SPI - Sol·licitud d'estudis propis de postgrau i de formación continuada

Què és SPI Sol·licitud d'estudis propis de postgrau i de formació continuada?

Són dos formularis de peticions SPI que permeten iniciar i recollir tota la informació necessària per a proposar la impartició d'un estudi propi de postgrau o un curs de formació continuada a l'UJI. 

Una vegada feta la sol·licitud, en el cas dels estudis de postgrau, la proposta ha de ser validada, primer, per la direcció de departament corresponent i, posteriorment, per la direcció de centre. A partir d'aquest moment, serà l'Oficina d'Estudis (OdE) la responsable de revisar i verificar que la proposta inclou la informació necessària. En cas que hi detecte errors, pot derivar-la, al professorat sol·licitant, perquè ho corregisca i, si comprova que tot està correcte, després d'exposar públicament la memòria, la trasllada a la Comissió d'Estudis i Professorat perquè done el seu vistiplau i, finalment, l'aprove el Consell de Govern. 

En el cas dels cursos de formació continuada, un cop s'inicia la sol·licitud, passa directament a l'OdE que s'encarrega de revisar-la i validar-la. Després, un cop finalitza el període d'exposició pública, la trasllada a la Comissió Assessora per a la Nova Organització d'Ensenyaments (CANOE) perquè done el seu vistiplau i, posteriorment, a la Comissió d'Estudis i Professorat perquè també done la seua conformitat. Finalment, correspon al Consell de Govern l'aprovació definitiva. 

En tots dos casos, una vegada ho aprova el Consell de Govern, és l'OdE qui, finalment, tanca el procediment del SPI per notificar-ho al professorat que ha iniciat la proposta.   

Per a conèixer els requisits i les característiques per a fer una sol·licitud d'aquest tipus, és convenient que consulteu la Normativa sobre els estudis propis de postgrau i de formació continuada de la Universitat Jaume I en les Normes sobre plans d'estudis i titulacions

Accés a l'aplicació

Totes dues tramitacions es troben dins de la plataforma SPI. Com podeu observar en la imatge de sota, per accedir-hi heu d'anar a l'IGLU > Eines de gestió > Formularis peticions (SPI) situat en el menú lateral dret. També hi podeu entrar directament a través del següent enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/gri_ass.spi020001  Podeu obtenir més informació sobre el funcionament d'aquesta plataforma en el manual SPI

Accés a l'aplicació SPI - Formularis de peticions
Accés a l'aplicació SPI - Formularis de peticions

Qui pot utilitzar SPI Sol·licitud d'estudis propis de postgrau i de formació continuada?

Aquest SPI està destinat al personal docent de l'UJI que vol promoure la impartició d'un estudi propi de postgrau o un curs de formació continuada. Alhora, les direccions de departament i les direccions de centre tenen la responsabilitat de ratificar les propostes d'estudis propis de postgrau adscrites a la seua àrea, abans que passen a la revisió i validació de l'OdE. La mateixa OdE s'encarrega de tramitar i ratificar les propostes a través d'aquesta mateixa plataforma informàtica. 

Procediment

L'esquema de la imatge de sota resumeix el procediment que se segueix per iniciar i tramitar una sol·licitud d'estudi propi de postgrau o de formació continuada. 

Esquema del procediment
Esquema del procediment

Com s'inicia una nova sol·licitud d'estudi propi de postgrau?

Per començar una nova petició d'estudi propi de postgrau, heu d'entrar al Formulari de peticions (SPI) des de l'IGLU i polsar sobre Nova sol·licitud, com podeu observar en la imatge de sota.

Seguidament, en la categoria Acadèmica, dins del servei d'Oficina d'Estudis, heu de fer clic sobre Sol·licitud d'estudis propis de postgrau.

A continuació, en la pàgina que s'obri heu d'introduir les dades bàsiques del postgrau que voleu implantar. Com podeu veure en la imatge de sota, us identifica a vosaltres com a Sol·licitant i, automàticament, fica la Data de la sol·licitud i la Vinculació, tot i que la podeu canviar en cas que en tingueu més d'una. Fixeu-vos que els camps obligatoris estan marcats amb un asterisc (*). Per a obtenir més informació sobre Què és un camp obligatori?, consulteu el document Elements comuns de les aplicacions  

 • Departament: trieu una opció del desplegable. Per defecte, es mostra el departament al qual esteu adscrits. 

 • Centre: cal que seleccioneu una de les opcions del desplegable. Per defecte, apareix el centre al qual esteu adscrits. 

 • Triar una acció: marqueu si voleu fer una sol·licitud de nou estudi o voleu renovar un estudi ja existent. Cal que tingueu en compte si feu una renovació, no podreu modificar les dades que consten en el sistema. 

 • Tipus d'estudi: especifiqueu si és un màster, un curs d'especialització o un curs expert. 

Podeu identificar la persona que el codirigirà (si no fiqueu res, el sistema posarà el vostre usuari com a codirector) i indicar el nom del codirector o codirectora extern. En cas de tenir-ne un d'extern, heu de focar obligatòriament el DNI, l'adreça de correu electrònic i l'enllaç al web institucional de la persona. 

Quan tingueu les dades emplenades, podeu fer clic en la icona de següent, situada en la part de sota de la pantalla i enquadrada en roig en la imatge de sota. Podeu tornar a la pantalla anterior polsant la icona de la fletxa de l'esquerra o a través dels números que indiquen en la pàgina en què esteu del procediment. 

Fixeu-vos que, en totes les pantalles, teniu disponible el botó Guardar les dades, en la part superior dreta de la pantalla, per desar la informació que hàgeu emplenat i continuar i completar la petició en un altre moment. També teniu el botó Reiniciar la sol·licitud per esborrar les dades i iniciar de nou la petició (el sistema llançarà un missatge de confirmació abans d'eliminar les dades introduïdes). 

Posteriorment, cal que introduïu el Títol de l'estudi i feu clic sobre la icona de la fletxa per passar a la següent pantalla. Si es tracta d'una renovació, haureu de triar l'estudi que voleu renovar. 

En la següent pantalla heu d'emplenar les dades de l'estudi. Obligatòriament cal que indiqueu el Nombre de Crèdits, la Modalitat (Presencial, Semipresidencial o A distància), l'Import de la matrícula per alumne (multipliqueu el preu del crèdit pel nombre de crèdits totals), les Dates d'inici i fi de l'estudi i que escriviu els Objectius, la Informació relativa als continguts i al disseny del pla d'estudi i el Sistema d'avaluació. Tingueu en compte que aquests darrers camps estan limitats a 3.600 caràcters.

Fixeu-vos que, en la part de sota, es mostra un missatge perquè tingueu present que, en la quarta i última pantalla, haureu de pujar els fitxers amb la plantilla del POD i la memòria econòmica i que teniu disponibles en la web Normativa i Impresos d'OdE

En aquesta mateixa pantalla, també podeu especificar l'Idioma de docència i els requisits d'accés al títol en el camp Accés i admissió d'estudiants. Podeu fer clic en la icona de següent per passar a l'última pantalla del procediment. 

Quan empleneu les dades de l'estudi cal que tingueu en compte les següents consideracions:

 • Si el sistema detecta que el nombre de crèdits no s'ajusta al tipus de postgrau que esteu proposant, quan intenteu passar a la pantalla següent us mostrarà un missatge d'error com el de sota. Recordeu que el nombre de crèdits per a estudis de màsters poden anar del 60 als 120, en els cursos d'especialització de 30 a 59 i en els cursos d'expert de 15 a 29.

 • Si l'import de la matrícula és incorrecte, el sistema us llançarà un missatge d'avís com el de sota, quan intenteu passar a la pantalla següent, recordant-vos el marge del preu del crèdit. Tingueu en compte que el preu del crèdit ha d'estar entre 17,60€ i 114,30€.

En la quarta i última pantalla, cal que reviseu que totes les dades que hàgeu emplenat són correctes i, que en la part de sota, adjunteu l'arxiu amb la Plantilla del POD i la Memòria econòmica de l'estudi que sol·liciteu impartir. Finalment, heu de prémer el botó Enviar (marcat en roig en la imatge de sota) per donar curs a la sol·licitud. 

A continuació, veureu que es mostra un número de tràmit SPI. A més, rebreu com a sol·licitants, un correu electrònic per informar-vos que teniu una sol·licitud en curs i el sistema notificarà a la direcció de departament al qual estigueu adscrits que té una proposta pendent de validar. Cal subratllar que rebreu notificacions de totes les fases per les quals passa la proposta fins que s'aprova, definitivament, pel Consell de Govern i, l'OdE tanca el procediment i el SPI. 

Com es valida i s'aprova una proposta d'estudis propis de postgrau?

Una vegada la direcció d'estudi haja fet la sol·licitud, la direcció de departament rebrà un correu electrònic per a validar la proposta. Com a directors de departament, podeu accedir a la sol·licitud directament des de l'enllaç del correu electrònic que rebreu o des de la pàgina d'inici de l'aplicació Formularis peticions (SPI). Com podeu observar en la imatge de sota, cal que polseu sobre Signar sol·licituds. 

Seguidament, heu de fer clic sobre el número de petició i, a continuació, podreu consultar en pantalla les dades que haja emplenat el sol·licitant. Cal que feu clic sobre Aprovar per ratificar la proposta, com podeu veure en la imatge de sota.

En la pantalla següent, fixeu-vos que s'indica que la següent fase del procediment és Pendent de validar per la facultat o centre. Ací, haureu de polsar la icona d'Enviar, marcada en roig en la imatge de sota. Aleshores, apareixerà en la pantalla un missatge per informar-vos que la sol·licitud ha sigut signada. El professorat sol·licitant rebrà una notificació i també la direcció del centre, perquè la valide. 

Des de la direcció del centre, cal que entreu a la petició de la mateixa manera que la direcció de departament, ja siga a través de l'enllaç del correu electrònic, ja siga a través dels Formularis peticions (SPI) a través de l'opció Signar sol·licituds. Després de seleccionar el número de sol·licitud SPI, es mostrarà una pantalla amb les dades de la petició i cal que feu clic sobre Favorable per donar la vostra autorització, com podeu observar en la següent imatge. 

A continuació, fixeu-vos que s'indica que la següent fase del procediment és Validació per l'Oficina d'Estudis. En aquesta pantalla, heu de fer clic sobre la icona d'Enviar. En aquest moment, el sistema ho notificarà al sol·licitant i a l'OdE que és la responsable de revisar i validar la proposta per tramitar la seua aprovació definitiva. 

Després de la validació del departament i el centre, l'OdE revisa que la proposta inclou tota la informació necessària i, si hi detecta errors, pot demanar al professorat sol·licitant que ho corregisca. Si heu de subsanar alguna cosa de la proposta, us arribarà una notificació al correu electrònic. Quan entreu al SPI, veureu que en la tercera pantalla podeu modificar el Nombre de crèdits, l'Import de la matrícula per alumne o les Dates d'inici i fi de l'estudi. Recordeu que cal que polseu Guardar dades perquè el sistema registre qualsevol modificació que hàgeu fet. 

Seguidament, en la quarta pantalla podreu adjuntar un fitxer o pujar la Plantilla del POD o la Memòria econòmica corregides. Finalment, fixeu-vos que la fase següent és Validació de la subsanació per l'Oficina d'Estudis i polseu el botó d'Enviar. Així, l'OdE rebrà, de nou, la proposta per tornar-la a revisar. 

Quan està tot correcte, l'OdE la valida i exposa la memòria públicament i, un cop transcorregut el termini, tramet la proposta a la Comissió d'Estudis i Professorat perquè done el seu vistiplau. Finalment, és el Consell de Govern l'òrgan que aprova els estudis de postgrau. Una vegada fet això, l'OdE s'encarrega de tancar el SPI indicant que la Resolució és Favorable i el sistema envia un correu al professorat sol·licitant perquè tinga coneixement que l'estudi ha estat aprovat i que es dona per finalitzat el procediment. 

Cal subratllar que les direccions de departament o centre podeu delegar la vostra signatura perquè siga una altra persona amb autorització qui signe les vostres propostes. Per saber com fer-ho cal que consulteu el punt Delegar la vostra signatura en el manual d'usuari SPI.

Com s'inicia una sol·licitud per a impartir un curs de formació continuada? 

Cal que accediu al Formulari de peticions (SPI) des de l'IGLU i polseu sobre Nova sol·licitud, com podeu observar en la imatge de sota.

Seguidament, en la categoria Acadèmica, dins del servei d'Oficina d'Estudis, heu de fer clic sobre Sol·licitud per a impartir un curs de formació continuada

A continuació, en la pàgina que s'obri heu d'introduir les dades bàsiques del curs que voleu impartir. Com podeu veure en la imatge de sota, el sistema us identifica a vosaltres com a Sol·licitant i, automàticament, fica la Data de la sol·licitud i la Vinculació, tot i que la podeu canviar en cas que en tingueu més d'una. Fixeu-vos que els camps obligatoris estan marcats amb un asterisc (*). 

 • Curs acadèmic: especifique el curs en què voleu impartir-lo. 

 • Director, Identificació i Correu electrònic director: el sistema identificarà el vostre usuari com a director o directora del curs, el vostre DNI i la vostra adreça de correu electrònic. 

 • Departament: seleccioneu una de les opcions del desplegable. Per defecte, apareix el departament al qual esteu adscrits.

 • Centre: trieu el centre on s'impartirà el curs. Per defecte, es mostra el centre al qual esteu adscrits.

En cas que el curs tinga una codirecció, ho heu d'especificar en aquesta pantalla (tant si és professorat de l'UJI com si és extern). Quan tingueu les dades emplenades, podeu fer clic en la icona de següent, situada en la part de sota de la pantalla i enquadrada en roig en la imatge de sota. Podeu tornar a la pantalla anterior polsant la icona de la fletxa de l'esquerra. 

Fixeu-vos que, en totes les pantalles, teniu disponible el botó Guardar les dades, en la part superior dreta de la pantalla, per desar les dades que hàgeu emplenat i continuar i completar la petició en un altre moment. També teniu el botó Reiniciar la sol·licitud per esborrar les dades que hàgeu emplenat i iniciar de nou la petició (el sistema llançarà un missatge de confirmació abans d'eliminar les dades introduïdes). 

En la següent pantalla, cal que completeu les dades del curs: Títol de l'estudi, Nombre d'hores, Modalitat (Presencial, Semipresencial o A distància), Import de matrícula per alumne i les Dates d'inici i fi. També cal que especifiqueu la següent informació (els camps de text lliure estan limitats a un màxim de 3.600 caràcters):

 • Accés i admissió d'estudiants: els requisits d'accés a l'estudi. 

 • Gestió administrativa: trieu el servei que el gestionarà (OdE o FUE). 

 • Sol·licitud de Reconeixement de crèdits: indiqueu si es podrà o no demanar com a reconeixement de crèdits. L'OdE s'encarrega de la seua gestió.  

 • Justificació del curs: argumenteu per què és necessària la impartició del curs. 

 • Informació relativa a continguts i al disseny del pla d'estudis: escriviu el contingut del pla d'estudis. 

 • Sistema d'avaluació: indiqueu el mecanisme d'avaluació que s'utilitzarà en l'estudi proposat. 

Fixeu-vos que, en la part de sota, es mostra un missatge perquè tingueu present que, en la quarta i última pantalla, haureu de pujar els fitxers amb la plantilla del POD i la memòria econòmica i que estan disponibles des del web Normativa i Impresos d'OdE. Podeu fer clic en la icona de següent per passar a l'última pantalla del procediment. 

En la tercera i última pantalla, cal que reviseu que totes les dades que hàgeu emplenat són correctes. En la part de sota, adjunteu l'arxiu amb la Plantilla del POD i la Memòria econòmica del curs que voleu impartir. Finalment, heu de prémer el botó Enviar (marcat en roig en la imatge de sota) per donar curs a la sol·licitud. 

A continuació, veureu que es genera un número de tràmit SPI. A més, com a sol·licitants, rebreu un correu electrònic per informar-vos que teniu una sol·licitud en curs i el sistema notificarà a l'OdE que té una proposta de formació continuada pendent de validar. Un cop l'aprove el Consell de Govern, l'OdE tancarà el procediment SPI i el sistema us informarà amb un correu de notificació. 

Com es valida i s'aprova una proposta de formació continuada?

Després que el professorat haja fet la sol·licitud, és l'OdE l'encarregada de verificar que la proposta inclou la informació necessària. Si hi detecta errors, pot demanar al sol·licitant que corregisca les esmenes, com s'ha explicat en el punt Com es valida i s'aprova una proposta d'estudis propis de postgrau? Un cop l'OdE verifica que tot està correcte, s'exposa la memòria públicament i, una vegada finalitza el termini, l'OdE deriva, primer, la petició a la Comissió Assessora per a la Nova Organització dels Ensenyaments (CANOE) i, després, a la Comissió d'Estudis i Professorat perquè donen el seu vistiplau. Finalment, és el Consell de Govern qui l'aprova. L'OdE és l'encarregada de tancar el procediment SPI, indicant que la Resolució és Favorable perquè el sistema notifique al professorat sol·licitant l'aprovació de la seua proposta. 

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb l'Oficina d'Estudis (OdE). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica estudispropis@uji.es 

Resolució de problemes 

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU http://cau.uji.es/. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Estudi propi de postgrau. Ensenyament destinat a la formació i especialització de titulats i titulades universitaris oficials. N'hi ha de tres tipus: títol propi de màster, diploma d'especialització i títol d'expert o experta, que comporten l'obtenció d'un títol propi de postgrau de la Universitat. 

 • Estudi de formació continuada. Activitat dirigida a l’ampliació o actualització dels coneixements, tècniques o habilitats que els titulats i titulades i els i les professionals puguen necessitar per al millor exercici de les seues funcions. Comporta l’obtenció d’una certificació acadèmica acreditativa dels estudis realitzats.