Planificació docent

Què és Planificació docent?

Aquesta aplicació permet definir l'oferta acadèmica dels graus i màsters de l'UJI d'un curs determinat. D'aquesta manera, els responsables dels centres i dels estudis estableixen quines assignatures s'ofereixen cada curs en cada grau i màster i amb quants grups i subgrups. Des d'aquesta mateixa eina, es poden definir les assignatures compartides, fer canvis en els horaris de les classes i en el calendari d'exàmens configurats prèviament en l'aplicació d'Horaris i POD, distribuir l'oferta acadèmica entre les àrees de coneixement i modificar o introduir els límits de matrícula, és a dir, el nombre màxim de places per a cada assignatura. 

A través d'aquesta plataforma informàtica, les direccions i el PAS dels departaments s'encarreguen de gestionar el POD del professorat. Aquesta aplicació, més, permet signar i aprovar el POD, tant el del professorat com el de l'àrea. En el cas dels màsters, les coordinacions són les que s'ocupen d'introduir el professorat extern i gestionar el seu POD. 

El professorat pot consultar i signar el seu POD i veure els horaris del curs i de les tutories.

Accés a l'aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Gestió docent > Planificació docent. Podeu accedir directament des del següent enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22997

Qui pot utilitzar Planificació docent?

Totes les persones implicades en el disseny i la planificació de l'oferta docent d'un curs acadèmic, tant de grau com de màster, poden utilitzar l'aplicació. Això vol dir que poden accedir-hi des dels deganats o direccions de centre fins al PDI que té docència assignada. Cadascun d'aquests usuaris, però, té un perfil diferent i, per tant, pot realitzar unes funcions o accions determinades: 

 • Deganats o direccions de centre: poden definir l'oferta acadèmica dels estudis adscrits al seu centre, especificar les assignatures compartides, distribuir l'oferta acadèmica entre les àrees de coneixement, introduir els límits de matrícula i gestionar els horaris i els exàmens. També poden incloure el professorat extern de màster, gestionar el seu POD i signar el POD dels graus del seu centre. Amb l'última versió de l'aplicació, a més, poden delegar la signatura del POD en els vicedeganats o vicedireccions d'estudi.

 • PAS de centre: té accés a tots els estudis adscrits al centre i pot definir l'oferta acadèmica dels estudis, concretar les assignatures compartides, distribuir l'oferta acadèmica entre les àrees de coneixement, introduir els límits de matrícula, gestionar els horaris i els exàmens i incloure el professorat extern de màster i gestionar el seu POD. 

 • Coordinació de màster: pot definir l'oferta acadèmica del màster que dirigeix, distribuir la docència entres àrees de coneixement, incloure el professorat extern de màster, gestionar el seu POD i definir els horaris de les classes i el calendari d'exàmens.

 • Vicedeganats o vicedireccions d'estudi: poden definir l'oferta acadèmica del seu estudi, així com especificar les seves assignatures compartides, gestionar els seus horaris i exàmens, distribuir la docència entre àrees de coneixement i introduir o revisar els límits de matrícula de les assignatures. A més, si des del deganat o la direcció de centre es fa la delegació, poden assumir l'acte de signar el POD d'àrea.

 • Direcció de departament: pot gestionar el POD i, per tant, fer l'assignació docent al professorat i signar tant el POD individual del professorat com el de l'àrea (grau). També pot consultar l'oferta acadèmica del departament que dirigeix.

 • PAS de departament: pot gestionar el POD i fer l'assignació docent al professorat, iniciar la signatura del POD del professorat i de l'àrea i consultar l'oferta acadèmica del seu departament.

 • PDI: pot consultar i signar el seu POD, a més de veure els horaris del curs i de tutoria. 

Cal subratllar, però, que l'aplicació permet delegar permisos. D'aquesta manera, per exemple, un PAS de departament pot introduir el professorat extern d'un màster si la coordinació li delega el seu permís. Per a més informació vegeu Delegar permisos en altres usuaris. 

La pàgina d'inici de Planificació docent

Quan entreu a l'aplicació, en funció del vostre perfil d'usuari, podreu accedir a unes o altres opcions. Si sou responsables dels estudis (titulacions) la pantalla d'inici us mostrarà els següents apartats:   

Pàgina d'inici de Planificació docent amb les opcions per a titulacions
Pàgina d'inici de Planificació docent amb les opcions per a titulacions
 • Definició de l'oferta acadèmica de la titulació: espai des d'on s'especifica l'oferta d'assignatures d'un títol en un curs acadèmic amb el nombre de grups i subgrups i de crèdits a impartir i a computar. Per a més informació consulteu Definir l'oferta acadèmica.

 • Compartició efectiva d'assignatures: per a determinar el conjunt d'assignatures compartides de grau que s'oferiran en un curs. Vegeu Definir les assignatures compartides per a obtenir més informació.

 • Distribució de l'oferta acadèmica entre àrees de coneixement: permet fer la distribució dels crèdits a impartir i a computar en una assignatura entre les àrees de coneixement que poden impartir-la. Si voleu més informació aneu a Distribuir l'oferta acadèmica entre àrees de coneixement

 • Introducció de límits: espai per a establir el nombre màxim d'alumnes que es poden matricular d'una assignatura, grup o subgrup. Per a més informació vegeu Introduir o modificar els límits de matrícula.

 • Gestió dels horaris: es poden fer modificacions sobre els horaris de grups i subgrups de les assignatures definits prèviament en l'aplicació d'Horaris i POD. Podeu ampliar la informació en Gestionar els horaris. 

 • Gestió dels exàmens: per a fer modificacions sobre el calendari d'exàmens configurat prèviament des de l'aplicació d'Horaris i POD. Vegeu Gestionar els exàmens per a ampliar la informació. 

 • Professorat extern de màster: permet crear la fitxa del professorat extern de màster universitari per a un curs acadèmic. Podeu ampliar la informació en Introduir el professorat extern de màster. 

 • Gestió del POD del professorat extern de màster: es pot fer l'assignació de docència al professorat extern de màster. Vegeu Gestionar el POD del professorat extern de màster per a tenir més informació. 

 • Professorat per assignatura i titulació: genera un informe en pdf amb el detall de la distribució de crèdits entre el professorat d'una assignatura. Per a més informació vegeu Consultar l'assignació docent per assignatura i titulació.

 • Consultar/signar el POD del centre: espai per a veure i signar el POD dels graus en què les àrees del centre imparteixen docència. És el POD que prèviament han definit els departaments. Podeu ampliar la informació en Signar i aprovar el POD d'àrea

 • Delegació de tasques: es pot autoritzar a altres usuaris a accedir a un estudi o departament determinat. Per a més informació consulteu Delegar permisos en altres usuaris.

 • Delegació de signatura POD (degà/ana): pantalla des d'on els deganats i direccions de centre poden delegar la signatura del POD en els vicedeganats o vicedireccions. Podeu ampliar la informació en el punt Delegar la signatura del POD d'àrea

En el cas dels departaments, les opcions disponibles són les següents:

Opcions per als responsables de departaments
Opcions per als responsables de departaments

I el PDI pot accedir a: 

Abans de fer qualsevol acció o consulta en l'aplicació, comproveu que esteu en el curs acadèmic correcte. Apareix indicat en la part superior esquerra de la pantalla. Si no, cal que polseu a sobre de l'opció Canviar de curs acadèmic, trieu el curs i feu clic en Guardar. Aleshores es mostra un missatge de confirmació i, finalment, cal que premeu la fletxa de la part de sota per tornar a la pàgina d'inici. 

Per a obtenir més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

A continuació, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer el programa, en funció del vostre perfil d'usuari.  

Què podeu fer si sou responsable d'estudis i centres?

Com s'ha mencionat, els deganats i direccions de centre, el PAS dels centres, les coordinacions de màster i els vicedeganats o vicedireccions s'encarreguen de definir l'oferta acadèmica dels seus estudis. Alhora, poden fer la distribució d'aquesta oferta acadèmica entre les àrees de coneixement, concretar les assignatures compartides i introduir els límits de matrícula. Amb l'última versió de l'aplicació, a més, els deganats i direccions de centre poden delegar la signatura del POD en els vicedeganats o vicedireccions. Les coordinacions de màster s'ocupen, específicament, d'incloure el professorat extern de màster i gestionar el seu POD i els responsables dels centres de gestionar els horaris i exàmens i d'aprovar i signar el POD d'àrea dels graus. Cal destacar també que el PAS dels centres pot fer les mateixes accions que les persones responsables dels graus i màsters.

Definir l'oferta acadèmica 

A través de l'opció Definició de l'oferta acadèmica de la titulació podeu especificar les assignatures que formaran part de l'oferta acadèmica d'un grau o màster en un curs, així com el nombre de grups i subgrups (teoria, problemes, laboratori, seminaris, tutories i/o avaluació), de crèdits a impartir i a computar. Els crèdits a impartir són els que s'assignen a docència i els a computar els que es tenen en compte per al càlcul de les necessitats docents de les àrees de coneixement.

D'un grau

Els deganats o direccions de centre, el PAS de centres i els vicedeganats o vicedireccions d'estudi s'encarreguen d'especificar les assignatures que formaran part d'un grau en un curs a través de l'opció Definició de l'oferta acadèmica de la titulació. Primer de tot, cal que trieu el grau del desplegable. Aleshores, es mostra la proposta d’oferta acadèmica d'aquest estudi. Cal que tingueu en compte que, per defecte, és una còpia de la del curs anterior, llevat de les assignatures i subgrups ofertats a càrrec dels programes de millora docent dels departaments (docència no consolidable que cal renegociar cada curs acadèmic), d'aquelles que comencen la seva extinció en el curs acadèmic que tingueu especificat i dels canvis derivats de la modificació de plans d'estudis. 

Disposeu de dos filtres en la part superior de la pantalla: el de Triar curs per restringir la vista d'assignatures de només un curs determinat, com ara primer o segon i el de Triar un curs acadèmic per consultar l'oferta acadèmica d'un curs anterior o posterior.

En la taula de sota apareixen les assignatures amb la següent informació per columnes: 

 • Assi i Nom: codi identificador i nom de l'assignatura.

 • Curs: primer, segon, etc. 

 • Caràcter: si és de formació bàsica (FB), obligatòria (OB), optativa (OP), de pràctiques externes (PE) o de treball final de grau (PF). 

 • Tipus: si és una assignatura anual (A), del primer semestre (S1), del segon (S2) o si ofereix grups en ambdós semestres (S). Aquest últim cas es produeix, per exemple, en assignatures de segon i tercer del Grau d'Infermeria. 

 • ECTS: nombre de crèdits de l'assignatura.

 • H. (TE, PR, LA, SE, TU i AV) : planificació d'hores de les activitats acadèmiques que generen càrrega docent i la suma total d'hores de totes les activitats. 

 • Total matr.: previsió del nombre d'alumnes matriculats. 

 • Repetidors: previsió d'alumnat repetidor (inclosos en el total de matriculats). 

 • Sgr. (TE, PR, LA, SE, TU i AV): nombre de subgrups que s'oferten de cada activitat.

 • Crd. Imp i Crd. Comp.: nombre de crèdits a impartir i a computar en les àrees de coneixement en l’assignatura (en el cas dels graus ambdues xifres sempre coincideixen). Heu de tenir en compte que cada crèdit a impartir/computar equival a 10 hores d’activitat docent del professorat, i que la suma dels productes resultants de multiplicar el nombre d’hores pel nombre de subgrups de cada activitat i dividir entre 10, dona el nombre de crèdits a impartir/computar en l’assignatura. Hi ha dues excepcions:

  • En les assignatures compartides (identificades amb un 1 en la tercera columna de la taula): cal, addicionalment, prorratejar el resultat anterior pel percentatge de cost de l’assignatura dins del conjunt d’assignatures compartides que s'haja configurat en l’opció Compartició efectiva d'assignatures. Per a més informació vegeu Definir les assignatures compartides

  • Les assignatures amb crèdits a impartir/computar pactats (identificades amb un 3 en la tercera columna de la taula). Per a més informació vegeu Modificar el càlcul de crèdits automàtic.

En la part inferior dreta de la taula es mostra el nombre total de crèdits a impartir/computar, és a dir, la suma dels crèdits de totes les assignatures. Aquesta xifra es pot comparar amb el nombre de crèdits finançats que correspon al grau en la Documentació per a l’organització del curs acadèmic (DOC), aprovada cada any pels òrgans de govern. Així, sabreu si s’estan consumint més o menys recursos que els assignats inicialment. Podeu consultar la DOC de cada any en el Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I (BOUJI). Si necessiteu més informació sobre el funcionament d'aquesta eina informàtica, vegeu el manual d'usuari Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

Des d'ací podeu exportar les dades que tingueu en pantalla a un full de càlcul a través del botó Exportar a Excel

Per a incloure una assignatura en l'oferta d'un grau heu de prémer, primer, Mostrar/ocultar assignatures no implantades, en la part inferior esquerra de la pantalla i marcat en roig en la imatge de sota. Seguidament, cal que feu clic sobre la icona de la suma de color verd que hi ha al costat de cada assignatura. Automàticament, s'incorporarà a la taula amb, per defecte, un grup i un subgrup de cada activitat ofertada. Els crèdits d'aquesta assignatura se sumaran al total. Cal destacar que aquesta opció no estarà disponible si ja s'han incorporat a l'oferta totes les assignatures que consten al pla d'estudis. 

Podeu incloure observacions sobre l'oferta acadèmica d'un estudi polsant sobre Accedir als comentaris. Fixeu-vos que al costat de la paraula Comentaris s'indica el nombre de comentaris que hi ha. Un cop dins, com podeu veure en la imatge de sota, podeu consultar els comentaris que s'hagen fet o introduir-ne un de nou i fer clic en Guardar comentari.

Agregar o eliminar grups i subgrups 

Des de la pantalla inicial de Definició de l'oferta acadèmica de la titulació, cal que feu clic sobre el codi de l'assignatura en què voleu afegir o esborrar un grup i/o subgrup. A continuació, veureu que es mostra l'estructura de grups i subgrups. Heu de tenir en compte que qualsevol modificació que feu afectarà el nombre de crèdits a impartir del conjunt de l'oferta acadèmica del grau. 

Per a crear un nou grup heu de polsar sobre la icona del signe de la suma de color verd i omplir els camps de la taula que es desplega a la dreta:

 • Crear el grup en: en cas d'assignatures compartides haureu de seleccionar l'opció on voleu afegir el grup. Ho podeu fer en totes alhora (Totes les assignatures comunes) o només en una (Sols en aquesta assignatura). En cas que l'agregueu a totes les assignatures, qualsevol modificació que feu sobre el grup, s'aplicarà automàticament i simultàniament als mateixos grups de la resta d'assignatures del conjunt i els crèdits a impartir es distribuiran d'acord amb els percentatges de distribució indicats en l'opció Compartició efectiva d'assignatures del menú principal. Per a més informació vegeu Definir les assignatures compartides

 • Tipus del grup: heu de triar una de les següents opcions:

  • Normal: per a oferir un grup amb docència normal. El sistema li assignarà la següent lletra de l'abecedari disponible. 

  • ARA/EURUJI: per a oferir un grup adreçat a l'estudiantat que ha accedit al grau per aquesta via. Se li assignarà la lletra 'Y'. 

  • Intercanvi: permet oferir una assignatura sense docència en la matrícula de l'estudiantat d'intercanvi ixent. Se li assigna la lletra 'V'.

  • Per a reconeixement: permet oferir una assignatura sense docència per a poder ser reconeguda per l'estudiantat del grau. El sistema li assignarà la lletra 'W'. 

  • En extinció: permet oferir una assignatura sense docència perquè l'estudiantat de plans d'estudis en procés d'extinció puga rebre tutorització i avaluar-se. Se li assigna la lletra 'Z'. 

 • Subgrups: indiqueu el nombre de subgrups d'activitats de teoria, problemes, laboratori, seminari, tutoria i/o avaluació. Cal destacar que també podreu modificar el nombre de subgrups, posteriorment, a través de la icona del llapis  que apareix al costat de cada grup, tal com s'explicarà més endavant. 

Per a eliminar un grup heu de fer clic sobre l'aspa de color roig que hi ha a la dreta i, a continuació, polsar el botó Esborrar. Cal subratllar que quan es tracta d'assignatures compartides apareix habilitat el botó Esborrar en totes les comunes per a eliminar el grup alhora en totes les assignatures que en formen part. Abans d'eliminar un grup, tingueu en compte aquestes consideracions:

 • No es permet esborrar l'últim grup ofertat de les assignatures que l'estudiantat ha de cursar obligatòriament (formació bàsica, obligatòries, pràctiques externes i treball final de grau).

 • Si elimineu el darrer grup d'una assignatura optativa, es deixarà d'ofertar i desapareixerà de la taula de l'oferta acadèmica del grau. Si necessiteu tornar a afegir-la, ho haureu de fer a través de l'opció Mostrar/ocultar assignatures no implantades. 

Per a modificar el nombre de subgrups, heu de prémer la icona del llapis que apareix al costat de cada grup. Aleshores, en el marge dret, es mostra el detall dels subgrups. Cal que polseu sobre l'aspa roja del subgrup que vulgueu eliminar. Heu de tenir en compte que s'ha d'oferir, com a mínim, un subgrup per cada activitat amb hores planificades. És per això que l'aplicació no permet esborrar el darrer subgrup ofertat de cada activitat. Des d'ací, també podeu afegir nous subgrups. Cal que feu clic a la icona de la suma de color verd. El sistema li assignarà el següent número disponible i l'indicarà entre parèntesis. 

Modificar el càlcul de crèdits automàtic

El sistema assigna automàticament el nombre de crèdits a impartir/computar d'una assignatura a partir de la planificació d'hores per activitat i de l'oferta de grups i subgrups. En el cas d'assignatures amb crèdits pactats com és el de les pràctiques externes i els treballs de final de grau haureu d'introduir el nombre, manualment, per substituir el càlcul automàtic. Heu de polsar la icona del llapis  des de la pantalla on es mostra el resum de la proposta d'oferta acadèmica del grau. En la pantalla següent, com podeu observar en la imatge de sota, apareix el nombre de crèdits per a cada activitat docent de cada grup. Heu d'introduir els nous valors i, posteriorment, polsar el botó Guardar. Tingueu present que el nombre de crèdits que introduïu en una activitat es multiplicarà pel nombre de subgrups ofertats en aquesta activitat. 

D'un màster

Els coordinadors de màster sou els responsables d'establir l'oferta acadèmica del vostre màster. També poden fer-ho el PAS del centre o altres persones a qui es delegue aquesta tasca. Un cop polseu Definició de l'oferta acadèmica de la titulació, heu de triar el màster en el desplegable de la part superior de la pantallaAleshores, es mostra la proposta d’oferta acadèmica d'aquest màster. Cal que tingueu en compte que, per defecte, és una còpia de la del curs anterior, llevat de la docència a càrrec dels programes de millora docent dels departaments (no consolidable i que cal renegociar cada curs acadèmic) i dels canvis derivats de la modificació dels plans d'estudis.

Podeu consultar l'oferta d'un altre curs a través del filtre Triar un curs acadèmic i traslladar les dades que tingueu en pantalla a un full de càlcul amb el botó Exportar a Excel

En la taula de sota apareixen les assignatures amb la següent informació per columnes: 

 • Assi i Nom: codi identificador i nom de l'assignatura.

 • Curs: primer o segon. 

 • Caràcter: si és obligatòria (OB), optativa (OP), de pràctiques externes (PE), de treball final de màster (PF), complement de formació (CF) o extracurricular (EX). 

 • Tipus: si és una assignatura anual (A), del primer semestre (S1) o del segon (S2). 

 • ECTS: nombre de crèdits de l'assignatura.

 • Total matr.: previsió del nombre d'alumnes matriculats. 

 • Repetidors: previsió d'alumnat repetidor (inclosos en el total de matriculats). 

 • Grups: nombre de grups que s'oferten.

 • Crd. Imp i Crd. Comp.: nombre de crèdits a impartir i a computar per a la càrrega docent en les àrees de coneixement en l’assignatura. Heu de tenir en compte que cada crèdit a impartir/computar equival a 10 hores d’activitat docent del professorat. La xifra de crèdits a computar es pot comparar amb el nombre de crèdits finançats que correspon al màster en la Documentació per a l’organització del curs (DOC), aprovada pels òrgans de govern. Així, podreu saber si s’estan consumint més o menys recursos respecte dels assignats inicialment. En cas que hi haja una diferència positiva entre els crèdits finançats i el total de crèdits a computar, es transforma automàticament  en recursos econòmics per a la contractació de professorat extern i altres despeses del màster. Podeu consultar la DOC de cada any en el Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I (BOUJI). Podeu obtenir més informació sobre el funcionament d'aquesta eina informàtica en el manual Butlletí Oficial de la Universitat Jaume IFixeu-vos que, en la part de sota de la taula, es mostra el nombre total de Crèdits finançats i el Total de recursos econòmics disponibles. 

Podeu incloure observacions sobre l'oferta docent d'un màster polsant sobre Accedir als comentaris. Al costat de la paraula Comentaris s'indica el nombre de comentaris que hi ha. Un cop dins, podeu consultar-los o introduir-ne un de nou i fer clic en Guardar comentari.

Per defecte, en aquesta pantalla, es mostren totes les assignatures que formen part del pla d'estudis del màster. Aquelles que només es mantenen actives per al reconeixement apareixen identificades amb un (2) en la tercera columna. Per a oferir amb docència una assignatura que només està activa a efectes de reconeixement, cal que polseu la icona del llapis  que hi ha a la dreta de la fila de l'assignatura i, una volta dins, premeu el botó Canviar sols reconeixement, com podeu observar en la imatge de sota. Assegureu-vos que indica que l'assignatura NO és sols per a reconeixements. Per a revertir la situació, heu de fer exactament el mateix procediment.

També podeu indicar el nombre de Crèdits a impartir i els Computables de l’assignatura. Cal que polseu Guardar perquè el sistema registre les dades. Si l'assignatura ofereix més d'un grup, el nombre total de crèdits a impartir i a computar serà la suma dels de tots els grups. Abans d'emplenar aquests camps és convenient que consulteu les consideracions de l'apartat B. Ordenació acadèmica dels màsters universitaris de l'UJI del document de Criteris per a l'ordenació acadèmica i el finançament dels màsters universitaris de la Universitat Jaume I, aprovat anualment pels òrgans de govern. Podeu consultar-lo en el Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I (BOUJI)

Totes les assignatures de màster, incloses les actives amb només efectes de reconeixement, ofereixen com a mínim un grup. Per a agregar, eliminar o modificar els grups heu de fer clic sobre el codi de l'assignatura en la pantalla on es mostra la proposta d'oferta acadèmica del màster. Si voleu afegir un nou grup, cal que premeu la icona del signe de la suma de color verd i, posteriorment, polseu el botó Guardar, com podeu veure en la imatge de sota.  

Si necessiteu eliminar un grup ja existent, cal que feu clic sobre l'aspa de color roig i, seguidament, sobre el botó Esborrar. A continuació, el sistema us mostrarà un missatge de confirmació. 

Podeu introduir observacions internes sobre un grup a través de la icona del llapis . Podeu escriure en el quadre de text Comentaris i, finalment, prémer Guardar comentari. 

Definir les assignatures compartides

A través de l'opció Compartició efectiva d'assignatures podeu especificar el conjunt d'assignatures compartides de grau que s'oferiran en un curs acadèmic. Cal que tingueu en compte que aquests grups poden estar formats tant per assignatures d'un sol grau com de diversos i que es considerarà com una sola assignatura per a alguns processos de gestió, com la definició de l'oferta acadèmica, l'elaboració dels horaris de classe i exàmens, el POD, la matrícula o la generació d'actes, entre altres. 

Cal que trieu l'estudi del desplegable. Tot seguit, veureu que en la part de sota es mostra el llistat d'assignatures compartides ofertades amb les següents dades per columnes: 

 • Id: identificador del conjunt. 

 • Assignatures: codi i nom de l'assignatura del grau seleccionat prèviament i que forma part del conjunt 

 • Totes les comunes: codis de totes les assignatures que formen part del conjunt 

 • %Assig: percentatge de crèdits que li correspon a l'assignatura del grau que teniu seleccionat respecte del total. 

 • %Total: percentatge total de crèdits que li corresponen a totes les assignatures del conjunt. Aquest percentatge, per tant, sempre serà igual a 100%. 

Cal destacar que podeu consultar les dades d'un altre curs acadèmic seleccionant-lo en el desplegable Triar un curs acadèmic. També podeu traslladar les dades que tingueu en pantalla a un full de càlcul amb el botó Exportar a Excel. 

Per a agregar un nou grup d'assignatures compartides cal que polseu sobre el signe de la suma de color verd. A continuació, com podeu observar en la imatge de sota, cal que introduïu els codis de les assignatures que en formen part i polseu Crear el grup.  

Seguidament, heu d'especificar els percentatges amb la distribució dels crèdits de cada assignatura. Cal que polseu la icona del llapis i, com podeu observar en la imatge de sota, introduïu els percentatges i polseu Guardar. Si els percentatges no sumen 100%, l'aplicació us mostrarà un missatge d'error i no us deixarà guardar-ho. 

Per a esborrar un conjunt d'assignatures compartides heu de prémer sobre l'aspa de color roig que hi ha a la dreta de cada agrupació i, seguidament, polsar el botó Esborrar. Cal que tingueu en compte que per a modificar les assignatures que formen part d'un conjunt, haureu d'eliminar el grup sencer i tornar-lo a crear de nou.

Distribuir l'oferta acadèmica entre àrees de coneixement

Podeu repartir els crèdits a impartir i a computar en una assignatura entre les àrees de coneixement que poden impartir-la a través de l'opció Distribució de l'oferta acadèmica entre àrees de coneixement. 

D'un grau

Un cop dins, cal que trieu l'estudi del desplegable per a mostrar la distribució de la docència del curs actual. Per defecte, és la mateixa informació que la del curs anterior. Recordeu que disposeu de dos filtres per acotar la visualització de l'oferta acadèmica per curs i/o curs acadèmic. 

En la taula de sota apareixen les assignatures amb la següent informació per columnes: 

 • Curs: al qual pertany l'assignatura.

 • Assignatura: codi i nom de l'assignatura. 

 • Crd. Imp: nombre de crèdits a impartir. 

 • Àrea: àrees de coneixement que poden impartir-la segons s'estableix en la memòria de verificació del grau.  

 • Rep. acta: indica si l'àrea de coneixement s'encarrega (S) o no (N) de gestionar l'acta de l'assignatura. 

 • % Crd. Imp: percentatge de docència a impartir/computar per l'àrea en l'assignatura sobre el total (sempre ha de sumar 100%). 

 • Crd. Imp Àrea: nombre de crèdits a impartir/computar per l'àrea en l'assignatura. És el resultat d'aplicar el percentatge de crèdits a impartir d'una àrea al total de crèdits a impartir en l'assignatura. En el cas d'assignatures de nova implantació, els percentatges de docència reflecteixen exactament el contingut de la memòria de verificació del grau. 

Heu de tenir present que, una volta definiu aquests percentatges, no es poden modificar, encara que hi ha la possibilitat d'introduir xicotets canvis per adequar-los a la realitat de la docència en l'aula. En aquest sentit, les comissions de titulació poden plantejar lleugeres variacions, de manera excepcional i totalment justificades, en la distribució de la docència entre les àrees de coneixement de les assignatures, sempre que això no altere la dotació de figures a temps complet, en el seu cas, i respectant en tot moment les adscripcions reflectides en les memòries de verificació. 

Recordeu que disposeu del botó Exportar a Excel per bolcar en un full de càlcul totes les dades que tingueu en pantalla. 

Per a modificar la distribució de crèdits de docència d'una assignatura heu de prémer la icona del llapis . A continuació, podeu canviar el Percentatge a impartir i si és o no Responsable de l'acta i, finalment, polsar Guardar. Si la suma total dels percentatges no és igual a 100%, l'aplicació mostrarà un missatge d'error i no us deixarà desar els canvis. Si no voleu guardar cap canvi, podeu eixir de la pantalla fent clic en el botó Tancar sense guardar o tornant a la pantalla anterior a través del botó de la fletxa de la part de sota. 

D'un màster

Un cop entreu dins de l'opció Distribució de l'oferta acadèmica entre àrees de coneixement, heu de seleccionar el màster del desplegable per a mostrar la distribució de la docència del curs actual. Per defecte, és la mateixa informació que la del curs anterior. Recordeu que teniu la possibilitat de veure l'oferta d'un curs acadèmic concret (Triar un curs acadèmic). 

En la taula de sota apareixen les assignatures amb la següent informació per columnes: 

 • Assignatura: codi i nom. 

 • Crd. Imp: nombre de crèdits a impartir. 

 • Crd. Comp.: nombre de crèdits a computar. 

 • Àrea: àrees de coneixement que poden impartir-la.

 • Rep. acta: indica si l'àrea de coneixement s'encarrega (S) o no (N) de gestionar l'acta. 

 • % Crd. Imp.: percentatge de crèdits a impartir per l'àrea en l'assignatura sobre el total. 

 • % Crd. Comp.: percentatge de crèdits a computar per l'àrea en l'assignatura sobre el total. 

 • Crd. Imp Àrea: nombre de crèdits a impartir per l'àrea en l'assignatura. És el resultat d'aplicar el percentatge de crèdits a impartir per l'àrea al total de crèdits a impartir en l'assignatura. 

 • Crd. Comp. Àrea: nombre de crèdits a computar per l'àrea en l'assignatura. És el resultat d'aplicar el percentatge de crèdits a computar per l'àrea al total de crèdits a computar en l'assignatura. 

En la part de sota de la pantalla apareixen les Assignatures ofertades sense distribució per àrees. Són les que s'han dissenyat a través de l'opció Definició de l'oferta acadèmica de la titulació però que encara no tenen distribuïts els crèdits entre les àrees de coneixement. Cal que premeu la icona del signe de la suma de color verd. Heu de tenir en compte que qualsevol assignatura afegida s'assigna a Entitats externes amb el 100% dels crèdits a impartir i el 0% dels crèdits a computar. 

També teniu disponible el botó Exportar a Excel per a traslladar a un full de càlcul les dades que visualitzen en aquest moment.

Podeu modificar la distribució de crèdits d'una assignatura polsant el llapis. A continuació, en el marge dret, cal que introduïu els nous percentatges de crèdits a impartir i/o a computar i premeu Guardar. Recordeu que la suma de cadascun ha de ser 100 i, si no és així, l'aplicació no us deixarà guardar els canvis. En aquest apartat també podeu fer altres accions: 

 • Eliminar una àrea de coneixement de la docència: cal que premeu sobre l'aspa roja que hi ha al marge dret. 

 • Agregar una àrea de coneixement a la docència: en la part de sota heu de Triar una àrea i polsar Afegir àrea

 • Esborrar completament la distribució de crèdits d'una assignatura: heu de fer clic en Esborrar Assignatura. Convé que tingueu present que, quan torneu a la pantalla anterior, aquesta assignatura apareixerà en la taula d'assignatures oferides sense distribució de la docència per àrees de coneixement, en la part de sota.  

A més, teniu disponible el botó Tancar sense guardar per eixir de la pantalla sense desar els canvis. També podeu tornar a la pantalla anterior a través de la fletxa que hi ha en la part de sota. 

Introduir o modificar els límits de matrícula

Els límits de matrícula determinen el nombre d'alumnes i la seva distribució entre els grups i subgrups ofertats d'una assignatura de grau. També indica el volum de les llistes d'espera d'assignació de grup i subgrups en els casos en què el nombre d'alumnes matriculats siga superior al nombre de places ofertades. Heu de tenir en compte que els límits de matrícula s'introdueixen i es defineixen des de Planificació docent i, un cop es tanca el termini per fer-ho, es poden aplicar modificacions i ajustaments des de l'aplicació de Monitor de matrícula. Per a més informació consulteu el manual d'usuari Monitor de matrícula.

Per a posar o modificar els límits d'una assignatura cal que aneu a l'opció Introducció de límits del menú principal. Tot seguit, cal que trieu l'estudi del desplegable per a mostrar l'oferta d'assignatures d'un curs. Per defecte, és la mateixa informació que la del curs anterior. Recordeu que disposeu de dos filtres per acotar la visualització de l'oferta acadèmica per curs o curs acadèmic i que, amb el botó Exportar a Excel, podeu traslladar les dades que tingueu en pantalla a un full de càlcul.

En la taula de sota apareixen les assignatures amb la següent informació per columnes: 

 • Assi i Nom: codi identificador i nom.

 • Curs: en què s'imparteix.

 • Caràcter: si és obligatòria (OB), optativa (OP), de pràctiques externes (PE) o de treball final de màster (PF). 

 • Tipus: si és anual (A), del primer semestre (S1), del segon (S2) o si s'ofereix ambdós semestres (S). 

 • ECTS: nombre de crèdits.

 • Total matr.: previsió del nombre d'alumnes matriculats durant la fase de definició de l'oferta acadèmica. Recordeu que en el cas d'assignatures compartides (indicades amb un 1 en la tercera columna), tant la xifra de matriculats com de repetidors fa referència al conjunt. Podeu consultar el detall per cada codi en l’opció de Definició de l’oferta acadèmica. Per tal d'ampliar la informació aneu al punt Definir l'oferta acadèmica.

 • Repetidors: previsió d'alumnat repetidor (inclosos en el total de matriculats). 

Per a introduir o modificar els límits de matrícula d'una assignatura heu de prémer el llapis  que hi ha al marge dret de la taula. Teniu tres opcions disponibles:

Especificar els límits de matrícula per subgrups

Podeu introduir o modificar directament els límits de matrícula dels subgrups de l'assignatura en la taula que es desplega a la dreta. Cal que ompliu o canvieu els camps de Límit Nous i/o Límit Repetidors de cada subgrup i polseu un dels botons Guardar

Distribuir les places, de forma automàtica, entre els subgrups

Cal que seleccioneu un dels grups de l'assignatura a través del desplegable Mostrar el grup que apareix en la taula de la dreta. I en l'apartat Distribuir places entre tots els subgrups, fiqueu el nombre total de places per a alumnat nou i/o repetidor i polseu Distribuir. L'aplicació farà el repartiment de places, de manera automàtica i equilibrada, entre els diferents subgrups. 

Augmentar o disminuir el nombre de places d'un grup

Heu de seleccionar el grup i, en l'apartat d'Incrementar o decrementar places, indiqueu el nombre de places que voleu augmentar o reduir en aquest grup. Si la xifra és positiva, se sumarà automàticament al nombre de places actual i, si és negativa, es restarà. Per aplicar els canvis cal que polseu Modificar. En aquest cas, l'aplicació també fa la distribució automàtica i equilibrada entre els subgrups.

Quan feu canvis en els límits de matrícula cal que tingueu en compte les següents consideracions;

 • Podeu combinar els tres mètodes. Podeu, per exemple, indicar el nombre de places d'un grup i fer la distribució automàtica i, posteriorment, fer ajustaments manuals en cada subgrup i guardar els canvis. 

 • En assignatures compartides, els canvis que feu en els límits de matrícula d'un subgrup d'una assignatura s'apliquen automàticament als mateixos grups de la resta d'assignatures (en cas que existisca el grup). 

 • La suma total dels límits dels subgrups de cada activitat ha de coincidir i ser la mateixa, tant per a nou alumnat com per a repetidor. Si es produeix algun desajustament, l'aplicació mostrarà missatges d'error com el de la imatge de sota, per a què ho pugueu corregir. 

 • Si establiu límits molt superiors a la matrícula real, podeu generar grups i/o subgrups descompensats. I, per contra, si definiu límits molt inferiors a la matrícula real, generareu llistes d'espera molt extenses. 

 • Un límit de matrícula igual a 0 fa que tot l'estudiantat quede en llista d'espera i que, posteriorment, puga ser distribuït utilitzant criteris diferents dels del torn de matrícula assignat. Tot i això, cal destacar que una assignatura ha d'oferir, com a mínim, una plaça. Per tant, no podeu establir un límit de matrícula de 0 alhora en estudiantat nou i repetidor. 

 • Per a garantir el correcte funcionament de l'Assistent de matrícula, si canvieu els límits de matrícula d'una activitat d'una assignatura, també heu de modificar la resta d'activitats perquè coincidisca la mateixa xifra. 

 • Per a les assignatures de primer curs, la situació ideal és que els límits per a alumnat nou siguen iguals a la suma del nombre de places dels circuits de matrícula. Si no és així, heu de tenir en compte que la capacitat d'un circuit preval sobre els límits de matrícula d'una assignatura. 

Gestionar els horaris 

A través de Planificació docent podeu aplicar canvis en els horaris de les classes, tant de grau com de màster, definits prèviament des de l'aplicació d'Horaris i POD. Tant els horaris com el calendari d'exàmens es configuren en l'aplicació d'Horaris i POD (IGLU > Gestio docent > Planificació docent > Assistent d'horaris i POD) i, un cop aprovats, es bolquen en Planificació docent i es publiquen al Sistema d'Informació Acadèmica (SIA). Podeu trobar més informació en el manual Horaris i POD.

Per a modificar o introduir horaris, heu d'anar a l'opció Gestió horaris del menú principal i, un cop dins, triar el Curs, l'Estudi i el Curs, grup i semestre. Aleshores, es desplegarà el llistat d'assignatures que coincidisca amb aquests paràmetres i heu de fer clic sobre una d'elles. En la part de sota es mostren els horaris ja definits. Els podeu modificar amb la icona del llapis o esborrar amb l'aspa roja.

En el cas dels graus per a introduir un nou horari, cal que seleccioneu el Subgrup i el Dia, indiqueu les hores d'Inici i Fi i polseu Afegir horari. Fixeu-vos que apareix indicat quines assignatures són compartides i teniu disponible el camp Comentari per a escriure observacions. Cal que tingueu en compte que els horaris o canvis que introduïu s'aplicaran automàticament en el SIA

En el cas dels màsters, heu de seguir els mateixos passos, però heu de tenir en compte que, com no hi ha subgrups, tots es consideren com a TE. A més, teniu la possibilitat d'especificar l'horari de les sessions a través de les taules Modificar dates i Afegir data. 

Gestionar els exàmens 

Amb els exàmens de grau i màster passa exactament el mateix que amb els horaris de les assignatures. Des de Planificació docent podeu aplicar canvis en el calendari fixat prèviament en Horaris i POD. En aquest cas, heu d'anar a l'opció Gestió exàmens del menú principal i, un cop dins, triar el Curs, l'Estudi, el Semestre i el Curs en què s'imparteix i, seguidament, fer clic sobre l'assignatura que vulgueu. A continuació, com podeu veure en la imatge de sota, es mostrarà la informació sobre els exàmens que estiguen ja definits. Podeu modificar-los a través de la icona del llapis  o esborrar-los amb l'aspa roja . Heu de tenir en compte que si afegiu o modifiqueu les dates dels exàmens, també es modificaran en el SIA

Per a introduir un nou examen, primer, heu de prémer un dels botons disponibles: Generar 1a ordinària, Generar 2a ordinària o Generar parcial semestre i, a continuació emplenar els següents camps: 

 • Definitiu: si fiqueu que és definitiu (S) es publicarà tota la informació completa en el SIA amb la data, l'hora i l'aula, però, si poseu que no (N) només apareixerà publicada la data de l'examen.

 • Data: dia de realització de la prova d'avaluació. 

 • Inici i Fi: hores en què comença i finalitza l'examen.  

Quan tingueu emplenats els camps, polseu la icona del disquet per guardar-ho. També podeu indicar l'aula on es farà l'examen: poseu el Codi i premeu Afegir aula

Introduir el professorat extern de màster

L'aplicació de Planificació docent també permet crear la fitxa del professorat extern de màster universitari per a un curs acadèmic. És un requisit previ a l'assignació de docència en les assignatures. També és necessària per a introduir o modificar informació descriptiva del professorat requerida per a la concessió de la veniae docendi prevista en la normativa. Cal que entreu a l'opció Professorat extern de màster. Aleshores disposeu de dues opcions en funció de si ja ha impartit docència en un curs anterior o si és Planificació docent#nou professorat

Professorat extern en cursos anteriors

Si la persona ja ha sigut professorat extern de màster universitari en un curs anterior, cal que busqueu, en primer lloc, les fitxes que puguen existir en l'aplicació a través de les caselles que hi ha en la part de sota de la taula, marcades en roig en la imatge de sota. Podeu utilitzar diferents filtres de cerca: pel Curs acadèmic, pel PerId, pel Nom o pel DNI. Per veure'n el resultat, cal que polseu Aplicar filtre. Si hi ha molts resultats, podeu navegar per les diferents pàgines a través de les fletxes que hi ha en la part de sota de la pantalla. Teniu disponible el botó Exportar Excel si necessiteu traslladar a un full de càlcul les dades que hi ha en la pantalla. Un cop trobeu la fitxa, cal que feu clic sobre la icona del llapis  per a copiar-la al nou curs acadèmic. 

Aleshores, es mostra en una nova pantalla la fitxa amb les dades del professor o professora. Per a copiar-la, cal que poseu el primer any del curs acadèmic en el camp Duplicar les dades per al curs (Exemple: 2020, en el curs 2020/2021) i polseu Duplicar dades. No podeu modificar dada abans de duplicar la fitxa. 

Nou professorat extern

Si la persona no ha sigut mai professorat extern de màster universitari, l'haureu d'introduir en el sistema manualment. Fiqueu el seu PerId o DNI en el camp Alta d'un nou professor extern i feu clic sobre Donar d'alta. Aleshores la fitxa s'haurà creat en el curs acadèmic en què estigueu. La podeu recuperar de la mateixa manera que s'ha explicat en el punt anterior (a través dels filtres de la part de sota de la pantalla) i, així, incorporar la informació que vulgueu. 

Introduir o modificar la informació de la fitxa del professorat extern

Cal que busqueu la fitxa, tal com ja s'ha explicat i un cop dins (a través del llapis), podeu introduir, esborrar o modificar la informació que considereu. Com podeu observar en la imatge, podeu especificar si és o no professorat d'una altra universitat, si té el títol de doctorat, la institució a la qual pertany, la categoria que ostenta, el càrrec que exerceix, un URL personal i un breu currículum vitae. Recordeu que cal que polseu Guardar per a registrar les dades en el sistema. També podeu utilitzar Esborrar dades per desfer els canvis. 

Gestionar el POD del professorat extern de màster

A través de l'opció Gestió del POD del professorat extern de màster podeu assignar o modificar la docència que ha d'impartir el professorat extern de màster universitari. Heu de tenir present que si no està registrat en el sistema, no podreu fer-li cap assignació. Prèviament l'heu d'haver donat d'alta, tal com s'ha explicat en el punt Introduir el professorat extern de màster. En aquesta pantalla, heu de buscar el professor o professora ficant el seu nom o cognoms i polsant el botó Buscar. Amb el botó Buscar tots, es mostrarà el llistat de tot el professorat extern de màster amb una fitxa vigent en el curs. 

Un cop hàgeu trobat el professorat, heu de fer clic sobre el seu nom. Aleshores es mostraran les caselles on podeu assignar-li la docència o fer modificacions sobre la que s'haja fet prèviament. En aquesta pantalla cal que trieu l'Estudi i l'assignatura que vulgueu assignar-li. Teniu dues opcions.

 • Assignar tota la docència pendent: cal que polseu el botó Assignar-li tota la docència. Automàticament se li assignaran els crèdits que encara no estiguen atribuïts a cap professor o professora. Podeu consultar quina és la docència pendent d'assignar a través de la casella Mostrar i triar Sols subgrups amb crèdits sense assignar.   

 • Especificar la docència a assignar: indiqueu el Grup, els Crèdits a impartir i la Llengua i polseu Assignar a POD. Tingueu en compte que en el cas del professorat extern, els crèdits computables són sempre 0. 

En la part de sota queda registrada la docència que se li ha assignat i amb el botó Mostrar màsters del curs anterior veureu l'assignació del curs anterior. 

Consultar l'assignació docent per assignatura i titulació

A través de l'opció Professorat per assignatura i titulació podeu consultar la distribució de crèdits d'una assignatura entre el professorat. Es genera un document en format pdf amb el detall de la dedicació docent de l'assignatura. Per a més informació consulteu Consultar i comprovar l'assignació docent. 

Signar i aprovar el POD d'àrea

Els deganats i direccions de centre sou els responsables de signar i aprovar el POD d'àrea dels graus en què les àrees imparteixen docència. Amb l'última versió de l'aplicació, els deganats i direccions de centre podeu delegar aquesta acció en els vicedeganats o vicedireccions. Per a més informació vegeu Delegar la signatura del POD d'àrea. Cal destacar, a més, que encara que la signatura estiga delegada, en el document seguirà apareixen la signatura del degà o degana i del vicedirector o vicedirectora, amb un peu de pàgina que deixa constància de la delegació. Després que el POD l'haja signat la direcció del departament, us arribarà una notificació al correu electrònic perquè signeu i aproveu el POD d'àrea. Cal que aneu a l'opció Consultar/signar el POD pel centre del menú principal de l'aplicació. Un cop dins, heu de triar el centre, l'estudi i el curs acadèmic. Aleshores veureu el POD dels graus dels quals en sou responsables. Podeu consultar el document en la columna POD àrea. Si és correcte, el podeu aprovar polsant Signar POD àrea. Si considereu que hi ha algun error o que cal fer-hi modificacions el podeu Retornar al departament.

Heu de tenir en compte que quan signeu el POD s'incorpora la signatura digital amb un codi segur de verificació (CSV) que acredita l'autenticitat i integritat del document. Podeu comprovar l'autenticitat d'un document electrònic a través del