Serveis de telefonia

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Polítiques d'ús - Introducció

SGSI-NM-09
Revisió: 04
Data: 2013.04.09

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI, d'ara endavant) podrà, en funció de les necessitats del servei i la disponibilitat de recursos, posar a disposició del personal amb un vincle laboral l'ús dels telèfons de la Universitat, tant fixos com mòbils, i els empleats hauran de garantir l'ús raonable i equilibrat d'aquests actius en tot moment.

Desenvolupament

Telefonia fixa

Tot el personal podrà tenir accés als telèfons fixos de l'organització en les condicions necessàries per al compliment de les obligacions del seu lloc de treball. L'autorització per a la realització de telefonades internacionals o accés a serveis de tarifació afegida haurà de ser autoritzada pel vicerectorat competent.

Cada línia de telèfon està adscrita a una de les categories següents en funció de les necessitats del lloc de treball:

 • Local: només trucades a corporatius (fixos i mòbils).
 • Local amb trucades entrants: només trucades a corporatius (fixos i mòbils); però permet les trucades entrants.
 • Només fixos: inclou la categoria anterior més trucades a fixos nacionals.
 • Nacional: inclou la categoria anterior més trucades a mòbils nacionals.
 • Lliure: inclou la categoria anterior més trucades internacionals (fixos i mòbils).

Per defecte, el consum mensual màxim per cada línia de telèfon estarà limitat a la quantitat que estableix el vicerectorat competent. Una vegada superat el límit de consum establert, la línia corresponent passarà a la categoria de "només fixos" fins que acabe el període de facturació actual (normalment, el mes natural), moment en el qual es restableix a la seua categoria original.

El límit assignat a cada telèfon o la seua categoria pot ser modificat, prèvia sol·licitud de la persona titular de la línia o responsable de la unitat corresponent (en el cas de línies no associades a a persones físiques: fax, zones comunes...), a través del procediment SPI - Modificació de serveis de la telefonia fixa corporativa. El cost de l'ampliació del límit s'imputarà al pressupost de la unitat del sol·licitant i haurà de comptar amb l'autorització de la persona responsable.

Telefonia mòbil

En particular, el personal que tinga un telèfon mòbil corporatiu haurà de garantir en tot moment:

 • La seua custòdia de manera segura.
 • La comunicació immediata al Servei d'Informàtica de la pèrdua i/o robatori del terminal així com una descripció detallada de les circumstàncies en què es van produir aquests esdeveniments perquè l'UJI procedisca, si cal, a realitzar els tràmits o denúncies pertinents davant els operadors i/o autoritats.

L'assignació de telèfons mòbils al personal està justificada per les condicions del seu lloc de treball i per les tasques que desenvolupa i ha de ser autoritzada pel vicerectorat competent. Les condicions en què, amb caràcter general, s'ofereix aquest servei són les següents:

 • Per defecte, es permeten les telefonades de veu a qualsevol telèfon fix o mòbil del territori nacional.
 • El roaming internacional de dades queda restringit.
 • L'ús de dades nacional (3G, 4G o superior), les trucades internacionals i la itinerància internacional de veu requerirà autorització prèvia del vicerectorat competent. En cas de sol·licitar roaming, l'usuari o usuària de la línia haurà de notificar les dates tant de eixida com de tornada per a demanar l'autorització mitjançant el formulari SPI - Modificació de serveis de telefonia mòbil corporativa.
 • Per defecte, el consum mensual màxim per cada línia de telèfon mòbil estarà limitat a la quantitat que establisca el vicerectorat competent, encara que és possible la seva ampliació, prèvia aprovació de l'esmentat vicerectorat.

Els telèfons seran posats a disposició del personal de l'UJI com una eina per al desenvolupament de les seues funcions i la utilitat, entre altres aspectes, està subjecta a:

 • La facultat de la Universitat de gestionar o administrar les seues línies fixes i mòbils per les necessitats de la feina.
 • La facultat de la Universitat d'assignar, amb independència entre els seus empleats i empleades, els recursos fixos i/o mòbils.
 • La titularitat de la Universitat sobre els números assignats als telèfons, tant fixos com mòbils.
 • La predeterminació de telefonades de sortida per a comunicacions amb clients i/o proveïdors preseleccionats.
 • La política d'ús per a accés a Internet i/o correu electrònic del terminal.
 • Disposar d'una facturació mensual de cost i usuari del telèfon, amb detall per centre, per facilitar el control pressupostari.


L'UJI adverteix al seu personal proveït de telèfon mòbil que tant el terminal com l'ús del servei tenen caràcter personal i intransferible, de manera que l'empleat o empleada es compromet (i té l'obligació) a mantenir reservades totes les claus d'accés al servei que li siguen facilitades, de manera que no puguen ser utilitzades per tercers. Tampoc han d'utilitzar el servei amb la finalitat d'enviar missatges a tercers que puguen vulnerar la legalitat vigent en cada moment i, en particular, els principis de salvaguarda de l'ordre públic, i el respecte a la dignitat de les persones. En qualsevol cas, la persona empleada serà única i total responsable del contingut íntegre dels missatges que envie a través del seu telèfon mòbil així com de les dades que facilite a tercers.

L'ús del telèfon per part dels membres de la comunitat no és objecte de revisió sistemàtica per l'UJI, donat que cal respectar la llibertat de cada treballador o treballadora en l'exercici de les seues funcions, el seu dret a la intimitat i el secret de les comunicacions. No obstant, l'usuari o usuària ha de ser conscient que l'UJI farà un control general de l'ús d'aquestes eines, tot respectant al màxim la intimitat i dignitat del treballador o treballadora.

Aquest control general tindrà com a finalitat la detecció de possibles conductes abusives i es durà a terme, en supòsits excepcionals degudament acreditats, quan hi haja sospites fundades que el comportament d'un usuari o usuària perjudica greument els interessos de la Universitat Jaume I; o que aquest comportament puga ser constitutiu d'infracció laboral, administrativa o penal.

El control de les telefonades realitzades des dels terminals telefònics anirà acompanyat necessàriament de l'adopció de les següents garanties:

 • Es realitzarà mitjançant un procediment que respecte, en tot moment, la dignitat i intimitat de l'usuari o usuària objecte d'aquesta mesura.
 • Es durà a terme, en tot cas, de conformitat amb els principis de necessitat, transparència i proporcionalitat.
 • S'efectuarà en les instal·lacions de l'UJI, en hores de treball i en presència d'una persona representant del col·lectiu a què pertanga, havent sol·licitat prèviament l'autorització de la persona afectada.

L'UJI, d'acord amb la legislació vigent, ha de determinar si l'incompliment de les obligacions i actuacions previstes en aquest document pot donar lloc a sancions disciplinàries.

Sense perjudici del que preveuen aquestes normes, el vicerectorat competent podrà establir condicions diferents d'ús dels serveis de telefonia per a les persones que formen part dels diferents òrgans de govern de la Universitat o per a casos concrets en què aquestes condicions estiguen justificades.