Inventari d'equipament TIC

Accés als recursos TIC corporatius

Per accedir als recursos TIC corporatius cal autenticar-se, bé els usuaris, bé els equips corporatius. Així, els usuaris han de disposar de credencials personals proporcionades per la Universitat Jaume I o mitjançant algun dels mètodes d'identificació electrònica acceptats; els equips corporatius han d'estar registrats correctament a l'Inventari General de Béns de la Universitat.

Connexió a la xarxa corporativa (UJInet)

L'UJInet és un recurs TIC i l'accés a aquesta està subjecte al que s'ha dit a la § primera.

Com que la configuració de les comunicacions IP en els equips corporatius es realitza, automàticament, via DHCP (i. e., s'identifica l'equip abans de donar-li accés a l'UJInet) contra l'Inventari General de Béns de la Universitat, per al registre s'hi facilitarà un camp amb la MAC address (tants com MAC dispose l'equip; v. g., als portàtils LAN_MAC i WLAN_MAC).

Vegeu també

Dades mínimes necessaries per a l’inventari

 • Tipo_aparato

 • Fabricante

 • Modelo

 • CB

 • N_serie

 • Meses_garantía

 • Ubicación

 • Departamento/servicio

 • MAC

 • Roseta

 • Sistema operativo

 • Comentario

 • Suministro/Petición de compra

Disposar d'aquestes dades és una condició necessària per procedir a l'inventari i la confecció de l'acta de recepció definitiva del subministrament.

Compres majors

En el cas de compres majors (SU/x/AA), al plec de prescripcions tècniques s'haurà de sol·licitar que l'adjudicatari facilite a la Unitat Organitzativa responsable del contracte un fitxer en suport informàtic (correu electrònic, CD, etc.), amb, almenys, els camps de la taula anterior.

El fitxer, encara que sense els camps ubicació, roseta i departament/servei, si no són coneguts, s'haurà d'enviar al Servei d'Informàtica (SI) abans de començar la distribució perquè puga procedir al pre-inventari. El fitxer complet es passarà al SI després d'aquesta.