
3. Per tal de poder disposar de suport tècnic si es produeix alguna incidència, en el moment de fixar l'horari dels diferents exàmens els centres tindran en compte que aquells a celebrar en aules informàtiques haurien de tenir horari de matí. Només en casos excepcionals en què el centre sol·liciti i motive adequadament la impossibilitat d'ubicar un examen en horari de matí, el SI podrà preveure i disposar de personal de suport fora de l'horari de matí.

Transitòria per al curs 2013-2014

Els punts 1 i 2 de la proposta hauran de realizar-se durant els mesos de setembre i octubre.
Si no estan les hores d'examen ja establertes, pot aplicar-se el procediment tal qual, però si ja ho estan, el SI assumeix la situació i intentarà cobrir els exàmens que estiguen a la vesprada.