Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Table of Contents

Què és SPI - Tramitació i signatura de resolucions?

Tramitació i signatura de resolucions és un formulari de peticions SPI que permet gestionar electrònicament la publicació de qualsevol proposta de resolució de l'UJI que s'haja de difondre pels mitjans oficials, tant a través d'una notificació personal com, per exemple, del Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I (BOUJI) o el Tauler d'Anuncis Oficials (TAO). Aquesta eina cobreix tot el procés per a publicar o notificar una resolució des de l'inici de la sol·licitud fins a la seua publicació i/o notificació, passant per l'aprovació del responsable, siga el cap de servei o unitat siga la direcció del departament, i la signatura de l'òrgan responsable. A més, l'eina preveu la possibilitat d'enviar la resolució al al Servei de Llengües i Terminologia (SLT) o l'Assessoria Jurídica perquè la revisen o al Registre general per tal que genere un codi de registre en cas que preveja l'entrada i presentació de sol·licituds.    

Accés a l'aplicació

Tramitació i signatura de resolucionses troba dins de la plataforma SPI. Per accedir-hi heu d'anar a l'IGLU > Eines de gestió > Formularis peticions (SPI). Hi podeu entrar directament a través del següent enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/gri_ass.spi020001  

Anchor
usuaris
usuaris
Qui pot utilitzar SPI - Tramitació i signatura de resolucions?

Aquesta aplicació pot utilitzar-la qualsevol membre de la comunitat universitària (PAS o PDI) que necessite publicar una resolució de l'UJI. Cal subratllar, a més, que els caps de servei o directors de departament són els encarregats d'aprovar o denegar la resolució perquè, finalment, la signe l'òrgan responsable i autoritze, així, la seua publicació i/o la seua notificació. Heu de tenir en compte, però, que segons el vostre perfil podreu realitzar unes accions determinades dins de l'aplicació de Tramitació i signatura de resolucions: 

 • Personal d'Administració i Serveis (PAS) i Personal Docent i Investigador (PDI): aquests usuaris poden iniciar una sol·licitud per a publicar o notificar una resolució.

   S

   S'encarreguen, a més, de la seua publicació un cop l'ha aprovat el seu superior i signat l'òrgan responsable. Vegeu Com s'inicia una sol·licitud de resolució?, per tenir més informació. 

 • Caps de servei o direccions de departament: com la resta d'usuaris, també, poden iniciar una sol·licitud de resolució. Però, a més, específicament, són els encarregats d'aprovar aquelles resolucions que requerisquen del seu

  vistiplau

  vistiplau. Si desitgeu més informació, consulteu Com s'aprova la resolució? 

 • Secretaria General, Assessoria Jurídica i SLT: s'encarreguen de revisar les propostes de resolució. Secretaria general, a més, pot denegar la resolució o derivar-la directament a la signatura i en alguns procediments pot signar-la directament. Vegeu Com es revisa la resolució?, per tal d'ampliar la informació. I des d'Assessoria Jurídica generar i tramitar resolucions amb notificació d'ofici. Podeu ampliar la informació en Com es crea una resolució de notificació amb ofici?

 • Registre: és el personal responsable de crear el codi de registre quan la resolució preveu l'entrada i presentació de sol·licituds. Podeu obtenir més informació en Com s'inclou el codi de registre a la resolució?

 • Rectorat, Vicerectorats, Secretaria General, Gerència, Vicegerència i Assessoria Jurídica: són els òrgans responsables de signar la resolució perquè puga ser publicada i/o notificada. Per a més informació vegeu Com se signa la resolució?

La pàgina d'inici de SPI - Tramitació i signatura de resolucions

Quan accediu a l'aplicació, la pàgina d'inici de SPI es presenta d'una manera o una altra segons el perfil d'usuari que tingueu. Per a conèixer el funcionament general de la plataforma de peticions SPI consulteu el manual de manual de SPI.

Procediment

L'esquema de la imatge de sota resumeix el procediment que se segueix per iniciar i tramitar una sol·licitud de resolució, a través d'aquesta aplicació.

...

Anchor
inici
inici
Com s'inicia una sol·licitud de resolució?

Per començar una nova petició, heu d'entrar al Formulari de peticions (SPI) des de l'IGLU i polsar sobre Nova sol·licitud, com podeu observar en la imatge de sota.Nova peticióImage RemovedEsquema de procediment de l'aplicació SPI de resolucionsImage Removed

...

Seguidament, en la categoria Tràmits Administratius i dins del servei de Secretaria General heu de fer clic en Signatura electrònica de resolucionsSignatura electrònica de resolucionsImage Removed

...

A continuació, en la pàgina que s'obri heu d'introduir les dades bàsiques de la resolució. Com podeu veure en la imatge de sota, us identifica a vosaltres com a Sol·licitant i automàticament fica la Data de la sol·licitud i la Vinculació, tot i que la podeu canviar en cas que en tingueu més d'una. Fixeu-vos que els camps obligatoris estan marcats amb un asterisc (*). Per a obtenir més informació vegeu Què és un camp obligatori?, del document Elements comuns de les aplicacions    

 • Unitat o servei que proposa la resolució: per defecte es mostrarà la unitat a la qual pertanyeu però podeu seleccionar la que vulgueu del desplegable. 

 • Títol de la Resolució: és un camp de text lliure perquè escrigueu el títol que voleu que tinga la resolució, tant en valencià (CA) com en castellà (ES). 

 • Categoria: heu de seleccionar-ne una del desplegable. És una manera de classificar les resolucions per a possibles cerques. 

 • Resum: ací heu de descriure la resolució. Teniu un camp per al valencià (CA) i un altre per al castellà (ES). Admet com a màxim 4.000 caràcters. Heu de pensar que aquest resum, després, serà el que es mostrarà públicament, per exemple, en el TAO. 

 • És una notificació amb ofici? Per defecte apareix indicat que No i només l'Assessoria Jurídica pot generar i tramitar resolucions amb notificacions amb ofici. Podeu ampliar la informació en el punt Com es crea una resolució de notificació amb ofici?

 • És document de llistes provisionals? Per defecte apareix marcat que No i, per tant, significa que la resolució no incorpora llistes provisionals. En cas afirmatiu heu de marcar que . Cal que tingueu present que les resolucions amb llistes provisionals passen directament a la signatura de l'òrgan responsable sense que l'haja d'aprovar el cap de servei o unitat. Per a més informació vegeu Com se signa la resolució?

 • Publicació de la resolució? Per defecte apareix marcat que i, per tant, es fa la petició per difondre públicament la resolució per algun dels mitjans oficials. Més avall haureu d'especificar, obligatòriament, els mitjans de publicació. 

 • Petició de codi de registre? Per defecte apareix marcat que No, però haureu d'apuntar que  quan necessiteu que la resolució tinga un número de registre. És el cas de resolucions en què s'han de presentar sol·licituds, com per exemple, una convocatòria de beques. Per a més informació consulteu Com s'inclou el codi de registre a la resolució? 

 • Mitjà de publicació: el sistema marca, per defecte, que es publique en el TAO UJI (Tauler d'Anuncis Oficials). En aquest cas, haureu de seleccionar l'Apartat on voleu que es publique en el TAO (en concret, la categoria i subcategoria, separades per dos punts). Si desitgeu més informació, consulteu el manual del Tauler d'Anuncis Oficials. Alhora, podeu determinar que es difonga en el BOU UJI (Butlletí Oficial de l'UJI), el BOE (Butlletí Oficial de l'Estat), el DOCE (Diari Oficial de la Comunitat Europea) o el DOGV (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana). 

 • Notificar a una persona: en cas que vulgueu notificar la resolució a una persona haureu de marcar aquesta casella i apuntar el seu DNI

 • Notificar a un grup de persones: en cas que necessiteu comunicar-ho oficialment a diverses persones heu de ficar en aquest camp els DNI separats per comes. Penseu que aquest camp està limitat a 4.000 caràcters. 

Quan tingueu les dades emplenades, podeu fer clic en la icona de següent, situada en la part de sota de la pantalla i enquadrada en roig en la imatge següent. Podeu tornar a la pantalla anterior polsant la icona de la fletxa de l'esquerra.  Definir les dades de la resolucióImage Removed

...

En la següent pantalla podeu especificar altres característiques de la resolució: 

 • Procediment: podeu escollir-ne un delCatàleg de procediments. En la llista es mostraran en primer ordre els procediments propis del vostre servei o departament. Podeu obtenir més informació en el manual Catàleg de procediments

 • Inicia Procediment: cal que indiqueu si la resolució inicia procediment. Seria el cas, per exemple, d'una resolució de convocatòria. Si, en canvi, no enceta un nou procediment, heu de triar la resolució inicial a la qual està relacionada (Vinculat a resolució inicial).

   Si

   Si no ho feu, el sistema no us deixarà avançar. Seria el cas, per exemple, d'una resolució d'adjudicació de beques que estarà vinculada a la resolució de convocatòria. 

 • Òrgan que signaen funció del servei, unitat o departament que propose la sol·licitud apareix un òrgan responsable o un altre de signar i autoritzar la publicació i/o notificació. Tot i això,

   podeu

   podeu seleccionar l'òrgan que considereu: Rectorat, Vicerectorats, Secretaria General, Gerència, Vicegerència o Assessoria Jurídica

 • Signar en: per defecte apareix la delegació de firma, però apareixen tres opcions: 

  • nom propi: només ho pot fer el Rectorat. 

  • delegació firma: la resta d'òrgans responsables sempre signen amb delegació de firma del Rectorat. 

  • delegació competència: quan es vol transmetre una competència que un òrgan té atribuïda a un altre òrgan diferent. 

Fixeu-vos que si en la pantalla anterior heu especificat que cal notificar la resolució a alguna persona, en aquesta pantalla es mostrarà el nom i correu electrònic de la Persona a notificar. Un cop hàgeu emplenat les dades, podeu polsar la icona de següent. Escollir procediment i òrgan a signarImage Removed

...

En aquesta pantalla veureu un resum de la proposta de resolució amb les dades que hàgeu especificat. Ací també podeu adjuntar arxius amb el text de la resolució. Penseu que, si si es tracta de la versió definitiva per a signar, cal que l'adjunte en format pdf. Finalment, heu de prémer el botó Enviar (marcat en roig en la imatge de sota) per donar curs a la sol·licitud. Adjuntar documentació i enviar la petició de resolucióImage Removed

...

Aleshores es generarà un número de tràmit SPI i rebreu un correu electrònic per informar-vos que teniu una sol·licitud en curs i que l'ha d'aprovar el cap del vostre servei o departament. Alhora, en funció del tipus de sol·licitud que hàgeu fet, s'enviarà un correu a: 

 • El cap del vostre servei o a la direcció del vostre departament: per tal que aprove la proposta de resolució. Podeu obtenir més informació en Com s'aprova la resolució?

 • A l'òrgan responsable: en cas que la resolució incloga llistes provisionals, la petició s'envia directament al rectorat o vicerectorat responsable perquè la signe. Vegeu Com se signa la resolució?, per a tenir més informació.

...

Si la resolució la inicia el cap de servei o un vicerectorat, la petició automàticament passa a la fase de signatura, sense que l'haja d'aprovar ningú. Per a més informació consulteu Com se signa la resolució?

Cal subratllar, a més, que diàriament l'aplicació envia correus a les persones que tenen peticions pendents de revisar o signar. 

Anchor
aprovar
aprovar
Com s'aprova la resolució?

Els caps de servei o unitat i les direccions de departament són els encarregats de revisar i aprovar una proposta de resolució, perquè posteriorment siga signada per l'òrgan responsable. Quan una persona fa una sol·licitud de resolució, els responsables del servei, unitat o departament rebeu un

Anchor
correu
correu
correu electrònic, com el de sota, per informar-vos que teniu una sol·licitud pendent de signar. Fins que no la reviseu, el sistema us enviarà diàriament un correu electrònic per informar-vos que teniu una petició pendent. Correu electrònic que informa que hi ha una petició pendent de signarImage Removed

...

Podeu accedir a la proposta de resolució directament des de l'enllaç del correu electrònic o des de la pàgina d'inici de l'aplicació Formularis peticions (SPI). Com podeu observar en la imatge de sota, cal que polseu Signar sol·licitudsSignar peticionsImage Removed

...

Un cop dins, heu de fer clic sobre el número de sol·licitud que vulgueu aprovar. Peticions pendents Image Removed

...

A continuació, veureu el detall de la proposta de resolució, amb totes les dades, i podeu consultar el fitxer o fitxers que haja adjuntat el sol·licitant fent clic a sobre. Si considereu que la tramitació de la proposta resulta procedent la podeu Aprovar. En cas contrari, heu de polsar Denegar. Aprovar o denegar una proposta de resolucióImage Removed

...

En cas que polseu Aprovar, en la pantalla següent haureu de triar la fase següent. Podeu passar-la a una d'aquestes fases: 

 • Petició Assumpte Registre: quan vulgueu que es genere el codi de registre perquè la resolució preveu l'entrada i presentació de sol·licituds.  

 • Petició Assessoria Jurídica: quan vulgueu que Assessoria Jurídica revise la proposta de resolució.

 • Revisió dades Unitat Tramitadora: quan, per algun motiu, voleu tornar-la, de nou, a la persona que ha iniciat la sol·licitud.

 • Revisió de la resolució (SG): quan vulgueu que Secretaria General faça una revisió de la proposta de resolució. 

 • Revisió SLT: quan vulgueu derivar la proposta de resolució al SLT perquè faça una correcció lingüística. 

 • Signatura òrgan competent (vicerectorat): per remetre-la directament a l'òrgan responsable perquè la signe.

Teniu un camp d'Observacions per si heu d'anotar algun comentari. Un cop seleccioneu la fase següent podeu polsar el botó Enviar, marcat en roig en la imatge de sota. Aprovar la proposta de resolucióImage Removed

...

Segons la fase que hàgeu seleccionat, la proposta de resolució seguirà una tramitació o una altra. Per a més informació vegeu Com es revisa la resolució?Com s'inclou el codi de registre a la resolució? i Com se signa la resolució? 

Anchor
revisar
revisar
Com es Com es revisa la resolució?

Durant la seua tramitació, la proposta de resolució pot tornar a ser derivada a la persona sol·licitant (unitat tramitadora) perquè la revise o també a la Secretaria General, l'Assessoria Jurídica o el SLT perquè l'examinen. En tots els casos, la persona o servei a qui s'haja dirigit rebrà un correu electrònic que l'informa que té una proposta pendent. El sistema enviarà diàriament un correu fins que la reviseu. S'hi pot accedir directament des de l'enllaç del correu o des de la pàgina d'inici de l'aplicació Formularis peticions (SPI), polsant sobre Signar sol·licituds i polsant sobre la resolució pendent.

A continuació, com podeu veure en la imatge de sota, es mostrarà un resum de les dades de la proposta de resolució i informació de les fases de tramitació per les quals ha passat. Des d'aquesta pantalla, podeu polsar Revisar per examinar la proposta o Denegar per rebutjar-la. Cal subratllar que Assessoria Jurídica i SLT no poden denegar una proposta, només la poden revisar per tornar-la a remetre a la persona sol·licitant. Revisar la proposta de resolució Image Removed

...

Quan premeu Revisar, en la pantalla següent, podeu consultar les fases per les quals ha passat, adjuntar fitxers i heu de triar, obligatòriament, la fase següent. També disposeu d'un camp opcional d'Observacions per agregar comentaris. En funció del vostre perfil d'usuari podeu: 

 • Si sou la persona que ha iniciat la proposta de resolució: podeu derivar-la a la Secretaria General, l'Assessoria Jurídica o el SLT perquè la

  revisen o

  revisen o directament a l'òrgan responsable perquè la signe i l'autoritze. 

 • Si sou l'Assessoria Jurídica o el SLT: només podeu tornar-la a la unitat tramitadora, és a dir, a la persona que ha iniciat la petició. 

 • Si sou Secretaria General: podeu remetre-la a l'Assessoria Jurídica perquè

  la revise

  la revise, tornar-la a la persona sol·licitant o enviar-la directament a l'òrgan responsable perquè la signe. Cal tenir en compte que la Secretaria General és l'òrgan responsable de signar les resolucions d'alguns procediments.

Un cop hàgeu adjuntat la documentació i triat la fase següent podeu prémer el botó Enviar. Aleshores, la persona o servei a qui hàgeu dirigit la resolució rebrà un correu electrònic en què se l'informa que té una resolució pendent. Adjuntar un fitxer durant la fase de revisió i triar la fase següentImage Removed

...

Anchor
registre
registre
Com s'inclou el codi de registre a la resolució?

És important destacar que perquè una resolució tinga codi de registre, ho ha d'especificar el sol·licitant quan comença la petició. Per a més informació vegeu Com s'inicia una sol·licitud de resolució? 

Com s'ha mencionat, el cap de servei o unitat o la direcció de departament pot derivar una resolució al Registre perquè cree el codi de registre. Si no ho fa i el sol·licitant ho ha indicat a l'inici del procés, després de la signatura per part de l'òrgan responsable, el sistema l'enviarà automàticament al Registre perquè genere el codi. 

En ambdós casos, el Registre rebrà un correu electrònic que l'informa que hi ha un SPI de resolució pendent. El personal de Registre pot accedir al SPI directament des de l'enllaç del correu o des de la pàgina d'inici de l'aplicació Formularis peticions (SPI), polsant sobre Signar sol·licituds i polsant sobre la resolució pendent. A continuació, s'obri la pantalla on es veu el resum de la resolució i les fases per les quals ha passat. Cal prémer Crear per a generar el codi de registre, com podeu veure la imatge de sota. Seguidament, la resolució seguirà un altre procediment en funció: 

 • Si la resolució no està signada: tornarà a la persona sol·licitant perquè l'envie a signar. Podeu obtenir més informació en Com es revisa la resolució?

 • Si la resolució està signada: la derivarà, també, a la persona sol·licitant perquè la publique i la tanque. Per tal d'ampliar la informació vegeu Com es publica i es tanca la resolució?

...

Anchor
signar
signar
Com se signa la resolució?

L'òrgan responsable és l'encarregat de signar la proposta de resolució per després notificar-la i/o publicar-la. Són òrgans responsables el Rectorat, els Vicerectorats, la Gerència, la Vicegerència i la Secretaria General. Poden derivar la proposta a signar els caps de servei i la Secretaria General o, també, la mateixa persona sol·licitant, després que l'haja aprovat el responsable del servei, unitat o departament. Cal recordar que les resolucions que tenen llistes provisionals passen directament a la fase de signatura, sense que s'haja d'aprovar ni revisar. També passen directament a signatura les sol·licituds de resolucions iniciades pels caps de servei o els òrgans responsables. Per a més informació vegeu Com s'inicia una sol·licitud de resolució? 

Si sou l'òrgan responsable rebreu un correu electrònic quan tingueu una proposta pendent de signar. Fins que no ho feu el sistema us enviarà diàriament un email informatiu. Podeu accedir a la sol·licitud de resolució directament resolució directament des de l'enllaç del correu o des de la pàgina d'inici de l'aplicació Formularis peticions (SPI), polsant sobre Signar sol·licituds i polsant sobre la resolució pendent. Com podeu observar en la imatge de sota, en aquesta pantalla es mostra un resum de les dades de la proposta de resolució i el detall de les fases de tramitació per les quals ha passat. Podeu consultar, a més, tots els documents que s'han pujat durant la tramitació de la resolució. Heu  Heu de tenir en compte que vosaltres signareu el darrer document o documents que haja pujat la persona sol·licitant (unitat tramitadora). Cal que polseu Signar perquè se signe electrònicament incorporant el codi segur de verificació (CSV).  Signar proposta de resolucióImage Removed

...

Quan l'òrgan responsable signa la resolució cal tenir en compte aquestes consideracions: 

 • Notificar resolució: immediatament després de signar l'òrgan responsable, es notifica la resolució a les persones que s'haja especificat quan s'ha començat la petició. Podeu ampliar la informació en Com s'inicia una sol·licitud de resolució? En aquest cas, la unitat tramitadora rep un correu electrònic que l'informa que s'ha tancat el procediment. 

 • Publicar resolució: una volta s'ha signat la resolució, es deriva de nou a

  la unitat

  la unitat tramitadora perquè la publique i la tanque, tal com s'explicarà en el punt següent del manual: Com es publica i es tanca la resolució? 

Com a òrgan responsable, a més, podeu supervisar i controlar si la persona ha rebut la notificació de la resolució des del Monitor de notificacions: IGLU > Carpeta d'expedients electrònics > NotificacionsAccés al monitor de notificacions des d'IGLUImage Removed

...

Un cop dins, en la part superior de la pantalla, teniu un cercador per Buscar notificacions per tipus, per l'estat i pel text de qualsevol camp de la notificació. Com podeu observar en la imatge de sota, a continuació, es mostren les notificacions que coincideixen amb els filtres que hàgeu ficat. Podeu consultar l'estat de la notificació i saber, així, si l'ha llegit o no i també la data i hora en què es va enviar la notificació. Des d'ací també podeu accedir aljustificant de signatura de resolució que es genera automàticament quan l'òrgan firma la resolució.Monitor de notificacions telemàtiquesImage Removed

...

Anchor
publicar
publicar
Com es publica i es tanca la resolució?

La persona sol·licitant és l'encarregada de publicar i tancar la proposta de resolució, després que l'haja signat l'òrgan responsable. Com a sol·licitant, rebreu un correu electrònic dient-vos que teniu una petició SPI pendent. Podeu accedir a la resolució directament des de l'enllaç del correu o des de la pàgina dpàgina d'inici de l'aplicació Formularis peticions (SPI), polsant sobre Signar sol·licituds i polsant sobre la resolució pendent. En aquesta pantalla es mostra un resum de les dades de la proposta de resolució i el detall de les fases de tramitació per les quals ha passat. Com podeu veure en la imatge, per donar curs a la publicació cal que polseu Publicar i Tancar

Cal destacar que en els casos de les convocatòries que s'han de publicar al DOGV amb càrrec o imputació pressupostària als capítols 4 o 7, en aquesta fase, podeu optar per tancar el procediment o per deixar-lo pendent a l'espera que siga publicat al DOGV. Per a més informació vegeu SPI Tramitació de convocatòries de beques i ajudesPantalla per publicar i tancar la resolucióImage Removed

...

Convé subratllar que, en aquesta pantalla, com podeu observar en la imatge de dalt, podeu consultar el

Anchor
justificant
justificant
justificant de la signatura de resolució per veure els documents que ha signat l'òrgan responsable. Es genera un document amb el CSV (codi d'encriptació) com el de l'exemple de sota. Justificant signatura de resolucióImage Removed

...

Després de polsar Publicar i tancar, apareix una pantalla on podeu modificar els mitjans on voleu que es difonga i la categoria i subcategoria on voleu que aparega en el TAO (Camps modificables en aquesta fase). A més disposeu d'altres camps: 

 • Data Inici i Fi de Publicació TAO: malgrat que podeu canviar-les, el sistema fixa, automàticament, el dia en curs com a data d'inici de publicació i la de fi la fica 5 anys després. Heu de tenir present que durant aquest període la resolució estarà disponible en el TAO. 

 • Inici i Fi de Termini: cal que indiqueu la data d'inici i fi de termini en cas que la resolució, per exemple, preveja presentació de sol·licituds. 

 • Etiqueta de Termini per al TAO: podeu seleccionar una opció del desplegable entre Presentació de sol·licituds, Subsanació d'errors i Acceptació/Renúncia de la resolució. 

Quan hàgeu omplit tots els camps de la pantalla podeu polsar el botó Enviar, marcat en roig en la imatge de sota. Definir la publicació Image Removed

...

A continuació, la resolució es publicarà en el TAO dins dels terminis i en l'apartat que hàgeu especificat prèviament. Alhora, la persona sol·licitant rep un correu que l'informa que s'ha tancat la petició de resolució i, així, es finalitza el procés de tramitació. Correu per notificar la publicació d'una resolucióImage Removed

...

Cal subratllar que totes les resolucions que se signen a través d'aquest SPI es bolquen al POA. Hi podeu accedir per fer consultes o correccions a través del Navegador Oracle Forms Web, situat en el menú del marge dret Eines de gestió de l'IGLU, com podeu observar en la següent imatge.Accés al Navegador Oracle FormsImage Removed

...

Un cop entreu a Oracle, en en la pestanya Aplicacions heu de fer clic en Aplicacions disponibles i, seguidament, anar a Gestió de Recursos de serveis i, posteriorment, a POA. Aleshores, s'obri directament la pestanya de Mòduls, on heu de seleccionar Menú principal i, dins, Resolucions, Acords i Normatives. Accés a PoaImage RemovedAccés a les resolucions signades Image Removed

...

Heu de fer clic en Resolucions Resolucions, Acords i Normatives i i, aleshores, veureu que s'obri una finestra on podeu consultar les resolucions signades de la vostra unitat.Resolucions signadesImage Removed

...

Anchor
notificacio
notificacio
Com es crea una resolució de notificació amb ofici?

La tramitació de resolucions de notificació amb ofici (és a dir amb documents oficials de notificació) és competència d'Assessoria Jurídica que és el servei que pot crear i signar resolucions d'aquestes característiques. Per generar-ne una cal que seguiu els mateixos passos descrits en Com s'inicia una sol·licitud de resolució? Com podeu veure en la imatge de sota, en la pantalla inicial cal que especifiqueu que es tracta d'una notificació amb ofici i que empleneu les dades corresponents com l'òrgan responsable i, finalment, polseu el botó d'Enviar.Pantalla on indicar que és una resolució de notificació amb oficiImage Removed

...

A continuació, com amb la resta de resolucions, l'òrgan responsable haurà de signar la petició de resolució. Podeu ampliar la informació en Com se signa la resolució? Un cop signada, la sol·licitud torna a l'Assessoria Jurídica perquè incorpore l'ofici, és a dir, els documents de notificació corresponents i, seguidament, el o la cap d'Assessoria Jurídica signe l'ofici. Aleshores es quan el sistema envia la notificació de la resolució als interessats i tanca el procediment. 

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI (UADTI)

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU http://cau.uji.es/ Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari 

 • Aprovar. Acció que realitza el cap del servei o unitat o la direcció del departament per autoritzar la publicació d'una resolució. 

 • Assessoria Jurídica. És la unitat administrativa de l'UJI encarregada de l'assessorament jurídic dels òrgans de govern i gestió de la Universitat. 

 • Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Diari oficial espanyol dedicat a publicar determinades lleis, disposicions i actes d'inserció obligatòria. Per a més informació vegeu el manual Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I.

 • Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I (BOUJI). Mitjà oficial que publica les disposicions, les resolucions, els acords i les informacions d'interés general que adopten o decideixen els diversos òrgans universitaris de l'UJI i que requereixen ser dotats de publicitat i als quals no es done publicitat per altres mitjans. 

 • Codi de registre. Codi que es crea per a una proposta de resolució quan s'hi han de presentar sol·licituds a través del Registre. 

 • Codi segur de verificació (CSV)Codi d'encriptació format per una combinació de lletres i xifres que identifica de manera unívoca un document electrònic dins l'administració pública, i permet comprovar i demostrar l'autenticitat i la integritat de les còpies impreses del document electrònic. 

 • Diari Oficial de la Comunitat Europea (DOCE). És la font principal del dret de la Unió Europea. 

 • Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Butlletí oficial de la Generalitat Valenciana. 

 • Fase. Cadascuna de les etapes per les quals passa o pot passar una petició de publicació i/o notificació de resolució. 

 • Ofici. Document que s'utilitza en l'administració com a mitjà de comunicació oficial en una resolució. Les resolucions de noticiació amb ofici només les pot tramitar l'Assessoria Jurídica.

 • Òrgan responsable. Òrgan de la Universitat que ha de signar la proposta de resolució per a ser notificada i/o publicada. Els òrgans que poden signar una resolució són el Rectorat, els Vicerectorats, la Secretaria General, la Gerència, la Vicegerència i l'Assessoria Jurídica. 

 • PublicarFer públic a través dels mitjans oficials i portar a coneixement de tot el món una resolució. 

 • Registre. Servei per a presentar una sol·licitud a qualsevol servei, òrgan o unitat administrativa de l'UJI. Per a més informació consulteu el manual Registre Electrònic. 

 • Resolució. Determinació sobre un assumpte de l'UJI que cal publicar i difondre per mitjans oficials. 

 • Revisar. Acció per supervisar una petició de resolució. Durant la seua tramitació, la poden revisar el mateix sol·licitant (unitat tramitadora), la Secretaria General, el SLT i l'Assessoria Jurídica. 

 • Servei de Llengües i Terminologia (SLT)És l'encarregat d'organitzar i resoldre totes les necessitats que l'UJI té sobre les llengües que fa servir i sobre els models lingüístics que ha d'utilitzar en tots els seus àmbits d'actuació. 

 • Signar. Acció de firmar que realitza l'òrgan responsable per autoritzar la notificació i/o publicació d'una resolució. 

 • Sol·licitud. Acció amb què un usuari o usuària adreça una petició de publicació i/o notificació d'una resolució, de forma electrònica, al servei o departament corresponent. 

 • Tauler d'Anuncis Oficials (TAO). Eina informàtica que gestiona i publica totes les informacions, acords, convocatòries o concursos públics d'interès general de l'UJI. Per a més informació consulteu el manual Tauler d'Anuncis Oficials

 • Unitat tramitadora. Persona o servei que inicia la sol·licitud SPI per a publicar i/o notificar una resolució. 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.