Protocol per a l'enviament de material informàtic obsolet al magatzem del SI en la FCJE

Advertència

Aquest document NO tracta el procediment de declaració d'un equip TIC com a obsolet i, menys, sobre la seua baixa. Fins que no estiga en producció un procediment mecanitzat, es seguirà el procediment actual: i. e., les Unitats Organitzatives (UO) enviaran la relació d'equips a declarar com a obsolets al Servei d'Informació Comptable.

L'objectiu d'aquest protocol és definir la forma d'enviament de material informàtic, prèviament declarat com a obsolet, al magatzem situat en la FCJE (JB2S21CA); és una referència del que es pot enviar, o no, i com, evitant abusos. Aquest magatzem està gestionat pel Servei d'Informàtica (SI), que és el responsable de mantenir-lo ordenat, no es tracta d'un abocador on van les deixalles.

 • El material informàtic al qual s'aplica aquest protocol ha d'estar composat per peces independents que siguen susceptibles de ser manipulades per una persona i que tinguen unes dimensions que s'adapten al vehicle de repartiment intern del campus. Si el material no compleix aquestes condicions, la unitat organitzativa de qui depenga ha de ser la responsable de coordinar-se amb el Servei d'Informàtica i de contractar un servei de mudances per a dur a terme l'enviament.
 • Qualsevol unitat organitzativa de qui depenga la gestió de material informàtic en desús pot sol·licitar-ne l'enviament al magatzem de material informàtic situat en l'edifici de Espaitec 2. Aquesta petició s'ha de traslladar a la Direcció del SI. Pot fer-ho enviant un correu-e a adm-si@uji.es.

  Advertència

  En el cas d'un volum molt gran de material TIC obsolet (v. g., renovació d'un laboratori), el més convenient es obrir un CAU, adreçat al cap d'operació, per a què s'avalue in situ el material, de forma que el material susceptible de donar de baixa, no s'envie al magatzem sinó que es deposite directament als contenidors, que l’empresa gestora autoritzada de residus té desplegats al campus, per al seu tractament (reciclatge).

  No obstant, abans de depositar-los a les gàbies, cal assegurar que els suports informàtics que puga tenir l’equip han estat /wiki/spaces/SGSI/pages/7669777091 o, en altre cas, retirats i enviats, aquest sí, al magatzem per a la seua posterior destrucció.

 • El SI ha de determinar si és adient o no el trasllat sol·licitat. Cal advertir que des del moment quan es realitze aquest trasllat el material passa a disposició del Servei d'Informàtica.
 • Si es determina que el trasllat és adient:
  1. El SI és responsable d'assegurar que hi ha lloc suficient en la zona de recepció de material del magatzem.
  2. El SI ho ha de comunicar tant a la unitat organitzativa com a la consergeria encarregada del lloc on estiga el material.
  3. La consergeria ha de programar el dia o dies quan es vol realitzar l'operació de trasllat i coordinar el procés d'enviament amb la unitat organitzativa i la persona encarregada del vehicle de repartiment intern del campus. Aquest trasllat es pot dur a terme en un únic viatge o en diferents, depenent de la quantitat de material que s'ha de traslladar.
  4. La persona encarregada del vehicle de repartiment intern en el campus ha de deixar el material en la zona de recepció de material del magatzem. És responsabilitat del Servei d'Informàtica situar el material dins del magatzem.
 • Si es determina que el trasllat no és adient:
  • El SI ho ha de comunicar a la UO. A partir d'aquest moment aquesta unitat organitzativa, si vol desfer-se d'aquest material, ha d'iniciar el corresponent procés de baixa d'inventari i reciclatge del material.