Gestió d'avaluació i dipòsit de tesi doctoral | Avaluadors i avaluadores / tribunal

IR A LA VERSIÓN EN CASTELLANO

Què és l’aplicació Gestió de l'avaluació i dipòsit de tesi doctoral?

L’aplicació Gestió de l’avaluació i dipòsit de la tesi doctoral permet als avaluadors i avaluadores i a les persones que formen part del tribunal col·laborar en els diferents processos d’avaluació i aprovació de les tesis doctorals presentades per l’alumnat de doctorat.

Accés a l’aplicació

Com a avaluador o avaluadora o membre del tribunal per a la defensa de la tesi, l’Escola de Doctorat us ha comunicat per correu electrònic (Assumpte del missatge: Notificació com a avaluador o avaluadora) que el director o directora d’una tesi doctoral us ha proposat per a revisar-la

En el mateix missatge s’indica un enllaç perquè accepteu o declineu la participació en aquest procediment.

És important contestar si s’accepta o es declina participar en la revisió de la tesi en el termini de cinc dies naturals comptadors des de la notificació de l’Escola de Doctorat per a no paralitzar aquest procediment.

Per a accedir a l’aplicació cliqueu en l’enllaç que apareix en el dit missatge.

Qui pot utilitzar l’aplicació Gestió de l’avaluació i dipòsit de tesi doctoral?

Aquesta aplicació és útil per a qualsevol persona que  haja sigut nomenada avaluadora o membre del tribunal d’una tesi doctoral, a proposta del director o directora de la tesi.

L’avaluador o avaluadora /membre del tribunal ha de dur a terme la revisió i avaluació de la tesi doctoral posteriorment a la revisió d’altres òrgans, com ara la CAPD (Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat), l’Escola de Doctorat i el director o directora i tutor o tutora responsables de la tesi doctoral. A més, també conformen el tribunal de la defensa de la tesi.

La pàgina d’inici de l’aplicació Gestió de l’avaluació i dipòsit de tesi doctoral

La primera pantalla de l’aplicació mostra les Dades de la tesi:

Pantalla dades de la tesi doctoral

Per a obtindre més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

A continuació, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer l'aplicació. 

Com acceptar o declinar la participació en la revisió de la tesi?

En la mateixa pantalla d’inici trobareu el botó corresponent.

Si no hi voleu participar, cliqueu Decline participar en la revisió de la present tesi doctoral.

Botó per a declinar la participació en la revisió de la tesi doctoral

Si declineu participar-hi, el sistema desa les dades i mostrarà la vostra opció en la pantalla.

No heu de fer cap acció addicional.

Si accepteu participar-hi, marqueu aquesta casella:

Em compromet a tractar confidencialment tota la informació personal, acadèmica i científica que em proporcionarà l’Escola de Doctorat una vegada acceptat el nomenament com a avaluador o avaluadora de la present tesi doctoral.

Abans d’acceptar el nomenament és important que tingueu en compte la data límit per a avaluar el treball indicada pel director o directora de la tesi. Normalment, oscil·la entre 15/30 dies des del nomenament per part de l’Escola de Doctorat.

Complimenteu la informació sol·licitada perquè l’Escola de Doctorat puga comprovar els requisits professionals, segons la normativa:

 • Disposeu de sexenni d’investigació, avaluat favorablement, en els darrers sis anys?

  •  Si la resposta és es desplegarà una pestanya perquè hi indiqueu obligatòriament el darrer sexenni avaluat favorablement (només sistema d’investigació espanyol).

  • Si la resposta és No, no heu de fer cap altra acció.

Si seleccioneu l’opció No és procedent heu d’indicar obligatòriament la justificació en l’apartat corresponent.

 • He defensat la tesi doctoral fa més de dos anys: indiqueu Sí, si és la vostra situació.

 • Us heu jubilat professionalment fa més d’un any: indiqueu si us heu jubilat o no, o si sou professorat emèrit.

Després d’omplir aquests camps obligatoris cliqueu Envia la informació.

 

A continuació, en la pàgina d’inici de gestió de tesi doctoral, s’indicarà que les dades s’han tramès a l’Escola de Doctorat perquè comprove si els requisits professionals s’ajusten a la normativa.

En cas afirmatiu, rebreu un correu amb el nomenament i l’enllaç d’accés als documents de la tesi.

Com participen les persones avaluadores en la tesi doctoral?

Avaluació de la tesi doctoral

Quan confirmeu en l’enllaç proporcionat per l’Escola de Doctorat la vostra participació ja podeu emetre l’informe sobre la tesi.

En l’apartat Tipus de documents s’inclouen els documents PDF informatius (Informe de similitud i DAD) i la tesi doctoral.

La tesi doctoral pot aparèixer dividida en diverses parts.

La pantalla mostra també un avís amb la data límit per a l’avaluació.

Per a completar l'Avaluació de la tesi doctoral heu d’omplir els camps següents:

 • Marc teòric i biografia

 • Novetat del tema

 • Metodologia

 • Rellevància dels resultats

 • Avaluació

Seleccioneu una de les tres opcions en l’apartat Recomanació final:

 • Emet informe favorable per a aquesta tesi.

 • Emet informe favorable de tesi, però suggerisc modificacions.

 • Emet informe desfavorable per a aquesta tesi.

Finalment, indiqueu el vostre DNI/NIE/passaport i la nacionalitat. Aquestes dades són necessàries per a fer el reembossament per la vostra contribució a l’avaluació.

Si heu formalitzat totes les dades, cliqueu en Finalitza l’avaluació.

Si falten camps per formalitzar podeu polsar Guarda l’avaluació. El sistema conserva tota la informació i podreu continuar en un altre moment.

Com s’inicia el nomenament com a membre del tribunal

L’Escola de Doctorat us remetrà un correu amb la petició de participar com a membre del tribunal en la defensa de la tesi doctoral.

Els càrrecs del tribunal són:

 • President o presidenta

 • Secretari o secretària

 • Vocal

 • Suplent

El missatge inclou un enllaç perquè accepteu o declineu participar en el tribunal.

Acceptar el càrrec com a membre del tribunal

Si voleu formar part del tribunal, cliqueu: Sí, accepte formar part del tribunal proposat.

El sistema mostrarà en la pantalla aquesta nova informació.

No heu de fer cap acció addicional.

Denegar el càrrec com a membre del tribunal

Si no voleu formar part del tribunal, cliqueu, No, decline formar part del tribunal proposat.

El sistema mostrarà en la pantalla aquesta nova informació.

No heu de fer cap acció addicional.

Com es comunica la data, hora i modalitat de defensa de la tesi doctoral?

Secretaria del tribunal

Validat el tribunal per l’Escola de Doctorat, el secretari o secretària ha de comunicar a aquest òrgan la data, l’hora i la modalitat de l’acte de defensa de la tesi doctoral. Aquesta data  ha d’estar consensuada amb la resta dels membres del tribunal.

Per a escollir la data, l’hora i la modalitat de l’acte de defensa el secretari o secretària ha de tindre en compte la disponibilitat de l’organització de l’Escola de Doctorat. Amb aquesta finalitat ha de consultar l’agenda amb les activitats organitzades per l’Escola de Doctorat i els altres actes de defensa de tesi doctorat indicats per dia i mes.

A la vista d’aquesta informació, s’ha d’escollir un dia amb disponibilitat per part de l’Escola de Doctorat.

 

 

Seleccioneu la data definitiva en l’apartat Proposta de data de l’acte de defensa de la tesi doctoral.

En l’apartat Modalitat de l’acte de defensa de la tesi doctoral, heu d’escollir una opció entre les següents:

 • Presencial: amb tots els membres del tribunal presents.

 • En línia síncrona: amb tots els membres del tribunal connectats per videoconferència. L’Escola de Doctorat enviarà la invitació per Calendar i,  per correu electrònic, els dos enllaços de connexió:

  • la sala pública, a la qual tenen accés els membres del tribunal, el director o directora de la tesi i les persones que vulguen assistir com a públic.

  • la sala privada, exclusiva per als membres del tribunal. En aquesta sala es constituirà el tribunal quinze minuts abans de l’inici de l’acte i, després de la defensa, serà el lloc de deliberació.

 • Semipresencial: amb algun membre del tribunal o el doctorand o doctoranda en línia. En aquest cas també s’han d’enviar enllaços per a la sala privada i la pública, atès que la participació és presencial i en línia, simultàniament.

Important!

En la modalitat presencial no podeu escollir el lloc de realització de les defenses de les tesis doctorals, ja que es porten a terme totes en la Sala de tesis Vicent Martínez Guzmán, 1a planta de l’edifici de l’Escola de Doctorat.

Cliqueu el botó Notifica la data de l’acte de defensa de la tesi a l’Escola de Doctorat perquè la valide i la comunique a la resta del tribunal, al director o directora, al tutor o tutora, al doctorand o doctoranda i a la unitat de gestió corresponent.

Avaluar la defensa de la tesi doctoral

Una setmana abans de la data de l’acte de defensa de la tesi doctoral, rebreu dues notificacions de l’Escola de Doctorat amb la documentació que s’indica a continuació.

Formalitzeu-la i trameteu-la segons s’indica en cada cas:

 1. Acta de qualificació global: la documentació administrativa que el secretari o secretària del tribunal ha de facilitar a l'Escola de Doctorat en format PDF. S’ha de trametre a tesis@uji.es, signada pel president o presidenta, el secretari o secretària i el vocal o vocals. S'accepten tots els tipus de firma: digital, manual, escanejada o enganxada.

Si la tesi opta a la menció de doctorat internacional cal adjuntar una segon acta, de concessió de la menció, que només la signa el secretari o secretària del tribunal.

2. Informe del tribunal relatiu a la defensa de la tesi: rebreu un enllaç per a completar els informes postdefensa que heu d'emetre com a tribunal justificatius de la qualificació atorgada.

 1. Formulari Google:

en el moment de la deliberació rebreu per correu electrònic un formulari Google per a votar de manera secreta i anònima si a la tesi se li atorga la menció cum laude, així com les observacions pertinents si es considera que pot optar a premi extraordinari de doctorat.

L'Escola de Doctorat és l'encarregada de comunicar al doctorand o doctoranda si ha obtingut la menció cum laude, no el tribunal, en el termini de 48 hores.

 

Omplir l’informe del tribunal de la tesi doctoral

Una setmana abans de la data de l’acte de defensa de la tesi doctoral rebreu l’enllaç per a omplir el formulari posterior a la defensa de la tesi doctoral.

Aquest informe consta dels camps que s’indiquen a continuació.

Heu de formalitzar i trametre aquest informe en les 48 hores posteriors a la defensa:

 • Valoració de les activitats formatives.

 • Execució de l’exposició.

 • Competència en les respostes.

 • Novetat del tema.

 • Metodologia empleada.

 • Rellevància dels resultats.

En l’apartat Avaluació general trieu una opció de les següents:

No apte/No apta, Aprovat/Aprovada, Notable o Excel·lent.

Polseu Finalitza l’informe si voleu trametre’l ja, o Guarda l’informe per a enviar-lo en un altre moment.

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb l'Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I. Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica tesis@uji.es

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.