Devolució d'equipament TIC mòbil i neteja de dades

El membre de la comunitat universitària que, per raons del seu treball, haja gaudit d’equipament TIC mòbil (des de microordinadors portàtils a telèfons mòbils),  bé quan queda obsolet, finalitza la seua relació amb l'UJI o desaparega la necessitat, s’obliga a tornar-lo a la Unitat Organitzativa que li’l va facilitar en unes condicions raonables d’ús.

L’equip es tornarà havent-li esborrat els fitxers que ell haja introduït al mateix i no formen part o siguen necessaris per al funcionament de l’equip o de les aplicacions corporatives instal·lades pel SI.

En cas de dubte, pot sol·licitar al SI, via CAU, ajuda per a /wiki/spaces/SGSI/pages/7669777091