Monitor de matrícula

Què és Monitor de matrícula?

Aquesta aplicació permet consultar la matrícula d'un estudi, assignatura, grup (A, B, C, etc.), subgrup (teoria, pràctiques, laboratori, tutoria o seminari) o circuit (alumnat de nou ingrés de primer curs de grau) al mateix temps que s'està realitzant per veure'n l'evolució i portar-ne un control. Alhora possibilita modificar el límit de places per a un subgrup d'activitat, un grup únic o un circuit. Aquesta eina informàtica recull també informació sobre les llistes d'espera, tant de nou alumnat com de repetidor, i permet assignar o canviar de grup, subgrup i circuit a l'estudiantat matriculat. 

Accés a l'aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Gestió docent > Matrícula > Monitor de matrícula. Hi podeu accedir directament des del següent enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji06101

Qui pot utilitzar Monitor de matrícula? 

Aquesta aplicació està destinada, principalment, als vicedeganats, vicedireccions i coordinacions d'estudi i el PAS dels centres perquè puguen consultar l'estat de la matrícula d'un estudi, assignatura, grup, subgrup o circuit en un moment determinat. El PDI també hi té accés per veure quina és la situació d'una assignatura, grup o subgrup que consta en el seu POD. 

 • Direccions, deganats o secretaries de centre: poden consultar la matrícula dels estudis adscrits al seu centre. 

 • PAS dels centres: pot consultar la matrícula dels estudis adscrits al seu centre. 

 • Vicedeganats, vicedireccions o coordinacions d'estudi: poden consultar la matrícula del seu estudi, així com de les assignatures, grups, subgrups o circuits. També pot modificar els límits de matrícula i assignar o fer canvis de grups o subgrups. 

 • PDI: únicament pot consultar la matrícula de les assignatures (grups i subgrups) que té assignades al seu POD. 

Heu de tenir en compte que en l'aplicació hi ha tres tipus d'usuaris:

 • Sols consulta: aquells que només poden consultar les dades de la matrícula. 

 • Modificar límits: a més de consultar les dades poden modificar els límits de matrícula. 

 • Modificar límits i llistes d'espera: usuaris que poden, tant modificar els límits de matrícula com les llistes d'espera i, per tant, fer assignacions de grup, subgrups i circuits. 

La pàgina d'inici de Monitor de matrícula

Quan accediu a l'aplicació, el menú de la pàgina d'inici presenta unes o altres pestanyes segons el perfil d'usuari que tingueu. 

Pàgina d'inici del Monitor de matrícula
Pàgina d'inici del Monitor de matrícula

Quan accediu al Monitor de matrícula, podeu canviar el curs en el desplegable Triar el curs acadèmic que hi ha en la part superior esquerra. En funció del tipus d'usuari que sigueu, des d'aquesta pantalla, tindreu accés a unes o altres pestanyes del menú principal:  

Podeu trobar més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici en el document Elements comuns de les aplicacions.

A continuació, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet l'aplicació.

Com es consulta la matrícula?

D'un grau

En l'apartat Titulacions podeu veure tots els estudis als quals teniu accés. El PAS d'un centre, per exemple, pot veure tots els graus i màsters adscrits al mateix. Per a consultar la matrícula d'un grau, cal que el seleccioneu en la part superior perquè es mostren totes les assignatures. També podeu limitar la visualització pel Caràcter de l'assignatura (formació bàsica, obligatòria, optativa, pràctiques externes o treball de final de grau) o pel Curs en què s'imparteixen (primer, segon, etc). Si polseu directament sobre el nom o el codi de l'assignatura s'obrirà automàticament l'apartat de Grups amb el detall de matrícula, com s'explicarà més endavant. 

Consultar la matrícula d'un grau
Consultar la matrícula d'un grau

Si feu clic sobre Mostrar el detall del grup, podreu consultar la matrícula per grup i també pel tipus d'alumnat (nou i repetidor) de les assignatures seleccionades del grau. La primera xifra fa referència al nombre d'alumnes matriculats i la segona (separada per una barra) al total de places ofertades. 

D'un màster

En l'apartat Titulacions cal que seleccioneu el màster en la part superior per a veure totes les assignatures. Com en el cas dels graus, també podeu limitar la visualització pel Caràcter de l'assignatura o pel Curs en què s'imparteixen. Si polseu directament sobre el nom o el codi de l'assignatura s'obrirà automàticament l'apartat de Grups amb el detall de la matrícula. 

Si feu clic sobre Mostrar el detall del grup, podreu consultar la matrícula per grup. En el cas dels màsters, fixeu-vos, a més, que teniu disponibles tres enllaços:

 • Exportar dades de la matrícula: per a extraure en un full de càlcul el llistat de l'alumnat matriculat en el màster amb les dades del seu expedient. 

 • Mostra la matrícula del màster: si polseu sobre aquest enllaç, es visualitza el llistat de l'estudiantat matriculat en el màster seleccionat. A més, si feu clic sobre el nom d'un dels alumnes, en la part dreta, es desplega el detall de les assignatures a les quals s'ha matriculat i la situació dels rebuts, com podeu observar en la imatge de sota. 

 • Professorat extern del màster: es mostra el llistat del professorat extern del màster seleccionat. Si feu clic sobre un dels noms, en la part dreta, podreu consultar les seves dades i l'assignació docent. 

D'una assignatura 

De grau

Per a poder consultar la matrícula d'una assignatura de grau heu d'anar a la pestanya Grups després d'haver seleccionat una assignatura, ja siga en la pestanya Assignatures, ja siga en Titulacions. Recordeu que en la pestanya Assignatures, el PDI podreu veure el llistat de matèries que tingueu assignades en el vostre POD. Cal que feu clic sobre el codi de l'assignatura i, aleshores, veureu que s'obri directament la pestanya Grups amb el detall de la matrícula. 

Des de Titulacions, els usuaris amb permisos podeu accedir a qualsevol assignatura d'un estudi. Cal que feu clic sobre el codi o el nom de l'assignatura i veureu que, automàticament, s'obri la pestanya de Grups.

Com podeu veure en l'exemple de sota, en la pantalla de Grups es mostra, en primer lloc, el detall de la matrícula de l'assignatura de grau que hàgeu seleccionat prèviament amb les següents columnes d'informació:

 • Grup: de l'assignatura (A, B, C, etc). 

 • Subgrups: d'activitats que poden ser Teoria (TE), Pràctica (PR), Laboratori (LA), Seminari (SE) o Tutoria (TU). Cal subratllar que al costat de cada subgrup apareix un enllaç directe a la llista de l'alumnat matriculat (noms i cognoms). En el cas d’assignatures compartides, es mostra la llista comuns amb l’estudiantat matriculat en el subgrup de totes les assignatures del conjunt, indicant la seva procedència.

 • Aula/Ocupació: codi de l'aula on s'imparteix cada subgrup. Al costat, separat per una barra, pot aparèixer indicada la capacitat de l'aula.

 • Nous/Limit: nombre total de nou alumnat matriculat, respecte al límit total de places de cada subgrup. Si prèviament s'ha definit en la pestanya Conf, en la columna del costat apareixerà el percentatge d'ocupació. Per a més informació vegeu Com es configura la visualització del Monitor de matrícula?

 • Rep/Limit: nombre total d'alumnat repetidor matriculat, respecte al límit de places per a repetidors en cada subgrup. Si s'ha configurat prèviament, en la columna del costat també s'indicarà el percentatge. Podeu ampliar la informació en Com es configura la visualització del Monitor de matrícula?

 • Total matr: suma total d'estudiantat nou i repetidor matriculat en cada subgrup. Fixeu-vos, a més, que poden aparèixer tres colors diferents en funció de com tingueu configurada la previsualització. Roig per a subgrups amb una alta ocupació (90% per exemple), groc per a ocupació mitjana (70% per exemple) i verd per a subgrups amb molta disponibilitat. Podeu obtenir més informació en el punt Com es configura la visualització del Monitor de matrícula?

Cal destacar que, des d'aquesta pantalla, podeu consultar i extraure els llistats d'estudiantat per diversos ítems o paràmetres polsant sobre l'accés directe que hi ha just sota la taula de grups i subgrups, marcat en roig en la imatge superior (Accés a llistes d'estudiantat). És un accés directe a l'aplicació Sol·licitud de llistes d'estudiantat (IGLU> Gestió docent > Llistes). 

En la part de sota de la pantalla podeu observar dues taules: 

 • Una de color verd amb l'alumnat que cursa l'assignatura: nombre d'alumnes nous, de nous en llista d'espera, de repetidors, de repetidors en llista d'espera, d'intercanvi entrants i el subtotal. Cal que tingueu en compte que apareix tant la matrícula provisional (han iniciat però encara no l'han finalitzat ni confirmat) com la definitiva (ja l'han finalitzat i confirmat). 

 • I una altra de color taronja amb els que no cursen l'assignatura i, per tant, no assistiran a la docència: nombre d'alumnes d'intercanvi ixents, d'adaptació o reconeixements pendents (ho han sol·licitat i està pendent de resolució), d'adaptació i reconeixement definitius (la tenen concedida) i el subtotal. 

En el marge dret apareix el Total (la suma d'alumnes que cursen l'assignatura i els que no), el nombre d'alumnes que procedeixen de l'adaptació d'un estudi (canvi de pla) i els que estan reconeguts com a esportistes d'elit. 

Si feu clic sobre la icona de la informació que hi ha al costat de cada xifra , es desplegarà en la part de sota el llistat amb el nom i cognoms de l'alumnat que hàgeu seleccionat.

En el cas d'assignatures compartides es mostren les xifres, tant les que fan referència a l'assignatura seleccionada com al conjunt de les assignatures compartides, com podeu observar en l'exemple de sota. 

De màster

En el cas dels màsters, per poder consultar la matrícula d'una assignatura també heu d'anar a la pestanya Grups després d'haver triat una assignatura o fer clic directament en el codi o nom de l'assignatura en la pestanya Titulacions, com podeu veure en l'exemple de sota.

En la pestanya Grups podreu consultar el detall de la matrícula de l'assignatura seleccionada. Com podeu observar en la imatge de sota, apareix en una taula el nombre d'alumnes matriculats en l'assignatura i el d'interuniversitaris (màsters que s'imparteixen simultàniament en diverses universitats). I en la part de sota, s'indica el nombre total d'alumnes admesos i el de matriculats en tot el màster, especificant els de la matrícula de l'UJI i els que provenen de la matrícula interuniversitària (en cas que n'hi haja). Fixeu-vos que al costat de cada grup apareix un enllaç directe a la llista de l'alumnat matriculat amb nom i cognoms. 

D'un grup únic de grau

A través de l'apartat Grup únic del menú principal, podeu consultar la matrícula dels diferents grups únics (A, B, C, etc. i que equivalen a la teoria) que s'ofereixen en les assignatures de primer curs de grau. Correspon, per tant, a l'estudiantat matriculat de nou ingrés en primer curs del grau que hàgeu seleccionat prèviament en la pestanya Titulacions. En aquesta pantalla, com podeu comprovar en la imatge, es mostra el nombre d'estudiants matriculats en cada grup (Ocupació) i el nombre de places ofertades (Límit).  

Podeu modificar el nombre màxim de places fent clic sobre el grup. Per a més informació vegeu Com es modifiquen els límits de matrícula?

D'un circuit de grau

Podeu consultar el nombre de matriculats en un circuit en la pestanya Circuits del menú principal. Recordeu que els circuits estan destinats a l'estudiantat de nou ingrés per a facilitar la seva matrícula. Cal que seleccioneu el grau en la part superior de la pantalla. En la taula de sota, veureu que apareix al costat del nom de cada circuit el nombre d'alumnes matriculats i, separat per una barra, el total de places ofertades en el circuit. Cal destacar que hi poden haver més estudiants matriculats en un circuit que places ofertades, en funció de la concurrència (nombre de persones que intenten matricular-se simultàniament) o de l’assignació manual que s'haja fet a través de la pestanya Assignar circuit. Per a més informació consulteu Com s'assigna o es canvia de circuit a l'alumnat de grau?

Si premeu sobre el nom del circuit, podreu accedir al detall de la matrícula per assignatures i subgrups. Com podeu veure en la imatge de sota, en les columnes del marge dret, apareix el nombre de matriculats i el de places ofertades en el circuit i en el subgrup corresponent. Cal que tingueu present que, quan un estudiant es matricula en un circuit, ocupa una plaça en tots i cadascun dels subgrups (activitats) que en formen part. 

Com en altres pantalles, si polseu sobre l'enllaç llista que hi ha al costat de cada assignatura, accedireu a la relació de l'alumnat matriculat. 

També podeu modificar manualment el límit de l'oferta de places del circuit polsant la paraula Canviar, situada en la part superior dreta. Per a més informació vegeu el punt següent del manual Com es modifiquen els límits de matrícula? En aquest sentit, és important que els graus que tenen distribuïda la sobreoferta en els límits dels circuits, els revisen a mesura que es desmatricule l'estudiantat que resulta admés en un altre grau i abans que es matricule el de la llista d'espera. Així, s'eviten desequilibris de matrícula en els subgrups de les assignatures. 

Com es modifiquen els límits de matrícula?

A través d'aquesta aplicació, els vicedeganats o vicedireccions de grau podeu canviar el nombre màxim d'alumnat que es pot matricular d'un grup, subgrup, un grup únic o un circuit d'un grau, com s'explica en detall a continuació. Recordeu que els límits de matrícula es defineixen anualment des de l'aplicació de Planificació docent i, un cop s'acaba el termini per fer-ho, es poden fer modificacions des de Monitor de matrícula. Podeu trobar més informació en el manual Planificació docent

De grups i subgrups

Des de la pestanya Grups, cal que polseu sobre un dels subgrups. A continuació accedireu a una pantalla on podreu modificar el nombre de places ofertades. Com podeu veure en la imatge de sota, podeu canviar el límit de places per a nou alumnat i per a repetidors. Cal que polseu Guardar els canvis perquè el sistema els registre. Per tornar a la pantalla anterior, heu de fer clic en la fletxa de la part de sota. Quan modifiqueu els límits de matrícula és important que tingueu en compte aquestes consideracions: 

 • Registre de canvis: en el sistema quedarà constància de qualsevol canvi que apliqueu, tant de l'usuari que ho fa, com de l'hora i la modificació realitzada. 

 • Assignatures compartides: si canvieu el límit de places d'un subgrup d'una de les assignatures, també s'aplica a la resta que formen part del conjunt. 

 • Suma dels subgrups de totes les activitats: per a garantir el bon funcionament de la matrícula cal que el total de places (nous i repetidors) dels subgrups de cada activitat (TE, PR, LA, SE i TU) d'un mateix grup siga exactament el mateix. És a dir, la suma total de teoria ha de ser la mateixa que de pràctiques, laboratori, seminari i/o tutoria.

 • Llista d'espera: l'alumnat de grau té dret a matricular-se en assignatures que ha de cursar obligatòriament (formació bàsica, obligatòries, pràctiques externes i treball de final de grau) si compleix els requisits establerts en la memòria de verificació del títol. Per tant, s'hi podrà matricular encara que s'hagen cobert totes les places ofertades i quedarà en llista d'espera. 

 • Alumnat repetidor: només els repetidors poden continuar matriculant-se una vegada cobertes totes les places, quedant en llista d'espera. 

 • Estudiantat de característiques especials: l'alumnat d'intercanvi o amb pocs crèdits per a obtenir el títol (entre d'altres) pot superar els límits de matrícula d'una assignatura, quedant en llista d'espera. 

D'un grup únic

Podeu modificar el nombre de places ofertades d'un grup únic d'un grau des de la pestanya Grup únic. Cal que feu clic sobre el grup i, seguidament, veureu que es mostra una pantalla, com la de sota, on heu d'indicar el nombre Límit d'alumnes i polsar Guardar els canvis. Podeu tornar a la pantalla anterior fent clic sobre la fletxa de la part de sota. Cal que tingueu en compte aquestes consideracions a l'hora d'aplicar canvis:

 • Registre de canvis: en el sistema quedarà constància de qualsevol canvi que apliqueu, tant de l'usuari que l'ha fet com de l'hora i la modificació realitzada. 

 • Concordança amb els circuits: per a garantir el correcte funcionament de la matrícula, en tot moment el nombre de places de grup únic ha de coincidir amb la suma dels circuits d'eixe mateix grup. Si no hi ha places vacants en un grup únic i, per tant, en els circuits corresponents l'estudiantat de nou ingrés en primer curs no es podrà matricular. 

 • Sobreoferta distribuïda en els límits de grup únic: cal que els graus que tenen aquesta distribució revisen els límits a mesura que es desmatricule l'estudiantat que resulta admés en un altre grau i abans que es matricule el de la llista d'espera. Així, s'eviten els desequilibris de matrícula en els subgrups de les assignatures. 

D'un circuit

Des de la pestanya Circuits podeu modificar l'oferta de places d'un circuit que tingueu seleccionat polsant la paraula Canviar, situada en la part superior dreta. En la pantalla que es mostra, cal que fiqueu el nou valor en el camp Límit i polseu Guardar els canvis. Per tornar a la pantalla anterior heu de prémer la fletxa de la part de sota. És important que tingueu presents aquests condicionants: 

 • Registre de canvis: quedarà constància de qualsevol canvi que apliqueu, tant de l'usuari que l'ha fet com de l'hora i la modificació realitzada. 

 • Implicacions en el grup únic: la modificació del límit d'un circuit pot implicar l'actualització del nombre de places del grup únic al qual pertany.  

 • Circuits compartits amb altres graus: si canvieu el nombre de places d'un circuit compartit amb altres graus, també afectarà la resta de graus. 

 • Sobreoferta distribuïda en els límits de circuits: cal que els graus que tenen aquesta distribució revisen els límits a mesura que es desmatricule l'estudiantat que resulta admés en un altre grau i abans que es matricule el de la llista d'espera. Així, s'eviten els desequilibris de matrícula en els subgrups de les assignatures. 

Com es consulta la llista d'espera d'un grau, s'assigna grup i subgrup o es canvia de grup i subgrup?

Consultar la llista d'espera

En principi, un alumne matriculat es troba en espera quan s'han cobert totes les places ofertades en una assignatura, però existeixen altres motius. En l'aplicació tots els usuaris disposeu de dues pestanyes per consultar la llista d'espera: 

 • Espera: estudiantat en llista d'espera en l'assignatura seleccionada o en totes les assignatures del grau triat prèviament. És l'alumnat que, malgrat estar matriculat, està a l'espera d'assignació de grup i subgrup. 

 • Espera alumne: relació d'alumnat que es troba en llista d'espera en una de les assignatures del grau seleccionat prèviament. Permet filtrar-los per nou alumnat de primera matrícula o amb assignatures de fins a un curs concret. 

A través de la pestanya Espera podeu consultar l'estudiantat que està pendent d'assignació de grup i subgrups en una assignatura o en totes les del grau que hàgeu seleccionat prèviament, a través d'una de les dues opcions que es descriuen a continuació: trieu una assignatura en la pestanya Assignatures o seleccioneu un grau i/o una assignatura en la pestanya Titulacions. En qualsevol dels casos, posteriorment, heu d'anar a l'apartat Espera.  

Si prèviament heu seleccionat un grau, apareixerà el llistat de totes les assignatures amb llista d'espera, com podeu observar en l'exemple de sota. Si polseu sobre el codi de l'assignatura, es mostrarà la relació d’estudiantat que té en llista d’espera. 

Tant si polseu sobre el codi de l'assignatura, com si heu triat pèviament una assignatura, en la pantalla d'Espera es mostrarà el nombre de persones que es troben en aquesta situació.

Per a cada assignatura apareix la llista d'espera tant d'alumnat de Nou ingrés o primera matrícula com de Repetidors. Per defecte, l’estudiantat està ordenat ascendentment pel seu nom, a través de la columna Alumnes, però podeu ordenar-los pel Torn de matrícula assignat, per les seves preferències (Grup preferit) o per la Data de matrícula. Només cal que premeu la capçalera de la columna per reordenar la visualització. 

Quan una persona queda en llista d'espera pot manifestar igualment, durant la matrícula, el grup i subgrups en els quals li agradaria estar. En cas que ho haja indicat, aquesta informació es mostra en Grup preferit, tant per al grup com per als subgrups (TE, PR, LA, SE i/o TU). 

Fixeu-vos que en la part dreta, sota la columna Assignatura, es veu un resum amb el nombre de matriculats i el nombre de places ofertades en cada subgrup (activitat). Podeu veure la llista d'espera d'una altra assignatura polsant Canviar assignatura (haureu de tornar a triar una matèria en la pestanya Assignatures i anar, de nou, a la pestanya Espera). També disposeu del botó Mostrar totes les assignatures per visualitzar totes les matèries del grau que hàgeu seleccionat prèviament.

Cal destacar que també disposeu de la pestanya Espera alumne per a consultar l'alumnat en llista d'espera del grau que hàgeu seleccionat prèviament. Es mostra la relació de l'estudiantat pendent d'assignació. Podeu filtrar la cerca a través del desplegable Triar el nombre de matrícules de l'alumnat perquè es mostren només els alumnes nous de primera matrícula o l'alumnat amb assignatures de fins a un curs determinat. Per defecte, l'estudiantat apareix en ordre alfabètic pel cognom però podeu canviar-ho escollint una altra opció en Ordenar per. Si feu clic a sobre del nom de l'alumne, en la part dreta, es mostra un resum de la seva matrícula, com podeu observar en la imatge de sota. Fixeu-vos que, en les assignatures en què està en llista d'espera, apareix el codi amb un enllaç.

Assignar grup i subgrups

En cas que tingueu permís, podeu assignar grup i subgrups a l'estudiantat tant des de la pestanya Espera com des d'Espera alumne

En la pestanya Espera, primer heu de marcar la casella o les caselles que hi ha just davant del nom de cada alumne. També podeu utilitzar el botó Tots per marcar-los tots alhora o Cap, per a eliminar la selecció que tingueu feta. Posteriorment, teniu dues opcions: assignar les preferències de l'alumnat o assignar grup i subgrup de forma manual. 

 • Assignar preferències de l'alumnat: si voleu posar-lo en el grup i subgrups que haja indicat com a preferents, només cal que polseu Assignar preferències

 • Assignar de forma manual grup i/o subgrups: heu d'anar a la columna Triar grup. Un cop indiqueu el grup i/o subgrups d'activitats, heu de prémer Assignar al grup.

Des de la pestanya Espera, també podeu fer l'assignació automàticament de totes les assignatures amb llista d'espera d'un estudi, en cas que només hi haja un subgrup de cada tipus. Només cal que feu  clic en l'enllaç Assignar la llista en el cas d'un sol subgrup. 

En la pestanya Espera alumne també teniu dues opcions:

 • Assignar preferències: només cal que polseu el botó Ass. pref. Fixeu-vos que en les columnes Grup, TE, TP, PR, LA, SE i TU s'indiquen les preferències en cas que les haja especificat durant la matrícula.

 • Fer l'assignació manual: indicar el grup i subgrups i prémer Assignar.

Canviar de grup

Cal subratllar que des de la pestanya Canvi grup, podreu passar alumnat a la llista d'espera per, després, poder fer assignacions tal com s'acaba d'explicar. Prèviament heu d'haver triat una assignatura. Com podeu veure en la imatge de sota, cal que polseu sobre el grup que vulgueu i, a continuació, veureu que en la part dreta es mostra l'alumnat matriculat en aquest grup. Per defecte, apareixen ordenats alfabèticament pel Cognom però podeu ordenar-los pel Torn o la Data de matrícula a través del desplegable Ordenar per. Aleshores, cal que marqueu la casella que hi ha al final de cada fila i polseu el botó Passar els alumnes seleccionats a la llista d'espera, situat en la part de sota. Cal que tingueu present que tot l'estudiantat en espera es troba dins del grup denominat Sense grup. Un cop l'hàgeu passat a la llista d'espera, podreu assignar-li grup i/o subgrups seguint els passos que s'han explicat anteriorment.   

Com s'assigna o es canvia de circuit a l'alumnat de grau?

Podeu assignar un circuit a un alumne a través de l'apartat Assignar circuit. Generalment l'estudiantat que no té un circuit assignat és aquell que hi accedeix a un curs superior a primer i que, per tant, no es matricula mitjançant circuits, ja siga per trasllat d'expedient, ja siga per adaptació a grau, etc. Per assignar un circuit a un alumne cal que seguiu aquests passos: 

 1. Seleccionar el grau del desplegable que hi ha en la part superior. Per defecte, es mostrarà en la pantalla l'alumnat que no té un circuit assignat, però si polseu el botó Mostrar tots, apareixerà la relació d'estudiants de nou ingrés en el grau amb el circuit que ha triat. Per tornar a la visualització anterior, cal que feu clic sobre el botó Mostrar sols pendents assignar circuit

 2. Marcar la casella que hi ha davant del nom de l'alumne. Fixeu-vos que entre parèntesis s'indica el circuit que ha marcat com a preferent durant la matrícula.

 3. Triar un circuit i polsar el botó Assignar circuit

Com s'ha mencionat, per defecte, es veuen només els alumnes que estan pendents d'assignació d'un circuit, però si polseu Mostrar tots, apareixeran tots els alumnes matriculats a circuits en el grau que hàgeu seleccionat. Des d'ací podeu treure-li el circuit assignat, per posar-li un altre. Primer, cal que polseu l'aspa de color roig  i, a continuació, feu l'assignació seguint els passos que s'han descrit. 

Com s'assigna alumnat al grup d'Alt Rendiment Acadèmic?

A través de l'apartat Grup ARA del menú principal, podeu assignar l'alumnat de nou ingrés en primer curs al grup d'Alt Rendiment Acadèmic i/o EURUJI. És una opció només disponible per aquells graus amb aquest tipus de grups. Primer cal que seleccioneu el grau i, seguidament, l'alumne. Cal que tingueu en compte que al costat del nom de l'estudiant apareix la seva nota d'accés. Un cop el trieu, polseu el botó Afegir al grup ARA. L'estudiantat anirà apareixent en una taula en la part de sota de la pantalla. 

Heu de tenir present que aquests alumnes només podran matricular-se en grups ARA/EURUJI del títol. Recordeu que són grups que estan identificats amb la lletra 'Y'.

Si necessiteu treure un alumne del grup ARA, heu de posar-vos en contacte amb el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE). L'alumnat també pot eixir del grup en la matrícula.  

Com es configura la visualització del Monitor de matrícula?

A través de l'apartat Conf. podeu definir com voleu que es mostre la informació en l'aplicació. Com podeu veure en la imatge de sota, podeu personalitzar els següents aspectes: 

 • Ocultar grups en mostrar les dades de les assignatures: podeu ocultar en la pestanya Titulacions les assignatures que no s'ofereixen amb docència. D'aquesta manera, si marqueu: 

  • Ocultar grups V: no es mostren les assignatures que només s'ofereixen per a l'estudiantat d'intercanvi ixent.

  • Ocultar grups W: s'amaguen les que només s'ofereixen a l'efecte de ser reconegudes de manera automàtica. 

  • Ocultar grups Y: s'oculten les assignatures amb grups ARA/EURUJI. 

  • Ocultar grups Z: no apareixen les que es troben en procés d'extinció. 

 • Dades que es volen mostrar: podeu marcar que es veja el percentatge de nous estudiants matriculats i el de repetidors. Alhora podeu especificar el percentatge d'ocupació amb què voleu que es pinten els subgrups en color groc i en color roig. Per defecte, en color groc es mostren els subgrups que tinguen un 70% de places ocupades i en roig el 90. La resta es veuen en color verd. 

Cal que polseu Guardar els canvis, perquè qualsevol modificació que feu en la configuració tinga efecte. 

Mitjançant aquesta pestanya els usuaris amb permisos propis podeu delegar-los en una altra persona. Cal que introduïu el seu compte d'usuari, indiqueu el curs acadèmic (el primer any dels dos), trieu el tipus de permís (Sols consulta, Modificar límits o Modificar límits i llistes d'espera) i, finalment, premeu el botó Afegir

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb l'Oficina de Planificació i ProspectivaPodeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica planificacio@uji.es 

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema amb el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible. 

Glossari 

 • Assignar. Acció de determinar en quin grup, subgrup o circuit està matriculat l'alumnat i, per tant, haurà de seguir les classes. 

 • Assignatura. Matèria que s'imparteix dins d'una titulació i que forma part d'un pla d'estudis acadèmic. Cada assignatura pot tenir un o més grups i consta de diferents tipus d'activitats. 

 • Circuit. Conjunt d'assignatures i subgrups que ha de cursar l'alumnat de nou ingrés d'un grau. Els circuits estan pensats per a facilitar la matrícula a l'estudiantat de primer curs, evitant la coincidència de classes i sense que hagen de triar cap assignatura.

 • Grup. Conjunt d'alumnes en què es pot dividir cada assignatura. 

 • Grup únic. Grup d'alumnes d'una assignatura que s'ofereix en primer curs. 

 • Llista d'espera. Alumnes que estan matriculats pendents d'assignació de grup i/o subgrups. 

 • Subgrup. És la subdivisió o desdoblament en què es pot distribuir una mateixa activitat d'una assignatura (teoria, problemes, laboratori, seminaris, tutories o avaluació). 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.