Campanya anual d'identificació d'equips d'ús comú


Aquesta campanya ha de permetre a les unitats organitzatives (UO) identificar els equips microinformàtics d’ús comú, com ara:

 • impressores
 • escàners
 • microordinadors
 • equips destinats als laboratoris docents que s'hagen de mantenir com a servei general


Estan exclosos d'aquesta campanya:

 • els equips multi-funció (impressió, escaneig i còpia) amb contracte de pagament per ús, donat que aquest inclou el manteniment
 • els perifèrics d’ús personal (normalment ubicats al despatx d’usuari)
 • els servidors
 • les tauletes o assimilats
 • els equips dels laboratoris d’investigació


Sols l’equip identificat es podrà acollir al nou contracte del servei de manteniment hardware dels equips microinformàtics [sempre que l’article/model de l’equip no haja sigut declarat com a obsolet o siga prestat o cedit] o a qualsevol mecanisme que s’habilite en el futur per a la renovació de microordinadors personals obsolets. Tot sense perjudici de complir la resta de condicions específiques establides en aquests.


Per a identificar l’equip d’ús comú, cal usar el formulari ‘Identificació d’equips d’ús comú’. El formulari està pensat per ser accedit pels caps de les UO, que poden delegar en terceres persones de la UO. Aquest formulari de l’e-UJIer@ està a l’apartat ‘Recursos humans’, sota l’epígraf ‘Laboral’, tot just dalt del ‘Identificació ordinador de treball’.

El formulari us deixarà afegir equips, seleccionant primer una ubicació, triant entre el material disponible en aquesta.

Cal tenir en compte:

 • Des de 2020, aquest formulari estarà sempre accessible; això facilitarà l’actualització de la informació sobre el vostre ordinador de treball.
 • L’equipament disponible a la ubicació es presenta ordenat per data de compra, segons l’Inventari General de Béns de la Universitat. Noteu que no apareixen els equips considerats obsolets, ni tampoc els equips que ja estiguen assignats a un usuari o a una UO. Si el formulari no us mostra l’equip que espereu, suposant que estiga correctament inventariat, pot ocórrer que no estiga correctament ubicat; per corregir-ho cal adreçar-se a la vostra unitat de gestió o, si no en teniu una assignada, al Servei d’Informació Comptable.

 • Aquesta identificació no suposa la incorporació de l’ordinador al contracte de manteniment vigent, sinó que s’usarà per a determinar el parc a cobrir en el següent contracte (en vigor a partir de l’1 d’octubre).