Matrícula en pràctiques hospitalàries del grau en medicina

Què és Pràctiques hospitalàries? 

És una eina informàtica destinada a facilitar i agilitzar el procés de selecció de les pràctiques clíniques dels alumnes matriculats al grau en medicina de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. L'aplicació permet als coordinadors definir les característiques de l'oferta de pràctiques en els hospitals per posar-la a disposició de l'estudiantat i que puga fer la tria, per torns. Amb aquest programa, els coordinadors poden especificar els hospitals on es poden fer les estades i alhora classificar les pràctiques per assignatures, blocs (obligatòries, optatives o ambdós) i especialitats, és a dir, per àrees mèdiques o quirúrgiques. També pot establir el nombre de places que s'ofereixen a cada especialitat i hospital.

La mateixa aplicació permet distribuir el calendari del curs acadèmic o del semestre en períodes. Així, cada període té fixada una duració de dies, amb una data d'inici i de final, i cada pràctica conté un nombre de períodes determinat que serà necessari per a poder-les fer i superar. A més, preveu que els coordinadors puguen agrupar les pràctiques en períodes i especialitats per, després, facilitar la selecció a l'alumnat. Alhora, a través del programa, es fixen les fases de matriculació, per curs, per semestre o per pràctiques obligatòries o optatives.

A partir del volum total d'assignatures matriculades i de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, l'aplicació distribueix els torns de matrícula entre l'alumnat. D'aquesta manera, l'estudiantat, prèviament matriculat del grau en medicina, pot accedir, de forma ordenada, al sistema per fer la tria de les pràctiques. L'alumnat té cinc minuts d'exclusivitat, en què pot entrar-hi i elegir, de forma preferent, les pràctiques que vol fer. Si no ho fa en aquest període de temps, quan entra l'estudiant del següent torn, tots dos estan escollint simultàniament i competint, per tant, per les mateixes places. Tot està pensat per facilitar i simplificar la coordinació i selecció de les pràctiques i fer tots els possibles per evitar incompatibilitats. 

Accés a l'aplicació 

L'aplicació presenta dos enllaços d'accés: 

Qui pot utilitzar Pràctiques hospitalàries? 

L'aplicació pot ser útil per al personal implicat en el procés de gestió, coordinació i assignació de les pràctiques hospitalàries del grau en medicina i l'estudiantat que hi està matriculat. Com s'ha assenyalat en el punt anterior, cadascun d'aquests usuaris té una via d'accés al programa i, per tant, pot realitzar unes funcions o accions determinades: 

 • Coordinadors: són els encarregats d'introduir a l'aplicació l'oferta de pràctiques clíniques, pactada amb els hospitals, per a cada curs del grau en medicina. És responsabilitat dels coordinadors especificar els centres sanitaris on es poden fer les pràctiques i definir les fases de matriculació i els períodes que comprén cada pràctica. Ha de classificar les pràctiques per assignatures, blocs i especialitats i assignar el nombre de places. Alhora, té la possibilitat d'agrupar-les en períodes i especialitats per facilitar, després, la tria a l'alumnat. En conclusió, els coordinadors defineixen i generen l'oferta de pràctiques per posar-la a disposició dels estudiants perquè facen la matrícula per torns.

 • Alumnat de medicina: a través de l'enllaç específic de l'aplicació, l'estudiantat de medicina, prèviament matriculat en el grau, pot accedir, en el seu torn, a l'oferta de pràctiques hospitalàries d'una fase (curs, semestre o obligatòries/optatives). Aleshores, durant cinc minuts d'exclusivitat, pot matricular-se tenint preferència fins que entra l'alumnat del següent torn.

La pàgina d'inici de Pràctiques hospitalàries

Quan accediu a l'aplicació, com a coordinadors, la primera pantalla que apareix és com la següent: 

Pàgina d'inici de Pràctiques hospitalàries des de l'enllaç dels coordinadors
Pàgina d'inici de Pràctiques hospitalàries des de l'enllaç dels coordinadors

Des del menú principal de l'aplicació podeu accedir a les següents funcions: 

 • Gestió d'Assignatures: espai per a precisar quines són les assignatures que preveuen pràctiques hospitalàries. 

 • Gestió de Fases: ací heu de fixar les fases de matriculació de les pràctiques. Cada fase està formada per un grup d'alumnes en funció del curs, semestre o el tipus d'assignatura (obligatòria o optativa) i a cadascuna d'elles s'assenyala un dia de matrícula. Posteriorment es distribueixen els torns entre l'estudiantat que es poden consultar des de Gestió de Torns. 

 • Gestió de Dates Període: des d'aquesta pestanya heu de definir els diversos períodes que comprén el calendari d'un curs acadèmic sencer o d'un semestre. Podeu indicar la data d'inici i de final de cadascun dels períodes perquè, després, en Gestió d'Especialitats especifiqueu quants i quins en conformen cada pràctica. 

 • Gestió d'Hospitals: en aquest apartat heu d'identificar els centres sanitaris que ofereixen pràctiques clíniques. 

 • Gestió de Blocs: des d'aquesta pestanya classifiqueu les assignatures per blocs. Cada assignatura ha de tenir almenys un bloc amb pràctiques obligatòries, optatives o ambdós. El bloc sol correspondre a una gran àrea mèdica i inclou diverses especialitats. 

 • Gestió d'Especialitats: assenyaleu quines són les especialitats mèdiques o quirúrgiques de les pràctiques clíniques. En cada especialitat concreteu a quin curs, bloc i semestre pertany i quants i quins períodes són necessaris per fer-hi les pràctiques. 

 • Gestió de Places: heu de definir el número de places que s'ofereixen per cada especialitat i hospital. Una mateixa especialitat pot oferir places en cursos diferents. 

 • Gestió de Grups: des d'aquesta pestanya podeu agrupar les pràctiques en períodes i especialitats per després facilitar i agilitzar la tria a l'alumnat. D'aquesta manera, quan un estudiant fa clic en l'oferta al seu tauler, automàticament, se selecciona tota la que està associada a aquest grup. 

 • Gestió de Torns: en aquest espai podeu visualitzar el llistat d'alumnes ordenats, de forma automàtica, a partir del número total d'assignatures a les quals s'ha matriculat l'alumnat i la nota de l'expedient acadèmic, amb la data i l'hora del seu torn de matrícula. 

 • Generació d'oferta: des d'ací podeu generar l'oferta de pràctiques hospitalàries d'una fase, un cop introduïdes a l'aplicació totes les dades, per posar-la a disposició de l'alumnat perquè en puga fer la selecció i matrícula. 

 • Previsualització de taulers: una volta generada l'oferta, en aquest apartat podeu visualitzar en la pantalla el tauler amb la proposta de pràctiques hospitalàries tal com la veu l'alumnat quan ha de fer la matrícula. Permet, per tant, comprovar si heu creat correctament l'oferta.

Per conèixer les característiques de la pàgina d'inici de l'aplicació des de l'enllaç de l'estudiantat consulteu Què pots fer si ets alumne/a? 

Per a obtenir més informació vegeu Maneig de la pàgina d'inici del document Elements comuns de les aplicacions

A continuació, en els següents punts del manual, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer l'aplicació segons el tipus d'usuari.

Què pots fer si ets coordinador/a?

Els coordinadors sou els encarregats de dissenyar i introduir en l'aplicació totes les dades i informació de l'oferta de pràctiques clíniques per posar-la a disposició de l'alumnat i, posteriorment, puga fer la selecció i matrícula. És responsabilitat dels coordinadors configurar diversos paràmetres de l'oferta, com són els hospitals on es poden realitzar les pràctiques, les fases de matriculació, els períodes en què es faran les pràctiques i classificar-les per assignatures, blocs i especialitats. També heu de concretar el nombre de places que ofereix cadascuna de les especialitats per cada curs i hospital i pot agrupar les pràctiques en períodes i especialitats. Finalment, i com a darrer pas, els coordinadors heu de generar l'oferta d'una fase perquè l'alumnat en puga fer la matrícula, per torns (per a obtenir més informació vegeu Què pots fer si ets alumne/a?). Totes aquestes accions es descriuen a continuació. 

En quins hospitals es fan les pràctiques?

Dins de la configuració de l'oferta, el primer que heu de fer, com a coordinadors, és senyalar on se'n poden fer, és a dir, quins són els centres hospitalaris que acullen pràctiques clíniques dels alumnes del grau en medicina de l'UJI. Des de la pestanya Gestió d'Hospitals del menú principal, podeu consultar, afegir, modificar o esborrar centres. A la part de baix es visualitza la taula amb tres tipus de dades per columnes, tal com podeu comprovar a la imatge de sota:

 • Codi: acrònim que identifica cadascun dels hospitals.

 • Nom: denominació del centre sanitari que acull pràctiques. 

 • Ordre: és un criteri numèric d'ordenació de les dades de la taula. És un camp opcional i, si desitgeu utilitzar-lo, cal que fiqueu a cada centre un número en funció de la prioritat que li vulgueu donar. Aquest és l'ordre que després visualitza l'alumnat en la matriculació de les pràctiques. Si no l'utilitzeu, s'aplicarà l'ordre alfabètic. 

Gestió d'Hospitals
Gestió d'Hospitals

Per agregar un nou hospital, només cal que feu clic en el botó Afegir i, a continuació, ompliu els camps de la fila que es genera, com podeu observar en la imatge de sota. El Codi i el Nom són obligatoris, mentre que l'Ordre és opcional (per a obtenir més informació sobre Què és un camp obligatori? consulteu el document Elements comuns de les aplicacions). Per a guardar les dades que heu ficat, heu de polsar el botó Actualitzar. Si us heu equivocat i no voleu guardar-ho polseu Cancel·lar. Si necessiteu més informació sobre Afegir un element, vegeu el document Elements comuns de les aplicacions. 

Per canviar algun camp dels hospitals agregats heu de polsar el botó Editar o fer doble clic sobre el centre que voleu modificar i, després d'introduir la nova dada, fer clic en Actualitzar. Si desitgeu eliminar-lo, podeu polsar Borrar. 

Per refrescar les dades que heu incorporat a la taula podeu fer clic en el botó Recarregar, situat a la part inferior esquerra. Just al costat, podeu observar com apareix en un altre botó el nombre d'elements que hi ha agregats a la taula, en aquest cas, el nombre de centres hospitalaris. Aquests dos botons els trobareu a totes les taules de dades de l'aplicació. Per obtenir més informació sobre el funcionament de les Taules de dades vegeu el document d'Elements comuns de les aplicacions 

Com es configuren les fases de matriculació?

Un altre paràmetre necessari perquè després els alumnes puguen fer la seva tria és dissenyar les fases de matriculació. Una fase és una agrupació d'alumnes que comparteixen uns criteris comuns, com ara curs, semestre o tipus d'assignatures obligatòries o optatives. A cada fase es fixa un dia de matrícula, de manera que en la data establerta s'inscriuran a les pràctiques hospitalàries el conjunt d'estudiants d'aquesta fase, mitjançant torns (per a obtenir més informació consulteu Com es distribueixen els torns?). Des de la pestanya Gestió de Fases del menú principal de l'aplicació podeu afegir, editar o eliminar les diverses fases per realitzar el procés de matriculació de les pràctiques hospitalàries. En la pantalla d'aquesta finestra es visualitza una taula amb les dades següents: 

 • Curs: any acadèmic.

 • Nom: denominació o número de la fase. 

 • Assignatures: codis del conjunt d'assignatures que entren dins d'aquesta fase de matriculació. Per a obtenir més informació consulteu Quines assignatures preveuen pràctiques hospitalàries?

 • Data des de: data d'inici de la fase.

 • Data fins: data de finalització. 

 • Tipus: obligatòria o optativa. 

Per crear una fase cal que seguiu els passos habituals: Afegir > emplenar els camps (almenys els obligatoris) > Actualitzar. Quan hàgeu d'indicar la data d'inici i final d'una fase heu de fer clic en la icona del calendari i fer la selecció. Si, per qualsevol motiu, no voleu guardar les dades que heu ficat podeu polsar Cancel·lar. Per canviar algun camp heu de polsar Editar o fer doble clic sobre la fila que voleu modificar i fer clic en Actualitzar. Si desitgeu eliminar-la, heu de polsar Borrar

Heu de ser conscients que l'aplicació només permet fer la matrícula d'una sola fase a la vegada. Per a obtenir més informació vegeu Com es posa l'oferta a disposició dels alumnes? o Com se seleccionen les pràctiques hospitalàries?

Com es fixen les dates dels períodes de pràctiques?

Un cop hàgeu establert les fases de matriculació, heu de definir els períodes de pràctiques. El període és la unitat de temps en què es divideix el calendari d'un curs acadèmic sencer o un semestre i a partir dels quals s'organitzen i distribueixen les pràctiques hospitalàries. Cada període pot tenir una duració de dies i, per tant, una data d'inici i una de final. Cada pràctica pot estar formada per un nombre de períodes i per uns o d'altres concrets. Des de Gestió de Dates Període del menú principal podeu configurar-los, tant afegir-ne un de nou com modificar alguna dada o, directament, suprimir-lo. Primer, heu de seleccionar una Fase de les quals heu definit prèviament, com podeu veure en la imatge de sota. Per a obtenir més informació vegeu Com es configuren les fases de matriculació? 

Seguidament, a la pantalla es visualitzarà una taula amb els següents camps: 

 • Curs: l'any acadèmic. 

 • Període: indica el número de període. Heu de tenir present que a l'aplicació poden haver-hi fins a 32 períodes diferents i que és convenient que els períodes d'un mateix curs coincidisquen en dates, per quadrar el calendari i facilitar, després, la tria a l'alumnat i evitar, en tant que siga possible, incompatibilitats. 

 • Data Inici: dia en què comença el període. 

 • Data Fi: dia en què acaba el període. 

Per crear i definir un període cal que seguiu el procés habitual: Afegir > emplenar els camps (almenys els obligatoris) > Actualitzar. Si us equivoqueu, teniu el botó Cancel·lar i, si voleu canviar paràmetres, podeu polsar Editar o fer doble clic sobre el període. Si desitgeu eliminar un període, simplement heu de polsar Borrar

Quines assignatures preveuen pràctiques hospitalàries?

En la introducció de l'oferta de pràctiques a l'aplicació, heu d'especificar en quines assignatures, blocs i especialitats s'ofereixen aquestes estades curriculars. L'assignatura és com el primer nivell de classificació i, alhora, es subdivideix en blocs i especialitats. Per tant, primer de tot, heu d'apuntar quines són les assignatures que preveuen pràctiques hospitalàries des de la pestanya Gestió d'Assignatures. Ací, podeu comprovar, afegir, editar o esborrar assignatures. A la taula que apareix podreu consultar, com podeu veure en la imatge de sota, la següent informació per columnes: 

 • Codi: abreviatura, amb conjunt de lletres i dígits, de l'assignatura. 

 • Nom: enunciat complet de l'assignatura.

 • Curs: el curs del grau en medicina en què s'imparteix l'assignatura.

 • Semestre: si és anual o si correspon al primer o segon semestre. 

 • Ordre: com s'ha explicat anteriorment és un criteri numèric d'ordenació de les dades de la taula. Si voleu obtenir més informació, consulteu En quins hospitals es fan les pràctiques?  

Per agregar-ne una cal que feu el procés habitual: Afegir > emplenar els camps (almenys els obligatoris) > Actualitzar. Si desitgeu canviar alguna dada de les assignatures ja creades, podeu polsar Editar o fer doble clic en la fila i, si necessiteu eliminar-la, simplement polseu Borrar.  

Com es divideix una assignatura en blocs?

El segon nivell de classificació de les pràctiques que s'imparteixen en el grau en medicina són els blocs. Per tant, una assignatura està subdividida en blocs, com a mínim, en un. Solen correspondre a grans àrees mèdiques i poden ser obligatoris, optatius o ambdós. Alhora, els blocs es ramifiquen en especialitats. La catalogació la podeu fer des de la pestanya Gestió de Blocs del menú principal. En la pantalla apareix una taula amb els següents camps: 

 • Nom: denominació del bloc.

 • Curs: el curs del grau en medicina en què s'imparteix. 

 • Obligatòries: indica el nombre de períodes de pràctiques obligatòries que s'han de fer en un bloc. També hi ha la possibilitat que tinga les dues opcions i combine obligatòries i optatives. En aquest cas, apareix marcat el nombre de períodes, tant en aquest camp com en el següent d'Optatives.

 • Optatives: assenyala el nombre de períodes de pràctiques optatives.

 • Assignatura: especifica el codi de l'assignatura a la qual pertany el bloc. Per a obtenir més informació vegeu Quines assignatures preveuen pràctiques hospitalàries?

 • Ordre: com s'ha explicat anteriorment és un criteri numèric d'ordenació de les dades de la taula. Si voleu obtenir més informació, consulteu En quins hospitals es fan les pràctiques?

Per crear un nou bloc cal que seguiu els passos habituals: Afegir > emplenar els camps (almenys els obligatoris) > Actualitzar. Si us equivoqueu, teniu el botó Cancel·lar i, si voleu canviar paràmetres, podeu polsar Editar o fer doble clic sobre el bloc. Si desitgeu eliminar-ne un, simplement heu de polsar Borrar

En quines especialitats s'ofereixen pràctiques hospitalàries?

Quan dissenyeu l'oferta de pràctiques hospitalàries, l'últim nivell de classificació són les especialitats. Com s'ha mencionat anteriorment, cada bloc pot tenir diverses especialitats. Les podeu definir des de Gestió d'Especialitats del menú principal. Ací podeu afegir, editar o esborrar especialitats. Primer heu de seleccionar el Curs al qual voleu agregar-ne una. Penseu que una mateixa especialitat pot oferir pràctiques en més d'un curs. 

Seguidament, com podeu comprovar en la imatge superior, es visualitza en la pantalla la taula d'especialitats per columnes. Per agregar-ne una heu de seguir el procés habitualAfegir i emplenar els següents camps (almenys els obligatoris).

 • Nom: l'àrea mèdica o quirúrgica en què es fan les pràctiques. 

 • Curs: el curs del grau en medicina on s'ofereixen aquestes pràctiques.  

 • Tipus: heu d'escollir una de les tres opcions que es despleguen a través de la icona (Obligatòria, Optativa o Obligatòria/Optativa).

 • Bloc: especifiqueu un dels blocs definits prèviament. Per a obtenir més informació consulteu Com es divideix una assignatura en blocs?

 • Semestre: si és anual o si és del primer o segon semestre.

 • Tamany obligatori: heu de ficar el nombre de períodes que són necessaris per a fer les pràctiques d'aquesta especialitat quan són obligatòries. Heu de tenir en compte que si no en té, apareixerà assenyalat amb un 0 i que, en cas que l'especialitat combine pràctiques obligatòries i optatives, haureu d'indicar el nombre de períodes en totes dues columnes (tant en Tamany obligatori com en Tamany optatiu). 

 • Tamany optatiu: poseu el nombre de períodes que són necessaris per a fer les pràctiques d'aquesta especialitat quan són optatives.  

 • Període inicial: ací heu de marcar el període concret en què s'inicien les pràctiques quan són períodes consecutius en el calendari. Per a més informació consulteu Com es fixen les dates dels períodes de pràctiques?

 • Període final: especifiqueu el període en què finalitzen les pràctiques en cas que siguen seqüencials.

 • Períodes: ací heu de consultar o seleccionar els períodes concrets en què es fan les pràctiques quan s'alternen en el calendari i no són consecutius. Ho heu de fer a través del botó Detallar períodes, com podeu observar en la imatge de sota. Aleshores s'obri una nova finestra on podeu fer la tria de períodes i polsar Guardar. Un volta feu això, podeu comprovar com en la columna, apareixerà indicat el nombre total de períodes marcats i, just al costat, la icona d'un calendari a través del qual podreu consultar de quins períodes es tracta.  

Tingueu present que si heu especificat un Període inicial i un Període final i intenteu Detallar períodes en la darrera columna, l'aplicació us llançarà un missatge per advertir-vos que si feu una selecció de períodes no tindrà cap efecte i continuarà prevalent la definició de períodes consecutius. 

Recordeu que per guardar les dades que heu ficat en els camps heu de fer clic en Actualitzar. Si us equivoqueu, podeu polsar Cancel·lar i, si voleu canviar paràmetres, polseu el botó Editar o feu doble clic sobre la fila. Si desitgeu eliminar una especialitat, simplement heu de polsar Borrar

Com es concreta el número de places?

Una volta definits els hospitals, les fases, els períodes, les assignatures, els blocs i les especialitats, cal que concreteu el nombre de places de pràctiques. Des de Gestió de Places del menú principal, heu de concretar el nombre que n'ofereix cada especialitat i cada hospital. A més, cal que recordeu que una mateixa especialitat pot oferir places en cursos diferents del grau en medicina. Un cop accediu a aquesta pestanya veure una taula amb les següents dades per columnes: 

Per concretar el nombre de places per a una especialitat cal que seguiu els passos habituals: Afegir > emplenar els camps > Actualitzar. Si us equivoqueu, teniu el botó Cancel·lar i, si voleu canviar paràmetres, podeu polsar Editar o fer doble clic sobre la fila. Si desitgeu eliminar-ne una, simplement heu de polsar Borrar

A la part superior dreta teniu uns filtres per ajudar-vos a fixar el nombre de places per Curs i Especialitat. Per a obtenir més informació sobre com Filtrar una cerca consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

Com s'agrupen les pràctiques en períodes i especialitats? 

L'aplicació permet que agrupeu les pràctiques en períodes i especialitats per després facilitar la selecció a l'alumnat. Es tracta d'associar, sota un mateix grup, uns períodes i especialitats determinades perquè quan l'estudiant faça clic sobre part de l'oferta, automàticament, se li seleccione tota la que està vinculada. Aquesta opció està pensada per crear itineraris de pràctiques que agilitzen el procés de matrícula a l'alumnat. Per a obtenir més informació consulteu Com se seleccionen les pràctiques? Podeu crear, editar o eliminar els grups des de la pestanya Gestió de grups del menú principal. Per afegir-ne un de nou, heu de seguir els següents passos. 

 1. Seleccionar Fase. Abans que res, com podeu observar a la imatge de sota a la part superior de la pantalla, heu d'especificar la Fase en què voleu generar grups. Per a obtenir més informació podeu consultar Com es configuren les fases de matriculació?

2. Afegir i posar un nom. En segon lloc, heu d'indicar la denominació del grup que esteu creant. Per fer-ho cal que seguiu els passos habituals: Afegir > omplir el camp > Actualitzar. Recordeu que podeu fer canvis amb el botó Editar i eliminar-lo amb Borrar. 

3. Escollir períodes i especialitats. En tercer i darrer lloc, heu d'assenyalar els períodes i especialitats que hàgeu definit prèviament i que voleu vincular. Per a obtenir més informació podeu consultar Com es fixen les dates dels períodes de pràctiques? i En quines especialitats s'ofereixen pràctiques hospitalàries? A la part superior de la pantalla, heu de tenir seleccionat el Grup i, a la inferior, des de Detall del Grup, feu clic en Afegir i després escollir el Període que voleu agrupar a través de les opcions que es despleguen. Tot seguit, heu de fer el mateix amb el camp Especialitat. Per guardar les dades que heu ficat, polseu Actualitzar. Recordeu que podeu fer canvis amb el botó Editar o eliminar-lo amb Borrar. 

Quan associeu períodes i especialitats heu de tenir presents aquests condicionants:

 • No podeu vincular el mateix període a dues especialitats perquè oferiríeu als alumnes pràctiques al mateix temps en dues especialitats diferents i, per tant, incompatibles. 

 • Si voleu agrupar diversos períodes a la mateixa especialitat, haureu de vincular-los un per un, és a dir, triar un període i una especialitat concreta i fer el mateix per a cada període que estiga associat. 

Com es distribueixen els torns?

L'aplicació distribueix els alumnes per torns, de forma automàtica, a partir d'un criteri mixt entre el nombre d'assignatures a les quals s'ha matriculat l'estudiant i la nota mitjana de l'expedient acadèmic. Per tant, aquells que tenen matrícula completa i les notes més altes ocupen els primers llocs i són els primers a escollir. S'obri un nou torn cada cinc minuts perquè l'alumnat puga accedir, de forma individual, a l'aplicació i puga fer la matrícula. Tot i tenir assignat uns torns, poden fer la inscripció des de l'inici del seu torn i fins que finalitza la fase de matriculació (les 23.59 h del dia fixat). Per obtenir més informació podeu consultar Com se seleccionen les pràctiques? 

Per consultar el repartiment de torns que fa l'aplicació heu d'anar a Gestió de Torns del menú principal. Ací veureu l'ordre dels torns amb tres columnes: 

 • Alumne/a: nom i cognoms.  

 • Fase: de matriculació a la qual pertany l'alumnat. Per a obtenir més informació vegeu Com es configuren les fases de matriculació?

 • Data: dia i hora del seu torn. Per tant, durant aquest temps tindrà cinc minuts d'exclusivitat en l'aplicació per fer la matrícula de les pràctiques. 

Heu de tenir present que un cop es generen els torns, l'alumnat rep un correu electrònic de notificació amb un enllaç directe a l'aplicació on podrà consultar el dia i hora del seu torn de matrícula.

Si, de forma puntual i excepcional, heu de canviar el torn d'algun alumne o alumna ho podeu fer manualment. Primer heu de cercar-lo a través de Buscar alumne, seleccionar-lo i, a continuació, fer doble clic sobre qualsevol punt de la fila de l'estudiant o polsar el botó Canviar data. Aleshores, com podeu veure en la imatge de sota, s'obri una finestra on heu d'indicar la data i l'hora correcta i polsar Guardar. Heu de ser conscients que si apliqueu qualsevol canvi en els torns, li ho haureu de comunicar a l'estudiant afectat.

*En procés de millora 

Com es posa l'oferta a disposició dels alumnes?

Un cop definida tota l'oferta de pràctiques hospitalàries, l'heu de generar per posar-la a disposició de l'alumnat. És el darrer pas fonamental i imprescindible perquè els estudiants puguen veure-la en el seu tauler i puguen fer la selecció i matrícula. Heu d'anar a Generació d'oferta del menú principal. Cal que seleccioneu una Fase i, seguidament, polseu el botó Generar oferta. Aleshores l'aplicació llançarà un missatge informant-vos que l'oferta s'ha generat correctament. Si apareix un missatge en què us adverteix que s'ha produït algun error heu de revisar que la introducció de l'oferta s'haja fet correctament i, en cas de persistir l'error, podeu posar-vos en contacte amb la Unitat d'anàlisi i desenvolupament TI de l'UJI. 

Quan genereu l'oferta és primordial que tingueu en compte els següents condicionants: 

 • L'aplicació només pot treballar amb l'oferta activa d'una sola fase. Per tant, només podeu posar a disposició de l'alumnat l'oferta d'una fase. Per a més informació vegeu Com es configuren les fases de matriculació?

 • És molt important que comproveu si està activa l'oferta d'una fase perquè cada cop que polseu el botó Generar oferta es publica l'oferta de la fase que teniu seleccionada i, per tant, si ja n'hi havia una, la sobreescriu, reinicieu el sistema i esborreu les dades de la matrícula anterior. 

Com es comprova l'oferta que veuen els alumnes?

Si una volta genereu l'oferta, necessiteu comprovar com la veu l'alumnat heu d'anar a Previsualització de taulers del menú principal. És indispensable que, prèviament, hàgeu generat l'oferta (si desitgeu tenir més informació, podeu consultar Com es posa l'oferta a disposició dels alumnes?). Des de la pestanya Previsualització de taulers, podeu accedir exactament a la mateixa pantalla on l'estudiantat veu l'oferta de pràctiques i on ha de fer la selecció. Primer, heu d'escollir el Curs i l'Alumne, perquè es pot donar el cas que un estudiant estiga matriculat en diversos cursos, i a continuació, fer clic en el botó Veure tauler matrícula, situat just a sota. 

Una volta polseu Veure tauler matrícula, apareix la pantalla on l'alumnat veu tota l'oferta de pràctiques hospitalàries. Com podeu veure en la imatge de sota, fixeu-vos que fins que no arriba el torn de l'alumnat, apareix indicat com a què no està actiu en el botó de color salmó, situat a la part superior dreta. 

Què pots fer si ets alumne/a?

Com s'accedeix a l'aplicació?

Un cop es genera l'oferta de pràctiques per a una fase, l'alumnat rebeu un correu electrònic, com el de la imatge de sota, amb un enllaç directe a l'aplicació http://ujiapps.uji.es/pho on podeu consultar el dia i hora del vostre torn per fer la matrícula. Heu de tenir present que només podeu accedir a l'oferta de pràctiques hospitalàries en el moment en què s'òbriga el vostre torn, fixat per un criteri mixt a partir del nombre total d'assignatures a les quals us heu matriculat i la nota del vostre expedient acadèmic. És a dir, els estudiants que tingueu matrícula completa i les notes més altes sereu els primers en triar. Durant el vostre torn, disposareu de cinc minuts d'exclusivitat, en què estareu vosaltres sols elegint les pràctiques. Un cop s'exhaurisca aquest temps, entrarà l'alumnat del següent torn i si no heu acabat, estareu tots dos matriculant-vos simultàniament i, per tant, estareu competint per les mateixes pràctiques. Tot i això, podeu fer l'elecció fins que finalitza el dia (23:59 h) marcat per a la fase de matrícula. 

Quan accediu a l'aplicació, la pàgina d'inici que apareix és com la següent: 

En la pàgina d'inici, veieu la vostra identificació, el torn de matrícula (dia i hora) que teniu assignat per a cada fase i el temps que falta perquè arribe el vostre torn. Si desitgeu obtenir més informació, podeu consultar Com es configuren les fases de matriculació? i Com es distribueixen els torns?

A la part inferior de la pantalla podeu veure un apartat d'Ajuda amb la llegenda dels colors que poden tenir els diversos períodes quan accediu al tauler per fer la selecció de les pràctiques: 

 • Lliure (verd): és l'oferta amb places lliures i que, per tant, podeu seleccionar. 

 • No seleccionable (gris): és l'oferta que no podeu marcar perquè és incompatible amb la tria que hàgeu fet fins ara, ja siga en aquesta fase, ja siga en una anterior, o perquè ja heu completat la tria en un bloc. 

 • Seleccionat en la fase actual (blau): és l'oferta que heu triat i la teniu reservada. Per deixar-la lliure i, poder elegir-ne una altra, heu de desmarcar-la.

 • Seleccionat en la fase anterior (morat): és l'oferta que heu escollit en una fase de matrícula anterior i, per tant, ja no la podeu canviar. Si sou alumnes de sisè i esteu matriculats d'assignatures de quart o cinquè és responsabilitat vostra vetllar perquè l'elecció de les pràctiques siga compatible.

Quan s'obri el vostre torn s'activa el botó Accedir, per entrar al tauler amb l'oferta i fer la selecció.  

Com se seleccionen les pràctiques hospitalàries?

A través del botó Accedir des de la pàgina d'inici entreu al vostre tauler amb l'oferta de pràctiques. Com podeu veure en la imatge de sota, a la part superior esquerra s'indica el grau, l'any acadèmic, la fase i el curs de medicina en què esteu fent la matrícula, a més del vostre nom i DNI. A la dreta, veieu cinc botons diferents: 

 • Refrescar: per actualitzar la selecció que esteu fent. 

 • Imprimir: fent clic en aquest botó podeu imprimir el document amb la vostra matrícula quan l'acabeu. 

 • Tornar: per tornar a la pàgina d'inici. 

 • Desconnectar: per eixir de l'aplicació.

 • Especialitats seleccionades: indica el nombre d'especialitats que obligatòriament heu d'elegir. Quan feu la selecció aquesta informació us ajuda a saber quantes especialitats us queden per triar. 

En aquesta pantalla, veureu l'oferta de pràctiques de les assignatures a les quals us heu matriculat prèviament. Es visualitzen en taules quadriculades els blocs i les especialitats, amb tots els períodes possibles, i en la part esquerra els hospitals on podeu fer les pràctiques. Com se us ha informat anteriorment, apareixen en color verd les caselles dels períodes que estan lliures en totes les especialitats en què heu de fer estades curriculars. Aleshores, heu de marcar el període i l'hospital en què us interessa fer cada especialitat. 

És molt important que quan seleccioneu l'oferta tingueu presents les següents consideracions: 

 • Temps de matrícula. Només podreu fer la selecció de les pràctiques un cop s'obri el vostre torn. Aleshores tindreu cinc minuts d'exclusivitat, malgrat que podreu fer la tria fins que finalitza el dia fixat per a la fase de matriculació (23:59 h). Si desitgeu aplicar qualsevol canvi, ho podeu fer dins del mateix dia, però heu de ser conscients que si desmarqueu la vostra elecció, una altra persona la podrà seleccionar i l'haureu perdut. És molt important que recordeu que, un cop finalitza la fase de matrícula, no podreu fer cap modificació. 

 • Oferta adjudicada oculta. A mesura que els vostres companys facen la matrícula i seleccionen els seus períodes de pràctiques, aquests s'oculten del tauler i ja no podreu veure'ls. Com podeu comprovar a la imatge de sota, hi ha molts períodes que apareixen en blanc i que ja han estat escollits prèviament per altres alumnes. Recordeu que només podeu fer clic en l'oferta lliure, en color verd. 

 • Informació dates d'un període. Quan passeu el cursor per sobre d'un període, veureu en un missatge la informació sobre les dates d'inici i final, com és el cas de la següent imatge. 

 • De verd a blau. L'oferta de pràctiques que trieu canvia de color i passa de verd a blau, com podeu veure en la imatge de sota. Això vol dir que la teniu seleccionada i guardada. Però heu de tenir present que, si la desmarqueu, entrarà de nou en l'oferta i, si hi ha una altra persona d'un altre torn en l'aplicació, la pot elegir i la podeu perdre.

 • Oferta incompatible. Quan feu una selecció, es queden en color gris les pràctiques que coincideixen en el temps per evitar incompatibilitats i es mantenen visibles (en verd) aquelles que es poden compaginar. En la imatge de dalt, podeu veure com hi ha uns períodes en blau que són els que ha elegit l'alumne i com la resta s'han quedat en gris i només es mantenen en verd els que estan lliures i són compatibles amb la seva primera elecció. 

 • Oferta compatible. L'aplicació us ajudarà a fer el procés de matrícula per evitar solapaments. Un cop hàgeu fet la primera selecció en una fase, quan accediu de nou al sistema per matricular-vos en una altra fase, apareixerà en color morat la tria anterior, com podeu veure en la imatge de sota. És una selecció que ja no podeu canviar. Aleshores veureu en color gris les opcions que són incompatibles amb aquella selecció i, per tant, l'aplicació només us deixarà en verd l'oferta que no coincideix amb la primera elecció. 

 • Alumnes de sisè amb assignatures de quart o cinquè. En cas que estigueu matriculats en sisè però tingueu assignatures de quart o cinquè, és responsabilitat vostra vetllar perquè la tria que feu de pràctiques siga compatible. En aquest cas, tindreu un torn assignat per a cada curs. 

 • Oferta en grups. Per facilitar la vostra elecció, l'aplicació pot indicar-vos quan uns períodes i especialitats estan agrupats en un mateix itinerari. En aquests casos, l'aplicació us guia en la selecció. Així, si passeu amb el cursor sobre un dels períodes agrupats, apareix un missatge en què s'informa de l'oferta que forma part d'un grup, com podeu veure en la imatge de sota. A més, si polseu sobre un d'aquests períodes, automàticament, l'aplicació oculta l'oferta que no està vinculada al grup i deixa disponible, només, aquella que forma part del grup i que, per tant, podeu triar.

 • Matrícula completada. Heu de tenir present que quan completeu la tria (nombre d'especialitats que obligatòriament heu d'elegir), l'aplicació no us deixarà seleccionar cap altre període més. Els períodes marcats apareixeran en blau i tota la resta en gris. A més, com podeu observar en la imatge de sota, el botó d'Especialitats seleccionades, situat en la part superior dreta, canvia de color a verd i apareix escrit Matrícula completada! Aleshores podeu polsar el botó Imprimir per accedir al document amb el resum de la vostra elecció. S'aconsella que ho feu com a justificant de la vostra matrícula. 

 • Document amb la vostra matrícula. Un cop finalitza el període de matrícula quan entreu a l'aplicació només podreu accedir al document amb la vostra elecció de pràctiques. És el mateix que podeu imprimir quan completeu la matrícula. Us avisarà amb un missatge com el següent: 

En l'enllaç que apareix al missatge podeu accedir a l'informe amb el resum de la vostra matícula en format pdf: 

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Francisco Javier Vicente Soler de la Facultat de Ciències de la Salut. Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica fvicente@uji.es 

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema amb el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAUSerà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible. 

Glossari

 • Assignatura. Primer nivell de classificació de les matèries que s'imparteixen en un curs del grau en medicina. Les pràctiques corresponen a una assignatura, bloc i especialitat. 

 • Bloc. Subdivisió de les pràctiques de les assignatures del grau en medicina. Com a mínim una assignatura ha de tenir un bloc, sol correspondre a una gran àrea mèdica i poden ser obligatòries, optatives o ambdós. Dins de cada bloc hi ha diverses especialitats. 

 • Coordinador/a. Persona encarregada de dissenyar, gestionar i incloure l'oferta de pràctiques hospitalàries en l'aplicació per posar-la a disposició de l'alumnat. 

 • Curs. Any acadèmic o un dels sis cursos del grau en medicina. 

 • Especialitat. Cadascuna de les àrees mèdiques i quirúrgiques en què els alumnes poden fer pràctiques clíniques. Cada especialitat està vinculada a un bloc i assignatura. Una mateixa especialitat pot oferir pràctiques en diversos cursos.

 • Fase. Agrupació d'alumnes que comparteixen uns criteris comuns, com ara curs, semestre o tipus de pràctiques (obligatòries o optatives). A cada fase es fixa un dia de matrícula, de manera que en la data establerta, s'inscriuen a les pràctiques hospitalàries el conjunt d'estudiants de la fase, mitjançant torns. 

 • Generar oferta. Acció de posar a disposició de l'alumnat l'oferta de pràctiques d'una fase perquè faça la selecció i matrícula.

 • Grup. Agrupació de pràctiques per períodes i especialitat per facilitar la selecció a l'alumnat en itineraris. Quan l'estudiant fa clic sobre l'oferta, automàticament, se selecciona tota la que està associada a un grup i, per tant, agilitza el procés i evita errors o incompatibilitats.

 • Hospital. Cadascun dels centres sanitaris que ofereix pràctiques clíniques per als alumnes matriculats al grau en medicina de l'UJI. 

 • Oferta. Conjunt de les pràctiques hospitalàries que es posa a disposició de l'alumnat matriculat al grau en medicina de l'UJI. L'oferta es classifica per assignatures, blocs i especialitzats; s'organitza en períodes i té un nombre de places assignat per especialitat i hospital. Cada oferta correspon a una fase determinada.   

 • Oferta lliure. És l'oferta de pràctiques que apareix en color verd al tauler de matrícula de l'alumnat. Està disponible i, per tant, pot ser seleccionada per l'estudiant.

 • Oferta no seleccionable. És l'oferta de pràctiques que apareix en color gris al tauler de matrícula de l'alumnat. És incompatible amb la tria que haja fet fins ara, ja siga en la fase actual, ja siga en una fase anterior, o també perquè s'ha completat l'elecció en un bloc. 

 • Oferta oculta. És aquella oferta que no apareix reflectida en el tauler de matrícula de l'alumnat. Són les caselles en blanc perquè han estat seleccionades per altres alumnes abans i, per tant, ja no es poden oferir a la resta d'estudiants.

 • Oferta seleccionada en fase actual. És l'oferta de pràctiques que apareix en color blau al tauler de matrícula de l'alumnat. És aquella que ha elegit l'estudiant i la té reservada. Per poder escollir-ne una altra, l'ha de desmarcar. 

 • Oferta seleccionada en fase anterior. És l'oferta de pràctiques que apareix en color morat al tauler de matrícula de l'alumnat. És aquella que ha escollit en una fase de matrícula anterior i, per tant, ja no la pot canviar. 

 • Període. Unitat de temps en què es divideix el calendari d'un curs sencer o un semestre i amb què s'organitzen i distribueixen les pràctiques hospitalàries. Cada període consta d'un nombre de dies i, per tant, ha de tenir una data d'inici i una data de finalització. Cada pràctica consta d'un nombre de períodes i d'uns o d'altres determinats.

 • Pràctiques clíniques assistencials. Estades en què es reforça la pràctica de matèries clíniques durant el curs. Es realitzen en tercer, quart i cinquè, juntament amb les matèries corresponents. 

 • Pràctiques clíniques tutelades. Pràctiques en què l'alumnat assumeix tasques de responsabilitat progressiva. Es realitzen en segon curs en el centre de salut i en sisè durant tot l'any, tant en hospitals com en centres de salut. 

 • Tamany. Nombre de períodes que són necessaris per a fer les pràctiques d'una especialitat. En pot tenir d'obligatoris, optatius o que combinen ambdós.

 • Tauler. Pantalla on l'alumnat veu tota l'oferta de pràctiques hospitalàries. Apareixen en diverses taules quadriculades classificades per les assignatures a les quals s'ha matriculat, per blocs i per especialitats. L'estudiant ha de fer clic sobre el període i hospital on li interessa fer una especialitat.  

 • Torn. Dia i hora en què cada alumne o alumna té cinc minuts d'exclusivitat per fer la matrícula de les pràctiques hospitalàries. Els torns es distribueixen a partir d'un criteri mixt basat en el nombre total d'assignatures a les quals s'ha matriculat l'estudiant i la nota de l'expedient acadèmic. Durant els cinc minuts, l'estudiant està sol en l'aplicació elegint les pràctiques fins que entra l'alumnat del següent torn. Llavors ja estan tots dos fent la selecció simultàniament i, per tant, competeixen per les mateixes places.  

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.